KS 061215

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.15

Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Rebecka Djerfsten, bitr. kommunjurist
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret fredagenden 15 december 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 255-257
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-12-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-12-21 anslags nedtagande 2007-01-11 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 255

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 15 december 2006, kl 13.00.

_________KS § 256 Dnr KS 06-693 001

Förslag till ny nämndsorganisation och nya reglementen att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till kommunfullmäktige överlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse 
2006-12-12 som svar på kommunfullmäktiges återremiss.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.


Bakgrund

Den tillträdande politiska majoriteten har upprättat förslag till ny nämnds-organisation att gälla från och med den 1 januari 2007.

Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-11-20, § 80, tekniska nämndens beslut 2006-11-29, § 120, trafiksäkerhetsnämndens beslut 2006-11-21, § 221, byggnadsnämndens beslut 2006-11-23, § 509 och kultur- och fritids-nämndens beslut 2006-11-09, § 98 i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av detta har ledningskontoret upprättat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, samt valnämnden med demo-kratifrågor. Innan reglementen för kommunala nämnder kan fastställas skall de, enligt 5 kap 26 § kommunallagen (1991:900), beredas av de nämnder 


KS § 256

vilkas verksamhet berörs av förändringarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-10-26, § 274, att remittera reglementena till de berörda nämnderna. Nämnderna uppmanades att särskilt se över om de föreslagna reglementena omfattade hela deras nuvarande verksamhet.

Ledningskontoret har omarbetat de föreslagna reglementena utifrån de remissvar som inkommit.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-28. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämndsorgani¬sa¬tion att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2006-12-04, § 266 har ledningskontoret fått i uppdrag att bereda svaret på återremissen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-12 redovisat beredningen av ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att till kommunfull-mäktige överlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-12-12 som svar på kommunfullmäktiges återremiss.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd, i övrigt ingen erinran mot förslaget.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 222, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämndsorganisa-tion att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande 
KS § 256 forts

samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-04, § 266 att med 
minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt ledningskontorets skrivelse 2006-12-12.

Elisabeth Björk (s) – att kommunstyrelsen som svar på återremissen överlämnar byggnadsnämndens förslag på organisationslösning till kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Janssons yrkande.

________KS § 257

Julhälsning

Ordföranden önskar ledamöter och ersättare en God Jul och Gott Nytt År.

1:e vice ordförande önskar ordföranden detsamma.

___________