NORRTÄLJE KOMMUN         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida
        
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige       2002-01-28     1(31)

Plats och tid    Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-21.35

Beslutande       Enligt förteckning
Övriga deltagande        Miljövårdsingenjör Lennart Persson  § 2
        Livsmedelsinspektör Ronald Sjölund § 2
        Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera        Ulla Engdahl (c) och Ola Bertilsson (s)

Justeringens
plats och tid
   Ledningskontoret 2002-02-01, kl 15.00

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 1-24
                               Christina Nilsson
        
        Ordförande  ......................................................................……………………………….
                               Kurt Lodenius                                   Inger Jansson   §§ 8-12
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Ulla Engdahl                                     Ola Bertilsson

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum        2002-01-28

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
2002-02-05              anslags nedtagande     2002-02-26

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

                Utdragsbestyrkande

        KF § 1

        Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

        Beslut
        
        Kommunfullmäktige beslutar:

        att utse Ulla Engdahl (c) och Ola Bertilsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-02-01, kl 15.00.


        Bakgrund

        Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

        _________

        KF § 2

        Information från miljö- och hälsoskyddsnämnden

        Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) inleder nämndens information.

        Miljövårdsingenjör Lennart Persson redovisar pågående projekt vad gäller kretsloppsanpassade avloppssystem.

        Bertil Karlsson (v), Bengt Ericsson (c), Ulla Fransson (s) och Stefan Lindow (mp) yttrar sig.

        Härefter redovisar livsmedelsinspektör Ronald Sjölund livsmedelsprojektet ”Butik 2001”.

        Kurt Lodenius (c), Helena Ekekihl (mp), Ingvar Jacobsson (m), Hedi Andersson (kd) och Kristina Almén (s) yttrar sig.

        ________


               


        
KF § 3

        Allmänhetens frågestund

        S-O Gustafsson från Roslagsbro ställer en fråga om det finns någon koppling mellan honom som skattebetalare och NIHAB: ”Jag blir matt när jag läser om hur mycket renoveringen av fastigheter på Nordrona får kosta.”. NIHAB:s ordförande Arne Ringefors (fp) svarar att visserligen äger kommunen NIHAB, men kostnaderna för ombyggnad och renovering belastar inte skattebetalarna utan de verksamheter som bedrivs på Nordrona betalar kostnaderna. S-O Gustafsson tackar för svaret.

        Christer Åström ställer en fråga om VA-anslutningen i Furusund och den kostnad som fastighetsägarna debiterats av kommunen. Åström anser att det strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
        Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) svarar att kommunen investerat ca 30 mkr i VA-lösningen i Furusund. Syftet är att få en miljö-förbättring och en utveckling av området. Vissa människor har tyvärr kommit i kläm, men ingen skall behöva gå från hus och hem. De personer som har problem att klara av kostnaden erbjuds alternativa betalningslösningar av tekniska nämnden.

        _______
        
        KF § 4 Dnr KS 01-867   045

NIHAB ang kommunal borgen för lån till ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder (Etapp 1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att medge att en kommunal tidsbegränsad borgen till 2002-06-30 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,
att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2001-10-16 om borgen för ombyggnad av kasernerna till studentbostäder.
Etapp 1 omfattar kasernerna 2 och 4 och är kostnadsberäknat till 27,5 mkr inklusive moms och statsbidrag. Ombyggnaden skall pågå från 2001-10 till 2002-05.
Om resultatet av ombyggnaden i etapp 1 blir full beläggning vid uthyrning till studenter återkommer NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB med etapperna 2 och 3. Kostnaderna för dessa är beräknade till 27,5 mkr
respektive 40,0 mkr och ombyggnadstiden är planerad till hösten/vintern 2002/3 och 2003/4.
        


        KF § 4  forts
        Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder, att borgens-förbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.

Politisk beredning
Au 22/11        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 299 föreslagit enligt led-
                                        ningskontorets skrivelse 2001-11-19.

Ks 29/11        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 220 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att en kommunal tidsbegränsad borgen till 2002-06-30 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.             
                                       


        
        
KF § 4  forts
Kf 17/12        Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, § 304, att bordlägga ärendet med s.k. minoritetsbordläggning.
         Beslutande sammanträde
Kf 28/1  Yrkanden:

 Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Björn Wiezell (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp)
bifall till ledningskontorets förslag 2001-11-19.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        Omröstning begärs.

        Omröstningsproposition

        Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
        Nej-röst för bifall till ledningskontorets förslag 2001-11-19.

        Omröstningsresultat

        Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

        ________

        KF § 5        Dnr KS 01-1091   311

        Besvarande av interpellation från Kristina Almén (s) till kommun-styrelsens ordförande om vad som har hänt med hennes motion och fråga när vi får en plats eller gata uppkallad efter Den Heliga Birgitta i Norrtälje stad
        
        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.

        
        Bakgrund

        Kristina Almén (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-12-17, § 296, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande  om vad som har hänt med hennes motion och fråga när vi får en plats eller gata uppkallad efter Den Heliga Birgitta i Norrtälje stad.

        ”Interpellation etc………” Bilaga § 5.

        Beslutande sammanträde

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……….” Bilaga § 5.

        Kristina Almén (s) och Torgny Åberg (c) yttrar sig.

        ___________

        KF § 6        Dnr KS 01-1090   001

        Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommun-styrelsens ordförande om gemensam IT-support för förvaltningarna  i Norrtälje kommun

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        Att interpellationen härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-12-17, § 297, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gemensam IT-support för förvaltningarna i Norrtälje kommun.

        ”Interpellation etc…….” Bilaga § 6.

        Beslutande sammanträde

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc………” Bilaga § 6.

        Elisabeth Björk (s) och Lena Norén-Mellin (s) yttrar sig.

        ________

        KF § 7        Dnr KS 01-1098   810

        Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommun-styrelsens ordförande ang otillåten dragracing i Görla industriområde

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-12-17, § 298, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående otillåten dragracing i Görla industriområde.

        ”Interpellation etc………” Bilaga § 7.

        Beslutande sammanträde

        Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……….” Bilaga § 7.

        Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Bengt Ericsson (c), Ola Bertilsson (s), Torgny Åberg (c) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

        _________

        KF § 8        Dnr KS 01-1099   006

        Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunfull-mäktiges ordförande om samåkning till kommunfullmäktiges samman-träden

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-12-17, § 299, följande interpellation till kommunfull-mäktiges ordförande.

        ”Interpellation etc……….” Bilaga § 8.

        Beslutande sammanträde

        Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……….” Bilaga § 8.

        Bertil Karlsson (v) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

        ________

        KF § 9        Dnr KS 01-1094   612

        Besvarande av enkel fråga från Elisabeth Björk (s) till utbildnings-nämndens ordförande om lokaler till transporttekniska programmet

        Beslut


        Kommunfullmäktiges beslutar:

        att den enkla frågan härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2001-12-17, § 300, följande enkla fråga till utbildningsnämndens ordförande om lokaler till transporttekniska programmet.

        ”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 9.

        Beslutande sammanträde

        Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……….” Bilaga § 9.

        Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

        _______

        KF § 10        Dnr KS 00-892   773

        Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) ang behovet av en dietist i Norrtälje kommun

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att ärendet får prövas i budgetarbetet för år 2003 samt

        att motionen därmed anses besvarad.


        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Ragnar Bergstens (s) m.fl. yrkande.


        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 249. I motionen föreslås att en dietist anställes.

        Motionen remitterades till utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden och omsorgsnämnden för yttrande.

        Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2001-06-07, § 57 beslutat att bifalla motionen. Barn- och skolnämnden har 2001-10-08, § 124 tillstyrkt att motionen bifalles samt omsorgsnämnden har vid sammanträde 2001-10-22, § 106 beslutat överlämna omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, där vikten av att anställa en dietist har framhållits, som yttrande över motionen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har 2001-12-05 på anförda skäl föreslagit kommunfull-mäktige besluta att ärendet får prövas i budgetarbetet för år 2003 samt att motionen därmed anses besvarad.      

        
        KF § 10  forts

        Politisk beredning

Au 13/12        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 336 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-05. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Ks 10/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-10, § 3, varvid kommunfull-mäktige föreslogs besluta enligt arbetsutskottets förslag.
        Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för yrkande bifall till motionen.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/1 Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp) och Catarina Wahlgren (v)
bifall till motionen.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        _________


        

        KF § 11        Dnr KS 01-487   312

        Besvarande av motion från Bengt Larsson (s) om att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget utanför f d Nordströms färg

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 244 – bifalla motionen samt

        att uppdra till tekniska nämnden verkställa beslutet.


        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-25, § 244. I motionen föreslås att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget (Strömgatan/Kåktorget) utanför f d Nordströms färg.

        Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2001-09-21 på anförda skäl föreslagit tekniska nämnden besluta att ett cykelställ med plats för 10 cyklar anordnas på Strömgatan i anslutning till f d Nordströms färg, samt att tekniska nämnden tillstyrker motionen.

        Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-10-25, § 244 beslutat att tillstyrka motionen.

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret har i skrivelse 2001-12-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 244 – bifalla motionen samt att uppdra till tekniska nämnden verkställa beslutet.

        

                      
forts

        

        
KF § 11  forts

        Politisk beredning

Au 13/12        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-12-13, § 337 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-05.

Ks 10/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-10, § 4, varvid kommunfull-mäktige föreslogs besluta enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/1 Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        __________

        KF § 12        Dnr KS 01-504   773

        Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang satsning på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Ensomodellen

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        
att - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2001-11-14-  anse motionen vara besvarad.

        Reservation

        Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för Bridget Wedbergs (mp) yrkande.


        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-21, § 183. I motionen föreslås att kommunen satsar på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Enso-modellen.

        I slutet av 80-talet pågick en stor debatt i samhället om att antalet långtidssjuka hade ökat och rehabiliteringen fungerade dåligt. Arbetslivsfonden startade ett stort antal projekt för att råda bot mot dålig rehabilitering. Delvis med hjälp av dessa medel tog den interna företagshälsovården vid Stora Enso fram ett arbetsplatsprogram på uppdrag av ledningsgruppen. Arbetsplatsprogrammet innebar en omfattande utbildnings- och utvecklingsinsats vid hela bruket som syftade till att verkställa deras arbetsmiljöpolicy och införa en helhetssyn på hälsa, effektivitet, kvalitet och miljö.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-11-14 att under de senaste åren har nya arbetsmodeller och metoder utarbetats inom olika offentliga förvaltningar.
        
        
                      forts

        KF § 12

        Ledningskontoret har påbörjat en översyn av speciellt de med inriktning mot tidiga och hälsofrämjande insatser. De erfarenheter som det ger bör tas till vara i utvecklingen av ett heltäckande arbetsmiljöprogram anpassat till Norrtälje kommuns förutsättningar och omfatta alla arbetsplatser.     
        
        Ledningskontoret ställer sig positiv till det synsätt som ligger till grund för motionen men föreslår dock att förslag om satsning på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Enso modellen i detta skede avslås, att ett heltäckande program
        anpassat till Norrtälje kommuns förutsättningar inom arbetsmiljöområdet utarbetas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och där särskilt de hälso-främjande faktorerna ska beaktas.

        Politisk beredning

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-12-06, § 324 att bordlägga ärendet till 2001-12-13.

Au 13/12        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 338 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-14.

Ks 10/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-10, § 5, varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/1 Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen.

        Kajsa Hansson (c) yttrar sig.

        

                      forts

        KF § 12  forts

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bridget Wedbergs (mp) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        ___________

        KF § 13        Dnr KS 02-23   100

        Motion från Bridget Wedberg (mp), Stefan Lindow (mp) och Robert Johansson (mp) om åtgärder för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

        
        Beslutande sammanträde

        Bridget Wedberg (mp), Stefan Lindow (mp) och Robert Johansson (mp) inlämnar följande motion om åtgärder för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna.

        ”Motion etc………” Bilaga § 13.

        __________

        

        KF § 14               Dnr KS 02-63   449

        Motion från Bridget Wedberg (mp) om frizoner mot framtida utbyggnad av mobilnätet i kommunen

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion om frizoner mot framtida utbyggnad av mobilnätet i kommunen.

        ”Motion etc……….” Bilaga § 14.

        _______

        KF § 15               Dnr KS 02-64   026

        Motion från Bridget Wedberg (mp) ang att kommunen bör göra en utredning med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha jämn könsfördelning i rekryteringsgrupper

        Beslut

        Kommunfullmäktige:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående att kommunen bör göra en utredning med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha jämn könsfördelning i rekryteringsgrupper.

        ”Motion etc………..” Bilaga § 15.

        ________

        KF § 16               Dnr KS 02-20   780

        Ställande och besvarande av interpellation från Hans Andersson (fp) till omsorgsnämndens ordförande ang tillståndsgivning och tillsyn av vård- och omsorgsplatser inom nämndens ansvarsområde

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Hans Andersson (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående tillståndsgivning och tillsyn av vård- och omsorgsplatser inom nämndens ansvarsområde.

        ”Interpellation etc………..” Bilaga § 16

        Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc…………..” Bilaga § 16.

        Hans Andersson (fp) yttrar sig.

        ________

        KF § 17               Dnr KS  02-19   750

        Interpellation från Hans Andersson (fp) till socialnämndens ordförande ang tillståndsgivning och tillsyn av placeringar inom nämndens ansvars-område

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Hans Andersson (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande angående tillståndsgivning och tillsyn av placeringar inom nämndens ansvarsområde.

        ”Interpellation etc………..” Bilaga § 17

        _________

        KF § 18               Dnr KS 02-52   753

        Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang tjej-jourer och förebyggande arbete för att stärka unga kvinnor och män i deras relationer

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang tjej-jourer och förebyg-gande arbete för att stärka unga kvinnor och män i deras relationer.

        ”Interpellation etc……….” Bilaga § 18.

        ________

        KF § 19               Dnr KS 02-65   047

        Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommunstyrelsens ordförande i anledning av de extra pengar kommunen blivit tilldelad genom den försvarsuppgörelse centerpartiet och socialdemokraterna enats om

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att  interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande i anledning av de extra pengar kommunen blivit tilldelad genom den försvarsuppgörelse centerpartiet och socialdemokraterna enats om.

        ”Interpellation etc…………” Bilaga § 19.

        ___________


        

        KF § 20               Dnr KS 02-58   102

        Leif Glavstedt (v); avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bevilja Leif Glavstedt (v) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.


        Bakgrund

        Leif Glavstedt (v) avsäger sig i skrivelse 2002-01-28 uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

        ________

        KF § 21               Dnr KS 02-76   102

        Val av ledamot för vänsterpartiet i barn- och skolnämnden

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att enligt valberedningens förslag till ledamot i barn- och skolnämnden välja

        Bertil Karlsson (v)
        Almvik 1222
        760 17 Blidö


        Bakgrund

        Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Leif Glavstedt entlediganden från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

        ________

        KF § 22               Dnr KS 02-62   102

        Mats Wedberg (mp); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommun-fullmäktige

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bevilja Mats Wedberg (mp) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.


        Bakgrund

        Mats Wedberg (mp) avsäger sig i skrivelse 02-01-28 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

        _______

        KF § 23               

        Meddelanden

        Meddelas och lägges till handlingarna


                             Dnr KS 01-131   102

        Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfull-mäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.

        _________
        

        KF § 24

        Avslutning

        Ordföranden tackar för dagens sammanträde och önskar avsluta dagen med att vi tillsammans sänder våra varma tankar av tacksamhet till vår stora författa-rinna Astrid Lindgren, som avlidit idag.  Förslagsvis kan vi alla läsa några av Astrids kloka rader när vi kommit hem och i ödmjukhet tänka på hur oändligt mycket Astrid betytt för barn och vuxna runt hela världen.

        Vi hade här i Norrtälje förmånen att få ha Astrid sommarboende under många år och vi är många som på olika sätt haft den stora äran att få träffa henne.

        _________