Kommunfullmäktige 2001-04-23 
Plats och tid Rimbo Leisure Center, Rimbo, Kl 18.00-22.40

Beslutande Enligt förteckning
Britt Wennerfors (m), ordförande barn- och skolnämnden § 90
Gösta Högberg, barn- och skolchef § 90
Övriga deltagande Åke Wictorsson (s), ordförande kommunrevisionen § 92
Mats Törnquist, kommundirektör § 93
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 93
Tony Wallin, personalchef § 93
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Torsten Bergström (m) och Allan Edehamn (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2001-04-27, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 89-116
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Torsten Bergström Allan Edehamn 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-04-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 89

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Torsten Bergström (m) och Allan Edehamn (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-04-27, kl 15.00. 


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________

KF § 90

Information från barn- och skolnämnden; Skolan och barnomsorgen – mediabilden och fakta

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) och förvaltningschef Gösta Högberg redovisar nämndens olika verksamheter.

Elisabeth Björk (s), Bengt Ericsson (c), Bertil Karlsson (v), Arne Ringefors (fp) och Inger Lundh-Jansson (mp) ställer frågor i anslutning till dagens information.

___________

KF § 91

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund pågår mellan kl 18.50-19.35.

John-Olof Pettersson ställer frågor angående Rimbos framtid och planering. Christer Candal (m) och Torgny Åberg (c) besvarar frågorna.

Hillevi Sundin ställer frågor angående Finsta naturbruksgymnasium.
Christer Candal (m), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v) och Kurt Pettersson (c) besvarar frågorna.

Peter Renold ställer frågor angående Väddö sporthall och överlämnar en skrivelse till kommunen.
Christer Candal (m) besvarar frågorna.

Lotta Noaksson ställer fråga angående maxtaxa.
Frågan besvaras av Christer Candal (m).

John-Olof Pettersson ställer fråga om demokratiberedningens arbete.
Frågan besvaras av Kurt Lodenius (c), Louise Branting (c), Bo Björkman (s) och Bridget Wedberg (mp).
Elisabeth Södermark yttrar sig.

__________

KF § 92

Revisorernas roll – nya regler för revisionen

Kommunrevisionens ordförande Åke Wictorsson (s) informerar kommunfullmäktige om nya regler för revisionen.

________

KF § 93 Dnr KS 01-254 042

Norrtälje kommuns bokslut 2000

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar,

att avsätta 300 tkr av överskottet avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden,

att avsätta 200 tkr vardera till fonderna för Häverö respektive Björkholmens avfallsupplag,

att avsätta 216 tkr av resterande överskott i förhållande till budgeterat ianspråktagande (kf 1999-12-20, § 308 samt kf 2000-12-18, § 315) till renhållningsfonden,

att avsätta 4 700 tkr av överskottet inom va-verksamheten till va-fonden.


Bakgrund 

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut för Norrtälje kommun för år 2000.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet 
med bilagda handlingar, att avsätta 300 tkr av överskottet avseende fastighets-underhåll till fastighetsfonden, att avsätta 200 tkr vardera till fonderna för Häverö respektive Björkholmens avfallsupplag, att disponera 4 684 tkr av renhållningsfonden för att täcka uppkommet underskott under året, att avsätta 4 700 tkr av överskottet inom va-verksamheten till va-fonden. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.


KF § 93 forts

Politisk beredning

AU 5/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-04-05, § 92 och föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-04-05, § 59 och beslutade för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommun-styrelsens egen verksamhet samt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

KF 23/4 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), kommundirektör Mats Törnquist, ekonomichef Gunilla Edvinsson och personalchef Tony Wallin föredrar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alf Wennerfors (m), Torgny Åberg (c), Ingvar Jacobsson (m), Kerstin Bergström (s), Robert Johansson (mp) och Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

__________

KF § 94 Dnr KS 01-367 042

Revisionsberättelse för år 2000

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tacka revisorerna för deras arbete och lägga rapporten till handlingarna,

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning, samt

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för sin egen verksamhet.


Bakgrund

Revisorer valda av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun har granskat kommunens förvaltning och räkenskaper, inklusive koncernredovisning, för år 2000. Kommentarer till bokslutet inklusive vissa förslag, samt redogörelse över granskningsverksamheten för år 2000 har upprättats i separata skrivelser. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslutande sammanträde

KF 23/4 Ordföranden i revisionen, Åke Wictorsson (s), redogör för revisions-berättelsen.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

________KF § 95 Dnr KS 01-235 342

Tilläggsanslag för nybyggnad av vattenledning mellan Norrtälje och Köpmanholm, vatten- och avloppsnät i Furusund samt avloppsledning mellan Furusund och Köpmanholm

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, 

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2000-05-03, § 115 tekniska nämnden investeringsanslag om 23.400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Bakgrunden till ärendet är ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anordna ny dricksvattenförsörjning till Köpmanholms allmänna anläggning, Projektet består av två delar, dels överföringsledningar för vatten och avlopp dels ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-13 redovisat kostnaderna i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, 
KF § 95 forts

förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

AU 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 77 och föreslagit att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-04-05, § 61 och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

KF 23/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 96 Dnr KS 01-261 024

Föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.


Bakgrund

I kommunallagen infördes fr o m 1999 en komplettering av ekonomikapitlet som innebär att fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll skall ske. Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl till det. Fr o m år 2000 skall det finnas föreskrifter.

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 46 att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsmedelsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller avsättningar i balansräkningen. Det beslöts vidare att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare. Kommunfullmäktige beslöt 2000-08-28, § 197 att avsättningen för 1998 och 1999 också skulle tillföras de anställda för individuell placering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-12 närmare redogjort för ärendet samt för utarbetat förslag till föreskrifter för förvaltning av kommunens medel avsatta för pensioner.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.KF § 96

Politisk beredning

AU 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 78 och föreslagit att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-04-05, § 62 och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

KF 23/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 97 Dnr KS 01-347 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

Politisk beredning

AU 22/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 79 och föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-04-05, § 63 och föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

________

KF § 98 Dnr KS 00-1082 805

Ansökan från Rimbo IF om bidrag till inköp av ny kylanläggning till isbana

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 100 tkr i investeringsanslag för inköp av kylaggregat, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 610 tkr avseende bidrag till Rimbo IF för anläggning av ny isbanebädd, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att ökade kostnader för kapitaltjänst ska kompenseras under året i enlighet med nuvarande rutin för kapitaltjänsthantering.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-02-01 att hemställa hos kommunfullmäktige att anslå medel till inköp av ny kylanläggning till Rimbo IF:s konstfrusna isbana i Arkadien, Rimbo samt att bidraget beviljas under förutsättning av att föreningen anlägger en ny isbanebädd samt svarar för samtliga kostnader enligt i ansökan redovisat förslag.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i sitt yttrande två förslag till lösning av problemet. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt beslut inte tagit ställning till alternativen.KF § 98 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-02-23 redovisat innebörden av de två alternativen. Kontoret förordar alternativ 2 och föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden

2 100 tkr i investeringsanslag för inköp av kylaggregat, att finansiering sker med egna medel, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 610 tkr avseende bidrag till Rimbo IF för anläggning av ny isbanebädd, att finansiering sker med eget kapital, att ökade kostnader för kapitaltjänst ska kompenseras under året i enlighet med nuvarande rutin för kapitaltjänsthantering.

Politisk beredning

AU 15/3 Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 68 att återremittera ärendet till ledningskontoret för ytterligare beredning.

AU 5/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-05, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-02-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade följande tillägg: ”Vi yrkar dessutom, för att få en likvärdig behandling av Rimbo IF och Hallsta IK, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur man kan bistå Hallsta IK med att lösa borgenslån (Kf:s beslut 24 juni 1996, § 183) samt hur Hallsta IK kan ersättas för de kostnader de haft för lånet som inte täckts av kommunalt bidrag” Yrkandet avslogs. Håkan Jonsson och Elisabeth Björk reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2001-04-05, § 73 varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2001-02-23. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för samma yrkande som i arbetsutskottet.


KF § 98 forts

Beslutande sammanträde 

KF 23/4 Yrkanden: 

Britt-Marie Åhman (c) 
bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: ”Vi yrkar dessutom, för att få en likvärdig behandling av Rimbo IF och Hallsta IK, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur man kan bistå Hallsta IK med att lösa borgenslån (Kf:s beslut 24 juni 1996, § 183) samt hur Hallsta IK kan ersättas för de kostnader de haft för lånet som inte täckts av kommunalt bidrag”

Claes Lagerlund (m) yttrar sig. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun-styrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma.

_________

KF § 99 Dnr KS 01-287 700

Besvarande av interpellation från Bengt Larsson (s) till socialnämndens ordförande ang oönskade bieffekter av verksamheten i Kapellskärs hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad


Bakgrund

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-03-26, § 71, följande interpellation till socialnämndens ordförande angående oönskade bieffekter av verksamheten i Kapellskärs hamn.

”Interpellation etc……” Bilaga § 99.

Beslutande sammanträde

KF 23/4 Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 99.

Bengt Larsson (s) yttrar sig.

________

KF § 100 Dnr KS 99-746 822

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang friluftsbad istället för snötipp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - 

att anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30. I motionen föreslås att fullmäktige tar ett principbeslut att åtminstone anlägga en kuperad gräsmatta, några träd och en liten badstrand, kanske 20 meter bred badöppning med sandbotten och badbrygga.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-12-15, § 229 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för att bedöma behovet av badplats inom området samt att meddela kommunstyrelsen att byte av nuvarande tipplats för snö i Grind kommer att innebära ökade kostnader.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-02-01, § 17 beslutat att ett eventuellt anläggande av bad vid Gransäters strand nedanför Grind bör ingå i den av förvaltningen påbörjade utredningen och handlingsprogram om kommunens badplatser, och att motionen med anledning därav bör avslås.
Kf § 100 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-02-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 
1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - att avslå motionen.

Politisk beredning

AU 15/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 63 och föreslagit - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - att anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal – att motionen skall anses vara besvarad.

KS 5/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-04-05, 60 och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande.


Beslutande sammanträde

KF 23/4 Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Emanuel Johansson (s) med instämmande av Katarina Jansson (s)
bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

_________


KF § 101 Dnr KS 01-300 012

Motion från Bertil Karlsson (v) att Norrtälje kommun bör ansöka om investeringsbidrag för studentbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

KF 23/4 Bertil Karlsson (v) inlämnar följande motion att Norrtälje kommun bör ansöka om investeringsbidrag för studentbostäder.

”Motion etc……” Bilaga § 101.

__________

KF § 102 Dnr KS 01-412 171

Motion från Eva Pfister (s) om att Norrtälje kommun bör erbjuda en gratis brandvarnare till varje hushåll

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

KF 23/4 Eva Pfister (s) inlämnar följande motion om att Norrtälje kommun bör erbjuda en gratis brandvarnare till varje hushåll.

”Motion etc………..” Bilaga § 102.

________

KF § 103 Dnr KS 01-413 109

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående adjungering till demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

KF 23/4 Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående adjungering till demokratiberedningen.

”Motion etc……” Bilaga § 103.

_______

KF § 104 Dnr KS 01-414 109

Interpellation från Jan Emanuel Johansson (s) till kommunstyrelsens vice ordförande om möjlighet för Mats Dannewitz Linder (mp) att delta i demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


KF 23/4 Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om möjlighet för Mats Dannewitz Linder att delta i demokratiberedningen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 104.

_________

KF § 105 Dnr KS 01-415 141

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang företagsetablering i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

KF 23/4 Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående företagsetablering i kommunen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 105.

_________

KF § 106 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja

Hanna Stymne-Bratt
Öster Syninge 7461
761 91 Norrtälje 

Bakgrund

Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträde 2001-03-26, § 87, ersättaren Olle Jansson till ledamot.

__________

KF § 107 Dnr KS 01-343 102

Bodil Henriksson (s); avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bodil Henriksson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Bodil Henriksson (s) har i skrivelse 2001-04-06 avsagt sig uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden.

_________

KF § 108 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot tillika vice ordförande välja

Roland Larsson (s)
Pl 7082 Semmersby
760 40 Väddö

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Bodil Henriksson (s) entledigande från uppdraget.

_________

KF § 109 Dnr KS 01-356 102

Christina Andersson (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Christina Andersson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Christina Andersson (fp) har i skrivelse 2001-03-26 begärt entledigande från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.

_________

KF § 110 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot för folkpartiet i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för folkpartiet i byggnadsnämnden välja

Nils Öhman 
Jungfrugatan 1
761 40 Norrtälje 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Christina Andersson (fp) entledigande från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

________

KF § 111 Dnr KS 01-368 102

Synnöve Nordnes (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Synnöve Nordnes (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Synnöve Nordnes (f) avsäger sig i skrivelse 010405 uppdrag som ledamot i socialnämnden.

__________

KF § 112 Dnr KS 01-131 102

Val av ny ledamot för folkpartiet i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för folkpartiet i socialnämnden välja nuvarande ersättaren

Ingvar Holmqvist
Kanalvägen 4
760 40 Väddö


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Synnöve Nordnes (fp) entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden.

__________

KF § 113 Dnr KS 01-369 102

Sven-Allan Edehamn (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Sven-Allan Edehamn (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Sven-Allan Edehamn (s) avsäger sig i skrivelse 2001-04-10 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

__________

KF § 114 Dnr KS 01-364 102

Ann Lundell (mp); avsägelse av uppdrag som ersättare i Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ann Lundell (mp) begärt entledigande.


Bakgrund

Ann Lundell (mp) avsäger sig i skrivelse 2001-04-09 uppdrag som ersättare i Norrtälje Naturvårdsfond.

__________

KF § 115 Dnr KS 01-131 102

Val av ny ersättare för miljöpartiet i Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för miljöpartiet i Norrtälje Naturvårdsfond välja

Tove Engvall
Vegagatan 7 c
761 32 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Ann Lundell (mp) entledigande från uppdrag som ersättare i Norrtälje Naturvårdsfond.

_______

KF § 116

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Pressmeddelande, avtal och konsekvensanalys 2991.04-19 från Bohlin & Strömberg ang försäljning av Norrtälje Energi

Christer Candal (m), Håkan Jonsson (s) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

_________