Kommunfullmäktige 2000-02-21

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18-00-23.08

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Joneta Belfrage, ordförande i Sveriges Allmänna Biblioteksförening §28
Kerstin Ericsson, bibliotekschef § 28
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare

Utses att justera Kajsa Hansson (c) och Lars-Erik Jansson (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret 2000-02-25, kl 15.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 27-56

Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................

Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................

Kajsa Hansson Lars-Erik Jansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-02-21

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-02-28 anslags nedtagande 2000-03-20

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 27

(återgå)

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Kajsa Hansson (c) och Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 2000-02-25, kl 15.30.

________

Kf § 28

(återgå)

Information från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) informerar om nämndens arbete. Joneta Belfrage, ordförande i Sveriges Allmänna Biblioteks-förening , informerar om föreningens arbete och bibliotekets roll i samhället. Kerstin Ericsson ger en historisk återblick på bibliotekens utveckling i Norrtälje kommun, bokens betydelse och det arbete biblioteken bedriver idag.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_______

Kf § 29 Dnr Ks 99-1187 107

(återgå)

Begäran om uppdrag att inleda försäljning av kommunala bolag samt försäljning av fastigheter i Hallstavik och Rimbo m m

Under våren och sommaren 1999 genomfördes en värdering av de kommunala bolagen. Värderingen som utfördes av extern konsult gav vid handen att de kommunala bolagen i Norrtälje kommun är välskötta och att en försäljning på kommersiella grunder är möjlig att genomföra.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) har i gemensam skrivelse 1999-12-08 redovisat förslag till åtgärder för respektive bolag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att hemställa att tekniska nämnden inleder förhandlingar med Norrtälje Industrihus AB för att förvärva Kommunhuset Ankaret, att ,under förutsättning av fullmäktiges beslut, uppdra åt ledningskontoret att upphandla konsulter för försäljning av de aktuella bolagen.

Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 368. Elisabeth Björk (s) och Sune Alm (s) deltog ej i beslutet.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-01-13, § 9, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo.

Kf 31/1 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 000131, § 21 beslutat att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 21/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Kjell Jansson (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: 3:e att-satsen får följande lydelse "att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppta överläggningar med styrelsen för Roslagsbostäder AB om försäljning av fastigheter i Hallstaviks- och Rimboområdena

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Jan Emanuel Johansson (s), Sune Alm (s) och Ola Bertilsson (s)

i första hand återremiss, i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Catarina Wahlgren (v)

avslag på kommunstyrelsens förslag

Helena Ekekihl (mp)

återremiss för konsekvensbeskrivning

Dessutom yttrar sig Bo Björkman (s), Lennart Allard (s) och Andreas Sandgren (m).

Berit Jansson (c) anmäler att hon inte deltar i beslutet vad avser försäljning av Norrtälje Energi AB.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet

Nej-röst för bifall till återremissyrkandet

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. Se omröstningsbilaga. Kommunfullmäktige har således beslutat behandla ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta avslå kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals (m) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för bifall till yrkandet

Nej-röst för avslag på yrkandet

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 3 som avstod har kommunfullmäktige beslutat bifalla Christer Candals (m) m.fl. yrkande. Se omröstningsbilaga.

Kommunfullmäktiges beslut:

att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna,

att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen uppta överläggningar med styrelsen för Roslagsbostäder AB om försäljning av fastigheter i Hallstaviks- och Rimboområdena.

Protokollsanteckning

Med kommunfullmäktiges ordförandes godkännande gör Christer Candal m.fl. följande anteckning till protokollet:

Begreppet "att inleda försäljning" innebär steg ett av ett tvåstegsförfarande där kommunfullmäktige fattar beslut vid två tillfällen. De åtgärder som kommer att vidtas är följande:

Upphandla biträde för försäljning

Genomföra förstudie

Infordran av indikativa anbud

Förhandling med tilltänkta köpare

Förslag till avtal

Avstämning i urvalsgrupp

Beslut i kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Helena Ekekihl (mp) till förmån för eget yrkande.

_________

Kf § 30 Dnr Ks 99-1124 611

(återgå)

Besvarande av motion från Bo Björkman (s) ang minskad simkunnighet hos barn och ungdomar

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 279. I motionen föreslås att kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att snarast redovisa förslag till åtgärder för att minimera antalet icke simkunniga bland våra barn och ungdomar.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-29 anfört att motionens syfte att minska antalet icke simkunniga barn och ungdomar är en angelägen uppgift som kommunen bör aktivt verka för varför ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Au 27/§ Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 20.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 000203, § 33.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen.

__________

Kf § 31 Dnr Ks 00-75 001

(återgå)

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang vilka han anser utgöra kommunledningen

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-01-31, § 13 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vilka han anser utgöra kommunledningen

"Interpellation etc……" Bilaga § 31.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……" Bilaga § 31.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 32 Dnr Ks 00-74 600

(återgå)

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang barn- och skolnämndens arbete och skolplanen Kompassen

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-01-31, § 14 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående barn- och skolnämndens arbete och skolplanen Kompassen.

"Interpellation etc………." Bilaga § 32.

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………." Bilaga § 32.

Dessutom yttrar sig Marita Jeansson (s), Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 33 Dnr Ks 00-78 439

(återgå)

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till byggnads-nämndens ordförande; Varför avbryta samråd med kommunekologen

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-01-31, § 15 följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande; Varför avbryta samråd med kommunekologen?.

"Interpellation etc……." Bilaga § 33.

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 33.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s), Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

___________

Kf § 34 Dnr Ks 00-85 299

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 34.

Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att interpellanten är frånvarande, bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 35 Dnr Ks 00-84 023

(återgå)

Besvarande av enkel fråga från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang förlängning av skolchefens förordnande

Sune Alm (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-01-31, § 15a följande enkla fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående förlängning av skolchefens förordnande.

"Enkel fråga etc……" Bilaga § 35.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 35.

Dessutom yttrar sig Sune Alm (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_________

Kf § 36 Dnr Ks 00-151 735

(återgå)

Motion från Eva Pfister (s) ang bemanning av servicehuset i Grind även nattetid

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående bemanning av servicehuset i Grind även nattetid.

"Motion etc………" Bilaga § 36.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 37 Dnr Ks 00-134 250

(återgå)

Motion från Lennart Allard (s) ang exploatering i kustområdena

Lennart Allard (s) inlämnar följande motion angående exploatering i kustområdena.

"Motion etc………." Bilaga § 37.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 38 Dnr Ks 00-155 006

(återgå)

Motion från Jan E Johansson (s) m.fl. ang ungdomsfullmäktige

Jan E Johansson (s) m.fl. inlämnar följande motion angående ungdoms-fullmäktige.

"Motion etc………" Bilaga § 38.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 39 Dnr Ks 00-164 610

(återgå)

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. ang inrättandet av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer

Bertil Karlsson (v) m.fl. inlämnar följande motion angående inrättandet av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer.

"Motion etc……" Bilaga § 39

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 40 Dnr Ks 00-152 041

(återgå)

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang snabbt svar på motionen om att fördela förväntat överskott i kommunens budget 2000 till barn- och skolnämnden

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående snabbt svar på motionen om att fördela förväntat överskott i kommunens budget 2000 till barn- och skolnämnden.

"Interpellation etc……." Bilaga § 40.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktigs nästa sammanträde.

_________

Kf § 41 Dnr Ks 00-154 442

(återgå)

Interpellation från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande ang handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet.

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet.

"Interpellation etc……" Bilaga § 41

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 42 Dnr Ks 00-162 041

(återgå)

Interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang förväntat underskott i utbildningsnämndens budget för år 2000 och konsekvenser av detta.

Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående förväntat underskott i utbildningsnämndens budget för år 2000 och konsekvenser av detta.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 42

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 43 Dnr Ks 00-165 023

(återgå)

Interpellation från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang förlängning av skolchefens förordnande

Sune Alm (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående förlängning av skolchefens förordnande.

"Interpellation etc……." Bilaga § 43.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

______

Kf § 44 Dnr Ks 00-166 612

(återgå)

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till utbildningsnämndens ordförande ang lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasieskolan och Komvux i Hallstavik

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasieskolan och Komvux i Hallstavik.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

___________

Kf § 45 Dnr Ks 00-167 532

(återgå)

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Helena Ekekihl (mp) ang motion "Tåg till Rimbo"

Helena Ekekihl (mp) ställer med kommunfullmäktigs godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion "Tåg till Rimbo".

"Enkel fråga etc………" Bilaga § 45.

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 46 Dnr Ks 99-980 024

(återgå)

Förvaltning av pensionsmedel principiellt ställningstagande

Sverige får ett nytt allmänt pensionssystem. Förändringar av allmän pension och andra tjänstepensioner inom den svenska arbetsmarknaden påverkar även de kommunala tjänstepensionerna. Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn har bland annat därför arbetat fram ett nytt pensionsavtal, PFA98. Det nya pensionsavtalet gäller för alla som är anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund eller församling.

Ledningskontoret redogör i skrivelse 1999-11-01 för kommunens pensionsskuld/åtaganden samt lagreglering och ställningstagande gällande förvaltning av pensionsmedel.

Kontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta (alternativ 1) att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tillsvidare, att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen (alternativ 2) att av avsättningen för pensioner enligt PFA98 minimibeloppet 1 % tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare, att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller avsättningar i balansräkningen.

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 991104, § 317 beslutat att uttala sig positiva till alternativ 1 innebärande att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare, samt att - innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut remittera ärendet till de fackliga organisationerna för yttrande.

Ks 3/2 Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-17 anfört att inga yttranden har inkommit från de fackliga organisationerna. Underhand har dock samtliga centrala fackliga företrädare (Kommunal, SKTF, SACO-K, Ledarna och Lärarförbundet) sagt sig inte ha några invändningar till förslaget.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 26.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare,

att uppdra åt kommunstyrelsen genom ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen.

_________

Kf § 47 Dnr Ks 99-1168 040

(återgå)

Yttrande över utredningen "Kommunkontosystem och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen" (SOU 1999:133)

Norrtälje kommun har erhållit utredningen "Kommunkontosystem och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen" (SOU 1999:133) för kännedom. Remissvar skall vara inkommet till Finansdepartementet senast den 31 januari 2000.

Föreligger yttrande från ledningskontoret, daterat 2000-01-18.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 5.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 27.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag som kommunens yttrande i ärendet översända ledningskontorets yttrande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

___________

Kf § 48 Dnr Ks 99-1183 748

(återgå)

Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet (Ds 1999:72) remissyttrande

Norrtälje kommun har erhållit rapporten "Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet (Ds 1999:72) för kännedom. Ledningskontoret föreslår att Norrtälje kommun lämnar remissyttrande eftersom förslaget påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 25 februari 2000. Omsorgsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till remissvar innan slutligt förslag utformas.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-19 lämnat synpunkter på förslaget samt redogjort för konsekvenser m m för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar 2000-01-19.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-01-24 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka ledningskontorets förslag till remissyttrande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 8.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 30.

Kf 21/2 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Hans Andersson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag som kommunens yttrande i ärendet över-sända av ledningskontoret upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrel-sens ordförande och ekonomichefen.

_________

Kf § 49 Dnr Ks 99-1235 041

(återgå)

Begäran om medel för uppförande av Väddö Sporthall

Tekniska nämndens utskott beslöt 2000-01-13 att begära investeringsanslag om 12,9 mkr för uppförande av en sporthall vid Vikingalunden, Älmsta. Därutöver beslöts att begära överföring av driftbudgetanslag från 1999 till 2000 om 900 tkr avseende komplettering av befintlig VA-försörjning till sporthallens omklädningsutrymmen.

Barn- och skolnämnden beslöt 1999-12-16 att begära 11,7 mkr ur investeringsbudgeten för 2000 samt att begära tilläggsanslag för hela barn- och skolnämndens driftkostnad 1.329.333 kr.

Kommunfullmäktige har tidigare i budget 1998 beslutat anslå 8 mkr för uppförande av sporthallen. Någon ombudgetering har inte skett till 1999 eller 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 12,9 mkr för uppförande av sporthall vid Vikingalunden, Älmsta, att finansiering sker med egna medel, att barn- och skolnämnden beviljas tilläggsanslag för driftkostnader under 2000 i samband med andra tertialuppföljningen, att beslut om eventuell ramförändring 1.438 tkr för barn- och skolnämnden fr o m 2001 hänskjuts till ramdiskussionerna i vår, att kostnader för VA-försörjningen 900 tkr tills vidare inryms i årets budget för tekniska nämnden, att beslut om eventuell ombudgetering 900 tkr hänskjuts till särskilt ärende om förslag till ombudgeteringar.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 6.

Ks 3/2 Föreligger tekniska nämndens beslut 2000-01-27.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 28.

Yrkanden:

Christer Candal (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden investerings-anslag om 12,9 mkr för uppförande av sporthall vid Vikingalunden, Älmsta,

att finansiering sker med egna medel,

att barn- och skolnämnden beviljas tilläggsanslag för driftkostnader under 2000 i samband med andra tertialuppföljningen,

att beslut om eventuell ramförändring 1.438 tkr för barn- och skolnämnden

fr o m 2001 hänskjuts till ramdiskussionerna i vår samt

att barn- och skolnämnden skall erhålla full kostnadstäckning i ram för år 2001 för Väddö Sporthall.

_________

Kf § 50 Dnr Ks 99-1136 291

(återgå)

Underhållsansvar för storköksutrustning i skolor

Barn- och skolnämnden respektive tekniska nämnden har vid sammanträden 1999-12-02 respektive 1999-11-17 begärt att överföring av anslag för underhåll av storköksutrustning överförs från barn- och skolnämndens inventarieanslag till tekniska nämndens driftbudget. Utöver inventarieanslaget har begärts att ytterligare 250 tkr tillförs tekniska nämnden.

Underhållsansvaret på den maskinella utrustningen i Norrtälje kommuns verksamhetslokaler ligger traditionellt på tekniska kontoret. Barn- och skolförvaltningen har tidigare med hjälp av kostchefen haft ansvaret för de storkök som finns i skolorna och har framfört önskemål om att tekniska kontoret tar över underhållsansvaret för dessa kök.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reducera barn- och skolnämndens inventarieanslag med 750 tkr, att tillföra tekniska nämnden 750 tkr i driftbudget för underhåll av skolornas storkök, att finansiering av tekniska nämndens driftbudgetutökning sker med eget kapital, att avslå barn- och skolnämndens respektive tekniska nämndens begäran om utökning av anslaget 250 tkr för underhåll av storköksutrustning.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 7.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 29.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag reducera barn- och skolnämndens inventarieanslag med 750 tkr,

att tillföra tekniska nämnden 750 tkr i driftbudget för underhåll av skolornas storkök, att finansiering av tekniska nämndens driftbudgetutökning sker med eget kapital, samt

att avslå barn- och skolnämndens respektive tekniska nämndens begäran om utökning av anslaget 250 tkr för underhåll av storköksutrustning.

__________

Kf § 51 Dnr Ks 99-1169 619

(återgå)

Begäran om projektmedel för högskoleutbildning

Utbildningsnämnden har på uppdrag av ledningskontoret påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att få till stånd en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå i kommunen. Hänsyn skall tas till de möjligheter vad gäller t ex lokaler som en eventuell nedläggning av LV3 kan innebära.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-11-25, § 132 beslutat att hos kommunstyrelsen begära extra anslag om 300 tkr för att finansiera projekteringen av sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 300 tkr avseende projektmedel för att åstadkomma en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, att finansiering sker med eget kapital.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 11.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 31.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 300 tkr avseende projektmedel för att åstadkomma en sjuksköterskeutbild-ning på högskolenivå, och

att finansiering sker med eget kapital.

_________

Kf § 52 Dnr Ks 99-1185 730

(återgå)

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Omsorgsnämnden framlade 1998-03-18, § 34 förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun. Förslaget hade arbetats fram efter remiss till samtliga nämnder, politiska partier och handikappföreningar.

Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 1998-05-12, § 123 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Omsorgsnämnden har 1999-11-22, § 182 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun, daterat 1999-10-05, och att besluta att handikapprogrammet skall revideras en gång per mandatperiod.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-13 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun daterat 1999-10-05, att gälla fr o m den 1 mars 2000 och att uppdra åt omsorgsnämnden framlägga handikapprogrammet för fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod enligt omsorgsnämndens bestämmande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 12.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 32.

Kf 21/2 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Kajsa Hansson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa omsorgsnämndens förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun daterat 1999-10-05, att gälla fr o m den 1 mars 2000 och

att uppdra åt omsorgsnämnden framlägga handikapprogrammet för fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod enligt omsorgsnämndens bestämmande.

_________

Kf § 53 Dnr Ks 99-1234 845

(återgå)

Campingutredning 1999; kultur- och fritidsnämnden

I den besparing på 4,0 mkr som kommunfullmäktige fastställde i budget för år 1998 och de två följande åren, ingick att 500 tkr skulle sparas genom en försäljning av kommunens campingplatser. Besparingen skulle erhållas i form av bl a minskade kapitaltjänstkostnader.

I samband med behandling av Kjell Janssons (m) motion om privatisering av campingplatser beslöt kommunfullmäktige 1998-06-22, § 108 att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för behandling i samband med nämndens överväganden om kommunens campingplatser och att motionen därmed skulle anses vara besvarad.

Kultur- och fritidsnämnden har efter en grundlig utredning föreslagit att i stället för att sälja de kommunala campingplatserna förhandla med lämpliga intressenter om långa upplåtelseavtal.

Kultur- och fritidsnämnden har 1999-12-16, § 161 föreslagit kommunfull-mäktige besluta att upphäva tidigare beslut om en försäljning av de kommunala campingplatserna, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förhandla om och teckna långtidskontrakt för Vigelsjö, Sandvikens, Björkö-Örns och Singö campingplatser enligt tjänsteutlåtande från den 25 november 1999 samt att avslå Kjell Janssons motion om privatisering av campingplatser.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 23.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 34.

Kf 21/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag upphäva tidigare beslut om en försäljning av de kommunala campingplatserna, samt

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förhandla om och teckna långtidskontrakt för Vigelsjö, Sandvikens, Björkö-Örns och Singö campingplatser enligt tjänsteutlåtande från den 25 november 1999.

__________

Kf § 54 Dnr Ks 98-1181 215

(återgå)

Antagande av förslag till program för Färsna gård

Programförslaget har varit utsänt på remiss tiden 15 juni till 30 september 1999. Inkomna yttranden har sammanfattats med kommentarer av projektgruppen i ett tjänsteutlåtande daterat 1999-10-13.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna program för Färsna gård med den redaktionella ändringen att ordet naturreservat under punkt 10, sidan 13 byts mot kulturreservat samt att föreslå kommunfullmäktige att anta program för Färsna gård.

Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att vara huvudman för verksamheterna och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 1-3 och 6, sidan 13, att uppdra åt tekniska nämnden att ta initiativ till och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 4 och 5 sidan 13 i programmet, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att i verksamhetsplaneringen och i investeringsbudgeten beakta det medelsbehov som erfordras för att täcka kostnaderna för åtgärderna.

Au 28/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1999-10-28, § 304 beslutat att uppdra till ledningskontoret utarbeta förslag till genomförandebeskrivning och i avvaktan på ovanstående vilandeförklara ärendet.

Föreligger av ledningskontoret 2000-01-17 upprättad beskrivning av ekonomiska åtaganden vid genomförandeprogram för Färsna Gård.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet för Färsna gård inklusive ekonomisk bilaga med den redaktionella ändringen att ordet naturreservat under punkt 10, sidan 13, byts mot kulturreservat samt att genomförandet skall påbörjas under år 2000 samt att föreslå kommunfullmäktige att anta programmet för Färsna gård, att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag för år 2000 på 375 kkr att täcka kultur- och fritidsnämndens driftskostnader samt kapitaltjänstkostnader för tekniska kontoret, att finansieringen sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att vara huvudman för verksamheterna och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 1-3 och 6, sidan 13, att uppdra till tekniska nämnden att ta initiativ till och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 4 och 5, sidan 13 i programmet, att uppdra till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att återkomma med begäran om investeringsanslag samt att uppdra till ledningskontoret att beakta kostnaderna för övriga år i samband med rambudgeten.

Au 27/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-01-27, § 16 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 februari 2000.

Au 3/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-03, § 29.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-02-03, § 39.

Kf 21/2 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta programmet för Färsna gård,

att bevilja ett tilläggsanslag för år 2000 på 325 kkr att täcka kultur- och fritidsnämndens driftskostnader samt 50 kkr i kapitaltjänstkostnader för tekniska kontoret samt

att finansiering sker med eget kapital.

__________

Kf § 55 Dnr Ks 00-89 102

(återgå)

Catarina Odenberg Wicksell (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Catarina Odenberg Wicksell (m) avsäger sig i skrivelse 2000-01-24 uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Catarina Odenberg Wicksell begärt entledigande.

________

Kf § 56

(återgå)

Meddelanden

Meddelans och lägges till handlingarna

Dnr Ks 00-144 007

Skrivelse 2000-02-16 från revisorerna angående försäljning av delar av kommunala bolag.

_________

Kf § 76 Dnr Ks 00-274 337

(återgå)

Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang skolgård vid Länna skola

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående skolgård vid Länna skola.

"Enkel fråga etc……" Bilaga § 76.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och meddelar att kommunstyrelsens arbetsutskott skall få information i ärendet den 30 mars och tekniska nämnden skall behandla ärendet i maj, vilket innebär att kommun-styrelsen kan behandla ärendet i juni

Bengt Larsson (s) tackar för svaret.

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse den enkla frågan besvarad.

_______