Kommunfullmäktige                         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                 Sida 1 
Sammanträdesdatum


2001-08-27 
Plats och tid Herrängs Folkets Hus, kl 18.00-23.15 

Beslutande Enligt förteckning

Jörgen Hermansson, professor Uppsala universitet § 174
Mats Viktorsson, tillf. förvaltningschef stadsarkitektkontoret § 175
Övriga deltagande Ingemar Stråe, 1:e planarkitekt § 175
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Anders Engström (m) och Jan Lindegren (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2001-08-31, kl 09.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 173-200
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 179-181 

Justerande ..................................................................................................................
Anders Engström Jan Lindegren 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2001-08-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 173

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Anders Engström (m) och Jan Lindegren (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-08-31, kl 09.00. 


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________

KF § 174

Redovisning från demokratiberedningen

Ordförande i demokratiberedningen Louise Branting informerar om demokratiberedningens arbete.

Professor Jörgen Hermansson från Uppsala universitet redovisar forskningsprojektet ”Förtroendevalda i Norrtälje kommun.

Härefter ställer Sune Alm (s), Alf Wennerfors (m), Ingvar Jacobsson (m), Kajsa Hansson (c) och Ingrid Landin (åhörare) frågor till Jörgen Hermansson och Louise Branting.

__________

KF § 175

Redovisning från byggnadsnämnden 

Ordförande Torgny Åberg (c) informerar om byggnadsnämndens verksamhet. Planarkitekt Ingemar Stråe redovisar kommunens planberedskap för bostadsbebyggelse.

Förvaltningschef Mats Viktorsson redovisar hur strandskyddet i kommunen handläggs.

Härefter ställer Bertil Karlsson (v), Claes Lagerlund (m), Ragnar Bergsten (s), Alf Wennerfors (m) och Louise Branting (c) frågor.

________

KF § 176

Allmänhetens frågestund

Hans Mauritz Eriksson ställer tre frågor till kommunfullmäktige

Hur deltar kommunen i fastighetstaxeringsarbetet?

Hur sköts kommunens miljökontroll vid förtätning av bostäder t.ex. vid permanentning av fritidshus?

Var planeras att folk skall arbeta i kommunen?

Ingvar Jacobsson (m), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, redovisar hur fastighetstaxeringsverksamheten är organiserad.

Christer Candal (m), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan om kommunens planering av arbetsmarknadspolitiken.

Sören Forslund (m), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, ber att få återkomma i frågan om hur miljökontrollen sköts i samband med bostadsför-tätning.

__________


KF § 177 Dnr KS 01-415 141

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang företagsetablering i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-04-23, § 105, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 177

Politiskt beredning

Kf 28/5 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2001-05-28, § 121, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……” Bilaga § 177.

Elisabeth Björk (s), Lena Norén-Mellin (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 178 Dnr KS 01-506 612

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till utbildnings-nämndens ordförande ang utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 133 följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande angående utvecklingen av estetiska programmets samarbete med bl.a. Väddö folkhögskola.

”Interpellation etc……” Bilaga § 178.

Politisk beredning

Kf 25/6 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2001-06-25, 160, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……” Bilaga § 178.

Bridget Wedberg (mp) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

_________

KF § 179 Dnr KS 01-488 291

Besvarande av interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) ang förändringar av den yttre miljön vid Roden-gymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 136 följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande om den yttre miljön vid Rodengymnasiet.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 179.

Politisk beredning

Kf 25/6 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2001-06-25, § 161, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 179.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________

KF § 180 Dnr KS 01-490 026

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) om vilka personalvårdande insatser som satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensut-sättningsprocessen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 135 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka personalvårdande insatser som satts in för att ge stöd under utförsäljnings- och/eller konkurrensutsättningsprocessen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 180.

Politisk beredning

Kf 25/6 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2001-06-25, § 162, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 180.

Bodil Henriksson (s), Jan Lindegren (s), Kjell Jansson (m), Lena Norén-Mellin (s), Bertil Karlsson (v), Ragnar Bergsten (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________


KF § 181 Dnr KS 01-489 001

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-05-28, § 134 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av pågående utförsäljnings- och privatiseringsåtgärder.

”Interpellation etc……” Bilaga § 181

Politisk beredning

Kf 25/6 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2001-06-25, § 163, att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 181.

Bodil Henriksson (s), Jan Lindegren (s), Håkan Jonsson (s), Kjell Jansson (m), Robert Johansson (mp), Elisabeth Björk (s), Björn Wiezell (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

___________

KF § 182 Dnr Ks 01-554 425

Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande från Kajsa Hansson (c) om decibelnivåer i offentliga miljöer i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kajsa Hansson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-06-25, § 165, följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om decibelnivåer i offentliga miljöer i kommunen.

”Interpellation etc……” Bilaga § 182.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 182.

Kajsa Hansson (c) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

_________

KF § 183 Dnr KS 01-635 450

Interpellation till tekniska nämndens ordförande från Bodil Henriksson (s) ang renhållning i tätorter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bodil Henriksson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-06-25, § 166, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående renhållning i tätorter.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 183.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 183.

Bodil Henriksson (s) och Jan Lindegren (s) yttrar sig.

________

KF § 184 Dnr KS 01-737 103

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang rådslag enligt Kalix-modellen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående rådslag enligt Kalix-modellen.

”Motion etc…….” Bilaga § 184.

_______

KF § 185 Dnr KS 01-716 434

Motion från Kjell Jansson (m) ang att kommunen bör ansöka hos Regeringen att skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) inlämnar följande motion angående att kommunen bör ansöka hos Regeringen att skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.

”Motion etc…….” Bilaga § 185.

______

KF § 186 Dnr KS 01-727 105

Ställande och besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang förtroendevaldas person-uppgifter på kommunens hemsida.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående för-troendevaldas personuppgifter på hemsidan.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 186.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 186.

Eva Pfister (s) yttrar sig.

_________

KF § 187 Dnr KS 01-734 760

Enkel fråga från Eva Pfister (s) till tekniska nämndens ordförande ang socialnämndens hemställan hos tekniska nämnden att få starta boende för hemlösa missbrukare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande angående socialnämndens hemställan hos tekniska nämnden att få starta boende för hemlösa missbrukare.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 187.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag håller med Dig, Eva Pfister. Ärendet har tagit för lång tid, det har inte varit en okomplicerad uppgift. Det finns nu ett förslag till boende för hemlösa missbrukare som inledningsvis skall diskuteras vid kommunstyrelsens lokalarbetsutskott.”

_________

KF § 188 Dnr KS 01-726 259

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Finstas fastighetsaffär kommer att bli en punkt på dagordningen i september månad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om Finstas fastighetsaffär kommer att bli en punkt på dagordningen i september månad.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 188.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Kommunfullmäktige beslutade i juni att ej förvärva Finsta naturbruksgymna-sium. Därmed är den frågan avslutad. Två nya skrivelser har inkommit från intressenter till förvärv av Finsta. Kommundirektören har i uppdrag att bereda dessa ärenden. Min förhoppning är att dessa ärenden kan komma upp till politisk behandling under september månad, men jag kan inte lova det.”

_________

KF § 189 Dnr KS 01-728 826

Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang svar på motion om isbana vid Sportcentrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående svar på motion om isbana på Sportcentrum.

”Motion etc……..” Bilaga § 189.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Ja, motionen kommer att tas upp för besvarande , och detta innan isbanan är klar.”

Bengt Larsson (s) tackar för svaret.

_____________


KF § 190 Dnr KS 01-733 107

Enkel fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande ang försäljning av kommunens bolag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående försäljning av kommunens bolag.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 190

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att inleda förhandlingar om eventuell försäljning av bolagen har vad avser energibolaget avslutats, när överlåtelseavtalet avseende samtliga aktier i Norrtälje Energi AB till Närvärme Sverige AB och Graninge AB upphörde enligt en gemensam överenskommelse den 26 juni 2001. Skulle någon spekulant komma och anmäla intresse av att köpa bolaget skall vi naturligtvis pröva frågan.

Vad gäller Samtek AB pågår förhandlingar, men eftersom sekretess råder i ärendet kan jag inte lämna ytterligare information.”

_________KF § 191 Dnr KS 01-209 805.60

Delegation att besluta om stipendiebelopp avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med kultur- och fritidsnämnden hemställan - delegera rätten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1982-02-23, § 18 att inrätta ett stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet. Stipendiebeloppet bestämdes till högst 5.000 kr. Beloppet har sedan dess inte förändrats.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att möjligheten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek delegeras till kultur- och fritidsnämnden. I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande framhålls att kulturstipendiet på senare år har höjts vid två tillfällen och är f n 20.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-17 föreslagit på anförda skäl att kultur- och fritidsnämndens hemställan bifalles och att nämnden ges rätt att inom ramen för beviljade anslag fatta beslut om stipendiebeloppet. Ledningskontoret föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i enlighet med kultur- och fritidsnämnden hemställa delegera rätten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

forts
KF § 191 forts

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 156 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

Ks 9/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-08-09, § 131, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att - i enlighet med kultur- och fritidsnämnden hemställan - delegera rätten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

__________KF § 192 Dnr KS 01-461 042

Tertialuppföljning 2001 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tertialuppföljning per april, reviderad 2001-08-10,

att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, 

att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken behandlas av resp nämnd. Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av uppföljningarna med övergripande kommentarer.

Barn- och skolnämnden beslöt 2001-05-14 i samband med behandlingen av tertialuppföljningen att begära tilläggsanslag om 2 605 tkr för personalförstärk-ningar och personalåtgärder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning per april, att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.KF § 192 forts

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att överföra 120 tkr från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att överföra 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden.

Föreligger skrivelse 2001-08-10 från ledningskontoret ang redogörelse för felaktig prognos för utbildningsnämnden i tertialuppföljningen samt förslag att kommunstyrelsen återremitterar tekniska nämndens begäran om medel för kostnader för RC Norr för precisering av begärt belopp.

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 158 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-11. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk 
(s) deltog ej i beslutet vad avser tilläggsanslag med hänvisning till eget budgetförslag.

Ks 9/8 Kommunstyrelsen beslutade 2001-08-09, § 132 att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti 2001. Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Elisabeth Björk (s) – att bifalla barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för personalförstärkningar och personalåtgärder med 2.605 tkr, att kommun-styrelsen tilldelar tekniska nämnden erforderliga medel för att täcka Räddningstjänstens kostnader för RC-norr, att bifalla socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag i utbildningsnämnden med 4 mkr, att därefter godkänna tertialuppföljning per april och i övrigt hänvisa till vårt budgetförslag för år 2001. Christer Candal (m) – vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti 2001.

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 206 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-11. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) yrkade enligt kommunstyrelsen 2001-08-09.

Ks 27/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-08-27 för egen del beslutat att överföra 120 tkr från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden, 
att överföra 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden samt 
att återremittera tekniska nämndens begäran om medel för kostnader för RC Norr för precisering av begärt belopp, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning per april, reviderad 2001-08-10, 


KF § 192 forts

att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
att bifalla barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för personal-förstärkningar och personalåtgärder med 2.605 tkr, att kommunstyrelsen tilldelar tekniska nämnden erforderliga medel för att täcka Räddningstjänstens kostnader för RC-norr, att bifalla socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag i utbildningsnämnden med 4 mkr, att därefter godkänna tertialuppföljning per april och i övrigt hänvisa till vårt budgetförslag för år 2001.

Bridget Wedberg (mp)
bifall till att alla tre nämnderna får sina begärda anslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

____________


.
KF § 193 Dnr KS 01-616 293

Framställan om utökat investeringsanslag för ombyggnad av Nysättrahemmet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 2 700 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet, och

att finansiering sker med egna medel.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2000-06-26 att anslå 10.800 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet exkl underhållsåtgärder och lösa inventarier.

Efter utvärdering av inkomna anbud visar det sig att investeringsanslaget behöver utökas med 2 700 tkr för att kunna genomföra den planerade ombyggnaden. Omsorgsnämnden har 2001-06-18, § 69 begärt att tilläggs-anslag beviljas. Tekniska nämnden har 2001-06-20, § 178 begärt tilläggsanslag under förutsättning att kommunstyrelsens lokalarbetsutskott ställer sig positiv till ett utökat investeringsanslag.

Utökningen av investeringsutgifterna medför en ökning av driftkostnaderna från 
6 635 tkr till 6 879 tkr dvs en ökning med 244 tkr (avskrivningar och internränta).

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-07-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 2 700 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet, att finansiering sker med egna medel.

KF § 193 forts

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 204 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-07-04. Bengt Ericsson (c) yrkade bifall och Håkan Jonsson (s) yrkade avslag till förslaget.

Ks 27/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-08-27, § 144, och föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 2 700 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet, och att finansiering sker med egna medel.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 27/8 Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Robert Johansson (mp) och Håkan Jonsson (s)
avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________


KF § 194 Dnr KS 01-639 102
Bernt Larsson (c); avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bernt Larsson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Bernt Larsson (c) avsäger sig i skrivelse 010703 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

_________

KF § 195 Dnr KS 01-713 102

Rolf Andersson (kd); avsägelse av uppdrag som ledamot i demokrati-beredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Rolf Andersson begärt entledigande.


Bakgrund

Rolf Andersson (kd) avsäger sig i skrivelse inkommen 010821 uppdrag som ledamot i demokratiberedningen.

________

KF § 196 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot för kristdemokraterna i demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i demokratiberedningen välja nuvarande ersättaren

Tony Mattsson (kd)
Bangårdsgatan 26
761 31 Norrtälje

samt

att till ny ersättare välja

Rolf Andersson (kd)
Solvägen 11
761 64 Norrtälje

Bakgrund

Rolf Andersson (kd) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i demokratiberedningen.

________

KF § 197 Dnr KS 01-718 102

Eva Pfister (s); avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Eva Pfister (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Eva Pfister (s) avsäger sig i skrivelse 010821 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i socialnämnden.

_________

KF § 198 Dnr KS 01-131 102

Val av ledamot och vice ordförande för socialdemokraterna i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot och vice ordförande i socialnämnden välja

Bodil Henriksson (s)
Kungsbackevägen 24
762 31 Rimbo


Bakgrund

Eva Pfister (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämnden.

_________

KF § 199 Dnr KS 01-731 102

Lars Nilsson (kd); avsägelse av uppdrag som kommunrevisor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Nilsson (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars Nilsson (kd) har i skrivelse 010823 avsagt sig uppdrag som kommunrevisor.

________

KF § 200

Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga meddelande Dnr KS 00-762 107, överenskommelse ang aktieöverlåtelseavtal, samt

att lägga övriga meddelanden till handlingarna


Dnr KS 01-131 102
Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.

Svenska Gymnastikförbundets skrivelse ang barns hälsa under mottot ”Jag vägrar sitta still”

Dnr KS 00-762 107
Överenskommelse mellan Norrtälje kommun, Närvärme Sverige AB och Graninge AB ang aktieöverlåtelseavtal

Svenska kommunförbundets skrivelse; Aktuellt om revision

Dnr KS 01-617 170
Tekniska nämndens beslut 2001-06-20, § 169; Avsteg från räddningstjänstplan

Utbildningsnämndens beslut 2001-06-07, § 60 ang översyn av policydokument

Dnr KS 01-307 109
Varför lämnar förtroendevalda politiken? – Maktstrukturers betydelse för avhopp från förtroendeuppdrag i Norrtälje kommun; Enkätundersökning utförd av Johan Sandberg, Uppsala Universitet

KF § 200 forts

Dnr KS 01-617 170
Representation och politiska avhopp, En fallstudie av politiska avhopp i Norrtälje kommun; Enkätundersökning utförd av Marie Nilsson, Uppsala Universitet

Tack för 50-årsuppvaktning från Torsten Bergström
Tack för 70-årsuppvaktning från Lars Fosselius
Tack för 50-årsuppvaktning från Inga-Brita Mörch
Tack för 70-årsuppvaktning från Olle Pettersson

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
att meddelandet ang överenskommelse ang aktieöverlåtelseavtal, Dnr KS 00-762 107 lyfts ur och blir ett eget ärende.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att övriga meddelanden skall läggas till handlingarna.

Yrkanden forts:

Håkan Jonsson (s)
att meddelandet överenskommelse ang aktieöverlåtelseavtal bordläggs.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) bordläggningsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.


KF § 200 forts

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på bordläggningsyrkandet
Nej-röst för bifall till bordläggning av ärendet

Med 16 ja-röster, 25 nej-röster, 18 som avstår och 2 frånvarande har kommunfullmäktige således beslutat att bordlägga ärendet.

__________