Kommunfullmäktige 2000-05-03 1 (49)   

(återgå)

Plats och tid Långsjöskolans matsal, Rimbo, kl 18.00-23.00

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Gösta Högberg, t.f. skolchef § 88
Mats-Åke Svarfvar, barn- och skolkontoret § 88
Ulla Tholén, barn- och skolkontoret § 88
Kicki Grape, barn- och skolkontoret § 88
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Bo Björkman (s) och Hans Andersson (fp)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret fredag 2000-05-05, kl 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 86-123

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................

Bo Björkman Hans Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-05-03

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-05-10 anslags nedtagande 2000-05-31

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 86

(återgå)

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Bo Björkman (s) och Hans Andersson (fp) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 2000-05-05, kl 16.00.

__________

Kf § 87

(återgå)

Allmänhetens frågestund

John-Olov Pettersson ställer fråga om kommunens turistverksamhet och marknadsföring.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar på frågorna.

________

Kf § 88

(återgå)

Information från barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch, t.f. skolchef Gösta Högberg samt Mats-Åke Svarfvar, Ulla Tholén och Kicki Grape från barn- och skolkontoret informerar om

Itis ett skolutvecklingsprojekt med datorn som hjälpmedel

ILU-samarbete med högskolan i Uppsala, som ger kommunen aktivt ansvar för lärarutbildningen

Familjecenter att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar

Inomhusmiljö ett samarbetsprojekt mellan barn- och skolförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________

Kf § 89 Dnr Ks 00-166 612

(återgå)

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till utbildnings-nämndens ordförande ang lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasie-skolan och Komvux i Hallstavik

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 44 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående lokal styrelse med elevmajoritet för gymnasieskolan och Komvux i Hallstavik.

"Interpellation etc………" Bilaga § 89.

Utbildningsnämndens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 89.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 90 Dnr Ks 00-154 442

(återgå)

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande ang handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-02-21, § 41 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan för inomhusmiljöprogrammet.

"Interpellation etc……" Bilaga § 90.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 90.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 91 Dnr Ks 98-691 532

(återgå)

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) ang Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-06-22, § 114. I motionen föreslås att kommunen verkar för en återuppbyggnad av Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo.

Au 7/8-98 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-08-07, § 192 beslutat att remittera motionen till ledningskontoret för beredning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-22 redovisat en historik över diskussionen ang Roslagsbanan till Rimbo samt lämnat synpunkter i ärendet.

Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att med stöd av ledningskontorets skrivelse 2000-02-22 anse motionen vara besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 75.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 92.

Kf 3/5 Yrkanden:

Helena Ekekihl (mp)

i första hand återremiss, i andra hand bordläggning

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Ola Bertilsson (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Catarina Wahlgren (v) med instämmande av Torgny Åberg (c), Kajsa Hansson (c), Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)

bifall till motionen

Dessutom yttrar sig Patrik Dahl (c), Hans Andersson (fp) och Ingvar Jacobsson (m).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Reservation

Helena Ekekihl (mp) och Bridget Wedberg (mp) till förmån för eget åter-remissyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på bordläggningsyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 45 ja-röster, 14 nej-röster och 2 som avstår har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-02-22 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Kajsa Hansson (c), Torgny Åberg (c), Åsa Wärlinder (c), Berit Jansson (c), Per Lodenius (c), John-Erik Eriksson (c), Kurt Pettersson (c) och Ulla Engdahl (c) till förmån för Catarina Wahlgrens (v) m.fl. yrkande.

Protokollsanteckning

Med kommunfullmäktiges medgivande antecknar Patrik Dahl (c) till protokollet att han anser att motionen skall bifallas.

__________

Kf § 92 Dnr Ks 99-955 752

(återgå)

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang stödboende till Norrtäljes hemlösa

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25. I motionen föreslås att kommunen skall anslå medel till en verksamhet i motionens anda.

Socialnämnden har vid sammanträde 2000-01-25, § 10 beslutat föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och uttala att man i positiv anda skall besluta i ärenden som går i motionens anda när socialnämnden framlägger sådant förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-10 lämnat synpunkter på motionen och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte överlämna motionen till socialnämnden för handläggning och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 76.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 93.

Kf 3/5 Jan Emanuel Johansson (s) och Eva Pfister (s) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande i motionens syfte överlämna motionen till socialnämnden för handläggning samt

att motionen härmed skall anses besvarad.

________

Kf § 93 Dnr Ks 99-957 027

(återgå)

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Ulla Fransson (s) ang "Spetsutbildning" för undersköterskor/vårdbiträden

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 240. I motionen föreslås att undersköterskor och vårdbiträden får kompetensutbildning för att sköta diabetespatienter.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-01-24, § 14 beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige över motionen "Spetsutbildning" för undersköterskor/-vårdbiträden, under hänvisning till omsorgsförvaltningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgsnämn-dens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar, föreslå att motionen förklaras besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till omsorgsförvaltningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgs-nämndens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar förklara motionen besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 77.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 94.

Kf 3/5 Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till omsorgsförvalt-ningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgs-nämndens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar förklara motionen besvarad.

___________

Kf § 94 Dnr Ks 99-1126 109

(återgå)

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang främlings-fientlighet och rasism i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 281. I motionen föreslås att kommunfullmäktige tar ett initiativ till kommunal handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. En handlingsplan som innehåller mål, delmål och en uppföljningsrutin med årlig utvärdering.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-28 yttrat sig över motionen och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommun-styrelsen i samråd med berörda nämnder, andra myndigheter och föreningar i kommunen årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot främlings-fientlighet och rasism samt ge nämnderna erforderliga anvisningar härom, att uppdra åt kommunstyrelsen lämna fullmäktige årligen i samband med behandlingen av föregående års bokslut en redovisning av genomförda aktiviteter och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-13, § 78.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 95.

Kf 3/5 Jan Emanuel Johansson (s), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för att i samråd med berörda nämnder, andra myndigheter och föreningar i kommunen årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism samt ge nämnderna erforderliga anvisningar härom, att uppdra åt kommunstyrelsen lämna fullmäktige årligen i samband med behandlingen av föregående års bokslut en redovisning av genomförda aktiviteter samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

.

_________

Kf § 95 Dnr Ks 99-1201 319

(återgå)

Besvarande av motion från Kristina Almén (s) ang förslag att en plats eller gata uppkallas efter den Heliga Birgitta

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-12-20, § 299. I motionen hänvisas till att Heliga Birgitta är känd i hela den katolska världen och att både Rom och Neapel hedrat henne med platser som bär hennes namn.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-20 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 79.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 96.

Kf § 3/5 Kristina Almén (s) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande i motionens syfte bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

_________

Kf § 96 Dnr Ks 99-408 313

(återgå)

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang gångbanerenhållning i Hallstavik Häverödal och ändrad lydelse i kommunens föreskrifter om gångbanerenhållning att gälla fr o m 2000-06-01

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 74. I motionen föreslås att kommunen tar hand om trottoarrenhållningen på Edebovägen och Gottstavägen i Hallstavik-Häverö-dal.

Tekniska nämnden har i beslut 2000-01-27, § 2 tillstyrkt motionen. I sitt beslut konstaterar tekniska nämnden att kommunfullmäktige måste ändra delar av sitt beslut 1995-12-18 angående gångbanerenhållning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-14 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, att föreskrifterna om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare med ikraftträdande fr o m 2000-06-01 skall ha den ändrade lydelse som föreslås i motionen, och att tekniska nämnden bemyndigas i särskilt beslut bekräfta den lydelse föreskrifterna om gångbanerenhållning skall ha efter verkställd revidering.

Au 30/3 Arbetsutskottet har 2000-03-30, § 93 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-13, § 114.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 97.

Kf 3/5 Allan Edehamn (s) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen, att föreskrifterna om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare med ikraftträdande fr o m 2000-06-01 skall ha den ändrade lydelse som föreslås i motionen, och

att tekniska nämnden bemyndigas i särskilt beslut bekräfta den lydelse föreskrifterna om gångbanerenhållning skall ha efter verkställd revidering.

________

Kf § 97 Dnr Ks 98-839 105

(återgå)

Besvarande av motion från Lennart Jansson (fp) ang bostadsmässa i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-08-31, § 134.

I motionen föreslås att kommunen skall ansvara för en bostadsmässa något av åren 2002, 2003, 2004 eller 2005. Mässan föreslås prioritera kvalitet framför kvantitet och inrikta sig på förnyelse, sambanden med natur, byggnadstradition samt arkitektur/gestaltning.

Ledningskontoret har 2000-03-16 yttrat sig över motionen och anför bl a att förutsättningarna för ett mässarrangemang i Norrtälje undersöks för närvarande. En redovisning av detta tillsammans med konsekvensbeskrivning av åtaganden kommer att ske till kommunstyrelsen så snart materialet har erhållits från tidigare arrangerande kommuner och Svensk Bostadsmässa.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av ovanstående anse motionen besvarad.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 94 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 115.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 98.

Kf 3/5 Yrkanden:

Arne Ringefors (fp) med instämmande av Torsten Bergström (m), Torgny Åberg (c), Håkan Jonsson (s) och Katarina Wahlgren (v)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-03-16 anse motionen vara besvarad.

___________

Kf § 98 Dnr Ks 97-926 710

(återgå)

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) om barnbokslut när det gäller FN:s barnkonvention

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-10-27, § 211. I motionen föreslås att Norrtälje kommun inför ett barnbokslut på liknande sätt som görs i Kristinehamn så snart som möjligt, dock senast fr o m 1999.

I Kristinehamns kommun har det tagits ett beslut om barnbokslut. Det innebär att alla kommunala förvaltningar ska göra ett barnbokslut varje år, där man redovisar hur deras verksamhet och deras beslut påverkar barnens och ungdomarnas uppväxtmiljö.

Au 2/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1997-12-02, § 265 beslutat att remittera motionen till socialnämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 24 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motionen om barnbokslut samt att i yttrandet också föreslå upprättande av en "barn- och ungdomshandlingsplan" i enlighet med förvaltningens skrivelse 1998-03-08.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-02-19, § 31 beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna tjänsteskrivelse 1998-01-13 samt uttala sin positiva syn vad avser barn- och ungdomars deltagande i samhällsplaneringen, samt att alla beslutsprocesser skall innehålla en värdering av konsekvenserna för barn och ungdom.

Au 16/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-06-16, § 176 beslutat att remittera ärendet till ledningskontoret för beredning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken "kunder/målgrupper", att motionen därmed är besvarad. Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 96 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 117.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 99, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken "kunder/målgrupper" samt att motionen därmed är besvarad.

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Ks § 99 Dnr Ks 99-1224 026

(återgå)

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) ang att Grind Servicehus får bli försöksprojekt för 6-timmars arbetsdag

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-12-20. I motionen föreslås att Grind servicehus får bli försöksprojekt för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-03-06 § 33 beslutat att föreslå kommunstyrelsen avslå den rubricerade motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 110.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 101, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att -i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2000-03-06, § 33 -avslå motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 100 Dnr Ks 00-155 006

(återgå)

Besvarande av motion från Jan E Johansson, Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s) ang ungdomsfullmäktige

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 38. I motionen föreslås att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av ungdomar, politiker och tjänstemän som får till uppdrag att ta fram förslag på:

ett ungdomsfullmäktige som väljs på ett demokratiskt sätt,

ett ungdomsfullmäktige som har utskott motsvarande våra kommunala nämnder,

ett ungdomsfullmäktige som är en naturlig instans i nämnders och styrelsers ärendeberedning,

ett ungdomsfullmäktige som har en egen budget

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till Demokratiberedningen och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 109.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 108, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att överlämna motionen till Demokratiberedningen för beredning och att motionen därmed skall anses besvarad.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 101 Dnr Ks 00-286 430

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommun-styrelsens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 74 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc……" Bilaga § 101.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 102 Dnr Ks 00-287 430

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till tekniska nämndens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 74 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc………" Bilaga § 102.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 103 Dnr Ks 00-272 612

(återgå)

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbildning

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 73 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbild-ning.

"Interpellation etc……." Bilaga § 103.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 104 Dnr Ks 00-370 109

(återgå)

Motion från Kajsa Hansson (c) om insamling av erfarenheter genom frivilliga "avslutningsintervjuer" med dem som hoppar av från kommunala förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Kajsa Hansson (c) inlämnar följande motion om insamling av erfarenheter genom frivilliga "avslutningsintervjuer" med dem som hoppar av från kommunala förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod.

"Motion etc……." Bilaga § 104.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 105 Dnr Ks 00-380 702

(återgå)

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang utomhusservering

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående utomhus-servering.

"Motion etc……" Bilaga § 105.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 106 Dnr Ks 00-381 141

(återgå)

Motion från Håkan Jonsson (s) "Tillsammans för framtiden", för utveckling av Lv3-området

Håkan Jonsson (s) inlämnar följande motion "Tillsammans för framtiden", för utveckling av Lv3-området.

"Motion etc………" Bilaga § 106.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 107 Dnr Ks 00-382 052

(återgå)

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang upphandling av nybyggnad av gata och va-ledningar i Görla

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upphandling av nybyggnad av gata och va-ledningar i Görla.

"Interpellation etc……" Bilaga § 107.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 108 Dnr Ks 00-387 023

(återgå)

Interpellation från Eva Pfister (s) och Kerstin Bergström (s) till omsorgsnämndens ordförande om varför kommunen utökar antalet deltidsanställda

Eva Pfister (s) och Kerstin Bergström (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om varför kommunen utökar antalet deltidsanställda.

"Interpellation etc………" Bilaga § 108.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 109 Dnr Ks 00-350 001

(återgå)

Inrättande av en demokratiberedning

Under 1990-talet har två parlamentariskt tillsatta demokratikommittéer arbetat. I bägge fallen har kommunstyrelsen fastställt utredningsdirektiven och utsett kommittéernas ledamöter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse den 21 mars 2000, att demokratiberedningen skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti som ledamot jämte ersättare för varje parti, att ersättarna skall närvara endast vid hinder för ledamot, att ersättaren skall få del av kallelser och möteshandlingar, att demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som bered-ningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige själv överlämnar till demokratiberedningen, att ledamöter och ersättare i demokratiberedningen skall ha rätt till ersättning enligt bestämmelserna om ersättning till förtroende-vald (ERS), att kostnaderna utöver arvoden och resekostnader för demokrati-beredningens verksamhet skall belasta ledningskontorets anslag under år 2000, att kostnader för arvoden och resekostnader enligt ERS belastar kommunfull-mäktiges anslag.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 111.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 100.

Kf 3/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag inrätta en demokratiberedning enligt de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse den 21 mars 2000,

att demokratiberedningen skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti som ledamot jämte ersättare för varje parti,

att ersättarna skall närvara endast vid hinder för ledamot,

att ersättaren skall få del av kallelser och möteshandlingar,

att demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som beredningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige överlämnar till demokratiberedningen,

att ledamöter och ersättare i demokratiberedningen skall ha rätt till ersättning enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevald (ERS),

att kostnaderna utöver arvoden och resekostnader för demokratiberedningens verksamhet skall belasta ledningskontorets anslag under år 2000, samt

att kostnader för arvoden och resekostnader enligt ERS belastar kommunfullmäktiges anslag.

_________

Kf § 110 Dnr Ks 00-280 091

(återgå)

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 80 och beslutat

att revidera motionsförteckningen i enlighet med dagens sammanträde.

Föreligger motionsredovisning, daterad 2000-04-03.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 102.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag lägga motionsredovisningen till handlingarna.

_________

Kf § 111 Dnr Ks 00-133 706

(återgå)

Tillägg till taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Omsorgsnämnden har väckt förslag om ändring i taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorg på grund av att församlingsskatt upphör 2000-01-01.

Nämnden har vid sammanträde 2000-01-24, § 13 förordat att, vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktions-hindrade, hänsyn skall tagas endast till obligatorisk begravningsavgift, att beslutet skall träda ikraft vid närmaste månadsskifte efter beslut i kommunfullmäktige.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-03 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun skall erhålla ett tillägg med en ny punkt E av följande lydelse att gälla fr o m det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut: "Vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktionshindrade skall hänsyn tagas endast till obligatorisk begravningsavgift" och att uppdra till omsorgsnämnden efter det fullmäktiges beslut vunnit laga kraft nytrycka taxan för äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 82.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 103.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt kommunstyrelsens förslag, taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun skall erhålla ett tillägg med en ny punkt E av följande lydelse att gälla fr o m det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut: "Vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktionshindrade skall hänsyn tagas endast till obligatorisk begravningsavgift" och

att uppdra till omsorgsnämnden efter det fullmäktiges beslut vunnit laga kraft nytrycka taxan för äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

__________

Kf § 112 Dnr Ks 99-842 140

(återgå)

Förslag till Näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002

Förslaget till Näringslivsprogram för Norrtälje har varit på remiss under tiden 1 oktober till 30 november 1999.

Framförda synpunkter har diskuterats på arbetsutskottet den 24 februari och redaktionella justeringar har gjorts i materialet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-14 kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002 samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 83.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 104.

Kf 3/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Karl-Axel Öst (fp)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v), Lars-Erik Jansson (s), Ulla Fransson (s) och Lennart Allard (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkanden:

Bostaden är viktig för näringslivets möjligheter att kunna rekrytera personal i framtiden. Den är också basen i hela samhällsutvecklingen. Därför föreslår vi att näringslivsprogrammet tillförs ett avsnitt som redovisar ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen.

Kommunen ska ha som ambition att aktivt stötta företagens miljöarbete. Det skall finnas ett forum där önskemål kan framföras och eventuella åtgärder vidtagas eller förs vidare i organisationen. Målet är att i samarbete förverkliga de intentioner som är tagna i kommunens Agenda 21 program.

Dessutom yttrar sig Kjell Jansson (m).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) m.fl. tilläggsyrkanden och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandena.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandena

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandena

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandena. Se omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta föreliggande förslag till näringslivs-program för Norrtälje kommun 2000-2002.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons m.fl. tilläggsyrkanden.

__________

Kf § 113 Dnr Ks 00-173 291

(återgå)

Ombyggnad av kök/matsalsbyggnad, etapp 1, Centralskolan i Hallstavik

Barn- och skolnämnden beslöt 2000-02-23 att ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp 1 på Centralskolan, Hallstavik.

Tekniska nämnden beslöt 2000-02-24 att föreslå kommunfullmäktige tillstyrka barn- och skolnämndens begäran om investeringsanlag samt att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till barn- och skolnämnden och tekniska nämnden att återkomma med begäran om investeringsmedel för etapp 2.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-15 redovisat bakgrunden till ärendet och på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av kök/matsalsbyggnad på Centralskolan, Hallstavik, att finansiering sker med egna medel.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 88.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 105.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden investerings-anslag om 7 000 tkr för ombyggnad av kök/matsalsbyggnad på Centralskolan, Hallstavik, samt

att finansiering sker med egna medel.

________

Kf § 114 Dnr Ks 00-62 612

(återgå)

Policy för eftergymnasial utbildning

Utbildningsnämnden har 1999-11-25, § 128 antagit ett förslag till policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning som beskriver visioner och verksamhetsidéer för ett kommunalt engagemang i eftergymnasial utbildning för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt bilagt förslag, att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente samt att uppdra åt utbildningsnämnden att inarbeta förslag med anledning av antagen policy i sitt budgetförslag för 2001.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 92 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 113.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 106.

Kf 3/5 Yrkanden:

Kurt Pettersson (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt ledningskontorets förslag 2000-03-23, att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente samt

att uppdra åt utbildningsnämnden att inarbeta förslag med anledning av antagen policy i sitt budgetförslag för 2001.

__________

Kf § 115 Dnr Ks 00-211 342

(återgå)

Investeringar 2000 Nybyggnad av vattenledning mellan Norrtälje och Köpmanholm, vatten- och avloppsnät i Furusund samt avloppsledning mellan Furusund och Köpmanholm

Tekniska nämnden beslöt 2000-02-24 att begära anslag om 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Bakgrunden till ärendet är ett föreläggande från miljö- och hälsoskydds-nämnden att anordna ny dricksvattenförsörjning till Köpmanholms allmänna anläggning. Tekniska kontoret har på uppdrag av tekniska nämnden utarbetat förslag till lösning som antagits av tekniska nämnden.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 97.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, 107.

Bertil Karlsson (v) deltog ej i beslutet.

Kf 3/5 Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Jan Lindegren (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig och meddelar att vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter ej deltar i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, samt

att finansiering sker med egna medel.

__________

Kf § 116 Dnr Ks 00-341 102

(återgå)

Hans Andersson (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgs-nämnden

Hans Andersson (fp) avsäger sig i skrivelse 000404 uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Hans Andersson (fp) begärt entledigande.

__________

Kf § 117 Dnr Ks 00-291 102

(återgå)

Inga-Maja Dunér (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden

Inga-Maja Dunér (fp) avsäger sig i skrivelse 000327 uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Inga-Maja Dunér (fp) begärt entledigande.

________

Kf § 118 Dnr Ks 00-374 102

(återgå)

Bertil Pettersson (kd); avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden

Bertil Pettersson (kd) avsäger sig i skrivelse 000427 uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bertil Pettersson (kd) begärt entledigande.

________

Kf § 119 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i styrelsen för Pythagoras

Kommunfullmäktige valde 991129, § 285 ersättaren Birgitta Mattsson till ledamot efter Bertil Gunne.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet välja

Clas Lagerlund

Stärbsnäs gård

760 42 Björkö

0176-940 91

_________

Kf § 120 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ny ledamot för folkpartiet i barn- och skolnämnden

Inga-Maja Dunér har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för folkpartiet i barn- och skolnämnden välja

Hans Andersson

Södertjära 1920

762 92 Rimbo

0175-60205

_________

Kf § 121 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ny ledamot för folkpartiet i omsorgsnämnden

Hans Andersson (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för folkpartiet i omsorgs-nämnden välja

Inga-Maja Dunér

Sindvik 1165

760 15 Gräddö

0176-407 67

_________

Kf § 122 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ledamot i tekniska nämnden för kristdemokraterna

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Bertil Pettersson (kd) entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för kristdemokraterna välja ersättaren

Alf Werlinder

Rönnbärsvägen 42

761 63 Norrtälje

0176-165 53

_________

Kf § 123 Dnr Ks 00-98 102

(återgå)

Val av ersättare för kristdemokraterna i tekniska nämnden

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde utsett ersättaren Alf Werlinder (kd) till ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna välja

Bertil Pettersson (kd)

Tellusvägen 8

761 64 Norrtälje

0176-22 41 66

__________