Kommunfullmäktige 2001-11-26 1(47)

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-20.30

Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Olle Mattsson (m) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2001-12-07, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 263-285
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Ingvar Jacobsson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Mattsson Ragnar Bergsten
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2001-11-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 263

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Olle Mattsson (m) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2001-12-07, kl 09.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

_________

Kf § 264

Arbetsordning för kommunfullmäktige 26 november 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till arbetsordning för dagens sammanträde.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till arbetsordning för dagens sammanträde.

________

Kf § 265 Dnr KS 01-747 041

Förslag till budget 2002, samt flerårsplan 2003-2004

Beslut driftbudget

Kommunfullmäktige beslutar:

KOMMUNSTYRELSEN

att bevilja kommunstyrelsen 97 395 tkr i driftbudget varav 980 tkr avser anslag till kommunens revisorer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 431 tkr i driftbudget

BYGGNADSNÄMNDEN

att bevilja byggnadsnämnden 5 244 tkr i driftbudget

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 63.046 tkr i driftbudget,

att avsätta 200 tkr i budget 2003 för Birgittajubileet år 2003 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens begäran 2001-06-13, § 79,

SOCIALNÄMNDEN

att bevilja socialnämnden 76 227 tkr i driftbudget

OMSORGSNÄMNDEN

att bevilja omsorgsnämnden 494 539 tkr i driftbudget

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

att bevilja barn- och skolnämnden 664 764 tkr i driftbudget


KF § 265

UTBILDNINGSNÄMNDEN

att bevilja utbildningsnämnden 191 266 tkr i driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN

att bevilja tekniska nämnden 80 320 tkr i driftbudget, varav 41 105 tkr avser tekniska kontoret och 39 215 tkr avser räddningstjänst


Beslut investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 19 700 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 300 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 1 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,KF § 265 forts

att bevilja tekniska nämnden anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
tekniska kontoret 100 tkr
räddningstjänst 2850 tkr

att bevilja kommunstyrelsen 30 000 tkr i investeringsanslag att användas enligt fastställd investeringsrutin,

att bevilja tekniska nämnden 30 000 tkr i investeringsanslag att användas enligt fastställd investeringsrutin,

att bevilja tekniska nämnden 6 500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 700 tkr, barn- och skolnämnden 3 300 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att uppta intäkt för va-anslutningsavgifter med 2 000 tkr,

att övriga budgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.


Beslut övrigt

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela anslag för lönekostnader och personalåtgärder 7 135 tkr,

att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela hela eller delar av anslag avseende förskoleverksamhet och kompensation för avgiftsbortfall inom äldreomsorgen, totalt 5 800 tkr till berörda nämnder,

att fastställa resultatbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,

att fastställa balansbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,


KF § 265 forts

att fastställa finansieringsbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2001-10-29,

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 50 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

att i övrigt godkänna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2001-10-29,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur,

att i övrigt godkänna Centerpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag daterat 8 november 2001.


Bakgrund

Ledningskontoret har tagit fram förslag till budget 2002-2004 baserat på den politiska majoritetens prioriteringar.

Efter sommaren har respektive nämnd antagit förslag till budget 2002. Förslagen har presenterats och diskuterats vid en gemensam budgetkonferens den 26 september 2001.

Underlag för beslut

Norrtälje kommun, budget och inriktning 2002-2004, daterad 2001-10-29
Nämndernas beslut
Ledningskontorets förslag till beslut, daterad 2001-10-29
MBL-förhandlingar § 11 2001-10-24, 2001-11-02, 2001-11-05, 2001_11_07 samt MBL § 14 2001-11-07
Moderata samlingspartiets, centerpartiets, folkpartiets och kristdemo-kraternas budgetskrivelse, daterad 2001-11-08KF § 265 forts

Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetskrivelse, daterad 2001_11_25
Miljöpartiets förslag till rambudget 2002

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-18, § 261.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-11-08, § 194

Redovisning

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redogör för förslag till budget 2002 och flerårsplan 2003-2004.

Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår till ca kl 14.30 deltar Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Helena Ekekihl (mp), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Claes Lagerlund (m), Lars-Erik Jansson (s), Kjell Jansson (m), Elisabeth Björk (s), Britt-Marie Åhman (c) och Ingvar Jacobsson (m).

Beslutande sammanträde

Vid dagens sammanträde ajournerades mötet mellan kl 12.00-13.00 för lunch och mellan kl 18.00-18.30 för en lättare måltid.

DRIFTBUDGETBESLUT ANSVARSOMRÅDE FÖR ANSVARS-OMRÅDE

KOMMUNSTYRELSEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kommunstyrelsen 97.395 tkr i driftbudget varav 980 tkr avser anslag till kommunens revisorer.
KF § 265 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att bevilja kommunstyrelsen 90.395 tkr i driftbudget.

Helena Ekekihl (mp) med instämmande av Stefan Lindow (mp)
- bifall till miljöpartiets förslag att kommunstyrelsen beviljas 90.395 tkr i driftbudget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.431 tkr i driftbudget.

Helena Ekekihl(mp)
att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.772 tkr i driftbudget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

BYGGNADSNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v) Helena Ekekihl (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja 5.244 tkr i driftbudget.


KF § 265 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mötet ajourneras mellan kl 14.30-14.45 för överläggningar.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 61.846 tkr i driftbidrag.

Bengt Ericsson (c)
att konsthallen, Pythagoras och Roslagsmuséet därutöver tillförs 1.200 tkr

Clas Lagerlund (m)
att kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att inom den av kommunfullmäktige den 26 november 2001 beslutade driftbudget-ramen för 2002, avsätta 500 tkr till Bertil Carlqvists stiftelse för konser-vering av stiftelsens samlingar, samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v) och Helena Ekekihl (mp)
att kultur- och fritidsnämnden beviljas 63.046 tkr i driftbudget 2002, varav 1.200 tkr skall tillföras konsthallen, Pythagoras och Roslagsmuséets verksamheter, samt att avsätta 200 tkr i budget 2003 för Birgitta-jubiléet.

Britt-Marie Åhman (c) med instämmande av Per Lodenius (c)
bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande.KF § 265 forts

Elisabeth Björk (s)
avslag på Clas Lagerlunds tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst - bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst - bifall till Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 19 ja-röster, 41 nej-röster och en avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla Håkan Jonssons (s) m.fl. förslag.

Propositionsordning forts.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Bengt Ericssons (c) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Clas Lagerlunds (m) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

SOCIALNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Birgitta Lagerlund (m), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v).
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja socialnämnden 76.227 tkr i driftbudget

KF § 265 forts

Stefan Lindow (mp)
att socialnämnden skall beviljas 74.727 tkr i driftbudget

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

OMSORGSNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Kajsa Hansson (c) och Helena Ekekihl (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja omsorgsnämnden 494.539 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars_Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till att omsorgsnämnden beviljas 501.039 tkr i driftbudget.

Ulla Fransson (s), Kerstin Bergström (s), Elisabeth Björk (s) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja barn- och skolnämnden 664.764 tkr i driftbudget.


KF § 265 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson, Ragnar Bergsten (s), Marita Jeansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att barn- och skolnämnden beviljas 676.764 tkr i driftbudget.

Robert Johansson (mp)
att barn- och skolnämnden beviljas 682.314 tkr i driftbudget.

Barn- och skolnämndens ordförande Britt Wennerfors (m), vice ordförande Olle Jansson (s) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Kurt Pettersson (c) och Christina Frisk (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja utbildningsnämnden 191.266 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Bertil Karlsson (v) och Stefan Lindow (mp)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att utbildnings-nämnden beviljas 193.966 tkr i driftbudget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
KF § 265 forts

TEKNISKA NÄMNDEN

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp) och Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja tekniska nämnden 82.930 tkr i driftbudget

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Jan Emanuel Johansson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag att tekniska nämnden beviljas 82.970 tkr i driftbudget.

Robert Johansson (mp)
bifall till miljöpartiets förslag att tekniska nämnden beviljas 80.429 tkr.

Tekniska nämndens vice ordförande Roland Larsson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare – till förmån för egna yrkanden vad avser följande verksamhets-områden: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare - till förmån för egna yrkanden vad avser följande verksamhetsområden: kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, barn- och skolnämnden, utbild-ningsnämnden och tekniska nämnden.


KF § 265 forts

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare – till förmån för kommunstyrelsens förslag vad avser kultur- och fritidsnämndens ansvars-område.

Clas Lagerlund (m) vad avser hans tilläggsyrkande under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde angående konservering av Bertil Carlqvists samlingar.


Investeringsbudget

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) anmäler att det i kommunstyrelsens protokoll finns ett sammanräkningsfel i trettonde att-satsen. Det skall stå ”att bevilja tekniska nämnden 6.500 tkr i anläggnings-investeringar”.

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Stefan Lindow (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 25.000 tkr avsätts för inköp av Finsta för att möjliggöra fortsatt drift av skolverksamhet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Stefan Lindows tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
KF § 265 forts

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Stefan Lindows tilläggsyrkande.

Övrigt

Ordföranden Kurt Lodenius (c) förtydligar för kommunfullmäktiges leda-möter och tjänstgörande ersättare att beslutsförslaget i kommunstyrelsens protokoll 2001-11-08 att i övrigt godkänna moderata samlingspartiets, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas gemensamma förslag daterat 2001-11-08 endast kan ses som ett meddelande.

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela anslag för lönekostnader och personalåtgärder 7.135 tkr,
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2002 fördela hela eller delar av anslag avseende förskoleverksamhet och kompensation för avgiftsbortfall inom äldreomsorgen, totalt 5.800 tkr till berörda nämnder,
att fastställa resultatbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag,
att fastställa balansbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag,
att fastställa finansieringsbudget 2002 inkl flerårsplan 2003-2004 för Norrtälje kommun i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag,
att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 50 mkr,
att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

KF § 265 forts

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) och Bertil Karlssons (v) yrkande.

________

KF § 266 Dnr KS 01-806 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2002.

Reservation:

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2001-09-20 anfört att den borgerliga majoriteten föreslår en oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona för år 2002.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-09-27, § 240.

Ks 11/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-10-11, § 173, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2002.


KF § 266 forts

Ks 11/10 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
att skattesatsen skall höjas med 20 öre till 19:83.

Stefan Lindow (mp)
att skattesatsen skall höjas med 20 öre till 19:83.

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 267 Dnr KS 01-822 015

Revidering av räddningstjänstplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till förändring i räddningstjänstplan att gälla från och med den 1 januari 2002.


Bakgrund

Med anledning av räddningstjänstens problem med rekrytering och det ekonomiska läget för förvaltningen, beslutade tekniska nämnden 2001-06-20, § 169 att uppdra åt räddningschefen att utarbeta ett förslag till ny räddningstjänstplan, att gälla från och med årsskiftet 2001/2002.

Tekniska nämnden beslutade 2001-09-27, § 236 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta ”Förslag till förändring i Räddningstjänstplan 2001-07-11”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-10-10 på anförda skäl kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förändring i räddningstjänstplan att gälla från och med den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-10.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 199, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag

KF § 267 forts

Beslutande sammanträde

Kurt Lodenius (c) och Louise Branting (c) yttrar sig.

_________


KF § 268 Dnr KS 01-798 706

Fastställande av tillsynsavgift för ölförsäljning, s k folköl i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun,

att tillsynsavgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.


Bakgrund

Den 1 juni 2001 beslutade riksdagen om att göra vissa förändringar i alkohollagen (1994:1738) avseende försäljningen av ”folköl” med ikraft-trädande i juli 2001. Lagförändringen medförde att kommunen erhåller rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer öl.

Kommunens totala kostnad för folkölstillsynen beräknas till cirka 600 kronor per försäljningsställe och år.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-09-18, § 199 beslutat att föreslå kommunfullmäktige fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun, att tillsyns-avgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-10-11 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 600 kronor som tillsynsavgift för tillsyn enligt alkohollagen av försäljningsställen av öl i Norrtälje kommun, att tillsynsavgiften debiteras försäljningsställen från och med 2002-01-01.
KF § 268 forts

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-25, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-11.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 200, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 26/11 Bertil Karlsson (v) och Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

_________

KF § 269 Dnr KS 01-828 340

Förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA),

att bestämmelserna skall gälla från och med den 1 januari 2002.

Reservation

John-Erik Eriksson (c) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 27 september 2001, § 217 att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Grunderna för tekniska nämndens ställningstagande redovisas i tekniska kontorets tjänsteskrivelse från den 27 augusti 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), att bestämmelserna skall gälla från och med den 1 januari 2002.


KF § 269 forts

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-31, § 283 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 202, föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till allmänna bestämmelser för brukandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), att bestämmelserna skall gälla från och med den 1 januari 2002.

Beslutande sammanträde

Kf 26/11 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

John-Erik Eriksson (c)
att följande textförslag på sid 8 skall utgå ”Fastighetsägaren kompenseras för dels installationskostnaden och dels för framtida kostnader för tillsyn, drift och underhåll och förnyelse av LPS-enheten i ett för allt genom reduktion av anläggningsavgiften enligt vid varje tidpunkt gällande taxa”. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på John-Erik Erikssons (c) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

________KF § 270 Dnr KS 01-865 106

Avtal mellan Norrtälje kommun och Upplands Återvinning AB ang försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna aktieöverlåtelseavtal per 2001-10-16 mellan Norrtälje kommun och Upplands Återvinnings AB gällande aktierna i Norrtälje Samhällsteknik AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 29 att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik.

Upphandling av försäljningsbiträde/konsultstöd har skett och kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2000-06-15, § 214 att anta anbudet från KPMG Corporate Finance och dess samarbetspartner Advokatfirman Vinge.

Ett aktieöverlåtelseavtal har upprättats och undertecknats av Norrtälje kommun och Upplands Återvinnings AB 2001-10-16. Avtalets giltighet är beroende av att kommunfullmäktige godkänner detsamma.

Köparen skall för förvärvet av aktierna i Norrtälje Samhällsteknik AB erlägga en köpeskilling till kommunen på 2.000.000 kronor.

Föreligger beslut i tekniska nämnden 2001-11-22, § 292.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieöverlåtelseavtal per 2001-10-16 mellan Norrtälje kommun och Upplands Återvinnings AB gällande aktierna i Norrtälje Samhällsteknik AB under förutsättning att tekniska nämnden fattat erforderliga beslut rörande entreprenaden och arrendeavtal.

KF § 270 forts

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-15, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-07. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 26/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-26, § 213, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 26/11 Allan Edehamn (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. Rolf Lindstrand (s) tjänstgör.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Robert Johansson (mp)
bifall till kommunstyrelsens förslag

________

KF § 271 Dnr KS 01-584 045

Begäran från Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) att få kommunens medgivande att belåna pantbrev i fastigheterna Slakteriet 2, Jungfrun 2, 3 och 4, Ringduvan 6 och Kornboden 27

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30, vilket förlängdes av kommunfullmäktige 2001-10-29, § 251 till 2002-01-31,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-24, § 219 att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31. Kommunfullmäktige beslutade vidare 2001-10-29, § 251 att ytterligare förlänga den tillfälliga borgen till 2002-01-31.

Kommunstyrelsen beslutade 2001-09-06, § 165 bl a att föreslå kommunfull-mäktige medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommun-fullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30, samt


KF § 271 forts

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun. Detta förslag återremitterade kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30 samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-11-22, § 300 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-14.

Ks 26/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2001-11-26, § 214 och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 26/11 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Stefan Lindow (mp)
att kommunfullmäktige medger en kommunal borgen med hänvisning till att det är kommunalekonomiskt gynnsammast.

Kf § 271 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 272

Kommunfullmäktiges sammanträden 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till sammanträdesdagar för år 2002.


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande sammanträdesdagar för år 2002:

28 januari
18 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
4, 25 november
2, 16 december

_________

KF § 273

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2002 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till annonsering under år 2002.

__________

KF § 274 Dnr KS 01-793 822

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-09-24, § 214, följande interpellation till kommun-styrelsens ordförande om planerna på utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 274.

________

KF § 275 Dnr KS 01-910 456

Besvarande av interpellation från Bengt Larsson (s) till utbildnings-nämndens ordförande om pappersinsamling på Rodengymnasiet m.m.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-10-29, § 238, följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande om pappersinsamling på Rodengymnasiet m.m.

”Interpellation etc………” Bilaga § 275.

Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 275.

Bengt Larsson (s) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

__________

KF § 276 Dnr KS 00-905 312

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang cykelväg på vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-11-23, § 338.

Motionären anför att vägsträckan mellan Älmsta och Grisslehamn är mycket hårt trafikerad och inte anpassad för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg på sträckan mellan Älmsta och Grisslehamn behövs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-09-25 att en ny gång- och cykelväg utmed länsväg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn är en angelägenhet för Vägverket. Kommunen yttrar sig varje år över föreslagna infrastrukturinvesteringar inom länet och vid de tillfällen framhåller kommunen de gång- och cykelbanor som prioriteras inom Norrtälje kommun. Utredning om gång- och cykelbana i Älmsta bedrivs av Vägverket och pågår för närvarande. Den i motionen utpekade sträckan finns inte med i kommunens senaste yttrande.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet om en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt att därmed anse motionen vara besvarad.

KF § 276 forts

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 262 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-25.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 195, föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att vid nästa överläggning med Vägverket ta upp behovet om en gång- och cykelväg mellan Älmsta och Grisslehamn samt att därmed anse motionen vara besvarad.

_________

KF § 277 Dnr KS 98-505 512

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) ang korsningen mellan väg 77 och väg 280 i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att vid kommande överläggningar med Vägverket återigen framhålla angelägenheten i de nämnda vägprojekten,

att därmed anse motionen besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27. I motionen föreslås att tidigarelägga byggandet av den planerade rondellen längs väg 280 och dra om väg 77 öster om Shell-macken och att förbifart, väg 280, utförs som i Vägverkets plan från föreslagen rondell vid Vallby och till Asplund.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-05 anfört att föreslagna åtgärder finns redovisade i fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo samhälle och är sedan många år prioriterade i alla kommunens skrivelser till Vägverket rörande fördelning av länets väginvesteringar.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att vid kommande överläggningar med Vägverket återigen framhålla angelägenheten i de nämnda vägprojekten, att därmed anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 263 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-05.

KF § 277 forts

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Torgny Åberg (c) yttrar sig.

________
KF § 278 Dnr KS 01-300 012

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) att Norrtälje kommun bör ansöka om investeringsbidrag för studentbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-04-23, § 101. I motionen föreslås att Norrtälje kommun snarast ansöker om investe-ringsbidrag för studentbostäder då många grupper har svårt att skaffa sig bostad i Stockholmsregionen och i vår kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-10-02, att investeringsbidrag endast ges till bostäder för studenter vid universitet och högskolor. De som kan söka investeringsbidraget är byggherrar som producerar och förvaltar bostäder. NIHAB har erhållit information om möjligheterna och har sökt bidrag för ombyggnad av logementen till studentbostäder på regementsområdet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 18/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-18, § 264, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-02.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 26/11 Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________

KF § 279 Dnr KS 01-455 339

Besvarande av motion från IngaBrita Mörch (m) att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2001-10-04 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 132. I motionen föreslås att koppeltvång på hundar bör införas i Societetsparken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-04 anfört att i 15 § Norrtälje kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter anges bland annat följande:

”Hunden skall hållas kopplad på torg medan torghandel pågår samt i park som ligger inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman. Hundar skall även hållas kopplad i de motionsspår som anges i 3 §.”

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 25/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-25, § 270 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-04.

Ks 8/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-08, § 198, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.KF § 279 forts

Beslutande sammanträde

IngaBrita Mörch (m) yttrar sig.

________

KF § 280 Dnr KS 01-1021 317

Motion från Katarina Jansson (s) ang belysningen i kommunens offentliga miljöer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Katarina Jansson (s) inlämnar följande motion angående belysningen i kommunens offentliga miljöer.

”Motion etc……” Bilaga § 280

_______

KF § 281 Dnr KS 01-1022 610

Motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlings-program för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) inlämnar följande motion om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet.

”Motion etc……..” Bilaga § 281.

_________KF § 282 Dnr KS 01-1020 610

Interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande om orsakerna till att ett betydande antal elever inte klarar godkänt i ett eller flera kärnämnen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om orsakerna till att ett betydande antal elever inte klarar godkänt i ett eller flera kärnämnen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 282.

_________

KF § 283 Dnr KS 01-1025 102

Inger Lundh-Jansson (mp); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Inger Lundh-Jansson (mp) begärt entledigande.


Beslutande sammanträde

Inger Lundh-Jansson (mp) avsäger sig i skrivelse 011122 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

_______

KF § 284 Dnr KS 01-946 102

Helene Thor (c); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Helene Thor (c) begärt entledigande.


Beslutande sammanträde

Helene Thor (c) avsäger sig i skrivelse 011101 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

__________

KF § 285

Avslutning

Ordföranden riktar ett särskilt tack till Bengt Hellberg, Närradioföreningen, som vid dagens långa sammanträde svarat för närradiosändningen och högtalaranläggningen på ett förtjänstfullt sätt och till Folkets Hus i Hallstavik för utmärkt service under dagen med förtäring m.m.

Ordföranden tackar i övrigt för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

_______