Kommunfullmäktige 2000-03-27

(återgå)

Plats och tid Väddö Folkhögskola, kl 18.00-23.05

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Georg Johansson, rektor Väddö Folkhögskola § 59
Christer Stighäll, VD Östhandelsforum § 59
Marie Norling, informationschef § 60
 Leif Klasson, IT-chef § 60
Mats Törnquist, kommundirektör § 60
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Jan Lindegren (s) och Solbritt Ericson-Blomberg (m)

Justeringens Servicekontoret måndag 2000-04-03, kl 15.00.

plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 57-85

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Kurt Lodenius Inger Jansson § 63-64

Justerande ..................................................................................................................

Jan Lindegren Solbritt Ericson-Blomberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-03-27

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 57

(återgå)

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Jan Lindegren (s) och Solbritt Ericson-Blomberg (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 2000-04-03, kl 15.00.

______________

Kf § 58

(återgå)

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga ställs till kommunfullmäktige.

__________

Kf § 59

(återgå)

Information om Väddö Folkhögskola

Ordföranden i Väddö Folkhögskola Ingvar Jacobsson (m) hälsar kommun-fullmäktige välkomna till skolan och berättar om dess historik.

Rektor Georg Johansson berättar om skolans nuvarande verksamhet.

VD i Östhandelsforum Christer Stighäll avslutar med en information om Roslagens sommarakademi som äger rum i augusti 2000.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________

Kf § 60

(återgå)

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) presenterar innehållet i redovisningen.

IT-chef Leif Klasson informerar om kommunens IT-planering och bredbands-satsning.

Informationschef Marie Norling redovisar kommunens projekt med hem-pc, där personalen erbjudits hyra persondatorer. 840 anställda har tackat ja till erbjudandet.

Kommundirektör Mats Törnquist redovisar ett förslag, som utarbetats av ledningskontoret om inrättande av nya kommunfullmäktigeutskott, arvodes- och demokratikommittéer.

Vidare redovisar kommundirektören från den pågående organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltningskontor.

Avslutningsvis redovisar Mats Törnquist utredningen som kommunen erhållit på remiss, "Kommunalförbund för regional planering".

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________

Kf § 61 Dnr Ks 00-85 299

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunal-rådet Bengt Ericsson (c) ang ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-01-31, § 12 följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående ungdomars och andras behov av lokaler samt bevarande av Narstrand 1.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 61.

Vid sammanträde 2000-02-21, § 34 bordlades ärendet med anledning av att interpellanten ej var närvarande.

Kommunalrådet Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 61.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp), Kjell Jansson (m), Catarina Wahlgren (v), Bertil Karlsson (v), Andreas Sandgren (m), Christer Candal (m), Britt-Marie Åhman (c) och Bo Björkman (s).

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.

________

Kf § 62 Dnr Ks 99-956 511

(återgå)

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) ang sänkt hastighets-begränsning vid Sandvikens badplats på Vätö

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 239. I motionen föreslås att hastigheten sänks på vägsträckan förbi badplatsen och parkeringsplatsen till max 30 km/tim. mellan 1 maj 30 september.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-12-15, § 239 beslutat att avstyrka motionen med tillägget att kultur- och fritidsförvaltningen ser över möjligheterna att förbättra parkeringen vid badet för att öka trafiksäkerheten.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 44.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 53.

Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kf 27/3 Yrkanden:

Kerstin Bergström (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)

bifall till motionen

Kjell Jansson (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag avstyrka motionen med tillägget att kultur- och fritidsförvaltningen ser över möjligheterna att förbättra parkeringen vid badet för att öka trafiksäkerheten.

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Kerstin Bergströms (s) och Bridget Wedbergs (mp) yrkande.

_________

Kf § 63 Dnr Ks 99-407 701

(återgå)

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang medlemskap i European cities against drugs

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 75. Motionären argumenterar för att Norrtälje kommun skall ansöka om medlemskap i European cities against drugs.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-08-24, § 216 beslutat, med hän-visning till socialkontorets skrivelse 1999-08-12, att ej ansöka om medlemskap i European cities against drugs utan att kraftsamla kring arbetet med missbruk på det lokala planet.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 280 och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för yttrande vad avser att Norrtälje undertecknar Stockholmsresolutionen.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-11-23, § 307 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ej underteckna Stockholmsresolutionen och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 49.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 54.

Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kf 27/3 Jan Emanuel Johansson (s), Birgitta Lagerlund (m), Bertil Karlsson (v), Marita Jeansson (s) och Louise Branting (c) yttrar sig.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Jan Emanuel Johansson (s), Bengt Ericsson (c) och Helena Ekekihl (mp)

återremiss till kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på avslag på eller bifall till återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta återremittera ärendet till kommun-styrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

__________

Kf § 64 Dnr Ks 00-152 041

(återgå)

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommun-styrelsen ordförande ang snabbt svar på motionen om att fördela förväntat överskott i kommunens budget 2000 till barn- och skolnämnden

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 40 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående snabbt svar på motionen om att fördela förväntat överskott i kommunens budget 2000 till barn- och skolnämnden.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 64.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……" Bilaga § 64.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 65 Dnr Ks 00-154 442

(återgå)

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till kommun-styrelsens ordförande ang handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 41 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet.

"Interpellation etc………." Bilaga § 65.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde efter som interpellanten ej är närvarande.

___________

Kf § 66 Dnr Ks 00-162 041

(återgå)

Besvarande av interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunal-rådet Bengt Ericsson (c) ang förväntat underskott i utbildningsnämndens budget för år 2000 och konsekvenser av detta

Lars-Erik Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 42 följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående förväntat underskott i utbildningsnämndens budget för år 2000 och konsekvenser av detta.

"Interpellation etc………." Bilaga § 66.

Kommunalrådet Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………." Bilaga § 66.

Dessutom yttrar sig Lars-Erik Jansson (s) och Bo Björkman (s).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

___________

Kf § 67 Dnr Ks 00-165 023

(återgå)

Besvarande av interpellation från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang att ej förlänga skolchefens förordnande

Sune Alm (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 43 följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående att ej förlänga skolchefens förordnande.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 67.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……….." Bilaga § 67.

Dessutom yttrar sig Sune Alm (s).

Kommunfullmäktige beslutar:

att härmed anse interpellationen besvarad.

________

Kf § 68 Dnr Ks 00-166 612

(återgå)

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till utbildnings-nämndens ordförande ang lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasie-skolan och Komvux i Hallstavik

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 44 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasieskolan och Komvux i Hallstavik.

"Interpellation etc………" Bilaga § 68.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 69 Dnr Ks 00-167 532

(återgå)

Besvarande av enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Helena Ekekihl (mp) ang motion "Tåg till Rimbo"

Helena Ekekihl (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 45 följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion "Tåg till Rimbo".

"Enkel fråga etc………." Bilaga § 69.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……….." Bilaga § 69.

Helena Ekekihl (mp) tackar för svaret.

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________

Kf § 70 Dnr Ks 00-273 612

(återgå)

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang rekrytering av elever till utbildning vård och omsorg

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion angående rekrytering av elever till utbildning vård och omsorg.

"Motion etc…….." Bilaga § 70.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 71 Dnr Ks 00-296 370

(återgå)

Motion från Bridget Wedberg (mp), Inger Lundh-Jansson (mp) och Robert Johansson (mp) om alternativa energikällor

Bridget Wedberg (mp), Inger Lundh-Jansson (mp) och Robert Johansson (mp) inlämnar följande motion om alternativa energikällor.

"Motion etc……." Bilaga § 71.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 72 Dnr Ks 00-150 780

(återgå)

Ställande och besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande ang platser i särskilt boende

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående platser i särskilt boende.

"Interpellation etc……." Bilaga § 72.

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………….." Bilaga § 72

Dessutom yttrar sig Bengt Ericsson (c), Ingvar Jacobsson (m) och Ragnar Bergsten (s).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

__________

Kf § 73 Dnr Ks 00-272 612

(återgå)

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till utbildningsnämndens ordförande ang olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsut-bildning

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbildning.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 73.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 74 Dnr Ks 00-286 430

(återgå)

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användande av bilar i miljöklass1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc……." Bilaga § 74.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 75 Dnr Ks 00-287 430

(återgå)

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till tekniska nämndens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående användande av bilar i miljöklass1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc……." Bilaga § 75.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 77 Dnr Ks 99-1135 001

(återgå)

Överförande av ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar samt Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras från kommun-styrelsen till kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen har vid budgetsammanträde 1995-12-05, § 293 beslutat att överläggningar skall upptas med kultur- och fritidsnämnden om en samlad organisation för bidragsgivning i syfte att överföra föreningar som idag hör under kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-15 redovisat ärendets bakgrund och motiv för överföring av bidragsgivning till kultur- och fritidsnämnden och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fr o m den 1 februari 2000 överföra ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritidsnämnden, att komplettera kultur- och fritidsnämndens reglemente 8 § med följande text: - "bidrag till samlingslokal-hållande föreningar", att kommunstyrelsens reglemente 7 §, 9:e stycket skall ha följande ändrade lydelse: - "bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisa-tioner och andra, särskilda organisationer", att överföra 2 400 tkr i budget från kommunstyrelsens konto 099-2945 till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingslokalhållande föreningar, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden under år 2000 framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlings-lokaler, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 februari 2000 ansvara för det samarbetsavtal tillika finansieringslöfte mellan kommun-styrelsen och motorfabriken Pythagoras som kommunfullmäktige godkänt 961216, § 310, att i budget 2000 överföra 450.000 kr från kommunstyrelsens konto 099-2944 till kultur- och fritidsnämnden att användas till ovanstående finansieringslöfte.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 335.

Föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut 2000-02-24, § 8.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 64.

Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fr o m den 28 mars 2000 överföra ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritids-nämnden,

att komplettera kultur- och fritidsnämndens reglemente 8 § med följande text: - "bidrag till samlingslokalhållande föreningar",

att kommunstyrelsens reglemente 7 §, 9:e stycket skall ha följande ändrade lydelse: - "bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra, särskilda organisationer",

att överföra 2 400 tkr i budget från kommunstyrelsens konto 099-2945 till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingslokalhållande föreningar,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden under år 2000 framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 28 mars 2000 ansvara för det samarbetsavtal tillika finansieringslöfte mellan kommunstyrelsen och motorfabriken Pythagoras som kommunfullmäktige godkänt 961216, § 310,

att i budget 2000 överföra 450.000 kr från kommunstyrelsens konto 099-2944 till kultur- och fritidsnämnden att användas till ovanstående finansieringslöfte,

att summorna som överförs i Budget 2000 kan reduceras med utbetalda bidrag, nivån skall vara de ovan föreslagna.

_________

Kf § 78 Dnr Ks 00-102 351

(återgå)

Slutredovisning Lindholmens reningsverk, utbyggnad av kvävereduktion

Länsstyrelsen har i beslut 1997-05-20 angivit villkor för utsläpp av avloppsvatten från Lindholmens reningsverk.

Kommunstyrelsen beslutade 1997-05-20, § 109 att bevilja tekniska nämnden påbörja utbyggnad av avloppsreningsverket vid Lindholmen.

Objektet har kostnadsberäknats till 22.500.000 kr. Utbyggnaden är nu slutförd till en total kostnad av 20.393.971 kronor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-01-27 beslutat att godkänna tekniska kontorets slutredovisning och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-08 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 58.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 56.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen för utbyggnad av Lindholmens reningsverk.

____________

Kf § 79 Dnr Ks 00-182 041

(återgå)

Ombudgeteringar av investeringar 1999-2000

I avvaktan på att kommunfullmäktige tar beslut om hur inventarieanskaff-ningar skall hanteras i den nya investeringsrutinen föreslås att ombudgete-ringar sker av de anslag som ej förbrukats under 1999 och där anskaffningarna skall färdigställas under 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-02-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ombudgetera anslag för investeringsutgifter med

42 819 tkr enligt till ärendet hörande bilaga, att ombudgetera anslag för investeringsbidrag med 19 595 tkr enligt till ärendet hörande bilaga samt att finansieringen av kommunens andel sker inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 62.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 57.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag ombudgetera anslag för investerings-utgifter med 42 819 tkr enligt till ärendet hörande bilaga,

att ombudgetera anslag för investeringsbidrag med 19 595 tkr enligt till ärendet hörande bilaga samt

att finansieringen av kommunens andel sker inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen.

___________

Kf § 80 Dnr Ks 00-183 041

(återgå)

Ombudgeteringar av driftbudgetanslag 1999-2000

Från nämnderna har inkommit önskemål om att ombudgetera driftbudgetanslag som ej förbrukats under 1999. Arbetet kommer att utföras/färdigställas under 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-02-15 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag i driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 3 401 tkr, att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 63.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 58.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag ombudgetera anslag i driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 3 401 tkr,

att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

___________

Kf § 81 Dnr Ks 00-101 294

(återgå)

Begäran om investeringsmedel för fasta inventarier, Jungfruskolan

Kommunfullmäktige beslutade i april 1999 att bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad i Jungfruskolan. NIHAB som äger fastigheten ombesörjer enligt avtal ombyggnaden.

I samband med beslutet överfördes medel till utbildningsnämnden för lösa inventarier. Vad gäller fasta inventarier fanns vid ärendeberedningstillfället ingen beräkning, varför tekniska nämnden anmodades att återkomma med anslagsframställan.

Tekniska nämnden har 2000-01-27 begärt 2,5 mkr för fasta inventarier. I beloppet ingår diverse fasta inventarier samt anpassningsåtgärder som inte omfattas av NIHAB:s åtagande vad gäller ombyggnad. Det ingår också 200 tkr som avser lokal för socialförvaltningens verksamhet H21.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 2,5 mkr för fasta inventarier och anpassningsarbeten utöver projektavtalet för Jungfruskolan fas 2, att finansiering sker med egna medel.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 64.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 59.

Kf 27/3 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden 2,5 mkr för fasta inventarier och anpassningsarbeten utöver projektavtalet för Jungfruskolan fas 2,

att finansiering sker med egna medel.

__________

Kf § 82 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ersättare för socialdemokraterna i socialnämnden

Kerstin Ekelund (s) beviljades entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden vid sammanträde 1999-12-20, § 317.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i socialnämnden välja

Barbro Malm (s)

Marum 4424

760 42 Björkö

_________

Kf § 83 Dnr Ks 00-181 102

(återgå)

Olle Hedin; avsägelse av uppdrag som lekmannarevisor i Roslagshamnar AB

Olle Hedin avsäger sig i skrivelse 2000-02-28 uppdrag som lekmannarevisor i Roslagshamnar AB.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Olle Hedin begärt entledigande.

__________

Kf § 84 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av lekmannarevisor i Roslagshamnar AB

Olle Hedin har vid dagens sammanträde entledigats från uppdrag som lekmannarevisor i Roslagshamnar AB.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny lekmannarevisor i Roslagshamnar AB välja

Åke Wictorsson (s)

Grisslehamn 128

760 45 Grisslehamn

_________

Kf § 85

(återgå)

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr Ks 00-70 612

Utbildningsnämndens remissvar till KSL på remiss "Gemensam gymnasie-region i Stockholms län.

__________