Kommunfullmäktige 2000-05-29  

(återgå)

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-23.00

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef § 125
Monica Lindroth, utbildningsförvaltningen § 125
Marianne Agrell, utbildningsförvaltningen § 125
B-O Gunnarsson, utbildningsförvaltningen § 125
Tord Sundqvist, utbildningsförvaltningen § 125
Göran Haraldsson, utbildningsförvaltningen § 125
Ingrid Lettsjö, utbildningsförvaltningen § 125
Christina Skinnars, utbildningsförvaltningen § 125
Leif Thurhammar, utbildningsförvaltningen § 125

Rolf Schwerin, kanslichef

Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Maija Kohtanen (s) och Torgny Åberg (c)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret 2000-06-05, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 124-154

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................

Maija Kohtanen Torgny Åberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-05-29

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 124

(återgå)

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Maija Kohtanen (s) och Torgny Åberg (c) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 2000-06-05, kl 15.00.

__________

Kf § 125

(återgå)

Utbildningsnämnden informerar om "Väggarnas språk och elevernas lärande" gymnasieutbildning i Norrtälje kommun nu och i framtiden

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) inleder nämndens information och överlämnar sedan ordet till förvaltningens tjänstemän Nils-Gunnar Bergander, Monica Lindroth, Marianne Agrell, Bengt O Gunnarsson, Tord Sundqvist, Göran Haraldsson, Ingrid Lettsjö, Christina Skinnars och Leif Thurhammar som berättar om gymnasieutbildningen.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_______

Kf § 126 Dnr Ks 97-926 710

(återgå)

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) om barnbokslut när det gäller FN:s barnkonvention

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-10-27, § 211. I motionen föreslås att Norrtälje kommun inför ett barnbokslut på liknande sätt som görs i Kristinehamn så snart som möjligt, dock senast fr o m 1999.

I Kristinehamns kommun har det tagits ett beslut om barnbokslut. Det innebär att alla kommunala förvaltningar ska göra ett barnbokslut varje år, där man redovisar hur deras verksamhet och deras beslut påverkar barnens och ungdomarnas uppväxtmiljö.

Au 2/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1997-12-02, § 265 beslutat att remittera motionen till socialnämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 24 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motionen om barnbokslut samt att i yttrandet också föreslå upprättande av en "barn- och ungdomshandlingsplan" i enlighet med förvaltningens skrivelse 1998-03-08.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-02-19, § 31 beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna tjänsteskrivelse 1998-01-13 samt uttala sin positiva syn vad avser barn- och ungdomars deltagande i samhällsplaneringen, samt att alla beslutsprocesser skall innehålla en värdering av konsekvenserna för barn och ungdom.

Au 16/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-06-16, § 176 beslutat att remittera ärendet till ledningskontoret för beredning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken "kunder/målgrupper", att motionen därmed är besvarad.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 96 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 117.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 99, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken "kunder/målgrupper" samt att motionen därmed är besvarad.

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-05-03, § 98 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Kf 29/5 Yrkanden:

Catarina Wahlgren (v) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)

bifall till motionen

Christer Candal (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Catarina Wahlgrens m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Catarina Wahlgrens m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra till kommunstyrelsen att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken "kunder/målgrupper", samt

att motionen härmed är besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för Catarina Wahlgrens (v) m.fl. yrkande.

________

Kf § 127 Dnr Ks 99-1224 026

(återgå)

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) ang att Grind Servicehus får bli försöksprojekt för 6-timmars arbetsdag

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-12-20. I motionen föreslås att Grind servicehus får bli försöksprojekt för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-03-06 § 33 beslutat att föreslå kommunstyrelsen avslå den rubricerade motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 110.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 101, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att -i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2000-03-06, § 33 -avslå motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 3/5 Vid sammanträde 2000-05-03, § 99 beslutade kommunfullmäktige att bord-lägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/5 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Claes Lagerlund (m)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s), Catarina Wahlgren (v), Kristina Almén, Inger Lundh-Jansson (mp), Lennart Allard (s), Kerstin Bergström (s) och Ola Bertilsson (s)

bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bridget Wedbergs (mp) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag - i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2000-03-06, § 33 - avslå motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Reservation

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för Bridget Wedbergs (mp) m.fl. yrkande.

_________

Kf § 128 Dnr Ks 00-155 006

(återgå)

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s) ang ungdomsfullmäktige

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 38. I motionen föreslås att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av ungdomar, politiker och tjänstemän som får till uppdrag att ta fram förslag på:

ett ungdomsfullmäktige som väljs på ett demokratiskt sätt,

ett ungdomsfullmäktige som har utskott motsvarande våra kommunala nämnder,

ett ungdomsfullmäktige som är en naturlig instans i nämnders och styrelsers ärendeberedning,

ett ungdomsfullmäktige som har en egen budget

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till Demokratiberedningen och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 109.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-04-13, § 108, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att överlämna motionen till Demokratiberedningen för beredning och att motionen därmed skall anses besvarad.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-05-03, § 100

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/5 Yrkanden:

Catarina Wahlgren (v) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Jan Emanuel Johansson (s) och Bridget Wedberg (mp)

bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att demokrati-beredningen senast januari 2001 skall återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ungdomsfullmäktige

Andreas Sandgren (m)

avslag på motionen

Kurt Lodenius (c) med instämmande av Christer Candal (m), Lars-Erik Jansson (s) och Britt-Marie Åhman (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och under överläggningen ställda yrkanden och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på Catarina Wahlgrens (v) tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till Demokratiberedningen för beredning, och

att motionen härmed skall anses besvarad.

________

Kf § 129 Dnr Ks 00-286 430

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommun-styrelsens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 74 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc……" Bilaga § 129.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-03, § 101 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/3 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………….." Bilaga § 129

Dessutom yttrar sig Bertil Karlsson (v), Sören Forslund (m), Lennart Allard (s), Bridget Wedberg (mp), Kjell Jansson (m), Hans Andersson (fp), Bengt Ericsson (c).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 130 Dnr Ks 00-287 430

(återgå)

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till tekniska nämndens ordförande ang användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 74 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående användande av bilar i miljöklass 1 i den kommunala verksamheten.

"Interpellation etc………" Bilaga § 130.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2000-05-03, § 102 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/5 Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 130.

Debatten i ärendet hölls gemensamt under § 129.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 131 Dnr Ks 00-272 612

(återgå)

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbildning

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 73 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbild-ning.

"Interpellation etc……." Bilaga § 131.

Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-03, § 103 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde då interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.

_________

Kf § 132 Dnr Ks 00-382 052

(återgå)

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang upphandling av nybyggnad av gata och va-ledningar i Görla

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-05-03, § 107 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upphandling av nybyggnad av gata och va-ledningar i Görla.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 132.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 132.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Bodil Henriksson (s), Bertil Karlsson (v) och Christer Candal (m).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

__________

Kf § 133 Dnr Ks 00-387 023

(återgå)

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) och Kerstin Bergström (s) till omsorgsnämndens ordförande om varför kommunen utökar antalet deltidsanställda

Eva Pfister (s) och Kerstin Bergström (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid kommunfullmäktige 2000-05-03, § 108 följande interpella-tion till omsorgsnämndens ordförande om varför kommunen utökar antalet deltidsanställda.

"Interpellation etc……….." Bilaga § 133.

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 133.

Dessutom yttrar sig Kerstin Bergström (s), Eva Pfister (s), Ulla Fransson (s) och Bridget Wedberg (mp).

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 134 Dnr Ks 00-400 315

(återgå)

Motion från Bertil Karlsson (v) om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö

Bertil Karlsson (v) inlämnar följande motion om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö

"Motion etc……" Bilaga § 134.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 135 Dnr Ks 00-490 512

(återgå)

Motion från Eva Pfister (s) om att Badstugatan bör göras om till gårdsgata

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion om att Badstugatan bör göras om till gårdsgata.

"Motion etc………" Bilaga § 135.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 136 Dnr Ks 00-491 512

(återgå)

Motion från Eva Pfister (s) om att kommunen bör arbeta för hastighets-begränsning 50 km vid Görlakorset

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion om att kommunen bör arbeta för hastighetsbegränsning 50 km vid Görlakorset.

"Motion etc………." Bilaga § 136.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 137 Dnr Ks 00-492 022

(återgå)

Motion från Eva Pfister (s) om att omsorgsnämnden bör verka för att alla anställda inom omsorgsnämnden erbjuds heltidsarbete

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion om att omsorgsnämnden bör verka för att alla anställda inom omsorgsnämnden erbjuds heltidsarbete.

"Motion etc……." Bilaga § 137.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 138 Dnr Ks 00-493 312

(återgå)

Motion från Eva Pfister (s) om att en promenadväg anläggs längs Norrtäljeviken från restaurang Havspiren till bron som leder till Borgmästarholmen

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion om att en promenadväg anläggs längs Norrtäljeviken från restaurang Havspiren till bron som leder till Borgmästar-holmen.

"Motion etc……….." Bilaga § 138.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 139 Dnr Ks 00-495 210

(återgå)

Motion från Bridget Wedberg (mp) om framtida gestaltning av Lv3:s nedlagda militärområde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om framtida gestaltning av Lv3:s nedlagda militärområde.

"Motion etc…….." Bilaga § 139

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 140 Dnr Ks 00-496 612

(återgå)

Motion från Bridget Wedberg (mp) om att hindra nedläggningen av Finsta Jordbruksgymnasium

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om att hindra nedläggningen av Finsta Jordbruksgymnasium.

"Motion etc…….." Bilaga § 140.

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 141 Dnr Ks 00-494 612

(återgå)

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang den totala frånvaron av information och demokratisk beredning av hur Finsta Naturbruksgymnasium och Väddö Folkhögskola ska utvecklas i framtiden

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den totala frånvaron av information och demokratisk beredning av hur Finsta Naturbruks-gymnasium och Väddö Folkhögskola ska utvecklas i framtiden.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 139.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 142 Dnr Ks 00-495 210

(återgå)

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens vice ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplan

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplan.

"Interpellation etc……." Bilaga § 142.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 143 Dnr Ks 00-500 210

(återgå)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang erbjudande från Föreningen Barns rätt till lek IPA Sweden om barns rätt till deltagande och inflytande när det gäller den fysiska planeringen av offentlig plats

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående erbjudande från Föreningen Barns rätt till lek IPA Sweden om barns rätt till deltagande och inflytande när det gäller den fysiska planeringen av offentlig plats.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 143.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 144 Dnr Ks 00-501 773

(återgå)

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens vice ordförande ang rökning på våra skolor och fritidsgårdar

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående rökning på våra skolor och fritidsgårdar.

"Interpellation etc……." Bilaga § 144.

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_____

Kf § 145 Dnr Ks 00-502 171

Enkel fråga från Bertil Karlsson (v) till omsorgsnämndens ordförande ang krav på förbättringar av säkerheten i den s.k. läkarvillan i Hallstavik

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till omsorgsnämndens ordförande.

"Enkel fråga etc……." Bilaga § 145.

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hanssons (c) svar:

"Det är Locum som är hyresvärd för den s.k. läkarvillan och de har lovat att förbättringarna skall vara åtgärdade till den 15 juni 2000."

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

______

Kf § 146 Dnr Ks 00-285 042

(återgå)

Norrtälje kommuns bokslut 1999

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslutet för 1999.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll, att avsätta 1999-års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållningsfonden, att avsätta 1999-års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond, att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinvesteringar inte ombudgeteras, att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet, att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 139 beslutat att vilandeförklara ärendet till ett extra arbetsutskott 11 maj 2000.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2000-05-09. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll, att avsätta 1999 års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållningsfonden, att från renhållningsfonden disponera 200 tkr för avslutning/återställning av Björkholmens avfallsupplag samt 200 tkr för avslutning/återställning av Häverö avfallsupplag, att avsätta 1999 års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond, att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinvesteringar inte ombudgeteras, att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet, att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen. Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att uppmana tekniska nämnden att snarast efter avslutad extern utredning överlämna rapporten avseende differens vid avstämning av renhållningsavgifter till kommunstyrelsen.

Au 11/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-11, § 156.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-05-11, § 127.

Kf 29/5 Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt kommunstyrelsens förslag, efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar,

att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll,

att avsätta 1999-års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållnings-fonden,

att från renhållningsfonden disponera 200 tkr för avslutning/återställning av Björkholmens avfallsupplag samt 200 tkr för avslutning/återställning av Häverö avfallsupplag, att avsätta 1999-års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond,

att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinveste-ringar inte ombudgeteras,

att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet,

att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen.

_______

Kf § 147 Dnr 00-462 042

(återgå)

Revisionsberättelse för år 1999

Revisorer valda av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun har granskat kommunens förvaltning och räkenskaper, inklusive koncernredovisning, för år 1999. Kommentarer till bokslutet inklusive vissa förslag, samt redogörelse över granskningsverksamheten för år 1999 har upprättats i separata skrivelser. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Ordföranden i revisionen, Åke Wictorsson (s), redogör för revisionsberättelsen.

Under sammanträdet får kommunfullmäktige överlämnat rapport från de sakkunniga Komrev till presidiet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisorernas rapport till handlingarna,

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning, samt

att överlämna revisorernas skrivelser med tillhörande rapport till presidiet för handläggning

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för sin egen verksamhet.

________

Kf § 148 Dnr Ks 00-319 004

(återgå)

Förslag till ändring i arkivreglemente för Norrtälje kommun

Regeringsrätten har i ett antal domar konstaterat att vissa dataupptagningar utgör allmänna handlingar nämligen cookiefiler, globala filer och epost-listor.

Ledningskontoret/servicekontoret har i skrivelse 2000-04-05 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att följande ändringar görs i Arkivreglemente för Norrtälje kommun

§ 6 får följande lydelse:

6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. Vad gäller kommunens elektroniska postsystem sker automatisk, löpande rensning efter 6 månader.

§ 7 får följande lydelse:

7 bevarande och gallring (10 § AL)

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.

E-postmeddelanden av ringa eller tillfällig betydelse och därmed e-postlistor, cookiefiler, globala filer må gallras efter 1 vecka eller vid inaktualitet.

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras,

att ovanstående ändringar gäller från och med 2000-06-01.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att för egen del uppdra åt ledningskontoret att, efter beslut i kommunfullmäktige, utforma anvisningar med anledning av ändringar i arkivreglementet.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 145.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-05-11, § 128.

Kf 29/5 Kommunfullmäktige beslutar:

att följande ändringar görs i Arkivreglemente för Norrtälje kommun

§ 6 får följande lydelse:

6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. Vad gäller kommunens elektroniska postsystem sker automatisk, löpande rensning efter 6 månader.

§ 7 får följande lydelse:

7 bevarande och gallring (10 § AL)

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.

E-postmeddelanden av ringa eller tillfällig betydelse och därmed e-postlistor, cookiefiler, globala filer må gallras efter 1 vecka eller vid inaktualitet.

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras,

att ovanstående ändringar gäller från och med 2000-06-01.

__________

Ks § 149 Dnr Ks 00-132 001

(återgå)

Ändrad lydelse av 22-27 §§ i reglemente för omsorgsnämnden med anledning av förändring av nämndens utskott

Kommunfullmäktige fastställde 1998-12-21, § 230, gällande lydelse i reglemente för omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden har 2000-01-24, § 12 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, genom förändring i omsorgsnämndens reglemente enligt förslag i bilaga till skrivelse 2000-01-20 av förvaltningschef Tommie Åkerström, avveckla omsorgsnämndens omsorgsutskott och att ombilda nuvarande äldreutskott till ett förstärkt arbetsutskott med den representation som anges i det förändrade reglementet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 22-27 §§ i reglemente för omsorgsnämnden skall ha den ändrade lydelse som omsorgsnämnden föreslår i beslut 2000-01-24, § 12 och att den ändrade lydelsen av reglementet skall gälla från dagen för detta beslut.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 151.

Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag med följande tillägg: att i omsorgsnämndens förslag till ändring i reglementet § 22 skall följande text utgå: "Samt av en särskild företrädare för folkpartiet (observatör) och en ersättare för denna/e".

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 200-05-11, § 129.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag 22-27 §§ i reglemente för omsorgs-nämnden skall ha den ändrade lydelse som omsorgsnämnden föreslår i beslut 2000-01-24, § 12, med följande ändring att i 22 § skall följande text utgå "Samt av en särskild företrädare för folkpartiet (observatör) och en ersättare för denna/e",

att den ändrade lydelsen av reglementet skall gälla från dagen för detta beslut.

________

Ks § 150 Dnr Ks00-295 170

(återgå)

Antagande av räddningstjänstplan för Norrtälje kommun

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 50 beslutat att godkänna förslaget till räddningstjänstplan för Norrtälje kommun daterad 2000-02-25 med ändringar enligt tjänsteutlåtande 2000-03-23 samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 153.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-05-11, § 130.

Kf 29/5 Yrkanden:

Louise Branting (c)

bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag och tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 50 anta upprättad räddningstjänstplan för Norrtälje kommun, daterad 2000-03-23 samt

att räddningstjänstplan, daterad 1995-10-02 med komplement för räddningstjänst under höjd beredskap av 1997-12-15 upphör att gälla.

________

Ks § 151 Dnr 00-304 455

(återgå)

Begäran om medel för nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge

Verksamheten vid Björkholmens avfallsupplag fick enligt beslut i Koncessionsnämnden för miljöskydd tillstånd att bedrivas t o m 1995. Beslutet förlängdes t o m 1999.

Länsstyrelsen gav 1997 tillstånd att bedriva verksamhet vid Salmunge. Kommunen överklagade den del i beslutet som berör energilimpor. Miljödomstolen beslöt 1999-12-06 att avslå kommunens överklagan, men förlängde den av länsstyrelsen angivna tiden för energilimpor och deponering till 2004-12-31. Beslutet innebär vidare att de med tillståndet avsedda verksamheterna ska ha satts igång efter ett år, dvs 2001-01-01.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2000-03-23, § 41.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-28 redogjort för olika alternativ vad gäller avfallshantering framåt i tiden och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 15 800 tkr för nybyggnad enligt alternativ H av Salmunge avfallsanläggning med etapp 2, att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt tekniska nämnden att besluta om långsiktig lösning vad avser egen deponi vid Salmunge alternativt extern deponering och då utifrån långsiktigt miljö- och ekonomiskt perspektiv, att i det fall egen deponi vid Salmunge, dvs etapp 3 beslutas genomföras, finansiering av arbetena sker med tekniska nämndens investeringsanslag.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 155. Kommunstyrelsen föreslogs föreslå kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets förslag.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-05-11, § 131, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att bevilja tekniska nämnden 15 800 tkr för nybyggnad enligt alternativ H av Salmunge avfallsanläggning med etapp 2, att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt tekniska nämnden att besluta om långsiktig lösning vad avser egen deponi vid Salmunge alternativt extern deponering och då utifrån långsiktigt miljö- och ekonomiskt perspektiv,. att i det fall egen deponi vid Salmunge, dvs etapp 3 beslutas genomföras, finansiering av arbetena sker med tekniska nämndens investeringsanslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden 20 300 tkr för nybyggnad enligt alternativ E av Salmunge avfallsanläggning med etapp 2,

att finansiering sker med egna medel.

________

Kf § 152 Dnr Ks 00-433 430

(återgå)

Införande av ett miljöledningssystem i kommunen

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 1998 att anslå 250 kkr för att införa ett miljöledningssystem i Norrtälje kommun. Medlen skulle även användas till utbildning av ordföranden och vice ordföranden i styrelser och nämnder samt förvaltningsledningar.

Ledningskontoret uppdrog till servicekontoret i oktober 1998 att med ett projektinriktat arbetssätt påbörja arbetet. Det har emellertid varit svårt att inom ramen för befintlig organisation utse en projektledare som kan leda projektet.

Ledningskontorets uppdrag till servicekontoret är numera återkallat. Arbetet föreslås emellertid bedrivas projektinriktat och införas etappvis för hela eller delar av förvaltningarnas verksamheter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-20 redogjort för organisationen av det fortsatta arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna organisationen av arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen, att uppdra till ledningskontoret att uppta prövning av medel för år 2001 och 2002 i samband med budgetbehandlingen för resp. år. Kommunfullmäktige föreslås besluta att till kommunstyrelsen anslå ytterligare 265 kkr för år 2000 för införande av ett miljöledningssystem, att finansiering sker med eget kapital.

Au 20/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-20, § 131 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 maj 2000.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 152.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-05-29, § 132, varvid kommunstyrelsen beslutade för egen del att godkänna organisationen av arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen, och att uppdra till ledningskontoret att uppta prövning av medel för år 2001 och 2002 i samband med budgetbehandlingen för resp. år. Kommunfullmäktige föreslogs besluta att till kommunstyrelsen anslå ytterligare 265 kkr för år 2000 för införande av ett miljöledningssystem, att finansiering sker med eget kapital.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen anslå ytterligare 265 kkr för år 2000 för införande av ett miljöledningssystem samt

att finansiering sker med eget kapital.

_________

Kf § 153 Dnr Ks 98-00 102

(återgå)

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige har 2000-02-21, § 55, beslutat bevilja Catharina Odenberg Wicksell (m) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet i utbildningsnämnden välja

Tomas Engerdahl (m)

Venusvägen 2

761 64 Norrtälje

________

Kf § 154

(återgå)

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack från Tommy Lundqvist (c) för uppvaktning på 50-årsdagen.

Tack från Lars Dahlkvist (s) för uppvaktning på 60-årsdagen.

________