Kommunfullmäktige 2000-08-28                                                 1(21)

Plats och tid Folkets Hus, Vätö, kl 18.00-20.50

Beslutande Enligt förteckning


Mats Viktorsson, t.f. förvaltningschef stadsarkitektkontoret § 187
Lennart Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 187
Övriga deltagande Anita Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 187
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Ulla-Britt Pettersson (kd) och Ulla Fransson (s)

Justeringens Servicekontoret 2000-09-01, kl 15.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare …...................................................................... Paragrafer 186-202
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Ulla-Britt Pettersson Ulla Fransson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-08-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 186

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ulla-Britt Pettersson (kd) och Ulla Fransson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredag 2000-09-01, kl 15.00. 

___________


Kf § 187

Information från byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddskontoret

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) inleder nämndens information och överlämnar ordet till t.f. förvaltningschef Mats Viktorsson som redovisar hur det går till att söka bygglov ”från ax till limpa” och avslutar med en information om nyproduktion i Norrtälje stad.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________ 
Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer Lennart Persson och Anita Eriksson informerar om vatten- och avloppssituationen på Vätö.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

__________

Kf § 188

Allmänhetens frågestund

Ett trettiotal besökare kom till kvällens kommunfullmäktigesammanträde för att ställa frågor till dels byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskydds-kontorets representanter samt till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

__________

Kf § 189 Dnr Ks 00-98 102
00-723
Val av ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-05-03, § 109, beslutat att inrätta en demokratiberedning. I beredningen skall ingå en ledamot och ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-06-26, § 183 valdes ledamöter och ersättare enligt följande:

Louise Branting (c), ordförande Berit Jansson (c), ersättare 
Eva Pfister (s), ledamot Jan Emanuel Johansson (s), ersättare

I skrivelse 000828 avsäger sig Eva Pfister (s) uppdrag som ledamot och Jan Emanuel Johansson (s) som ersättare. Jan Emanuel Johansson ställer sig dock positiv till uppdrag som ledamot och Eva Pfister till uppdrag som ersättare.Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Eva Pfister och Jan Emanuel Johansson begärt entledigande,

att enligt valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i demokratiberedningen välja

Ledamöter Ersättare

Annette Tagesson (m) Ingvar Jacobsson (m)
Rolf Andersson (kd) Tony Mattsson (kd)
Hans Andersson (fp) Karl-Axel Öst (fp)
Jan Emanuel Johansson (s) Eva Pfister (s)
Bridget Wedberg (mp) Inger Lundh-Jansson (mp)

samt 

att vilandeförklara valet av ledamot och ersättare för vänsterpartiet.

_________

Kf § 190 Dnr Ks 00-98 102

Val av ledamöter och ersättare i förtroendemannakommittén

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-06-26, § 177, beslutat inrätta en förtroendemannakommitté. I kommittén skall ingå en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 

Vid sammanträdet 2000-06-26, § 184 valde ledamöter och ersättare enligt följande:

Tommy Lundqvist (c), ledamot Patrik Dahl (c), ersättare
Sune Alm (s), ledamot Bodil Henriksson (s), ersättare
Robert Johansson (mp), ledamot Helena Ekekihl (mp), ersättareKommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i förtroende-mannakommittén välja

Ledamöter Ersättare

Bengt Strandberg (m), ordförande Olle Mattsson (m)
Ulla-Britt Pettersson (kd) Hedi Andersson (kd)
Christina Andersson (fp) Arne Ringefors (fp)
Bertil Karlsson (v) 

samt

att vilandeförklara valet av ersättare för vänsterpartiet samt vice ordförande till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 191 Dnr Ks 00-562 611

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang obegripliga uttalanden i Norrtelje Tidning den 20 juni 2000

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-06-26, § 170, följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående obegripliga uttalanden i Norrtelje Tidning den 20 juni 2000.

”Interpellation etc……” Bilaga § 191.


Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 191.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v).
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 192 Dnr Ks00-134 250

Besvarande av motion från Lennart Allard (s) ang exploatering i kustområdena

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 37. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att exploatering av sommar- och permanentfastigheter ej bör ske i kustområden klassade som riksintresse eller i nära anslutning till rödlistad fauna och flora.

Ledningskontoret har yttrat sig i samråd med stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och föreslår på anförda skäl att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 233 varvid Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) avslag.

Ks 10/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-08-10, § 193.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf 28/8 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Ulla Fransson (s), Kjell Jansson (m) och Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Catarina Wahlgren (v) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen

Dessutom yttrar sig Inger Lundh-Jansson (mp).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Christer Candals (m) m.fl yrkande.Kf § 192 fortsKommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.

___________

Kf § 193 Dnr Ks 00-707 612

Interpellation från B Wedberg, R Johansson och I Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) ang Finsta Naturbruksgymnasium

Bridget Wedberg (mp), Robert Johansson (mp) och Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) angående Finsta Naturbruksgymnasium.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 193.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________
Kf § 194 Dnr Ks 00-718 612

Interpellation från B Wedberg, R Johansson och I Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) ang Finsta Naturbruksgymnasium

Bridget Wedberg (mp), Robert Johansson (mp) och Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) angående Finsta Naturbruksgymnasium.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 194.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 195 Dnr Ks 00-717 041

Interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) ang respekt för av kommunfullmäktige satta budgetramar.

Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) angående respekt för av kommunfullmäktige satta budgetramar.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 195.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 196 Dnr Ks 00-708 315

Enkel fråga från Holger Forsberg (s) till tekniska nämndens ordförande med anledning av parkeringssituationen i Rimbo centrums västra del

Holger Forsberg (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande med anledning av parkerings-situationen i Rimbo centrums västra del.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 196.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Exploateringsavtalet med dåvarande fastighets AB Molin & Björkman, tecknat 1990 innehåller vad gäller parkering följande:

Bolaget har avlösts vad gäller 20 bilplatser för kund- och besöksparkering och som inte kan tillgodoses inom fastigheten. För detta har bolaget erlagt 300.000 kronor.

Inom fastigheten skall inrymmas totalt 130 bilplatser, varav 100-105 platser i källarplanet och 25-30 i markplanet. 40-45 platser i källarplanet skall upplåtas för Roslagsbostäders Konduktören 1 och Kajen 3 (Centrumhuset). De 25-30 platserna i markplanet som frågan avser skall enligt avtalet ”hållas tillgängliga för korttidsparkering och får icke reserveras för enskild nyttjare”.

Exploateringsavtalet enligt ovan betyder alltså att de 25-30 platserna i markplanet inte får långtidsuthyras, utan skall upplåtas för korttidsparkering. Avtalet reglerar dock inte om platserna skall vara gratis eller om avgift får tas ut.”
Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_________

Kf § 197 Dnr Ks00-542 024

Förvaltning av pensionsmedel ställningstagande avseende åren 1998-1999

Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn har arbetat fram ett nytt pensionsavtal, PFA98. Det nya pensionsavtalet gäller för alla som är anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund eller församling.

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 46 att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tillsvidare. Vidare beslöts att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen.

Efter kommunfullmäktiges beslut har överenskommelse träffats mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna om vissa ändringar och tillägg i PFA98. Bland ändringarna ingår möjligheten att arbetsgivaren senast 30 september beslutar att även pensionsbehållningen från åren 1998 och 1999 avsätts för individuell placering.

Ledningskontoret har 2000-06-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 för åren 1998-99 tillförs de anställda för individuell placering.

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 237.

Ks 10/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-08-10, § 194.
Kf 28/8 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 för åren 1998-99 tillförs de anställda för individuell placering.
________


Kf § 198 Dnr Ks 00-547 107

Förslag till förändringar av ägarstruktur m m i Fibercentrum i Hallstavik AB

Fibercentrum i Hallstavik AB har sedan starten 1997 fram till 1999-07-01 varit ett bolag ägt av Norrtälje kommun och HUC (Hallstaviks Utvecklings-centrum). Då Utvecklingscentrum upphörde med verksamheten sommaren 1999 övergick deras aktier till kommunen.

Fibercentrum i Hallstavik AB redogör i skrivelse 00-06-19 för sin verksamhet och lämnar förslag på ett samarbete med Sorbeco AB för en gemensam produktionsanläggning med inriktning på restfibrer från Hallsta Pappersbruk.

Förslaget innebär bland annat att Sorbeco AB köper nyemitterade aktier för totalt 300.000 kr i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att ett aktieägaravtal upprättas mellan Sorbeco AB och Fibercentrum i Hallstavik AB, som tillsammans bildar Hallsta Fiber AB.

Fibercentrum i Hallstavik AB har på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieägaravtalet mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB avseende Fibercentrum i Hallstavik AB, att punkt 8 och 10:11 utgår ur bolagsordningen för Fibercentrum i Hallstavik AB, att ge kommunstyrelsen bemyndigande att godkänna ytterligare riktade nyemissioner i Fibercentrum i Hallstavik AB till externa intressenter inom ramen för bolagsordningens stipulerade maximala 1,0 mkr i aktiekapital, att godkänna aktieägaravtalet mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB om bildandet av Hallsta Fiber AB.


Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-27, § 238 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 10 augusti 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-29 tillstyrkt bifall till det förslag till beslut som framläggs i skrivelse 2000-06-19 från Fibercentrum i Hallstavik AB.


fortsKf § 198 forts

Au 10/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-10, § 244.

Ks 10/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-08-10, § 195.


Kf 28/8 Berit Jansson (c) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att resp bolagsordning för Fibercentrum i Hallstavik AB och Hallsta Fiber AB förses med ny bestämmelse avseende hembud/lösningsrätt i enlighet med den lydelse som delats ut vid dagens sammanträde som bilaga 1 och att kommun-styrelsen bemyndigas vidta de smärre justeringar som kan bli nödvändiga på grund av eventuella synpunkter från Patent- och registreringsverket vid registrering av bolagsordningarna. 

Berit Jansson (c)
bifall till Christer Candals (m) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals (m) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna aktieägaravtalet mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB avseende Fibercentrum i Hallstavik AB, 


Kf § 198 forts

att punkt 8 och 10:11 utgår ur bolagsordningen för Fibercentrum i Hallstavik AB, 

att ge kommunstyrelsen bemyndigande att godkänna ytterligare riktade nyemissioner i Fibercentrum i Hallstavik AB till externa intressenter inom ramen för bolagsordningens stipulerade maximala 1,0 mkr i aktiekapital, 

att godkänna aktieägaravtalet mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB om bildandet av Hallsta Fiber AB,

att respektive bolagsordning för Fibercentrum i Hallstavik AB och Hallsta Fiber AB förses med ny bestämmelse avseende hembud/lösningsrätt i enlighet med den lydelse som delats ut vid dagens sammanträde som bilaga 1, och 

att kommunstyrelsen bemyndigas vidta de smärre justeringar som kan bli nödvändiga på grund av eventuella synpunkter från Patent- och registreringsverket vid registrering av bolagsordningarna. 

________


Kf § 199 Dnr Ks 00-525 214

Antagande av förslag till detaljplan för Riddersholm 1:17 och del av 1:25 i Rådmansö församling

Fastighetsägarna till Riddersholm 1:17 har för avsikt att förvärva ett markområde med tillhörande lada från landstinget. Genom förvärvet återförs den ursprungliga ladan och del av åkermark till gårdsbebyggelse.

Planförslaget har varit ute för samråd 99-11-23-00-01-10 och varit utställt under tiden 00-03-21-04-11.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-05-25, § 134 beslutat att överlämna det reviderade planförslaget till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 239.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-08-10, § 196.
Kf 28/8 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till detaljplan för Riddersholm 1:17 och del av 1:25 i Rådmansö församling.

________

Kf § 200 Dnr Ks 00-693 102

Lennart Allard (s); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommun-fullmäktige

Lennart Allard (s) avsäger sig i skrivelse 000815 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lennart Allard begärt entledigande.

_______

Kf § 201 Dnr Ks 00-693 102

Lennart Allard (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Lennart Allard (s) avsäger sig i skrivelse 000815 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lennart Allard (s) begärt entledigande.

_________

Kf § 202

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Roslagens Naturskyddsförenings skrivelse ang val av representanter till Norrtälje Naturvårdsfond.

______