Kommunfullmäktige  01-06-25        
               Plats och tid    Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje kl 14.00-22.30, ajournering för måltidsuppehåll 17.25-18.10
                      
        
Beslutande       Enligt förteckning

Övriga deltagande  
               
        Gunnel Löfqvist, planeringschef § 149
        Åke Widman, generalplanearkitekt § 149
        Gunilla Edvinsson, ekonomichef §  151
        Christina Nilsson, sekreterare

        


Utses att justera        Per Lodenius (c) och Eva Pfister (s)

Justeringens     Ledningskontoret 2001-06-29, kl 09.00
plats och tid
        

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 148-171
                       Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                                  Kurt Lodenius                     Ingvar Jacobsson §§ 152-157
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                                       Per Lodenius                                        Eva Pfister

                               
               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunfullmäktige      

Sammanträdesdatum        2001-06-25

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
2001-06-29              anslags nedtagande     2001-07-20

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

                Utdragsbestyrkande


        KF § 148

        Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

        Beslut
        
        Kommunfullmäktige beslutar:

        att utse Per Lodenius (c) och Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-06-29, kl 09.00.


        Bakgrund

        Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

        ________

        KF § 148a

        Uppvaktning av bibliotekschef Kerstin Ericsson

        Kommunfullmäktige uppmärksammar bibliotekschef Kerstin Ericsson med blommor och gratulerar henne till Sveriges förnämsta bibliotekspris ”Bengt Hjelmqvists pris”, som hon tilldelats för år 2000.

        Priset utdelas av svensk Biblioteksförening med motiveringen:

                                ”Kerstin Ericsson har under dryga trettio år på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklat och förnyat biblioteksverksamheten i Norrtälje kommun. Detta har resulterat i upprättandet av en biblioteksplan vilken medfört att Norrtälje folkbibliotek givits resurser för att utvecklas till ett pedagogiskt bibliotek väl rustat för att tillfredställa invånarnas behov nu och i framtiden.

        Kerstin Ericsson arbetar och bygger långsiktigt. Hon ifrågasätter och förnyar utifrån medborgarnas behov. Hon analyserar och ser vad som är viktigt i samhället och drar riktiga slutsatser av det för bibliotekets räkning. Hon lägger sig vinn om att förankra sina idéer och vinna bundsförvanter.”

        _________             
        KF § 149       

        Information från kommunstyrelsen  - Hur kan Norrtälje kommun utvecklas i framtiden
        
        Planeringschef  Gunnel Löfqvist och generalplanearkitekt Åke Widman redovisar förslag till ny översiktsplan.

        Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

        _______
        

               

        KF § 150

        Godkännande av arbetsordning för dagens behandling av förslag till inriktning och ramar för 2002-2004

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att godkänna av kommunfullmäktiges presidium föreslagen arbetsordning för dagens behandling av förslag till inriktning och ramar för 2002-2004.

        ________
        KF § 151       Dnr KS 01-556   041

        Förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att godkänna upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004, daterat 2001-05-22 samt

        att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inriktningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag till budgetramar 2002.

        
        Bakgrund

        
Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning, daterat 2001-05-22.

        Tjänstemannaberedning
        

        Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004, daterat 2001-05-22 samt att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inrikt-ningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53.

                


        
        KF § 151  forts

        Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 144 beslutat enligt ledningskontorets förslag 2001-05-28. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

        
Ks 7/6  Föreligger förslag till budgetramar 2002 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07, § 106 beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  Socialdemokraternas ledamöter  och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för egna yrkanden.
        
Kf 25/6 Beslutande sammanträde

        
Ekonomichef Gunilla Edvinsson lämnar en redogörelse för förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004 samt prognos för budgetuppföljning per april 2001.

        Allmänpolitisk debatt

        Allmänpolitisk debatt av budgetramarna äger rum mellan kl 14.45-16.45.

        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s)
bifall till oppositionens förslag

        Därutöver yttrar sig Kajsa Hansson (c).

        Härefter behandlas förslag till budgetramar nämnd för nämnd

        

        KF § 151  forts

        KOMMUNSTYRELSEN
        
        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
        - bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen tilldelas 93.215 tkr
        
        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp)
        - bifall till oppositionens förslag att kommunstyrelsen tilldelas 88.215 tkr.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

        Kommunstyrelsen har föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelas 7.338 tkr.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
                      
        BYGGNADSNÄMNDEN

        Kommunstyrelsen har föreslagit att byggnadsnämnden tilldelas 5.167 tkr.

        


        KF § 151  forts

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 59.661 tkr.

        Håkan Jonsson (s) m.fl.
bifall till oppositionens förslag att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 60.661 tkr.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        SOCIALNÄMNDEN
        
        Kommunstyrelsen har föreslagit att socialnämnden tilldelas 75.522 tkr


        


        


        KF § 151  forts

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

        OMSORGSNÄMNDEN

        Yrkanden:

        Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att omsorgsnämnden tilldelas 490.477 tkr.

        Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till oppositionens förslag att omsorgsnämnden tilldelas 496.477 tkr.

        Bengt Ericsson (c), Bridget Wedberg (mp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        Ajournering för måltidsuppehåll 17.25-18.10.

        BARN- OCH SKOLNÄMNDEN
        
        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att barn- och skolnämnden tilldelas 661.919 tkr.

        KF § 151  forts

        Håkan Jonsson (s) m.fl.
bifall till oppositionens förslag att barn- och skolnämnden tilldelas 678.919 tkr.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        UTBILDNINGSNÄMNDEN

        Yrkanden:

        Kurt Pettersson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att utbildningsnämnden tilldelas 189.835 tkr.

        Lars-Erik Jansson (s)
        - bifall till oppositionens förslag att utbildningsnämnden tilldelas 193.235 tkr.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        KF § 151  forts

        TEKNISKA NÄMNDEN, TEKNISKA KONTORET
        
        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att tekniska nämnden, tekniska kontoret tilldelas 40.993 tkr.

        Bertil Karlsson (v) m.fl
bifall till oppositionens förslag att tekniska nämnden, tekniska kontoret tilldelas 42.993 tkr

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        TEKNISKA NÄMNDEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN

        Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag att tekniska nämnden, räddningstjänsten tilldelas 37.524 tkr.

        Bertil Karlsson (v) m.fl.
bifall till oppositionens förslag att tekniska nämnden, räddningstjänsten tilldelas 39.324 tkr.

        Propositionsordning
        
        Ordföranden ställer slutligen proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        KF § 151  forts

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

        __________
        

        KF § 152       Dnr KS 99-1101   291

        Slutredovisning och entledigande av Rodengymnasiets byggkommitté

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att godkänna Rodengymnasiets byggkommittés slutredovisning, daterad 1999-11-03 med tekniska kontorets kompletterande slutredovisning daterad 2000-06-06 samt

        att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.


        Bakgrund

        Kommunfullmäktige beslutade 1996-12-16, § 312 att utföra om- och tillbyggnad av Rodengymnasiet för en total utgiftsram om 78 mkr.

        Projektet omfattade om- och tillbyggnad av H-flygeln, gymnastikhall, centralhall och vissa flyglar. Vidare tillsattes Rodengymnasiets byggkommitté med uppgift att inför kommunfullmäktige ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs.

        Rodengymnasiets byggkommitté har 1999-11-10, § 27 bl a föreslagit kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning, daterad 1999-11-03 och att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.

        Föreligger av tekniska kontoret 2000-06-06 upprättad komplettering till Rodenkommitténs slutredovisning.

        Arbetena är slutförda till en sammanlagd kostnad av 74.343 tkr. Totalt är 85.880 tkr anslagna för projektet.

        

                KF § 152 forts

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Rodengymnasiets byggkommittés slutredovisning,
        daterad 1999-11-03 med tekniska kontorets kompletterande slutredovisning daterad 2000-06-06 samt att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.

        Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 126 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-24.

Ks 7/6  Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07, § 104 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kf 25/6 Beslutande sammanträde

        Yrkanden:

        Kjell Jansson (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        _________

        


        
        
        KF § 153       Dnr KS 01-258   600

        Fastställande av skolplan för de frivilliga skolformerna

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att fastställa utbildningsnämndens förslag till ”Skolplan för de frivilliga skolformerna” att gälla tillsvidare.


        Bakgrund

        
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna. Dessa omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux samt SFI-svenska för invandrare. Skolplanen skall vara det övergripande styrdokument där kommunfullmäktige anger de riktlinjer som ska gälla för de frivilliga skolformerna.

        Kommunfullmäktige antog nu gällande ”Utbildningsplan för de frivilliga skolformerna” vid sammanträde 1996-12-03.

        Förslag till ny skolplan har utarbetats av utbildningsförvaltningen och nämndens politiker.

        Utbildningsnämnden har vid sammanträde  2001-03-01, § 13 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ”Skolplan för de frivilliga skolformerna”, daterad 2001-02-15.

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-16 anfört att man ser planen som ett användbart dokument i utvecklingen av en modern skola. Ledningskontoret förutsätter att utbildningsnämnden i sitt uppföljningsarbete kontinuerligt kommer att – till fullmäktige – redovisa hur målen uppnås.

                
        KF § 153  forts

        Ledningskontoret föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utbildningsnämndens förslag till ”Skolplan för de frivilliga skolformerna” att gälla tills vidare.

        Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-16.

Ks 7/6  Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07, § 105 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kf 25/6 Beslutande sammanträde

        Yrkanden:
        
        Kurt Pettersson (c) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        _________

        

        

        KF § 154       Dnr KS 01-382   600

        Utbildningsnämndens begäran om anslag för finansiering av högskoleutbildning

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 415 tkr för finansiering av högskoleutbildning,

        att finansiering sker med eget kapital.

        
        Bakgrund

        Utbildningsnämnden beslöt 2001-04-05 att begära tilläggsanslag med 1 415 tkr för att driva pågående högskoleutbildningar på distans vidare och för att utveckla högskoleutbildningar i linje med satsningen på Lv3-området som centrum för högre utbildning i Roslagen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-05-21 att eftersom utbildningsnämndens begäran stämmer överens med kommunens inriktning att få till stånd ökad högskoleverksamhet föreslås att anslaget beviljas.

        Ledningskontoret föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 415 tkr för finansiering av högskoleutbildning, att finansiering sker med eget kapital.

        Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 145 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 7 juni 2001.        KF § 154  forts

Au 7/6  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 149 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-21.

Ks 7/6  Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07, § 107 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kf 25/6 Beslutande sammanträde

        Yrkanden:

        Kurt Pettersson (c) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        Bo Björkman (s) yttrar sig.

        ___________

        KF § 155       Dnr Ks 00/311   045    

        Kooperativet Arbete och utveckling – ställningstagande avseende 2001

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar

        att  bevilja kommunstyrelsen 680 tkr i tilläggsanslag avseende bidrag till Kooperativet Arbete och Utveckling,

        att finansiering sker med eget kapital,

        att ställningstagande avseende 2002 senareläggs dock senast till beslut om budget 2002.


        Bakgrund

        
Kommunstyrelsen beslöt 2000-11-10, § 267 att bevilja Kooperativet Arbete
        och utveckling ytterligare 184 tkr i bidrag att finansieras inom kommunstyrelsens anslag för 2000. I ledningskontorets yttrande ingick även ställningstagande avseende 2001 och 2002. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna dessa förslag till arbetsutskottet för beredning. Arbetsutskottet beslöt 2000-12-14, § 362 att remittera ärendet till ledningskontoret för beredning.

        Tjänstemannaberedning

        Under den tid som gått sedan föregående beslut har kontakter tagits med Samhall för att utröna möjligheterna till medverkan/finansiering från Samhall.

        I avvaktan på besked föreslår ledningskontoret i skrivelse 2001-05-22 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  bevilja kommunstyrelsen 680 tkr i tilläggsanslag avseende bidrag till Kooperativet Arbete och Utveckling, att finansiering sker med eget kapital, att ställningstagande avseende 2002 senareläggs dock senast till beslut om budget 2002. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att bemyndiga ledningskontoret att verkställa utbetalningen.

        
        KF §  155  forts

        Politiskt beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har 2001-06-07, § 146 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets förslag.

Ks 7/6  Kommunstyrelsen har 2001-06-07, § 108 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag som beslutat för egen del att bemyndiga ledningskontoret att verkställa utbetalningen.

        Beslutande sammanträde

Kf 25/6 Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

        ___________

        KF § 156       Dnr KS 01-516   045

        NIHAB ang kommunal borgen för lån till förvärv av Lv3-området samt ombyggnad av kv Trud och Mode vid busstation i Norrtälje

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode,

        att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 010930, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler,

        att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

        att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på
        1 % på utställda borgensförbindelser,

        att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter,

        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor,

        att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.

        

               

        
        Kf § 156  forts

        Bakgrund

        NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2001-05-28 om borgen för förvärv av Lv3-området, ombyggnad av kv Mode, f d
        Mediaprogrammets lokaler, till Norrtälje träningscenter samt ombyggnad av kv Trud 1 till tandläkarhus, sammanlagt 40 mkr.

        Tjänstemannaberedning  

        Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-31 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 53 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för förvärv av Lv3-området samt ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
        att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på
        1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

        Politisk beredning

Au 7/6  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 151 föreslagit enligt Christer Candals yrkande. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Ks 7/6  Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-06-07, § 110 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgens-förbindelser, att NIHAB,
        
        KF § 156  forts

        Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter,
        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall.

        Beslutande sammanträde

25/6    Yrkanden:

        Christer Candal (m)
att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 010930, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Håkan Jonsson (s)
bifall till ledningskontorets förslag

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Christer Candals (m) yrkande och Håkan Jonssons (s) yrkande och finner att kommunfull-mäktige beslutar bifalla Christer Candals (m) yrkande.
        
        _________
        
        KF § 157       Dnr KS 01-584   045

        Begäran från Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) att få kommunens medgivande att belåna fastigheterna Slakteriet 2, Jungfrun 2, 3 och 4, Ringduvan 6 och Kornboden 27 samt eventuell tillfällig kommunal borgen

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att ärendet utgår och ej behandlas vid dagens sammanträde.

        Bakgrund

        NIHAB kommer att tillträda Lv 3 området den 1 juli 2001 enligt avtal med kommunen. För att kunna genomföra förvärvet samt påbörja ombyggnaden av
        vissa lokaler har bolaget i skrivelse 2001-06-15 anmält ett lånebehov på 44 mkr.

        NIHAB hemställer därutöver om en tillfällig borgen på 26 mkr som avser förvärvet av Lv3 området. Borgen kommer att nyttjas endast om lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 26.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-06-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas som finansiering för att förvärva Lv3 området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnade pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun till långivaren, att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 26 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 26 mkr, dock längst t o m 2001-09-30, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens kontor.


        KF § 157 forts

        Politisk beredning

Au 21/6         Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-06-21, § 169 och föreslagit enligt ledningskontorets förslag. Håkan Jonsson yrkade avslag på ledningskontorets förslag.

Ks 25/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-06-25, § 127 varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas som finansiering för att förvärva Lv3 området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnade pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun till långivaren, att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 26 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 26 mkr, dock längst t o m 2001-09-30, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens kontor.

        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterartiets ledamot reserverade sig till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.

        ________

        KF § 158       Dnr KS 01-426   291

        Finsta naturbruksgymnasium - fastighetsfrågan

        Beslut

               Kommunfullmäktige beslutar:

        att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

        Reservation:

        Centerpartiets, kristdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare samt Christina Frisk (fp) till förmån för Bengt Ericssons m fl yrkande.

        
        Bakgrund

        1998 avvecklades – efter riksdagsbeslut – landstingets ansvar för omvårdnads- och naturbruksprogrammen inom gymnasieskolan. I Stockholms län övertogs omvårdnadsgymnasierna av kommunerna, i vissa fall med kommunalförbund som huvudmän. För naturbruksgymnasierna kunde ingen överenskommelse om övertagande uppnås utan landstinget kvarstod under en 5-årsperiod som entreprenör för naturbruksprogrammet. Kommunerna har dock – enligt riksdagsbeslut – ansvaret för programmet.

        Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt ledningskontoret att klarlägga kommunens möjligheter att bidra till att verksamheten vid Finsta naturbruksgymnasium kan fortsätta.

               Tjänstemannaberedning

        Föreligger ledningskontorets skrivelse 2001-04-17 med förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att, med förbehåll om att friskoleverksamheten kommer till stånd, förvärva del av fastigheten Finsta enligt det ”lilla alternativet” till ett pris av 12,4 milj. kr,
        
        


        KF § 158  forts

        att uppdra åt tekniska nämnden att, efter eventuellt för värv, teckna hyresavtal med Finsta friskola. Vidare föreslås att ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar föra diskussioner med företrädare för Finsta friskola om samverkan kring nyttjandet av fastigheten.
        
        Föreligger skrivelse 2001-04-20 från Finsta Friskola ekonomiska förening ang förutsättningen för föreningens friskolaansökan.

        
Ny skrivelse, 2001-05-04, föreligger från kommundirektören  där  kommunstyrelsen föreslås besluta att icke förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

        Föreligger skrivelser 2001-05-18 samt 2001-05-23 från Finsta Friskola ek. för.

        Föreligger skrivelse 2001-05-21 från Stockholms läns landsting.

        Föreligger kompletterande tjänsteskrivelse 2001-06-25 från kommundirek-tören.

        Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 106 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 119 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för komplettering av de ekonomiska beräkningarna , samt att ärendet skall tas upp på extra kommunstyrelse den 28 maj 2001.      

Ks 28/5         Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-05-28, § 100 att återremittera ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde framställdes följande yrkanden:
        Bengt Ericsson (c) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva Finsta i enlighet med det större alternativet till ett pris av 35,0 mkr inkl. inventarier förutsatt att friskolan i sin tur – från kommunen – förvärvar inventarierna till ett pris av 7,8 mkr. Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Rolf Andersson (kd) – återremiss.
        Ordföranden ställde proposition på framställda yrkanden och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla Karl-Axel Östs m fl återremissyrkande.

                KF § 158  forts

        Beslutande sammanträde

Kf 25/6 Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium

        Bengt Ericsson (c) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v), Rolf Andersson (kd), Åsa Wärlinder (c), Christina Frisk (fp), Catarina Wahlgren (v), Torgny Åberg (c), Kajsa Hansson (c), Per Lodenius (c), Kurt Pettersson (c) och Kurt Lodenius (c)
att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva Finsta i enlighet med det större alternativet till ett pris av 35,0 mkr inkl inventarier, förutsatt att friskolan i sin tur, från kommunen, förvärvar inventarierna till ett pris av 7,8 mkr.

        Håkan Jonsson (s)
i första hand återremiss, i andra hand bordläggning.

        Ajournering för överläggningar 20.55-21.10 och 21.35-21.40

        Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Ola Bertilsson (s) +++med återtagande av tidigare yrkande – i första hand återremiss och i andra hand avslag på förvärv

        Bengt Ericsson (c)
ärendet skall avgöras idag samt att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva Finsta i enlighet med det större alternativet till ett pris av 35,0 mkr inkl inventarier, förutsatt att friskolan i sin tur, från kommunen, förvärvar inventarierna till ett pris av 7,8 mkr.

        Christer Candal (m)
ärendet skall avgöras idag och bifall till kommunstyrelsens förslag att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

        KF § 158  forts

        Bertil Karlsson (v)
        - ärendet skall avgöras idag och bifall till Bengt Ericssons (c) yrkande.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och således skall ärendet avgöras vid dagens sammanträde.

        Omröstning begärs

        Omröstningsproposition

        Ja – ärendet skall avgöras idag
        Nej-ärendet skall återremitteras

        Med 39 ja-röster och 22 nej-röster beslutar således kommunfullmäktige att ärendet skall avgöras idag.

        Propositionsordning

        Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt Ericssons (c) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

        Omröstning begärs.

        Omröstningsproposition

        Ja – att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium

        Nej – att förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium

        Med 36 ja-röster, 24 nej-röster och 1 som avstår  beslutar kommunfullmäktige att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

        Därutöver yttrar sig Alf Wennerfors (m), Lars-Erik Jansson (s) och Bo Björkman (s).
        ___________

        KF § 159       Dnr KS 01-494   710

        Genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Norrtälje kommun

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att uppdra till kommunstyrelsen att hemställa hos regeringen att kommunen istället för att införa maxtaxa får införa ett vårdnadsbidrag som går till alla föräldrar med det statsbidrag som är ämnat för maxtaxan. I det fall regeringen inte bifallit kommunens begäran införs maxtaxan 2002-01-01,

        att finansiering av reformen behandlas i budget 2002,

        att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheterna att bibehålla timintervalltaxa.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Elisabeth Björks (s) m.fl.yrkande.

                      
        Bakgrund

        
Riksdagen beslutade 2000-11-24 om maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Införandet av maxtaxa blir frivilligt för kommunerna.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-07 redovisat ärendet och utan eget ställningstagande lämnat nedanstående två alternativa beslutsförslag. Alternativ 1- att genomföra maxtaxa i kommunen från 1 januari 2002, att finansiering av reformen behandlas i budget 2002, att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslut i samband med nämndens budgetarbete för 2002.

        KF § 159 forts

        Enligt alternativ 2 – att maxtaxa enligt riksdagsbeslut inte ska genomföras i Norrtälje kommun.

        Politisk beredning

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 123 beslutat att utan eget ställningstagande remittera ärendet till barn- och skolnämnden för yttrande.

        Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-06-11, § 80 beslutat att tillstyrka alternativ 1 i ledningskontorets skrivelse 2001-05-07 och förutsätter att barn- och skolnämnden erhåller full kompensation för de kostnader som uppstår vid reformen samt att barn- och skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-23 över remissen skall bifogas nämndens yttrande.

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 159 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2001.

Au 21/6         Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 187 beslutat vilandeförklara ärendet till den 25 juni 2001.

Au 25/6         Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-06-25, § 190. Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till ledningskontorets alternativ 1.

Ks 25/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-06-25, §125 varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att uppdra till kommunstyrelsen att hemställa hos regeringen att kommunen istället för att införa maxtaxa får införa ett vårdnadsbidrag som går till alla föräldrar med det statsbidrag som är ämnat för maxtaxan. I det fall regeringen inte bifallit kommunens begäran införs maxtaxan 2002-01-01, att finansiering av reformen behandlas i budget 2002, att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheterna att bibehålla timintervalltaxa.
        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

                KF § 159  forts

        Beslutande sammanträde

Kf 25/6         Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp), Rolf Andersson (kd), Hedi Andersson (kd) och Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Helena Ekekihl (mp)
bifall till ledningskontorets förslag alternativ 1.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition  på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        ________

        KF § 160       Dnr KS 01-506   612

        Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till utbildnings-nämndens ordförande ang utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bordlägga ärendet till  kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.


        Bakgrund

        Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 133 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola.

        ”Interpellation etc……” Bilaga § 133.

        __________

        KF § 161       Dnr KS 01-488   291

        Besvarande av interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang förändringar av den yttre miljön vid Roden-gymnasiet

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

         att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.


        Bakgrund
        
        Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 136 följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande om den yttre miljön vid Rodengymnasiet.

        ”Interpellation etc…….” Bilaga § 161.

        ________

        KF § 162       Dnr KS 01-490   026

        Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) om vilka personalvårdande insatser som satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensut-sättningsprocessen

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.


        Bakgrund

        Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 135 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka personalvårdande insatser som satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensutsättningsprocessen.

        ”Interpellation etc……..” Bilaga § 162.

        _________

        KF § 163       Dnr KS 01-489   001

        Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.


        Bakgrund

        Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 134 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder.

        ”Interpellation etc……” Bilaga § 163.

        __________

        KF § 164

        Motion från Håkan Jonsson (s), Katarina Jansson (s) och Ragnar Bergsten (s) ang bostadsförsörjningsprogram

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Håkan Jonsson (s), Katarina Jansson (s) och Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion angående bostadsförsörjningsprogram.

        ”Motion etc…….” Bilaga § 164.

        ________

        KF § 165

        Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande från Kajsa Hansson (c) om decibelnivåer i offentliga miljöer i kommunen

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Kajsa Hansson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om decibelnivåer i offentliga miljöer i kommunen.

        ”Interpellation etc……” Bilaga § 165

        __________

        KF § 166

        Interpellation till tekniska nämndens ordförande från Bodil Henriksson (s) ang renhållning i tätorter

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Bodil Henriksson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående renhållning i tätorter.
        
        ”Interpellation etc…….” Bilaga § 166.

        ________

        KF § 167

        Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Bertil Karlsson (v) ang ärendet om energibolagets försäljning

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att härmed anse den enkla frågan besvarad

        
        Beslutande sammanträde

        Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande  om energibolagets försäljning.

        ”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 167.

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

        ”När ärendet är färdigberett.”

        ___________

        KF § 168

        Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) ang Rimbo torg

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att härmed anse den enkla frågan besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Bodil Henrikssons (s) fråga:

        ”Jag har träffat personer från Rimbo som säger att Du vid ett möte sagt att Du anser att Rimbo torg skall rustas upp. Hur går det med det löftet?”

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

        ”Jag vet att det pågår ett arbete hos tekniska kontoret. Jag vet inte hur ärendet ligger till, men jag skall i morgon ta reda på det och återkomma med besked i frågan”

        _________

        KF § 169

        Bo Björkman (s); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommun-fullmäktige

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bevilja Bo Björkman (s) begärt entledigande.


        Bakgrund

        Bo Björkman (s) har i skrivelse 2001-06-25 avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

        _________

        KF § 170       Dnr KS 01-131   102

        Val av ersättare för folkpartiet i socialnämnden

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att till ny ersättare för folkpartiet i socialnämnden välja

        Gunilla Andersson
        Tomta Pl 352
        762 31 Rimbo


        Bakgrund

        Kommunfullmäktige utsåg 2001-04-23 ersättaren Ingvar Holmqvist (fp) till ordinarie ledamot i socialnämnden.

        ______________

        KF § 171       Dnr KS 01-131   102

        Val av ersättare för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

        Beslut
        
        Kommunfullmäktige beslutar:

        att till ny ersättare för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden välja

        Göte Waara
        Lövhagen 8592
        762 95 Rimbo


        Bakgrund

        Kommunfullmäktige utsåg 2001-05-28 ersättaren Martin Forevärn (kd) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

        _________

        KF § 172

        Meddelanden

        Föreligger inga meddelanden vid dagens sammanträde.

        _________