Kommunfullmäktige 2000-01-31

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, Kl 18.00-22.45

Beslutande Enligt förteckning
Rose-Marie Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 2
Lars Johnsson, djurskyddsinspektör § 2
Övriga deltagande Martin Lindblom, livsmedelsinspektör §2
Peter Häggberg, planeringssekreterare § 5
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare

Utses att justera Hans Andersson (fp) och Katarina Jansson (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret 2000-02-11, kl 15.30.

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-26

Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................

Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................

Hans Andersson (fp) Katarina Jansson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-01-31

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-02-15 anslags nedtagande 2000-03-07

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Hans Andersson (fp) och Katarina Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 2000-02-11, kl 15.30.

________

Kf § 2

Information från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) presenterar innehållet i redovisningen. Rose-Marie Persson, miljö- och hälsoskydds-inspektör redovisar hur arbetet med programmet "God inomhusmiljö i daghem och skolor i Norrtälje kommun" har bedrivits. Lars Johnsson, djurskydds-inspektör informerar om tillsynen i kommunen enligt djurskyddslagen, Martin Lindblom, livsmedelsinspektör informerar om tillsynen i kommunen enligt livsmedelslagen.

Efter varje delredovisning ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_______

Kf § 3

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga ställs till kommunfullmäktige.

_____

Kf § 4

Ändring av dagordning

Ordföranden föreslår att punkt 13 på dagordningen flyttas fram till punkt 4a.

Kommunfullmäktiges beslut:

att bifalla ordförandens förslag att flytta fram punkt 13.

_______

Kf § 5 Dnr Ks 99-548 011

Skärgården Hållbar framtid

Utredningen "Skärgården Hållbar framtid" har varit utställd under tiden 1 juni till 15 september 1999.

Servicekontoret har sammanställt alla inkomna yttranden i PM daterat 1999-10-18. Där remissinstanser påtalat smärre felaktigheter i faktaunderlaget har ändringar genomförts så att materialet skall vara så uppdaterat som möjligt.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-10-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna utredningen Skärgården Hållbar framtid" med de föreslagna justeringarna, att utredningen kan användas som ett underlag till revideringen av kommunens översiktsplan, att inrätta ett organ för samverkan och utveckling av skärgården under en tvåårsperiod samt att därefter genomföra en utvärdering samt att uppdra till ledningskontoret att verkställa beslutet.

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta utredningen "Skärgården Hållbar framtid".

Au 28/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-10-28, § 307 att vilandeförklara ärendet.

Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-11-08.

Au 18/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-18, § 320 att vilandeförklara ärendet till den 16 december 1999.

Au 16/12 Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-11-30.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 361.

Ks 13/1 Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-12-20.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 7.

Kf 31/1 Peter Häggberg, planeringssekreterare föredrar utredningen.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Kjell Jansson (m) och Elisabeth Björk (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp) och Louise Branting (c).

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta utredningen "Skärgården Hållbar framtid", reviderad 99-12-20.

_________

Kf § 6 Dnr Ks 99-962 006

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang motionsrätt till kommunfullmäktige för röstberättigade kommuninnevånare

Bridget Wedberg föreslår i motion den 25 oktober 1999 att fullmäktige beslutar att hos regeringen ansöka om att få införa motionsrätt till kommun-fullmäktige för röstberättigade kommuninnevånare.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-15 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 358.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 2.

Kf 31/1 Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

_______

Kf § 7 Dnr Ks 99-1207 430

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till kommun-styrelsens ordförande ang miljöledningssystem i Norrtälje kommun

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-12-20, § 303, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang miljöledningssystem i Norrtälje kommun.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 7.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 7.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s), Hans Andersson (fp), Kjell Jansson (m) och Louise Branting (c).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 8 Dnr Ks 99-1206 616

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang utbildning svenska som andraspråk

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-12-20, § 302, följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående utbildning svenska som andraspråk.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 8.

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 8.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s) och Andreas Sandgren (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 9 Dnr Ks 99-1202 511

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till tekniska nämndens ordförande ang trafikövervakning i Norrtälje stad

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-12-20, § 301, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående trafikövervakning i Norrtälje stad.

"Interpellation etc……" Bilaga § 9.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 9.

Dessutom yttrar sig Eva Pfister (s) och Ingvar Jacobsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 10 Dnr Ks 00-20 710

Motion från Rolf Andersson (kd) om införande av kommunalt vårdnadsbidrag

Rolf Andersson (kd) inlämnar följande motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag.

"Motion etc…….." Bilaga § 10.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______

Kf § 11 Dnr Ks 00-61 600

Motion från Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) ang fördelning av beräknat överskott 2000 till barn- och skolnämnden

Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) inlämnar följande motion ang fördelning av beräknat överskott 2000 till barn- och skolnämnden.

"Motion etc………." Bilaga § 11.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 12 Dnr Ks 00-85 299

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunalrådet Bengt Ericsson ang ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1.

"Interpellation etc………" Bilaga § 12.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 13 Dnr Ks 00-75 001

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang vilka han anser utgöra kommunledningen

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vilka han anser utgöra kommunledningen.

"Interpellation etc……." Bilaga § 13.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 14 Dnr Ks 00-74 600

Interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang skolplanen Kompassen

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående skolplanen Kompassen.

"Interpellation etc……" Bilaga § 14.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 15 Dnr Ks 00-78 439

Interpellation från Lennart Allard (s) till byggnadsnämndens ordförande; Varför avbryta samråd med kommunekologen?

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande; Varför avbryta samråd med kommunekologen?

"Interpellation etc……." Bilaga § 15.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 15 a Dnr Ks 00-84 023

Enkel fråga från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang förlängning av skolchefens förordnande

Sune Alm (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående förlängning av skolchefens förordnande.

"Enkel fråga etc……." Bilaga § 15a.

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 16 Dnr Ks 99-988 710

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss "Maxtaxa och allmän förskola" (Ds 1999:53)

Norrtälje kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten "Maxtaxa och allmän förskola" (Ds 1999:53). Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget innan slutligt remissvar utformas. Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 februari 2000.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-12-13 bl a anfört att införande av maxtaxa kommer att medföra såväl inkomstbortfall som ökade kostnader pga ökad efterfrågan för Norrtälje kommun. Kommunen förutsätter därför att full kompensation erhålles enligt finansieringsprincipen inkl ersättning för s k dynamiska effekter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har 2000-01-10, § 4 beslutat att instämma i ledningskontorets yttrande, dock med följande justeringar:

eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet

förtydligande att alt 1 gäller för införande av allmän förskola och att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-13, § 1.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 3.

Kf 31/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp) och Bengt Ericsson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag samt att för den borgerliga majorite-tens räkning följande anteckning görs till protokollet: "Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika överkonsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman och därigenom kan medföra långa vistelsetider för barnen, vilket inte är det bästa sett ur barnens perspektiv."

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)

att följande anteckning görs till protokollet: "Miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell."

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden meddelar att han bifaller Christer Candals (m) m.fl. och Bridget Wedbergs (mp) önskan om anteckning till protokollet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att, enligt kommunstyrelsens förslag, som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Protokollsanteckning

Christer Candal (m) m.fl antecknar för den borgerliga majoriteten till proto-kollet: "Vi känner oss tveksamma till förslaget om maxtaxa, dels beroende på att det för oss är främmande att subventionera höginkomsttagares avgifter med skattemedel, dels för att förslaget saknar styrmedel för att undvika över-konsumtion av barnomsorg genom att taxan och tiden inom barnomsorgen inte kopplas samman och därigenom kan medföra långa vistelsetider för barnen, vilket inte är det bästa sett ur barnens perspektiv."

Bridget Wedberg (mp) antecknar att miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell.

________

Kf § 17 Dnr Ks 99-1111 291

Slutredovisning, om-/tillbyggnad och renovering av Grindskolan i Norrtälje

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1995-04-25 och i samråd med skolförvaltningen utfört om- och tillbyggnad samt renovering av skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.470.028 kr. ROT-bidrag har erhållits med 600.000 kr. Projektet har kostnadsberäknats till 3.800.000 kr, varav 800.000 kr för underhållsåtgärder.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-26, § 141 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-11-18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 356.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 4.

Kf 31/1 Kommunfullmäktiges beslut:

att -enligt tekniska nämndens beslut 1999-11-26, § 141- godkänna slutredovisningen.

_________

Kf § 18 Dnr Ks 99-1110 291

Slutredovisning, ombyggnad/renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra), Norrtälje

Kommunfullmäktige beslutade 1994-03-28, § 75, att uppdra till tekniska nämnden att genomföra ombyggnad och renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra) samt anvisade 17.000.000 kr.

Arbetena är slutförda till en kostnad av 16.399.117 kr. För projektet har erhållits statliga investeringsbidrag på 2.105.000 kr. Detta innebär att kommunens totala kostnad för ombyggnad och renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra) stannar på 14.294.117 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 158 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-11-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 357.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 5.

Kf 31/1 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt tekniska nämndens beslut 1999-12-17, § 158 -godkänna slutredovisningen.

________

Kf § 19 Dnr Ks 99-1195 026

Policy för hantering av personal i samband med konkurrensutsättning och verksamhetsförändring

Kommunfullmäktige beslutade 1999-06-28 att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta policyregler för hur berörd personal inom tekniska kontoret ska hanteras i samband med konkurrensutsättning av kontorets verksamhet.

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret utformat förslaget och har utvidgat uppdraget till att omfatta hantering av övertalighet inom kommunens samtliga förvaltningar men exklusive de kommunala bolagen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta rubricerad policy att gälla från och med år 2000, att årligen avsätta erforderliga medel för omställning till kommunstyrelsens förfogande samt att kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att svara för genomförandet och uppföljningen av de uppgifter som följer med arbetsgivarpartens ansvar i kommunens omställningsgrupp.

Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 359.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 6.

Kf 31/1 Yrkanden:

Christer Candal (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfulmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta rubricerad policy att gälla från och med år 2000, att årligen avsätta erforderliga medel för omställning till kommunstyrelsens förfogande samt

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att svara för genomförandet och uppföljningen av de uppgifter som följer med arbetsgivarpartens ansvar i kommunens omställningsgrupp.

_________

Kf § 20 Dnr Ks 99-944 869

Offentliga konstverk med anledning av Millennieskiftet

Fullmäktige har anslagit 250 tkr för att uppmärksamma det förestående millennieskiftet. En arbetsgrupp har samlat in och utarbetat förslag till aktiviteter. Utöver detta har kultur- och fritidsnämnden 1999-09-30 hemställt hos kommunfullmäktige om investeringsanslag om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet.

Nämnden beslöt också att begära ramjustering år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen. Kultur- och fritidsnämnden framhåller i sitt yttrande att investeringen förutsätter extra tilldelning av driftanslag för år 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag år 2000 om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet, att finansiering sker med eget kapital, att avslå kultur- och fritids-nämndens framställan om tilläggsanslag år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen, att frågan om ändring av ansvarsfördelningen och driftbudgetanslag hänskjuts till ram-budgetberedningen för 2001.

Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 365.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 8.

Kf 31/1 Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag år 2000 om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet,

att finansiering sker med eget kapital,

att avslå kultur- och fritids-nämndens framställan om tilläggsanslag år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen,

att frågan om ändring av ansvarsfördelningen och driftbudgetanslag hänskjuts till ram-budgetberedningen för 2001.

_________

Kf § 21 Dnr Ks 99-1187 107

Begäran om uppdrag att inleda försäljning av kommunala bolag samt försäljning av fastigheter i Hallstavik och Rimbo m m

Under våren och sommaren 1999 genomfördes en värdering av de kommunala bolagen. Värderingen som utfördes av extern konsult gav vid handen att de kommunala bolagen i Norrtälje kommun är välskötta och att en försäljning på kommersiella grunder är möjlig att genomföra.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) har i gemensam skrivelse 1999-12-08 redovisat förslag till åtgärder för respektive bolag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att hemställa att tekniska nämnden inleder förhandlingar med Norrtälje Industrihus AB för att förvärva Kommunhuset Ankaret, att ,under förutsättning av fullmäktiges beslut, uppdra åt ledningskontoret att upphandla konsulter för försäljning av de aktuella bolagen.

Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 368. Elisabeth Björk (s) och Sune Alm (s) deltog ej i beslutet.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 9, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo.

Kf 31/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Ragnar Bergsten (s), Sune Alm (s) och Lena Norén-Mellin (s)

i första hand återremiss för konsekvensutredning och yttrande från bolagen, i andra hand bordläggning.

Bridget Wedberg (mp)

återremiss för konsekvensbeskrivning.

Dessutom yttrar sig Jan Emanuel Johansson (s).

Berit Jansson (c) anmäler att hon inte deltar i beslutet vad avser försäljning av Norrtälje Energi AB.

Propositionsordning

Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande först proposition på bifall till eller avslag på bordläggningsyrkandet och finner kommunfull-mäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för avslag på bordläggningsyrkandet

Nej-röst för bifall till bordläggningsyrkandet

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bordlägga ärendet (s.k. minoritetsbordläggning, KL 5 kap 36 §).

Kommunfullmäktiges beslut:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 22 Dnr Ks 00-98 102

Val av kommunrevisor

Kommunfullmäktige har 1999-12-20, § 316, beviljat Catarina Lindén (kd) entledigande från uppdrag som kommunrevisor.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny kommunrevisor välja

Lars Nilsson (kd)

Hantverksvägen 18

763 43 Hallstavik

________

Kf § 23 Dnr Ks 00-98 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till huvudmän i Roslagens Sparbank välja

Birgitta Jansson (c) t.o.m årsstämma 2004

Ewy Svanström (c) t.o.m årsstämma 2002

Roine Wallin (fp) t.o.m årsstämma 2004

samt fyllnadsval efter Kurt Bonell (c):

Stefan Eriksson (c) t.o.m årsstämma 2002

________

Kf § 24 Dnr Ks 00-5 102

Hans Andersson (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Hans Andersson (fp) avsäger sig i skrivelse 991204 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Hans Andersson begärt entledigande.

_______

Kf § 25 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för folkpartiet i kommunstyrelsen

Hans Andersson (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för folkpartiet i kommunstyrelsen välja

Arne Ringefors

Vegagatan 40

761 32 Norrtälje

_________

Kf § 26

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:158; God revisionssed och revisionsreglemente

________