Kommunfullmäktige 2000-06-26

Plats och tid 
Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 14.00-22.35 
Ajournering för måltidsuppehåll 17.30-18.15

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Birgit Gustavsson, omsorgskontoret § 156
Britt-Marie Zeldenrust, omsorgskontoret § 156
Kerstin Rundqvist, omsorgskontoret § 156
Tommie Åkerström, omsorgschef § 156
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ragnar Bergsten (s) och Anna Wicksell (m)

Justeringens Servicekontoret 2000-07-03, kl 15.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 155-185
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Ragnar Bergsten Anna Wicksell 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-06-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 155

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ragnar Bergsten (s) och Anna Wicksell (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndag 2000-07-03, kl 15.00.

________


Kf § 156 

Information från omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) inleder med att berätta att omsorgsnämnden kommer att informera om två pågående projekt.

Birgit Gustavsson och Britt-Marie Zeldenrust, omsorgskontoret, informerar om projektet "75 år och äldre".

Projektledaren Kerstin Rundqvist informerar om "Anhörig 300", som kommer att pågå under en treårsperiod.

Chefen för omsorgskontoret, Tommie Åkerström, avslutar redovisningen med att bl.a. visa lite jämförande statistik.

Efter redovisningen ställer Lena Norén-Mellin (s), Kristina Almén (s), Bengt Ericsson (c) och Kurt Lodenius (c) frågor i anslutning till redovisningen.

_______ 

Kf § 157

Godkännande av arbetsordning för dagens behandling av budgetramar och verksamhetsuppföljning

Föreligger förslag till arbetsordning från kommunfullmäktiges presidium för dagens behandling av budgetramar och verksamhetsuppföljning.
Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till arbetsordning för dagens behandling av budgetramar och verksamhetsuppföljning.

________


Kf § 158 Dnr Ks 00-414 042

Verksamhetsuppföljning per april 2000 samt begäran om tilläggsanslag från omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Föreligger av förvaltningarna gjord uppföljning för det första tertialet, vilket behandlas av respektive nämnd under maj månad.

Ledningskontoret har 2000-05-25 överlämnat en sammanfattning av uppföljningen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden 5,5 mkr, barn- och skolnämnden 8,5 mkr och utbildningsnämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag som tillfällig förstärkning under 2000, att finansiering sker med ökade skatteintäkter 19,2 mkr, att godkänna verksamhetsuppföljningen per april. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utöver tertialuppföljningen per augusti lämnar månatliga ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen under resten av 2000.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 199.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 150.


Kf 26/6 Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Kajsa Hansson (c), IngaBrita Mörch (m), Kjell Jansson (m), Kurt Pettersson (c), Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s), Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s), Ola Bertilsson (s)
- att kommunfullmäktige beviljar omsorgsnämnden 9,0 mkr, barn- och skolnämnden 14,0 mkr och utbildningsnämnden 8,5 mkr i tilläggsanslag för år 2000.


Kf § 158 forts

Ersättarna Birgitta Lagerlund (m) och Louise Branting (c) yttrar sig och instämmer i Christer Candals (m) m.fl. yrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. förslag.

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja omsorgsnämnden 5,5 mkr, barn- och skolnämnden 8,5 mkr och utbildningsnämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag som tillfällig förstärkning under 2000, 

att finansiering sker med ökade skatteintäkter 19,2 mkr, 

att godkänna verksamhetsuppföljningen per april månad 2000. 

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

_________


Kf § 159 Dnr Ks 00-362 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning, daterat 2000-05-29.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 198. Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/6 Föreligger förslag till budget och inriktning 2001-2003 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 149.


Kf 26/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Kajsa Hansson (c), IngaBrita Mörch (m), Kjell Jansson (m), Kurt Pettersson (c), Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s), Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s), Ola Bertilsson (s)
- bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budgetramar 2001


Allmänpolitisk debatt

Under den allmänpolitiska debatten yttrar sig Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Kajsa Hansson (c), IngaBrita Mörch (m), Kjell Jansson (m), Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s), Kurt Pettersson (c), Birgitta Lagerlund (m), Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s), Ola Bertilsson (s), Louise Branting (c), Britt-Marie Åhman (c) och Helena Ekekihl (mp).
Kf § 159 forts

Härefter behandlas förslag till budgetramar nämnd för nämnd

KOMMUNSTYRELSEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

BYGGNADSNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kf § 159 forts

SOCIALNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

OMSORGSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kf § 159 forts

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kf § 159 forts

TEKNISKA NÄMNDEN, TEKNISKA KONTORET

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

TEKNISKA NÄMNDEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

ÖVRIGT

Reserv kapitaltjänst/internhyror 6,0 mkr

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktige beslutar således:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta budgetramar och inriktning 2001-2003 enligt förslag daterat 2000-05-29.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

__________


Kf § 160 Dnr Ks 00-272 612

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbildning

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-03-27, § 73 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående olika insatser för att stimulera vård- och omsorgsutbild-ning.

"Interpellation etc……." Bilaga § 160.


Kf 3/5 Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-03, § 103 att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kf 29/5 Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-29, § 131 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, då interpellanten ej var närvarande.


Kf 26/6 Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 160.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________ 


Kf § 161 Dnr Ks 00-500 210

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommun-styrelsens ordförande ang erbjudande från Föreningen Barns rätt till lek - IPA Sweden om barns rätt till deltagande och inflytande när det gäller den fysiska planeringen av offentlig plats

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-05-29, § 143, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående erbjudande från Föreningen Barns rätt till lek - IPA Sweden om barns rätt till deltagande och inflytande när det gäller den fysiska planeringen av offentlig plats.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 161.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 161.

Catarina Wahlgren (v) tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________


Kf § 162 Dnr Ks 00-494 612

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrel-sens ordförande ang den totala frånvaron av information och demokratisk beredning av hur Finsta Naturbruksgymnasium och Väddö Folkhögskola ska utvecklas i framtiden

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-05-29, § 141, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den totala frånvaron av information och demokratisk beredning av hur Finsta Naturbruksgymnasium och Väddö Folkhögskola ska utvecklas i framtiden.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 162.

Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 162.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s) som tackar för svaret, samt också Bridget Wedberg (mp), Berit Jansson (c), Elisabeth Björk (s), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp).


Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

__________


Kf § 163 Dnr Ks 00-501 773

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens vice ordförande ang rökning på våra skolor och fritidsgårdar

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-05-29, 144, följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående rökning på våra skolor och fritidsgårdar.

"Interpellation etc……." Bilaga § 163.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 163.

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________


Kf § 164 Dnr Ks 00-495 210

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommuns-tyrelsens vice ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplan

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-05-29, § 142, följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplan.

"Interpellation etc……." Bilaga § 164.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 164.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp), Kurt Pettersson (c), Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v).Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______


Kf § 165 Dnr Ks 99-409 312

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang gång- och cykelbana mellan Finsta och Rimbo tätort

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 73. I motionen föreslås att förutsättningarna för en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Rimbo centrum och Finsta utreds.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-04-04, § 39 uttalat att motionen tillstyrks samt överlämnas till Vägverket och kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-04 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt till kommunstyrelsen för beaktande i samband med de årliga överläggningar som äger rum med Vägverket, Region Stockholm.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 140 beslutat att vilandeförklara ärendet. 

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 167.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 151.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen och 

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt till kommunstyrelsen för beaktande i samband med de årliga överläggningar som äger rum med Vägverket, Region Stockholm.

_________


Kf § 166 Dnr Ks 99-737 214

Besvarande av motion från Rolf Andersson (kd) om förändringar av hamnen, Roslagsgatan och Bergsgatan i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30, § 185.

I motionen föreslås att planen för Roslagsgatan, vilken var antagen 1990 fullföljs, att Bergsgatan byggs om enligt förslaget som tagits fram av stadsarkitektkontoret i Norrtälje, att hamnen bör byggas om till en levande hamn med hantverksbodar, en serviceanläggning samt bensinstation, att hamnområdet norr om utlastningen för Odal bör vara för styckegods.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 37 beslutat uttala att nämnden anser att innan ställningstagande kan ske bör en förstudie genomföras av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd år 2001, att vidare utredning bör genomföras innan ställningstagande sker beträffande de tekniska förändringar och flyttningen av korsningen Bergsgatan/ Tillfällegatan/ Badstugatan, att nämnden är positiv till att den inre delen av hamnen används för försäljning av hantverks- och skärgårdsprodukter samt annan turistverksamhet, att behovet av ytterligare serviceanläggningar bör bedömas av kultur- och fritidskontoret, att nämnden är positiv till att en sjöbensinstation öppnas i anslutning till gästhamnen samt att en levande hamn förutsätter att både bulkgods och styckegods hanteras.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 141 beslutat att vilandeförklara ärendet. 

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 168.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 152.
Kf § 166 fortsKf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra till tekniska nämnden utföra en förstudie av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd år 2001,

att motionen härmed anses besvarad.

_________Kf § 167 Dnr Ks 99-1125 312

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang cykelbana längs Roslagsgatan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 280. I motionen föreslås att en cykelbana snarast byggs längs Roslagsgatan.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 38 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att nämnden anser att innan ställningstagande kan ske bör en förstudie genomföras av Roslagsgatan inkl framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien ska vara slutförd 2001.


Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 142 beslutat att vilandeförklara ärendet.


Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 169.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 153.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra till tekniska nämnden utföra en förstudie av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd 2001,

att motionen härmed anses besvarad.

_________


Kf § 168 Dnr Ks 00-61 600

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) ang fördelning av beräknat överskott 2000 till barn- och skolnämnden

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-01-31, § 11. I motionen föreslås att budgeterat överskott för 2000 på 5,7 mkr, cirka 20 nya lärare, fördelas till skolan för att bibehålla 1999 års lärartäthet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-25 yttrat sig över motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder några åtgärder.


Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 202.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 154.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till föreslagna åtgärder avseende budget för år 2000 anse motionen vara besvarad.

_________


Kf § 169 Dnr Ks 00-515 730

Motion från Karl-Axel Öst (fp) ang äldreomsorgspeng

Karl-Axel Öst (fp) inlämnar följande motion angående äldreomsorgspeng.

"Motion etc…….." Bilaga § 169.
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________


Kf § 170 Dnr Ks 00-562 611

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang obegripliga uttalanden i Norrtelje Tidning den 20 juni 2000

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående obegripliga uttalanden i Norrtelje Tidning den 20 juni 2000.

"Interpellation etc………" Bilaga § 170.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

______


Kf § 171 Dnr Ks 00-572 299

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunalråden Bengt Ericsson (c) och Christer Candal (m) om handläggningen av Narstrand

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunalråden Bengt Ericsson (c) och Christer Candal (m) om handläggningen av Narstrand.

"Enkel fråga etc……." Bilaga § 171.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

"ärendet är inkommet till kommunstyrelsen den 20 juni 2000 och skall nu beredas i sedvanlig ordning".

Kommunstyrelsens vice ordförande instämmer i Christer Candals (m) svar.
Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_________

Kf § 172 Dnr Ks 99-795 214

Antagande av förslag till detaljplan för kv Balder och Frej i Norrtälje stad

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 1997-09-16-10-31 samt utställt under tiden 1999-09-21-10-12.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-03-30, § 73 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommun-fullmäktige för antagande med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Lantmäterimyndigheten har framfört önskemål att antagandebeslutet även omfattar ett beslut om upphävande av gällande tomtindelningar där detta ingår i förslaget.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-04-27, § 106 beslutat att notera att godkännande och senare fullmäktiges antagande av planförslaget enligt bestämmelserna i planen innebär att gällande tomtindelning för kvarteren Balder och Frej upphör när antagandebeslutet vinner laga kraft.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 161.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 155.

Kf 26/6 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt kommunstyrelsens förslag, anta förslag till detaljplan för kv Balder och Frej i Norrtälje stad, dock skall upphöjning av övergångställen vid Bangårdsgatan utgå.

_________


Kf § 173 Dnr Ks 00-271 776

Ombyggnad av Nysättrahemmet 

I sitt politiska program redovisade kommunens borgerliga majoritet, m, c, fp och kd, sin avsikt att starta verksamhet på det tidigare nedlagda Nysättra-hemmet. Omsorgsförvaltningen fick tillsammans med tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en plan för ombyggnation för att inrätta ett särskilt boende för äldre och funktionshindrade på Nysättrahemmet.

Omsorgsnämnden beslöt 2000-03-06 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna programmet med verksamhetsplan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet, att bevilja medel till personalkostnad på 5 mkr för bemanning av verksamheten, att bevilja tilläggsanslag på 500 tkr för inköp av inventarier som sängar och möbler till allmänna utrymmen samt för tekniska hjälpmedel, att bevilja anslag för övrig driftkostnad som hyra, upp-värmning, vatten, fastighetsskötsel m m som faller på omsorgsförvaltningen, netto 1385 tkr per år.

Tekniska nämnden beslöt 2000-03-23 uttala till kommunfullmäktige att tekniska nämnden tillstyrker omsorgsnämndens framställan om att anslå investeringsmedel uppgående till 10 800 tkr för genomförandet av projektet med ombyggnad av Nysättrahemmet, att tekniska kontoret får belasta investeringsanslaget med kostnader för arbetena.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna programmet med verksamhetsplan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet, att bevilja tekniska nämnden 10 800 tkr för genomförande av projektet, att bevilja omsorgsnämnden anslag om 500 tkr för inköp av inventarier, att finansiering av investeringsanslagen sker med egna medel, att ställningstagande till medel för personalkostnader och driftkostnader för fastighet tas i budget 2001.


Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-23, § 173 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträde den 29 maj 2000..
Kf § 173 forts

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 200.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, 156.


Kf 26/6 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Kajsa Hansson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Helena Ekekihl (mp) och Håkan Jonsson (s)
- bifall till oppositionens förslag vid omsorgsnämndens sammanträde 2000-03-06, § 35, innebärande att platser för särskilt boende, omsorgsboende görs i ordning i Rimbo enligt fastställda planer, att en sluss inrättas på Roslagens sjukhus, att fyrbäddsrummen ses över och görs om till tvåbäddsrum eller enbäddsrum, att dagverksamheten för dementa stöttas upp i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, att utbyggnaden på Vårdbo med 10-12 platser tas i anspråk av kommunen.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna programmet med verksamhets-plan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet, 

att bevilja tekniska nämnden 10 800 tkr för genomförande av projektet, 


Kf § 173 forts

att bevilja omsorgsnämnden anslag om 500 tkr för inköp av inventarier, 

att finansiering av investeringsanslagen sker med egna medel, samt

att ställningstagande till medel för personalkostnader och driftkostnader för fastighet tas i budget 2001.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Ragnar Bergstens (s) m.fl. yrkande.

_________
Kf § 174 Dnr Ks 00-408 003

Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

För Kommunala Pensionärsrådet finns ett gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29. Omsorgsnämnden har funnit anledning att revidera reglementstexten.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.


Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 174.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 157.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.

_________


Kf § 175 Dnr Ks 00-407 003

Förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet

För Kommunala Handikapprådet finns ett gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29. Omsorgsnämnden har funnit anledning att revidera reglementstexten.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.


Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 175.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 158.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.

_________


Kf § 176 Dnr Ks 00-475 005

Projekt ENA-Ett nytt arbetssätt 2000

Ledningskontoret har i februari 1999 informerat om ett planerat projekt under rubriken EN NY Tid - ETT NYTT ARBETSSÄTT. Förberedelserna har pågått under år 1999 och nu föreligger en beskrivning av projektet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bemyndiga ledningskontoret starta Pilotprojekt för Projekt ENA 2000 på grundval av upprättad projektbeskrivning inom en kostnadsram om totalt 400 tkr varav 150 tkr utgörs av driftskostnader inom kommunstyrelseförvaltningens ram, att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i investeringsanslag för inköp av servrar, att finansiering sker med egna medel.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 183.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 159.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i investeringsanslag för genomförande av pilotprojektet ENA. 

att finansiering sker med egna medel. 
_________Kf § 177 Dnr Ks 00-331 001

Inrättande av förtroendemannakommitté

Ledningskontoret har fått i uppdrag att framlägga förslag om att en förtroendemannakommitté under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts. Förtroendemannakommittén skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti. Kommittén skall arbeta med frågor som rör ersättning till förtroendevalda, beredning av förslag till revisorsanslag och övergripande frågor om utbildning av de förtroendevalda. Kommittén skall också bereda de budgetäskanden och andra medelsframställningar som görs av kommunrevisionen. Nyval av ledamöter och ersättare sker samtidigt med val till kommunrevisionen inför nästa mandatperiod.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-31 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fr o m 2000-08-01 under kommunfullmäktige inrätta en Förtroendemannakommitté, att fastställa ledningskontorets förslag 2000-03-28 till instruktion att gälla för Förtroendemannakommitténs verksamhet.

Kommunrevisionen har i yttrande 2000-05-22 ställt sig positiva till förslaget.


Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 187.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 160.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fr o m 2000-08-01 under kommun-fullmäktige inrätta en Förtroendemannakommitté, och

att fastställa ledningskontorets förslag 2000-03-28 till instruktion att gälla för Förtroendemannakommitténs verksamhet.

__________


Kf § 178 Dnr Ks 00-332 024

Upphörande av 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS)

I 22 § ERS stadgas: "Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöres av kommunstyrelsen. Frågor om undantag från bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen""

I skrivelse 2000-03-31 med tillhörande instruktion framlägger ledningskontoret förslag om att det inrättas en Förtroendemannakommitté. En av kommitténs uppgifter föreslås bli att överta kommunstyrelsens ansvar att tillämpa och tolka samt medge undantag från bestämmelserna i ERS. Förtroendemannakommittén föreslås inrättad från och med 2000-08-01.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-31 kommunfullmäktige besluta att 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) skall upphöra att gälla fr o m 2000-08-01.


Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 188.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 161.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar: 

att enligt kommunstyrelsens förslag 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) skall upphöra att gälla fr o m 2000-08-01.

_________


Kf § 179 Dnr Ks 00-230 122

Besvarande av betänkande av Fastighetstaxeringsutredningen (SOU 2000:10). Fastighetstaxering - precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar

Regeringskansliet, finansdepartementet har remitterat rubricerad utredning till Norrtälje kommun för yttrande senast den 30 juni 2000. Av remisskrivelsen framgår att av totalt 76 remissinstanser återfinns 8 kommuner.

Tekniska kontoret, mark- och exploatering, föreslår i skrivelse 2000-05-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen skrivelse som kommunens yttrande över betänkande av fastighetstaxeringsutredningen.
Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 195.


Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 162.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna föreslagen skrivelse som kommunens yttrande över betänkande av fastighetstaxeringsutredningen, och

att skrivelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och mark- och exploateringschef Lars Härlin.

________


Kf § 180 Dnr Ks 00-384 041

Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn- och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och programvara.

Inom kommunen pågår ett omfattande arbete inom IT-området med att bygga upp ett kommunikationsnät (bredband), som skall knyta samman i stort sett alla kommunala arbetsplatser i ett gemensamt kommunnät. Kommunen deltar även i den riksomfattande satsningen på användning av IT i skolan, ITIS, och får därigenom statliga bidrag på totalt 3,6 mkr.

Barn- och skolnämnden beslöt 2000-04-17, § 52 att hemställa om 6 960 tkr till investering i lokala spridningsnät.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja barn- och skolnämnden investeringsanslag om 6 960 tkr för lokala spridningsnät och 500 tkr för programvara, att finansiering sker med egna medel.


Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 203.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 163.


Kf 26/6 Jan Sjöblom (s), Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja barn- och skolnämnden investeringsanslag om 6 960 tkr för lokala spridningsnät och 500 tkr för programvara, och

att finansiering sker med egna medel.

_________Kf § 181 Dnr Ks 00-480 337

Investeringar 2000 - nybyggnation av skolgårdar

Barn- och skolnämnden hemställde 2000-05-22 hos kommunstyrelsen att nybyggnad av Länna skolas skolgård genomförs till en kostnad av 837 tkr, nybyggnad av Elmsta skolgård genomförs till en kostnad av 500 tkr samt att nybyggnad sker av del av Lommarskolans skolgård till en kostnad av 160 tkr. Nämnden beslutade också att medel för ökad driftkostnad (Länna skola 104 tkr, Elmsta skola 56 tkr, Lommarskolan 20 tkr) anslås i kommande års budget.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-05-26 tillstyrkt barn- och skolnämndens förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 837 tkr för nybyggnad av Länna skolas skolgård, 500 tkr för nybyggnad av Elmsta skolas skolgård samt 160 tkr för nybyggnad av del av Lommarskolans skolgård, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar, att anslag för utökad drift hanteras i budget 2001.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 209.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 186.
Kf 26/6 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden 837 tkr för nybyggnad av Länna skolas skolgård, 500 tkr för nybyggnad av Elmsta skolas skolgård samt 160 tkr för nybyggnad av del av Lommarskolans skolgård, 

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar, och

att anslag för utökad drift hanteras i budget 2001.

_________


Kf § 182 Dnr Ks 00-537 102

Monir Sirag Ali (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Monir Sirag Ali (s) avsäger sig i skrivelse 000610 uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Monir Sirag Ali (s) begärt entledigande.

________


Kf § 183 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-05-03, § 109, beslutat att inrätta en demokratiberedning. I beredningen skall ingå en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i demokratiberedningen välja

Ledamöter Ersättare

Louise Branting (c), ordförande Berit Jansson (c)
Eva Pfister (s) Jan Emanuel Johansson (s)

och

att vilandeförklara valet av övriga ledamöter och ersättare till kommun-fullmäktiges nästa sammanträde

_________


Kf § 184 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare och ledamöter i förtroendemannakommittén

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat inrätta en förtroendemannakommitté. I kommittén skall ingå en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till förtroendemannakommitté välja

Ledamöter Ersättare

Tommy Lundqvist (c) Patrik Dahl (c)
Sune Alm (s) Bodil Henriksson (s)
Robert Johansson (mp) Helena Ekekihl (mp)

och

att vilandeförklara valet av övriga ledamöter och ersättare till kommun-fullmäktiges nästa sammanträde.

__________


Kf § 185 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr Ks 00-532 315
Skrivelse från A Gustavsson ang parkeringsbevakningen i Norrtälje kommun

_________