Kommunfullmäktige 2000-09-25                                                                                 1(41)

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, Kl 18.00-22.35

Beslutande Enligt förteckning
Magnus Bergström, projektledare ledningskontoret § 204 
Alf Nyström, VD Norrtälje Energi AB § 205
Christer Stighäll, VD Norrtälje Industri- och hantverkshus AB § 206-207
Olle Pettersson (c), ordförande Samhällsteknik AB § 208
Robert Ramming, VD Samhällsteknik AB § 208
Övriga deltagande Anders Grawsiö, tf VD Roslagsbostäder AB § 209
Lennart Björkman, ekonomichef Roslagsbostäder AB § 209
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Berit Jansson (c) och Ola Bertilsson (s)

Justeringens Ledningskontoret 2000-10-03, Kl 13.15
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 203-238
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Berit Jansson Ola Bertilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-09-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-10-04 anslags nedtagande 2000-10-25 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 203

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Berit Jansson (c) och Ola Bertilsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdag 2000-10-03, kl 13.15. 

___________

Kf § 204

Information om det ekologiska investeringsprogrammet

Magnus Bergström från kommunstyrelsens ledningskontor informerar om det ekologiska investeringsprogrammet Hur har statens 79 miljoner kronor använts.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Karl-Axel Öst (fp) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig .

________

Kf § 205 

Årsredovisning 1999; Norrtälje Energi AB, NEAB

Föreligger årsredovisning 1999 för Norrtälje Energi AB, NEAB.

Ordförande Anders Engström (m) och VD Alf Nyström informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Kurt Pettersson (c), Bengt Ericsson (c) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_________

Kf § 206 

Årsredovisning 1999; Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Föreligger årsredovisning 1999 för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB.

Ordförande Arne Ringefors (fp) och VD Christer Stighäll informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________

Kf § 207 

Årsredovisning 1999; Östhandelsforum AB

Föreligger årsredovisning 1999 för Östhandelsforum AB.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och VD Christer Stighäll informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Ragnar Bergsten (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________

Kf § 208

Årsredovisning 1999; Samhällsteknik AB, SAMTEK

Föreligger årsredovisning 1999 för Samhällsteknik AB, SAMTEK.

Ordförande Olle Pettersson (c) och VD Robert Ramming informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________

Kf § 209 

Årsredovisning 1999; Roslagsbostäder AB

Föreligger årsredovisning 1999 för Roslagsbostäder AB.

Ordförande Björn Wiezell (m), Tf.VD Anders Grawsiö och ekonomichef Lennart Björkman informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bertil Karlsson (v), Jan E Johansson (s), Ragnar Bergsten (s), Bridget Wedberg (mp), Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______

Kf § 210 

Årsredovisning 1999; Stiftelsen Häverö Lärcentrum

Föreligger årsredovisning 1999 för Stiftelsen Häverö Lärcentrum.
Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

______

Kf § 211

Kompletterande val i demokratiberedningen

Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen har förrättats 2000-06-26, § 183 och 2000-08-28, § 189.

Val av ledamot och ersättare för vänsterpartiet kvarstår samt föreligger avsägelser från Bridget Wedberg (mp) från uppdrag som ledamot och Inger Lundh-Jansson (mp) från uppdrag som ersättare
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Bridget Wedberg (mp) begärt entledigande,

att bevilja Inger Lundh-Jansson (mp) begärt entledigande, 

att enligt valberedningens förslag till ledamöter och ersättare välja

Ledamöter Ersättare

Bridget Wedberg (mp)
Leif Glavstedt (v) Pierina Blomberg (v) 

samt

att vilandeförklara valet av ledamot för miljöpartiet.


___________
Kf § 212

Kompletterande val i förtroendemannakommittén

Val av ledamöter och ersättare till förtroendemannakommittén har förrättats 2000-06-26, § 184 och 2000-08-28, § 190.

Kvarstår val av ersättare för vänsterpartiet och val av vice ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för vänsterpartiet välja Eleonor Rosenquist (v), och

att till vice ordförande välja Sune Alm (s).

_______Kf § 213 

Besvarande av interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommun-styrelsens ordförande Christer Candal (m) ang respekt för av kommunfullmäktige satta budgetramar

Lars-Erik Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-08-28, § följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) angående respekt för av kommunfullmäktige satta budgetramar.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 213.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 213.

Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 214 

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg, Robert Johansson och Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) ang Finsta Naturbruksgymnasium

Bridget Wedberg, Robert Johansson och Inger Lundh-Jansson (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-08-28, § följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) angående Finsta Naturbruksgymnasium.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 214.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 214.

Bridget Wedberg (mp), Jan E Johansson (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 215 

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg, Robert Johansson och Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) ang Finsta Naturbruksgymnasium

Bridget Wedberg, Robert Johansson och Inger Lundh-Jansson (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-08-28, § följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) angående Finsta Naturbruksgymnasium.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 215.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 215.

Ärendet debatterades under § 214.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________


Kf § 216 Dnr Ks00-400 315

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger lämpligt kommunalt organ i uppdrag att lösa frågan om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö.

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-27, § 226 beslutat att remittera motionen till ledningskontoret för yttrande.

Ledningskontoret har med hänvisning till skrivelse 2000-06-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad.

Au 17/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-17, § 247.


Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 212.


Kf 25/9 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.


Kf § 216 forts
Kommunfullmäktige beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-06-29 anse motionen vara besvarad.


Reservation

Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons yrkande.

______Kf § 217 Dnr Ks 99-417 312

Besvarande av motion från Lars-Erik Jansson (s), Bo Björkman (s) och Birger Hallingström (s) ang gårdsgator i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26. I motionen föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av gårdsgator i Norrtälje stad samt att beroende på utvärderingens utfall vidta lämpliga åtgärder.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 214 beslutat föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 95 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-06, § 116 beslutat att återremittera ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-06-21, § 110 beslutat att uppdra till tekniska kontoret genomföra en utvärdering i egen regi, att i samband med utvärderingen undersöka huruvida en nätverksanalys kan genomföras med hjälp av Vägverket samt att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att motionen därmed kan anses som besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-08-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 110.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 260. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) bifall till ledningskontorets förslag.


Kf § 217 forts

Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 213.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 25/9 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars-Erik Jansson (s)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag förklara motionen besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 110.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Lars-Erik Janssons yrkande.

__________

Kf § 218 Dnr Ks 99-407 701

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang medlemskap i European cities against drugs

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 75. Motionären argumenterar för att Norrtälje kommun skall ansöka om medlemskap i European cities against drugs.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-08-24, § 216 beslutat, med hänvisning till socialkontorets skrivelse 1999-08-12, att ej ansöka om medlemskap i European cities against drugs utan att kraftsamla kring arbetet med missbruk på det lokala planet.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 280 och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för yttrande vad avser att Norrtälje undertecknar Stockholmsresolutionen.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-11-23, § 307 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ej underteckna Stockholmsresolutionen och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 49.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 54.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf 27/3 Kommunfullmäktige har 2000-03-27, § 63 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kf § 218 forts

Au 6/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-06, § 124 beslutat att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden har vid sammanträde 2000-06-27, § 156 beslutat att bifalla motionen och därmed ansöka om medlemskap i ECAD samt att skriva under Stockholmsresolutionen.

Ledningskontoret anför i skrivelse 2000-08-10 att socialnämndens beslut uppfattas som ett förslag till fullmäktige att bifalla motionen, ansöka om medlemskap i ECAD och att skriva under Stockholmsresolutionen. Det bör ankomma på socialnämnden att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de kostnader som är förenade med denna motion.

Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 261.

Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 214.


Kf 25/9 Yrkanden:

Jan E Johansson med instämmande av Birgitta Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen samt

att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i ECAD samt 
skriva under Stockholmsresolutionen.

__________

Kf § 219 Dnr Ks 00-792 710

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang möjlighet för barn att behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående möjlighet för barn att behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 219.
Kommunfullmäktiges ordförande:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 220 Dnr Ks 00-793 612

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildningsnämndens ordförande ang försöksprojekt med lärlingar i Hallstavik

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående försöksprojekt med lärlingar i Hallstavik.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 220.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 221 Dnr Ks 00-794 700

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande ang det befarade underskottet i innevarande budgetår och 2001

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående det befarade underskottet i innevarande budgetår och 2001.

”Interpellation etc………” Bilaga § 221.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 222 Dnr Ks 00-795 707

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande ang det ökade antalet hemlösa och bostadslösa i vår kommun

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande angående det ökade antalet hemlösa och bostadslösa i vår kommun.

”Interpellation etc……” Bilaga § 222.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde

__________

Kf § 223 Dnr Ks 00-802 042

Enkel fråga från Lars-Erik Jansson (s) till utbildningsnämndens ordförande ang åtgärder för att klara budgeten

Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande angående åtgärder för att klara budgeten.

”Enkel fråga etc……” Bilaga § 223.


Utbildningsnämndens ordförande Kurt Petterssons (c) svar:

”Utbildningsnämnden har i mars månad redovisat en rad åtgärder för att minimera underskottet för år 2000. Jag ser allvarligt på utbildningsnämndens ekonomiska situation och tänker i första hand diskutera detta under de två budgetkonferensdagar som skall äga rum nu den 26 och 27 september och därefter återkomma med förslag till åtgärder.”
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

______

Kf § 224 Dnr Ks 00-516 003

Revidering av reglemente för utbildningsnämnden med anledning av ny policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning

Kommunfullmäktige beslöt 2000-05-03, § 114 bland annat att fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt ledningskontorets förslag 2000-03-23 och att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente.

Med anledning av fullmäktiges beslut har utbildningsnämnden utarbetat förslag till revidering av nämndens reglemente. Nämndens förslag till reviderad lydelse framläggs nu för fullmäktiges ställningstagande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-08-08 kommunfullmäktige besluta att fastställa ändrad lydelse av 1- 3 §§ i reglemente för utbildningsnämnden i enlighet med nämndens beslut 2000-05-25, § 63 och att fullmäktiges beslut skall träda i kraft den 1 oktober 2000.

Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 262.


Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 215.
Kf 25/9 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa ändrad lydelse av 1- 3 §§ i reglemente för utbildningsnämnden i enlighet med nämndens beslut 2000-05-25, § 63 och 

att fullmäktiges beslut skall träda i kraft den 1 oktober 2000.

_________

Kf 225 Dnr Ks00-599 042

Finansiering från renhållningsfonden av prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten

Tekniska nämnden beslöt 2000-06-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering av underskottet i renhållningsverksamheten för år 2000 sker genom nyttjande av renhållningsfonden och att ytterligare 4 355 tkr överförs som tilläggsanslag och får tas i anspråk under innevarande verksamhetsår.

Enligt prognosen för tekniska kontoret per april kommer renhållningsverksamheten att redovisa underskott med 4 900 tkr.

Tekniska nämnden har tidigare i år tillåtits nyttja fonden med 545 tkr för införande av nytt datasystem. Behovet av medel är därför 4 355 tkr.

Ledningskontoret lämnar i skrivelse 2000-08-10 följande förslag till beslut; att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten, att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 272.

Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 224, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Kf 25/9 Yrkanden:

Christer Candal
återremiss

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.Kf § 225 forts

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen

________

Kf § 226 Dnr Ks 00-731 102

Bengt Skördell; avsägelse av uppdrag som överförmyndare

Bengt Skördell avsäger sig i skrivelse 2000-09-01 uppdrag som överförmyndare fr.o.m 2001-01-01.

Ajournering 22.30-22.32.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Bengt Skördell begärt entledigande fr.o.m 2001-01-01.

_______

Kf § 227 Dnr Ks 00-98 102

Val av ny överförmyndare samt ersättare fr.o.m 2001-01-01

Bengt Skördell har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som överförmyndare fr.o.m 2001-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag välja nuvarande ersättaren Lars-Ove Nordin till överförmyndare fr.o.m 2001-01-01, samt

att välja Inge Hultin till ersättare fr.o.m 2001-01-01.

_______

Kf § 228 Dnr Ks 00-730 102

Lars Ivarsson (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgs-nämnden

Lars Ivarsson (fp) avsäger sig i skrivelse 2000-08-29 uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Ivarsson (fp) begärt entledigande.

_______

Kf § 229 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för folkpartiet i omsorgsnämnden

Lars Ivarsson (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag välja Roine Wallin (fp) till ersättare i omsorgsnämnden.

_________Kf 230 Dnr Ks 00-776 102

Linda Hoflund (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Linda Hoflund (fp) avsäger sig i skrivelse 2000-09-12 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Linda Hoflund (fp) begärt entledigande.

________

Kf § 231 Dnr Ks 00-98 102

Val av ny ersättare för folkpartiet i barn- och skolnämnden 

Linda Hoflund (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag välja Git Degerman (fp) till ersättare i barn- och skolnämnden.

_______


Kf § 232 Dnr Ks 00-783 102

Göran Pettersson (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden samt revisor för Lohärads bygdegårdsförening

Göran Pettersson (m) avsäger sig i skrivelse 2000-09-18 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden, samt revisor för Lohärads bygdegårdsförening.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Göran Pettersson (m) begärt entledigande.

_______

Kf § 233 Dnr Ks 00-784 102

Claes Berg (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden

Claes Berg (c) avsäger sig i skrivelse 2000-09-16 uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Claes Berg (c) begärt entledigande.

_______

Kf § 234 Dnr Ks 00-804 102

Clas Lagerlund (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Clas Lagerlund (m) avsäger sig i skrivelse 2000-09-24 uppdrag som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Clas Lagerlund (m) begärt entledigande.

_______

Kf § 235 Dnr Ks 00-98 102

Val av ny ersättare för centerpartiet i valnämnden

Val av ny ersättare för centerpartiet i valnämnden efter Rolf Almén som avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar:

att välja Kurt Boxström (c) till ersättare för centerpartiet i valnämnden.

________

Kf § 236 Dnr Ks 00-98 102

Val av ny revisorsersättare i Lohärads Bygdegårdsförening

Val av ny revisorsersättare i Lohärads Bygdegårdsförening efter Rolf Almén som avlidit.
Kommunfullmäktige beslutar:

att välja Patrik Dahl (c) till revisorsersättare i Lohärads Bygdegårdsförening.

________

Kf § 237 Dnr Ks 00-98 102

Val av ny ersättare för socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

Lennart Allard (s) har 2000-08-28, § 201, beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden på grund av flyttning från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag välja Ahmet Kozaragic (s) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

________
Kf § 238

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr Ks 00-98 102

Länsstyrelsens protokoll ang utseende av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.

Utdrag ur Kommunaktuellt angående deras besök vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Bertil Karlsson (v) och Louise Branting (c) tackar för uppvaktningen på sina födelsedagar.

_______