Kommunfullmäktige 2000-11-27

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-21.30.
Ajournering för måltidsuppehåll 12.00-13.00 och 18.00-18.40.

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Rolf Schwerin, kanslichef
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Christina Frisk (fp) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret tisdag 2000-12-05, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 274-304
Christina Nilsson

Ordförande ….....................................................................
Kurt Lodenius Ingvar Jacobsson

Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Elisabeth Björk

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2000-11-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-12-06 anslags nedtagande 2000-12-27

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 274

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdag 2000-12-05, kl 15.00 .

_________

Kf § 275 Dnr Ks 00-1009 006

Arbetsordning för dagens sammanträde

Föreligger av presidiet utarbetat förslag till arbetsordning för kommunfull-mäktiges sammanträde den 27 november 2000.

Yrkanden:

Ordförande Kurt Lodenius (c)
att kommunfullmäktige godkänner presidiets förslag till arbetsordning med följande tillägg:

Den allmänpolitiska debatten skall i möjligaste mån hållas allmän. Diskussioner i nämndspecifika frågor tas upp under respektive nämnd.

Har inte kommunfullmäktige kommit fram till punkt 16 före kl 19.00 skall ärendena 16-22 bordläggas till decembersammanträdet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kurt Lodenius (c) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar godkänna arbetsordningen med Kurt Lodenius (c) tillägg.
Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning,

att den allmänpolitiska debatten i möjligaste mån skall hållas allmän och diskussioner i nämndspecifika frågor tas upp under respektive nämnd, samt

att om inte kommunfullmäktige kommit fram till punkt 16 före kl 19.00 skall ärendena 16-22 bordläggas till decembersammanträdet.

_________


Kf § 276 Dnr Ks 00-414 042

Delårsrapport per augusti 2000

Förvaltningarna har lämnat delårsrapport för det andra tertialet, vilka behandlats av respektive nämnd och presenterats vid budgetkonferens 26 27 september.

Ledningskontoret har 2000-10-16 gjort en kort sammanfattning av rapporteringen samt sammanställt resultaträkning och balansräkning för kommunen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport för perioden januari 2000 augusti 2000 med helårsprognos för 2000.

Au 19/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-19, § 306.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 254.


Kf 27/11 Ekonomichef Gunilla Edvinsson föredrar ärendet.

Bertil Karlsson (v) och Christer Candal (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna delårsrapport för perioden januari 2000 augusti 2000 med helårsprognos för 2000.

__________

Kf § 277 Dnr Ks 00-362 041

Förslag till budget och inriktning 2001-2003

Budgeten för 2001 med plan 2002 och 2003 har tagits fram i huvudsak enligt tidplanen som fastställdes av kommunstyrelsen i början av innevarande år. Under april genomfördes bokslutsgenomgångar nämnd för nämnd med deltagande från kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndpresidier, förvaltningar och ledningskontor. I början på maj diskuterades ramar för 2001 i möten med samma deltagare. Kommunfullmäktige fastställde ramar för respektive nämnd i juni.

Efter sommaren har respektive nämnd antagit förslag till budget för 2001. Förslagen har presenterats och diskuterats vid en gemensam budgetkonferens den 26 och 27 september 2000.

Centerpartiet, folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna och moderata samlingspartiet har i gemensam skrivelse 001018 framlagt förslag till budget och inriktning 2001-2003. Ledningskontorets förslag till budget för 2001-2003, daterad 2000-10-18 bygger på den politiska majoritetens prioriteringar och förslag om oförändrad skattesats.


Au 19/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-19, § 304. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 272.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger omarbetad skrivelse,
./. daterad 2000-11-07 från centerpartiet, folkpartiet liberalerna, kristdemo-kraterna och moderata samlingspartiet med förslag till budget och inriktning 2001-2003.
Med anledning av ovanstående omarbetade skrivelse föreligger även ny skrivelse från ledningskontoret, även den daterad 2000-11-07 som bygger på den borgerliga majoritetens förslag till budget och inriktning 2001-2003.

MBL-förhandling enligt 11 § har ägt rum den 31 oktober 2000.Kf § 277 forts

./. Föreligger förslag till budget 2001 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet daterad 2000-11-10.

Kommunal, Stockholms län har begärt central förhandling i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 2000-11-10, § 253 att vilandeförklara ärendet till torsdag 2000-11-16, kl 08.00.


Ks 16/11 MBL § 14 förhandlingsprotokoll föreligger.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-16, § 272.


Kf 27/11 Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar kommunstyrelsens förslag till budget och inriktning 2001-2003.

Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår till ca kl 15.00 deltar Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Rolf Andersson (kd), Bertil Karlsson (v), Karl-Axel Öst (fp), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Clas Lagerlund (m), Jan Emanuel Johansson (s), Elisabeth Björk (s), Kjell Jansson (m), Björn Wiezell (m), Bo Björkman (s), Helena Ekekihl (mp), Hans Andersson (fp), Jan Lindegren (s) och Ola Bertilsson (s).

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp) och Björn Wiezell (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Elisabeth Björk (s), Bo Björkman (s) och Ola Bertilsson (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget 2001, daterad 2000-11-10.

Härefter behandlas driftbudgeten ansvarsområde för ansvarsområde


Kf § 277 forts

DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c)
enligt kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag innebärande att överföra bredbandsverksamheten till Norrtälje Energi AB vilket minskar kommunens kapitaltjänst- och driftkostnader med 4.000 tkr år 2001, att bevilja investeringsanslag till konstfrusen isbana med bandymått på 2.500 tkr år 2001 samt att avsätta 2.500 tkr i 2000 års bokslut enligt vår skrivning i budgetmaterialet under rubriken finansiering, att bevilja investeringsanslag till utomhusbad i Hallstavik på 4.000 tkr år 2001 samt att avsätta 3.500 tkr i 2000 års bokslut enligt vår skrivning i budgetmaterialet under rubriken finansiering, att bevilja ytterligare 100 tkr till ungdomslokal/kulturhus för start av verksamhet och övriga kostnader.

Ordförande Kurt Lodenius (c)
att följande yrkanden från Håkan Jonsson (s) skall behandlas under kultur- och fritidsnämnden: att bevilja investeringsanslag till konstfrusen isbana med bandymått på 2.500 tkr år 2001 samt att bevilja investeringsanslag till utomhusbad i Hallstavik på 4.000 tkr år 2001.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Kurt Lodenius (c) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar behandla Håkan Jonssons (s) yrkanden i samband med kultur- och fritidsnämnden ansvars-område.


Kf § 277 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och övriga ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Byggnadsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c)
enligt kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag med följande tillägg: att bevilja investeringsanslag till konstfrusen isbana med bandymått på 2.500 tkr år 2001 samt att bevilja investeringsanslag till utomhusbad i Hallstavik på 4.000 tkr år 2001.


Kf § 277 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemo-kraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfull-mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Socialnämnden

Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Dessutom yttrar sig Birgitta Lagerlund (m) och Bertil Karlsson (v).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Omsorgsnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kajsa Hansson (c) och Bengt Ericsson (c)
enligt kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v), Ola Bertilsson (s) och Kerstin Bergström (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Kf § 277 forts

Dessutom yttrar sig Helena Ekekihl (mp), Ulla Fransson (s) och Kristina Almén (s).

Tilläggsyrkande:

Härefter yrkar Håkan Jonsson (s) att omsorgsnämnden till kommunfullmäktige månadsvis skall redovisa det ekonomiska utfallet för föregående månad och prognos för utfall 2001.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation:

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige avslå yrkandet.


Kf § 277 forts

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Berit Jansson (c)
enligt kommunstyrelsens förslag.

Marita Jeansson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Dessutom yttrar sig Christina Pettersson (s) i egenskap av vice ordförande i barn- och skolnämnden, Karl-Axel Öst (fp), Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 29 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kf § 277 forts

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp)
enligt kommunstyrelsens förslag.

Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp)
att frågan om ”att under en övergångsperiod överta huvudmannaskapet för Finsta naturbruksgymnasium” överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.


Kf § 277 forts

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 29 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Propositionsordning forts.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals (m) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

Teknisk nämnd

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
enligt kommunstyrelsens förslag

Bodil Henriksson (s) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Ola Bertilsson (s), Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s)
enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kf § 277 forts

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 29 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Kommunfullmäktige beslutar således:

Kommunstyrelsen

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunstyrelsen 88.171 tkr i driftbudget för år 2001, innebärande bland annat ett anslag på 959 tkr till kommunens revisorer.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.129 tkr i driftbudget för år 2001

Byggnadsnämnden

att bevilja byggnadsnämnden 4.888 tkr i driftbudget för år 2001.

Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 58.801 tkr i driftbudget för år 2001.


Kf § 277 forts

Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 74.538 tkr i driftbudget för år 2001.

Omsorgsnämnden

att bevilja omsorgsnämnden 445.738 tkr i driftbudget för år 2001.

Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 645.715 tkr i driftbudget för år 2001,

att den avgiftsfria månaden enligt nuvarande barnomsorgstaxa upphör,

att uppdra till barn- och skolnämnden att revidera barnomsorgstaxan i enlighet med beslutet,

att ställa sig positiva till barn- och skolnämndens framställan 2000-09-04, § 91 om en extra satsning på barn och skolungdomar med specifika läs- och skrivsvårigheter. Kostnaden för detta projekt får dock täckas inom barn- och skolnämndens ordinarie budgetram.

Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 178.161 tkr i driftbudget för år 2001.

att frågan om ”att under en övergångsperiod överta huvudmannaskapet för Finsta naturbruksgymnasium” överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Teknisk nämnd

att bevilja tekniska nämnden, tekniska kontoret 41.326 tkr i driftbudget för år 2001,

att bevilja tekniska nämnden, räddningstjänsten 36.399 tkr i driftbudget för år 2001.

Kf § 277 forts

INVESTERINGSBUDGET

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunstyrelsen 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 16.800 tkr i anslag för datorinvesteringsmedel för samtliga förvaltningars behov, och

att barn- och skolnämndens begäran 2000-09-04, § 105 om 6.500 tkr för datorinvesteringsmedel år 2001 ingår i kommunstyrelsens beviljade anslag samt

att barn- och skolnämndens begäran för datorinvesteringsmedel år 2002 och 2003 ej upptas till beslut,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja byggnadsnämnden 300 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2.300 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar år 2001,

att bevilja socialnämnden 75 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja omsorgsnämnden 1.250 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

Kf § 277 forts

att bevilja barn och skolnämnden 7000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja utbildningsnämnden 4000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2001,

att bevilja tekniska nämnden anslag för maskiner och inventarier år 2001 enligt nedanstående:

tekniska kontoret 100 tkr
räddningskontoret 575 tkr

att bevilja kommunstyrelsen 30 000 tkr i investeringsanslag 2001att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,

att bevilja tekniska nämnden 30 000 tkr i investeringsanslag 2001 att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,

att uppta intäkt för VA-anslutningsavgifter med 2000 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Övrigt

Yrkanden:

Christer Candal (m)
enligt kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
att fastställa resultatbudget 2001 inkl flerårsplan 2002-2003 för Norrtälje kommun enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget och inriktning 2002-2003, samt bifall till 4:e, 5:e och 6:e att-satserna. Avslag på övriga att-satser.


Kf § 277 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa resultatbudget 2001 inkl flerårsplan 2002-2003 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2001-2002, daterad 2000-11-07,

att fastställa finansieringsbudget 2001 inkl flerårsplan 2002-2003 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2001-2003, daterad 2000-11-07,

att fastställa balansbudget 2001 inkl flerårsplan 2002-2003 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2001-2003, daterad 2000-11-07,

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 150 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens
1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur,

att därmed anta majoritetspartiernas (M, Fp, C och Kd) gemensamma dokument ”Förslag till budget och inriktning 2001-2003, daterad 2000-11-07.

Reservation:

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.
_________

Kf § 278 Dnr Ks 00-863 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2001

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

I enlighet med den borgerliga majoritetens förslag till budget för 2001 föreslås en oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona för 2001.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2001.


Au 19/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-19, § 305. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 30/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-30, § 251.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 27/11 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:83 kr/skattekrona för 2001.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kf § 278 forts
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2001.


Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänst-görande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Kf § 279 Dnr Ks 00-810 003

Förslag till instruktion för demokratiberedningen

Kommunfullmäktige beslöt 2000-05-03, § 109 att inrätta demokrati-beredningen med de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse 2000-03-21.

Kommunfullmäktige inrättade genom beslut 2000-06-26, § 177 en annan fullmäktigeberedning, förtroendemannakommittén, och fastställde samtidigt en instruktion för kommitténs verksamhet.

Demokratiberedningen har i skrivelse 2000-09-25 beslutat föreslå kommun-fullmäktige fastställa ledningskontorets förslag 2000-08-30 till instruktion för demokratiberedningen för beredningens verksamhet.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 311.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-11, § 258.
Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa förslag till instruktion
2000-08-30 för demokratiberedningen för beredningens verksamhet.

_________

Kf § 280 Dnr Ks 00-620 106

Godkännande av förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning för AB Vårljus

Norrtälje kommun äger 2 250 aktier i bolaget AB Vårljus. Bolagets nuvarande ändamål är att tillgodose de samverkande kommunernas behov av institutioner för akut och korttidsvård samt längre tids vård för barn och ungdomar. Bolaget ägs gemensamt med olika antal aktier av samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad och Nykvarns kommun.

AB Vårljus översänder nu förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning till ägarkommunerna för godkännande.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-19 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 312.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 259, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation,
att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Kf 27/11 Yrkanden:

Christer Candal (c)
att i konsortialavtalet 7 § skall meningen ”endast kommuner och landsting kan vara ägare” utgå, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kf § 280 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
i första hand återremiss och i andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Christer Candal (m)
bifall till Håkan Jonssons (s) återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) yrkande.

________


Kf § 281 Dnr Ks 00-763 406

Reviderad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer i beslut 2000-09-05, § 121 att kommunfullmäktige fastställer nämndens reviderade taxa för uppdragsverksamhet att gälla fr o m 2001-01-01.

Nuvarande taxa gäller fr o m 1997-01-01. Nämndens reviderade förslag innebär främst en anpassning till timdebiteringen vid tjänster enligt miljöbalken. Taxeförslaget 2 § sista stycket innehåller också ett bemyndigande för nämnden att besluta om förändring i timtaxan.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 kommunfullmäktige besluta att med upphävande av gällande taxa fastställa miljö- och hälsoskydds-nämndens förslag till uppdragstaxa, daterad 2000-07-26, att gälla fr o m den 1 januari 2001.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 313.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 260.


Kf 27/11 Yrkanden:

Sören Forslund (m)
bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag med upphävande av gällande taxa fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till uppdragstaxa, daterad 2000-07-26, att gälla fr o m den 1 januari 2001.

__________


Kf § 282 Dnr Ks 00-809 291

Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av kök samt nybyggnad av gymnastikhall, Vigelsjöskolan

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-04-24 att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret påbörja planeringen för en om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolans kök samt att skolan kompletteras med en gym-
nastikhall.

Kommunfullmäktige har 1998-04-27 medgivit tekniska kontoret att genomföra ovanstående byggnationer.

Projektet kostnadsberäknades till 7.800.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en total kostnad av 7.594.966 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-09-21, § 147 beslutat godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-12 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 314.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 261.
Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende om- och tillbyggnad av kök samt nybyggnad av gymnastikhall, Vigelsjöskolan.

_________


Kf § 283 Dnr Ks 00-305 450

Antagande av förslag till ändrad renhållningsordning för Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige beslöt 1996-12-16, § 313, att anta förslag till ändringar i renhållningsordningen enligt tekniska nämndens beslut 1996-12-12, § 187.

Tekniska nämnden föreslår i beslut 2000-03-23, § 40 kommunfullmäktige anta förslag till renhållningsordning daterad 1999-12-01 med de ändringar som föreslagits enligt tjänsteutlåtande 2000-02-15.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändrad renhållningsordning daterad 1999-12-01 enligt tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 40 och att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla fr o m den 1 januari 2001.

Au 2/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-02, § 323.

Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 262.


Kf 27/11 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till ändrad renhållnings-ordning daterad 1999-12-01 enligt tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 40 och

att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla fr o m den 1 januari 2001.

__________


Kf § 284

Kommunfullmäktiges sammanträden år 2001

Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande sammanträdesdagar för år 2001:

29 januari
19 februari
26 mars
23 april
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 decemberKommunfullmäktige beslutar:

att godkänna sammanträdesdagar för 2001 enligt ovanstående.

_________Kf § 285

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2001

Föreligger förslag till annonsering från kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt presidiets förslag tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden under år 2001 genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

__________Kf § 286 Dnr Ks 00-380 702

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang utomhus-servering

Jan Emanuel Johansson föreslår i motion 2000-04-27 att kommunfullmäktige beslutar att utöka perioden för inom vilken tillstånd för utomhusservering beviljas.

Socialnämnden har i beslut 2000-08-29, § 180 föreslagit kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till socialkontorets tjänsteskrivelse 2000-08-03. I tjänsteskrivelsen sägs bland annat: ”Socialkontoret arbetar f n med att utvärdera Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Som en del i detta arbete ingår även en översyn över de serveringstider och regler för öppethållande som finns angivna i programmet. I och med detta arbete kommer även serveringsverksamhet av alkoholdrycker att beröras.”

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-08 kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.

Au 21/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-21, § 286 varvid Håkan Jonsson (s) yrkade att ärendet vilandeförklaras i avvaktan på att socialnämnden utvärderat Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Arbetsutskottet beslutade enligt ledningskontorets förslag.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-10-09, § 235, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 30/10 Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-30, § 247, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Kf 27/11 Jan Emanuel Johansson (s) och Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

Kf § 286 fortsKommunfullmäktige beslutar:

att enligt kommunstyrelsens förslag motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.

_________

Kf § 287 Dnr Ks 00-824 055

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang upphandlingen av fastighetsdriften

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 252, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upphandlingen av fastighetsdriften.

”Interpellation etc………” Bilaga § 287.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 288 Dnr Ks 00-896 299

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) m.fl. till kommun-styrelsens ordförande ang internhyror

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 253, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående internhyror.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 288.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 289 Dnr Ks 00-906 312

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang Älmsta skolas utemiljö

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, § 254, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Älmsta skolas utemiljö.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 289.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde..

________

Kf § 290 Dnr Ks 00-914 101

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens vice ordförande ang det s.k. ungdomsfullmäktige

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2000-10-30, 255, följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande angående det s.k. ungdomsfullmäktige.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 290.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 291 Dnr Ks 00-273 612

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang rekrytering av elever till utbildning inom vård och omsorg

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-03-27, § 70. I motionen föreslås att utbildningen på gymnasiet avseende vårdutbildning kompletteras med ett erbjudande om att få ta körkort.

Omsorgsnämnden har 2000-06-26, § 90 och utbildningsförvaltningen har 2000-09-01, § 89 yttrat sig positivt över motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-13 föreslagit kommunfullmäktige beslutat att förklara motionen besvarad med vad som anförts i omsorgsnämndens beslut 2000-06-26, § 90 och i utbildningsnämndens beslut 2000-09-01, § 89.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 308.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 255, varvid kommunfullmäktige förslogs besluta att enligt kommunstyrelsens förslag, med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och att motionen härmed förklaras besvarad.

Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 292 Dnr Ks 00-151 735

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang bemanning nattetid på servicehuset Grind

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21,
§ 36. I motionen föreslås att servicehuset Grind omedelbart bemannas nattetid.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-08-28, § 105 beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige över motionen framhålla följande:
Nuvarande prioritering av personalresurserna vid servicehuset
Grind bedöms inom den givna budgetramen vara adekvat
Arbete pågår med en översyn av omsorgsförvaltningens orga-
nisation över huvudtaget och därmed också för servicehuset
Grind i syfte att bättre anpassa givna resurser för omvårdnad
och hälso- och sjukvård till de ökade behoven inom äldreom-
sorgen
Det är av vikt att omsorgsnämnden har fortsatt mandat att prio-
ritera hur givna resurser ska fördelas inom verksamheten, då ensidiga beslut enligt motionens förslag om de ej finansieras genom extra budgettillskott kommer att skapa oförutsedda svårigheter inom andra delar av omsorgsnämndens verksamhetsområde

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 309. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) enligt ledningskontorets förslag.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 256, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.
Kf § 292 forts
Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


__________Kf § 293 Dnr Ks 00-492 022

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang att anställda i omsorgen erbjuds heltidsarbete

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 137. I motionen föreslås att omsorgsnämnden omedelbart börjar verka för att alla anställda inom omsorgen erbjuds heltidsarbete.

Omsorgsnämnden har i beslut 2000-08-28, § 108 bland annat beslutat att som yttrande över motionen överlämna omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10 och därmed föreslå kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna i de socialdemokratiska partiet, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen kan besvaras med hänvisning till omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 310.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-11-10, § 256, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till omsorgsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och att motionen härmed förklaras besvarad.
Kf 27/11 Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 294 Dnr Ks 00-1008 805

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang halvering av bidraget till kooperativen Arbete och Utveckling år 2002

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående halvering av bidraget till kooperativen Arbete och Utveckling år 2002.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 294.
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________
Kf § 295 Dnr Ks 00-953 102

Mats Hultin (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommun-fullmäktige

Mats Hultin (m) avsäger sig i skrivelse 2000-11-20 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Mats Hultin (m) begärt entledigande.

_________

Kf § 296 Dnr Ks 00-976 102

Per Lodenius (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden

Per Lodenius (c) avsäger sig i skrivelse 2000-11-20 uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Per Lodenius (c) begärt entledigande.

________

Kf § 297 Dnr Ks 00-980 102

Stig-Olof Sandin (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommun-styrelsen

Stig-Olof Sandin (s) avsäger sig i skrivelse 2000-10-21 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Stig-Olof Sandin (s) begärt entledigande.

______

Kf § 298 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Stig-Olof Sandin (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen välja

Roland Larsson
Pl 7082 Semmersby
760 40 Väddö

______________

Kf § 299 Dnr Ks 00-996 102

Ami Magito (mp); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Ami Magito (mp) avsäger sig i skrivelse 2000-11-22 uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ami Magito (mp) begärt entledigande.

_______

Kf § 300 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för miljöpartiet i utbildningsnämnden

Ami Magito (mp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för miljöpartiet i utbildningsnämnden välja

Ingrid Landin
Pl 2197
760 15 Gräddö

_________
Kf § 301 Dnr Ks 00-987 102

Bertil Pettersson (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Bertil Pettersson (kd) avsäger sig i skrivelse 2000-11-21 uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bertil Pettersson (kd) begärt entledigande.

______

Kf § 302 Dnr Ks 00-98 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i tekniska nämnden

Bertil Pettersson (kd) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i tekniska nämnden för kristdemokraterna välja

Arne Lilja
Gråbergsgatan 15
761 60 Norrtälje

_________

Kf § 303 Dnr Ks 00-98 102

Val av revisor i Lohärads Bygdegårdsförening

Göran Pettersson (m) har vid sammanträde 2000-09-25, § 232, beviljats entledigande från uppdrag som revisor i Lohärads Bygdegårdsförening.
Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny revisor i Lohärads Bygdegårds-förening välja

Annelise Gormsen (m)
Karlösa Gård
761 73 Norrtälje

___________
Kf § 304

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack för 50-årsuppvaktning från Maija Kohtanen

Dnr Ks 00-98 102

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2000-11-15 (Dnr 242-00-54703),
ledamöter och ersättare för moderata samlingspartiet

Dnr Ks 00-98 102

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2000-11-15 (Dnr 242-00 54704), ersättare för socialdemokraterna

_________