Kommunfullmäktige 2001-09-24 

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.20 

Beslutande Enligt förteckning

Alf Nyström, VD Norrtälje Energi AB § 203
Christer Stighäll, VD Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB § 204
Anna Paganus, VD Östhandelsforum § 205
Robert Ramming, VD Samhällsteknik AB § 206
Övriga deltagande Thomas Angström, VD Roslagsbostäder AB § 207
Lennart Björkman, ekonomichef Roslagsbostäder AB § 207
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Christina Frisk (fp) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2001-10-01, kl 15.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 201-223
Christina Nilsson 

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 208-218 

Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Ragnar Bergsten

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-09-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-10-03 anslags nedtagande 2001-10-24 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 201

Tyst minut

Ordföranden talar om den senaste tidens skrämmande händelser i USA och påbjuder en minuts tystnad för att hedra minnet av de omkomna vid terror-attackerna mot World Trade Center och Pentagon.

________

Kf § 202

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndag 2001-10-01, kl 15.30. 


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

_______
KF § 203 Dnr KS 01-769 107 

Årsredovisning 2000; Norrtälje Energi AB, NEAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2000 för Norrtälje Energi AB, NEAB.

Ordförande Anders Engström (m) och VD Alf Nyström informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Karl-Axel Öst (fp), Claes Lagerlund (m), Bertil Karlsson (v), Kristina Almén (s) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

________

KF § 204 Dnr KS 01-770 107

Årsredovisning 2000; Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2000 för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB.

Ordförande Arne Ringefors (fp) och VD Christer Stighäll informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bridget Wedberg (mp), Sune Alm (s) och Anders Engström (m) yttrar sig.

________

KF § 205 Dnr KS 01-772 107

Årsredovisning 2000; Östhandelsforum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2000 för Östhandelsforum AB.

VD Anna Paganus informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bertil Karlsson (v) och Torsten Bergström (m) yttrar sig.

________


KF § 206 Dnr KS 01-771 107

Årsredovisning 2000; Norrtälje Samhällsteknik, SAMTEK

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2000 för Norrtälje Samhällsteknik AB, SAMTEK.

Vice ordförande Lena Norén-Mellin och VD Robert Ramming informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

________

KF § 207 Dnr KS 01-768 107

Årsredovisning 2000; Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2000 för Roslagsbostäder AB.

Ordförande Björn Wiezell (m), VD Thomas Angström och ekonomichef Lennart Björkman informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bengt Ericsson (c), Ingvar Jacobsson (m), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Kurt Lodenius (c) och Torgny Åberg (c) yttrar sig.

_________

KF § 208 Dnr Ks 01-192 754

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) med förslag att normen för det ekonomiska biståndet till uppehälle och tandvård skall höjas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till socialnämndens beslut 2001-05-15, § 106, bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt 

att i övrigt avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 41. Eva Pfister föreslår i motionen att normen för det ekonomiska biståndet höjs med 100 kronor samt att det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende höjs med 500 kronor per år.

Socialchefen har 2001-05-02 yttrat sig i ärendet med inte lämnat något förslag till beslut utan anser att det är en rent politisk fråga vilken ambition man skall ha när det gäller bistånd till dem som har det svårast.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-05-15, § 106 beslutat att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt i övrigt avslå motionen.

Ledningskontoret har i yttrande 2001-08-02 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till socialnämndens beslut 2001-05-15, § 106 - att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt i övrigt avslå motionen.
KF § 208 forts

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 215 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-02. Christer Candal (m) yrkade enligt ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Ks 6/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-09-06, § 150, varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Stefan Lindow (mp)
bifall till motionen

Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Pfisters (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 209 Dnr KS 01-191 622

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang att kommunens skolor och daghem endast bör servera nötkött med Sverige som ursprungsland

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till servicekontorets tjänsteskrivelse 01-03-21, avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 40. I motionen föreslås att Norrtälje kommuns skolor och daghem enbart serverar nötkött som garanterat har Sverige som ursprungsland.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret i skrivelse 2001-04-02 anfört att kommunen i sitt förfrågningsunderlag till livsmedelsupphandling inte kan ställa krav på att endast svenskt nötkött skall upphandlas. I livsmedelsavtalet som slöts den första juli 2000 ges möjlighet för kommunens tillagningskök att beställa svenskt nötkött i mån av tillgång.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till servicekontorets tjänsteskrivelse 01-03-21 - att avslå motionen.


Au 30/8 Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 216 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-02. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

KF § 209 forts

Ks 6/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-0906, § 151, varvid kommunfullmäktige föreslogs avslå motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
bifall till kommunstyrelsens förslag

Eva Pfister (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Catarina Wahlgren (v), Elisabeth Björk (s), Bertil Karsson (v)
bifall till motionen.

Patrik Dahl (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Pfisters (s) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 210 Dnr KS 01-784 163

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang. kommunens beredskap

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion angående kommunens beredskap.

”Motion etc…….” Bilaga § 210.

________

KF § 211 Dnr KS 01-785 359

Motion från Catharina Famer Erdtman (s) m.fl. ang permanent miljö-utställning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Catarina Famer Erdtman (s), Ethel Söderman-Sandin (s), Jan Lindegren (s) och Bengt Larsson (s) inlämnar följande motion angående permanent miljöutställning.

”Motion etc……….” Bilaga § 211.

_______

KF § 212 Dnr KS 01-786 456

Interpellation från Lena Norén-Mellin (s) till tekniska nämndens ordförande ang information till kommuninvånarna om producentansvar för elektroniska produkter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lena Norén-Mellin ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om information till kommun-invånarna om producentansvar för elektroniska produkter.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 212.

_________

KF § 213 Dnr KS 01-787 026

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang ökade kostnader för övertalighet m.m. i verksamheter som lagts ut på entreprenad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ökade kostnader för övertalighet m.m. i verksamheter som lagts ut på entreprenad.

”Interpellation etc……” Bilaga § 213.

________

KF § 214 Dnr KS 01-793 822

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 214.

_______

KF § 215 Dnr KS 01-788 291

Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till utbildningsnämndens ordförande ang lokaler till restaurangutbildningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, då utbildningsnämndens ordförande ej är närvarande vid dagens sammanträde, den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande.

”Enkel fråga…….” Bilaga § 215.

________KF § 216 Dnr KS 00-461 003

Förslag till nytt revisionsreglemente

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till nytt revisionsreglemente för Norrtälje kommun, 

att den inträdesordning för ersättare som kommunfullmäktige antog den 7 december 1998, § 219, skall gälla för kommunrevisionen samt 

att beslutet skall träda i kraft den 1 oktober 2001.


Bakgrund

För kommunrevisionen gäller för närvarande av fullmäktige 1996-04-29, § 199 fastställt reglemente. Genom ändring i kommunallagen har nya bestämmelser trätt i kraft att gälla från och med 2000-01-01.

Revisorerna har i skrivelse 2000-05-15 framlagt förslag till nytt reglemente, daterat 2000-04-04. Förslaget följer kommunförbundets rekommendationer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt revisionsreglemente för Norrtälje kommun, att den inträdesordning för ersättare som kommunfullmäktige antog den 7 december 1998, § 219, skall gälla för kommunrevisionen samt att beslutet skall träda i kraft den 1 oktober 2001.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 192 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Ks 6/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-09-06, § 146 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

________

KF § 217 Dnr KS 01-722 028

Erbjudande om Hem-PC till anställda och förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda anställda och förtroendevalda lån av 
Hem-PC enligt ledningskontorets förslag.


Bakgrund 

1998 fick all tillsvidareanställd personal i Norrtälje kommun ett erbjudande om lån av ett Hem-PC paket. Av de som fick erbjudandet tecknade 840 st avtal om lån av Hem-PC med arbetsgivaren Norrtälje kommun. Avtalet innebar att den anställde fick låna ett Hem-PC paket under en treårsperiod samt att lånet finansierades med ett avdrag på den anställdes bruttolön.

Avtalen löper ut vid årsskiftet. Hem-PC paketen kan antingen köpas av Norrtälje kommun, som i sin tur kan sälja paketen till de anställda eller återlämnas till leverantören.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-20 redogjort för det administrativa upplägget av ett nytt erbjudande och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda anställda och förtroendevalda lån av Hem-PC enligt ledningskontorets förslag samt föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att uppdra åt kommun-direktören att – under förutsättning av fullmäktiges beslut – utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 205 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-20.KF § 217 forts

Ks 6/9 Kommunstyrelsen beslutade för egen räkning vid sammanträde 2001-09-06, § 147 att uppdra åt kommundirektören att – under förutsättning av fullmäktiges beslut – utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande, samt föreslog kommun-fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda anställda och förtroendevalda lån av Hem-PC enligt ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
-bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 218 Dnr Ks 01-544 011

Riktlinjer för utvecklande av Lv3-området

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kunskapsintensiv verksamhet, 

att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bridget Wedbergs tilläggsyrkande.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri och Hantverkshus AB kommer att äga och förvalta det f d regementsområdet Lv 3. NIHAB kommer att förvärva området från kommunen direkt efter det att kommunens köp av området från fortifikationsverket genomförts.

NIHAB:s styrelse har tagit ställning för att området skall användas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och kunskapsintensiva företag.

NIHAB har 2001-05-31 upprättat riktlinjer för utvecklandet av Lv3-området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige ställa sig bakom NIHAB:s riktlinjer för utvecklandet av Lv3 området.


KF § 218 forts

Politisk beredning

Au 6/7 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 150 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-07.

Ks 7/6 Kommunstyrelsen beslutade 2001-06-07, § 109 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06, § 223 föreslagit enligt Christer Candals (m) m fl yrkande.

Ks 6/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-09-06, § 149, föreslagit kommunfullmäktige besluta att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kunskapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Lars-Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
-bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: eftersom miljö-partiet de gröna anser att Nihabs riktlinjer inte tillräckligt tar vara på Nordrona-områdets möjligheter skall riktlinjerna kompletteras enligt följande: ”Området kan integreras mer med Norrtälje stad och lokalerna utnyttjas för kommunal och annan verksamhet utan att därför ge avkall på kompetensutvecklingsmålet. Diskussionen måste breddas och i detta borde det ingå en analys utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det finns många ej tillgodosedda behov i Norrtälje som med ett flexiblare förhållningssätt mycket väl skulle kunna rymmas inom området. KF § 218 forts

Exempel på behov som skulle kunna tillgodoses är: Ungdomsbostäder för ungdomar även utanför den akademiska utbildningen, ideella föreningar med behov av scen och verkstäder m.m. Omsorgsboende för äldre som kan avlasta sjukhuset. Flygskolan flyttar och kan samutnyttja fantastiska idrottsanläggningar och matsal. Bostadsbyggandet kan initieras i rätt del av Norrtälje stad. En sådan inriktning skulle inte äventyra nuvarande smala riktlinjer som NIHAB presenterar.”

Ingvar Jacobsson (m)
avslag på Bridget Wedbergs (m) tilläggsyrkande.

Arne Ringefors (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

_________

KF § 219 Dnr KS Dnr KS 01-738 045

Begäran från Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) att få kommunens medgivande att belåna pantbrev i fastigheterna Slakteriet2, Jungfrun 2, 3 och 4, Ringduvan 6 och Kornboden 27 samt eventuell förlängning av tillfällig kommunal borgen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, och

att återremittera ärendet i övriga delar till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 156 att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 
2001-09-30, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommun-styrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall. 
KF § 219 forts

NIHAB hemställer i skrivelse 2001-08-27 att Norrtälje kommun medger att bolaget får belåna tidigare uttagna pantbrev eftersom det innebär en merkostnad om nya pantbrev måste tas ut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-09-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun, att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längs t o m 2001-10-31, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-03. Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) yrkade att kommunfullmäktige medger en kommunal borgen med hänvisning till att det är kommunalekonomiskt gynnsammast.

Ks 6/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-09-06, § 165, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun, att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längs t o m 2001-10-31, att erforderliga handlingar skall undertecknas av 


KF § 219 forts

kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 24/9 Yrkanden:

Christer Candal (m) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s)
i första hand att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t.o.m 2001-10-31 och att övriga delar av kommunstyrelsens förslag till beslut åter-remitteras
i andra hand bordläggning.

Christer Candal (m)
bifall till Håkan Jonssons (s) förstahandsyrkande.

Arne Ringefors och Ragnar Bergsten yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) yrkande om återremiss av samtliga delar av kommunstyrelses förslag med undantag av tillfällig borgen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons yrkande att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t.o.m 2001-10-31 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

________

KF § 220 Dnr KS 01-776 102

Pia Ekman (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Pia Ekman (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Pia Ekman (fp) avsäger sig i skrivelse 010918 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden på grund av flyttning från kommunen.

________

KF § 221 Dnr KS 01-131 102

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för centerpartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för centerpartiet i miljö- och hälsoskyddsnämnden välja

Iréne Jansson
Ytternäs Pl 1349
760 31 Edsbro


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-08-27, § 194, beviljat Bernt Larsson (c) entledigande från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskydds-nämnden.

_________

KF § 222

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:

Bordlagt meddelande

Dnr KS 00-762 107
Överenskommelse mellan Norrtälje kommun, Närvärme Sverige AB och Graninge AB ang aktieöverlåtelseavtal

Övriga meddelanden

Dnr KS 01-709 105
Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Pskov i Ryssland

Dnr KS 01-710 105
Samarbetsavtal mellan Norrtälje kommun och Paldiski i Estland

_________

KF § 223

Avslutning

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

_______--------------------------------------------------------------------------------