Kommunfullmäktige 01-05-28

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-21.45 

Beslutande Enligt förteckning 
Tommie Åkerström, omsorgschef § 118
Monica Henriksson, Roslagsmodellen § 118
Gina Strömberg, Roslagsmodellen § 118
Rolf Söderholm, Roslagsmodellen § 118
Maj-Britt Sjöstrand, Röda Korset och Roslagsmodellen § 118
Lalla Ericsson, samordnare planeringsgruppen ”Sätt Sverige i rörelse” § 119
Övriga deltagande Margaretha Kriisa, medicinskt ansvarig skolsköterska § 119
Johanna Bohlin, idrottslärare Frötuna skola § 119
Britt Wennerfors, ordf barn- och skolnämnden § 136
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Tony Mattsson (kd) och Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret 2001-06-06, kl 16.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 117-147
Christina Nilsson 

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius 

Justerande ..................................................................................................................
Tony Mattsson Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2001-05-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-06-07 anslags nedtagande 2001-06-28 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 117

Utgående ärenden från föredragningslistan

Ordföranden anmäler att punkt 8, Försäljning av Norrtälje Energi och punkt 11, Finsta Naturbruksgymnasium, fastighetsfrågan , utgår från dagens sammanträde.

________Kf § 117a

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Tony Mattsson (kd) och Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-06-06, kl 16.00. 


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________


Kf § 118

Information från omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) inleder informationen om omsorgsnämndens verksamhet under temat ”Livskvalitet i omsorgen”. Omsorgschef Tommie Åkerström informerar och visar en film om omsorgsnämndens koloniverksamhet på Barnens Ö.

Därefter informerar Monica Henriksson, Gina Strömberg, Rolf Söderholm, Maj-Britt Sjöstrand och Allan Edehamn om frivilligverksamheten inom Roslags-modellen och Seniorakademien.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________Kf § 119

Information om folkhälsoarbetet i kommunen

Bengt Ericsson (c) inleder informationen om folkhälsoarbetet i kommunen.

Lalla Ericsson, samordnare, berättar om satsningen ”Sätt Sverige i rörelse” och ”Pulsslaget”.

Margaretha Kriisa, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om en undersökning, som visar att många barns hälsa försämras på grund av för lite motion och fel kostvanor.

Johanna Bohlin informerar om Frötuna skolas profilering ”Motion och hälsa” och hur man arbetar med det på olika sätt.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

__________ 

Kf § 120 Dnr KS 01-414 109

Besvarande av interpellation från Jan Emanuel Johansson (s) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande om möjlighet för Mats Dannewitz Linder (mp) att delta i demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Jan Emanuel Johansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-04-23, § 104, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om möjlighet för Mats Dannewitz Linder (mp) att delta i demo-kratiberedningen.

”Interpellation etc………” Bilaga § 120.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 120.

Jan Emanuel Johansson (s), Hans Andersson (fp) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

__________

Kf § 121 Dnr KS 01-415 141

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang företagsetablering i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-04-23, § 105, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 121.

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) yrkar att interpellationen skall bordläggas till kommun-fullmäktiges sammanträde i augusti.

_________KF § 122 Dnr KS 01-107 773

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang LivsQnistan – forum för kvinnors hälsa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 10. I motionen föreslås att LivsQnistan – forum för kvinnors hälsa – får säkrade resurser så att de kan fortsätta sin viktiga verksamhet samt planera sitt arbete på längre sikt.

Tjänstemannaberedning

Personalchef Tony Wallin har i yttrande 2001-03-30 anfört att Norrtälje kommun bör bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten under resten av året. Personalchefen bedömer att ett engångsbidrag till lokalkostnaden/allmänt verksamhetsbidrag om totalt 50.000 kr garanterar en fortsatt verksamhet. Medelsanvisning bör ske från anslaget för folkhälsofrågor.

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-17 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att uppdra till


KF § 122 forts

kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 108 beslutat att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-10.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 117 föreslagit att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-05-10, § 79, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen med ändring av ledningskontorets skrivelse enligt följande; Verksamhetsbidrag skall utgå med 60.000 kr. Bidraget skall ej vara ett engångsbidrag. Ledningskontoret skall uppta överläggningar med försäkringskassan och arbetsförmedlingsnämnden samt LivsQnistan om finansiering av en halvtidstjänst.

Kajsa Hansson (c) yttrar sig. 

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrel-sens förslag.

__________

KF § 123 Dnr KS 01-485 339

Motion från Andreas Hofbauer (s) och Ola Bertilsson (s) ang planering av den offentliga miljön i Finsta inför Birgittajubileet år 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Andreas Hofbauer (s) och Ola Bertilsson (s) inlämnar följande motion angående planering av den offentliga miljön i Finsta inför Birgittajubileet år 2003.

”Motion etc……..” Bilaga § 123.

________

KF § 124 Dnr KS 01-486 841

Motion från Katrine Mattsson (s) om att skyltningen i kommunen måste bli bättre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Katrine Mattsson (s) inlämnar följande motion om att skyltningen i kommunen måste bli bättre.

”Motion etc………” Bilaga § 124.

__________

KF § 125 Dnr KS 01-487 312

Motion från Bengt Larsson (s) om att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget utanför f.d. Nordströms färg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) inlämnar följande motion om att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget utanför f.d. Nordström färg.

”Motion etc………” Bilaga § 125.

__________

KF § 126 Dnr KS 01-503 739

Motion från Bridget Wedberg (mp) om platser för medicinskt färdig-behandlade samt bostäder på Lv3-området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om platser för medicinskt färdigbehandlade samt bostäder på Lv3-området.

”Motion etc…….” Bilaga § 126.

________

KF § 127 Dnr KS 01-504 773

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang satsning på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Enso-modellen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående satsning på hälso-främjande faktorer enligt Stora Enso-modellen

”Motion etc…….” Bilaga § 127.

__________

KF § 128 Dnr KS 01-505 291

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang utredning om flytt av Flygskolan till Lv3

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående utredning om flytt av Flygskolan till Lv3.

”Motion etc……..” Bilaga § 128.

_________

KF § 129 Dnr KS 01-410 270

Motion från Bridget Wedberg (mp) om bostadsbyggande till lägre byggkostnader

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om bostadsbyggande till lägre byggkostnader

”Motion etc………” Bilaga § 129.

__________

KF § 130 Dnr KS 01-409 270

Motion från Bridget Wedberg (mp) om billiga ungdomsbostäder enligt självbyggerikonceptet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om billiga ungdomsbostäder enligt självbyggerikonceptet.

”Motion etc……..” Bilaga § 130.

__________

Kf § 131 Dnr KS 01-336 105

Motion från Karl-Axel Öst (fp) om upplysningskampanj om kommunismens illdåd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Karl-Axel Öst (fp) inlämnar följande motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd.

”Motion etc…….” Bilaga § 131.

Bo Björkman (s) och Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.

________

Kf § 132 Dnr KS 01-455 339

Motion från IngaBrita Mörch (m) ang att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

IngaBrita Mörch (m) inlämnar följande motion angående att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken.

”Motion etc……..” Bilaga § 132.

__________

KF § 133 Dnr KS 01-506 612

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till utbildningsnämndens ordförande ang utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola.

”Interpellation etc………” Bilaga § 133.

_______

KF § 134 Dnr KS 01-489 001

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s)
och Jan Lindegren (s) med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 134.

____________

KF § 135 Dnr KS 01-490 026

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) om vilka personalvårdande insatser som har satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensutsättningsprocessen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka personalvårdande insatser som har satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensutsättningsprocessen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 135.

_________

KF § 136 Dnr KS 01-488 291

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang förändringar av den yttre miljön vid Rodengymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående förändringar i den yttre miljön vid Rodengymnasiet.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 136.

__________

Kf § 137 

Enkel fråga från Hans Andersson (fp) till barn- och skolnämndens ordförande ang kommande skolavslutning

Beslut

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Hans Andersson (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till barn- och skolnämndens ordförande:

”Det är dags för den blomstertid nu kommer och skolavslutning och allt vad därtill hör. Hur har barn- och skolnämnden hanterat frågan?”

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m) svar:

”Skolledning, lärare och elever ordnar formerna för själva avslutningen. Det är sedan det händer att några får i sig starka varor som skapar tråkigheter.

De mjuka nämnderna kommer att ha en beredskap för den händelse ungdomarna stannar kvar efter själva avslutningen.

Vi har fått en ansökan från Rimbo att man ska stödja Leve Rimbo-projektet Rimbo de Janeiro. Det kommer bl.a. att vara disco i Långsjöskolan

Jag uppmanar min kamrater i fullmäktige: Ge er ut och gå på skolavslutnings-kvällen! Det kan ju vara ett led i folkhälsoarbetet vi hörde om tidigare ikväll.

_______

KF § 138 Dnr KS 98-1017 291

Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Älmsta skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Älmsta skola.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-01-26 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Älmsta skola enligt redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 13.700.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 13.477.557 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-03-22, § 42 beslutat godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-28, § 97 föreslagit att godkänna slutredovisningen.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-05-10 föreslagit kommunfull-mäktige att godkänna redovisningen.

_________

KF § 139 Dnr KS 01-24 253

Prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tillsvidare.

Bakgrund

Priserna på kommunal bostadsmark fastställdes av kommunfullmäktige 1995-02-06. Priserna justerades då nedåt c:a 20-25 %. Priserna hade då i stort sett varit oförändrade sedan år 1992. Nedjusteringen av priserna inverkade inte på frekvensen av sålda tomter.

Det har nu uppkommit en markant ökad efterfrågan på kommunala villatomter sedan i höstas till följd av väsentligt ökade priser på bebyggda villafastigheter, varför priserna på villatomter föreslås anpassas till 1992 års nivå. I syfte att stimulera ett ökat bostadsbyggande vad gäller gruppbyggda småhus och flerbostadshus föreslås den gällande mycket låga prisnivån för dessa kategorier tillsvidare behållas oförändrad.

En teknisk justering föreslås vad gäller bostadsmark för flerbostadshus genom att priserna anges per m2 bruttoarea (m2BTA) istället för som tidigare per m2 bruksarea (m2 BRA). Härvid har omräkningsfaktorn 0,85 använts, men i övrigt är priserna oförändrade så när som på avrundningar.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning har i skrivelse 2001-03-29 lämnat förslag till ny prislista för kommunal bostadsmark och föreslår kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige hemställa om god-kännande av ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tillsvidare.
KF § 139 forts

Politisk beredning

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 98 föreslagit att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tills vidare.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-05-10, § 81 föreslagit kommunfullmäktige beslutar godkänna ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tills vidare.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 140 Dnr KS 01-370 291

Begäran om borgen för uppförande av Väddö Sporthall, Väddö IF

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 11.1 mkr till förmån för Väddö Idrottsförening under förutsättning att säkerhet i form av pantbrev lämnas för motsvarande belopp i föreningens fastigheter. Vidare skall föreningen i samråd med banken och kommunstyrelsens ledningskontor utforma detaljerna för lånet när det gäller byggnadskreditivs lyftningsplan, omläggning till fast lån efter färdigställandet och övriga villkor.

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, samt

att uppdra till tekniska nämnden efter samråd med barn- och skolnämnden teckna hyreskontrakt med föreningen.


Bakgrund

Väddö Idrottsförening lämnade den 5 mars 2001 in en ansökan om kommunal borgen på 11.1 mkr för uppförande av en sporthall vid Vikingalundens Idrottsplats i Älmsta.

Föreningen äger fastigheterna Väddö-Hammarby 1:24, 1:35 och 1:40 i Norrtälje kommun. Hallen kommer att byggas på föreningens mark. Som säkerhet för lånet skall pantbrev lämnas till banken i föreningens fastigheter. Kommunens hyresåtagande skall enligt driftkalkylerna klara räntor och amorteringar 
på lånet och övriga intäkter i form av hyror/sponsring skall täcka övriga driftkostnader.

KF § 140 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 11.1 mkr till förmån för Väddö Idrottsförening under förutsättning att säkerhet i form av pantbrev lämnas för motsvarande belopp i föreningens fastigheter. Vidare skall föreningen i samråd med banken och kommunstyrelsens ledningskontor utforma detaljerna för lånet när det gäller byggnadskreditivs lyftningsplan, omläggning till fast lån efter färdigställandet och övriga villkor att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, samt att uppdra till tekniska nämnden efter samråd med barn- och skolnämnden teckna hyreskontrakt med föreningen.

Politisk beredning

Au 26/4 Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet på grund av ofullständiga handlingar i ärendet. Arbetsutskottet har 2001-04-26, § 112 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har 2001-05-10, § 82, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kf 28/5 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 141 Dnr KS 01-422 252

Förvärv av fastigheten Tälje 4:65, f.d. Roslagens Luftvärnskår, Lv3

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Tälje 4:6, f.d. Roslagens Luftvärnskår, Lv3 för en köpeskilling av 26 mkr,

att finansiering sker med egna medel, 

att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt 

att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB,

att uppdra åt kommunstyrelsen genom sin ordförande och kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande vad gäller att-satserna 3 och 4.


Bakgrund

1941 års försvarsutredning föreslog att ett nytt regemente, Lv3 skulle byggas i trakten av Stockholm. 

Första kontakten med Norrtälje stad togs i slutet av 1944. År 1945 tecknades ett avtal mellan kronan genom arméns fortifikationsförvaltning och Norrtälje stad. Slutliga överlåtelsehandlingar mellan staten och Norrtälje stad tecknades 1952-53.KF § 141 forts

Riksdagen beslutade 2000-03-30 prop 1999/2000:30 (FöU2), att vissa organisationsenheter inom Försvarsmakten skall läggas ned, bland andra Lv3 i Norrtälje.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen har i skrivelse 2001-04-25 redovisat ärendet vad gäller beskrivning av Lv3, kommunens intresse för förvärv, avtal m m.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen att under förutsättning av dels kommunfullmäktiges godkännande dels erforderlig medelsanvisning samt dels att slutligt fastställda skyddsbestämmelser för byggnadsminnesförklaring av Lv3 bedöms acceptabla besluta att förvärva Roslagens Luftvärnskår, Lv3 omfattande fastigheten Tälje 4:65 för en köpeskilling av 26 mkr, att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-25 kommunstyrelsen besluta -under förutsättning att slutligt fastställda skyddsbestämmelser för byggnadsminnesförklaring av Lv3 bedöms acceptabla – föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av Roslagens Luftvärnskår, Lv3 omfattande fastigheten Tälje 4:65 för en köpeskilling av 26 mkr, att finansiering sker med egna medel, att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, att uppdra åt kommunstyrelsen genom sin ordförande och kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.

KF § 141 forts

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 113 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har 2001-05-10, § 83, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kf 28/5 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Bertil Karlsson (v), Arne Ringefors (fp) och Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
återremiss på att-satserna 3 och 4, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 142 KS 01-207 826

Begäran om medel för anläggande av isbana med bandymått i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått,

att finansieringen sker med egna medel,

att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-02-01, § 14 beslutat att hos kommunfullmäktige begära att 6 500 tkr anslås för byggnation av isbana med bandymått på IP Norrtälje, att hos kommunfullmäktige begära att driftkostnader med 250 tkr för isbana med bandymått tillförs kultur- och fritidsnämndens ram år 2001, att hos kommunfullmäktige begära att kapitaltjänstkostnader med 587 tkr och driftkostnader med 475 tkr för isbana med bandymått tillförs nämndens ram fr o m år 2002.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Wettershaga GOIF, Spillersboda IF och Sportcentrum tagit fram underlag till beslutet om konstfryst isbana med bandymått på IP vid Norrtälje Sportcentrum.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 redovisat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och KF § 142 forts

fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått, att finansieringen sker med egna medel, att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 114 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Ks 10/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-05-10, 84, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Kf 28/5 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp), Elisabeth Björk (s), Kjell Jansson (m), Stefan Lindow (mp), Bertil Karlsson (v) och Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 143 Dnr KS 01-337 821

Begäran om investeringsanslag för nybyggnad av förråd till Stiftelsen Sportcentrums verksamhet

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 1,1 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av förråd vid Sportcentrum i Norrtälje, 

att finansiering sker med egna medel, 

att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2001, 

att kultur- och fritidsnämndens begäran om ramutökning för 2002 behandlas i samband med budgetbehandlingen för 2002.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-03-22, § 40 att begära investeringsanslag om totalt 1,1 mkr för nybyggnad av förråd till Stiftelsen Sportcentrums verksamhet.

Tekniska nämnden beslöt samma dag § 45 att tillstyrka kultur- och fritidsnämndens begäran. Kultur- och fritidsnämnden har därutöver begärt att nämndens anslag för 2001 utökas med 18 tkr samt att ramen för 2002 utökas med 54 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt 1998-12-10, § 283 att upplåta fastigheten Tälje 4:47 f d Flyghangaren med tomträtt till AB Riflex. Vid upplåtelsetillfället utnyttjades bl a 450 kvm av Flyghangaren som förråd till Sportcentrum. 
KF § 143 forts

Fullmäktiges beslut innebar att en del av köpeskillingen skulle användas för
delfinansiering av en ny förrådslokal. Tomträttsöverenskommelsen innebar dessutom att AB Riflex erlade ett bidrag till kommunen för nya förrådslokaler för Sportcentrums räkning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 1,1 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av förråd vid Sportcentrum i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2001, att kultur- och fritidsnämndens begäran om ramutökning för 2002 behandlas i samband med budgetbehandlingen för 2002.

Föreligger PM från kultur- och fritidschefen Mats Tengdelius, daterat 2001-05-22.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-04-26, § 116 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Au 10/5 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-05-10, § 120 att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde den 28 maj.

Ks 28/5 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2001-05-28, § 101, föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 1,1 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av förråd vid Sportcentrum i Norrtälje, 
att finansiering sker med egna medel, att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2001, samt att kultur- och fritidsnämndens begäran om ramutökning för 2002 behandlas i samband med budgetbehand-lingen för 2002.


KF § 143 forts


Kf 28/5 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

_________

KF § 144 Dnr KS 01-423 102

Anders Pettersson (kd); avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anders Pettersson (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Anders Pettersson (kd) avsäger sig i skrivelse 010419 uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

_______

KF § 145 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden välja nuvarande ersättaren

Martin Forevärn (kd)
Utvägen 29
761 63 Norrtälje


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Anders Pettersson (kd) entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

________

KF § 146 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ersättare i barn- och skolnämnden välja

Ulrika Enlund (s)
Moränvägen 4
763 40 Hallstavik


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-04-23, § 113, beviljat Sven-Allan Edehamn (s) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

________

KF § 147

Meddelanden

Ingvar Jacobsson (m) informerar om besök som gjorts hos vänorterna Kärdla och Rujiena för att förbereda nya samarbetsavtal.

_______