Kommunfullmäktige 2002-02-18 

Plats och tid Rimbo Leisure Center, Rimbo, kl 18.00-21.20

Beslutande Enligt förteckning
Kerstin Ericsson, bibliotekschef
Övriga deltagande Leif Hedlundh, konsthallen
Helen Thomaeus-Hedensjö, konsthallen
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Bengt Strandberg (m) och Lena Norén-Mellin (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2002-02-21, kl 16.00.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-50
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Ingvar Jacobsson §§ 31-33 

Justerande ..................................................................................................................
Bengt Strandberg Lena Norén-Mellin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2002-02-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 25

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Bengt Strandberg (m) och Lena Norén-Mellin (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-02-21, kl 16.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

__________

KF § 26

Information från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) inleder dagens information och överlämnar sedan till bibliotekschef Kerstin Ericsson, som berättar om ”Det pedagogiska biblioteket”.

Leif Hedlundh och Helen Thomaeus-Hedensjö berättar om Norrtälje konsthalls inventering av kommunens konstverk.

Eva Pfister (s), Bertil Karlsson (v), Lena Norén-Mellin (s), Alf Wennerfors (m), Kurt Lodenius (c), Christer Candal (m) och Christina Frisk (fp) ställer frågor till kultur- och fritidsnämndens företrädare.

__________

KF § 27

Allmänhetens frågestund

Kjell Mattsson ställer fråga om skollokalsbehov i Väddöområdet. Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar att det pågår ett arbete på barn- och skolkontoret med en kartläggning av elevbeläggningen vid kommunens skolor.

Britt-Marie Bardon ställer fråga om skolbibliotekens kvalitet. Bibliotekschef Kerstin Ericsson svarar på frågan.

Hillevi Sundin ställer frågor om Finsta naturbruksgymnasiums framtid, särskolans verksamhet och Birgittineordens markbehov.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar att Finsta lantbruks-skola inte längre är aktuell för kommunen i och med att kommunfullmäktige i juni 2001 beslutade att inte köpa Finsta lantbruksskola.
Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) svarar att utbildnings-nämnden gärna ser att särskolan kan finnas kvar vid Finsta, men om detta inte är möjligt, får man finna en annan lösning.

Henrik Hedensiö från Roslagens Rid- och Körklubb frågar varför inte kommunen tillskriver landstinget och framför önskemål om att försäljningen av Finsta bör avgöras snarast, att gården säljs till intressent som avser driva skolan och hästverksamheten, samt att gården säljs ostyckad och att miljö- och kulturhänsyn tages.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar att kommunen fört diskussioner med landstinget i frågan.

Björn Hagberg frågar varför Konrad Nyströms smideskonstverk på gaveln av kv Pelikan ej underhålls.
Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) svarar att han blivit uppmärksam på detta och att det skall utföras underhåll av konstverket.

Bridget Wedberg (mp), Kurt Lodenius (c) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig under allmänhetens frågestund.

___________
KF § 28 Dnr KS 02-19 750

Besvarande av interpellation från Hans Andersson (fp) till socialnämndens ordförande ang tillståndsgivning och tillsyn av placeringar inom nämndens ansvarsområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Hans Andersson (fp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-01-28, § 17, följande interpellation till socialnämndens ordförande angående tillståndsgivning och tillsyn av placeringar inom nämndens ansvarsområde.

”Interpellation etc………” Bilaga § 28.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 28.

Hans Andersson (fp) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________

KF § 29 Dnr KS 02-52 753

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommun-styrelsens ordförande ang tjej-jourer och förebyggande arbete för att stärka unga kvinnor och män i deras relationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-01-28, § 18, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tjej-jourer och förebyggande arbete för att stärka unga kvinnor och män i deras relationer.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 29.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 29.

Bridget Wedberg (mp), Catarina Wahlgren (v), Bertil Karlsson (v) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yttrar sig.

_______

KF § 30 Dnr KS 02-65 047

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommun-styrelsens ordförande i anledning av de extra pengar kommunen blivit tilldelad genom den försvarsuppgörelse centerpartiet och socialdemo-kraterna enats om

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-01-28, § 19, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande i anledning av de extra pengar kommunen blivit tilldelad genom den försvarsuppgörelse centerpartiet och socialdemokraterna enats om.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 30.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 30.

Ragnar Bergsten (s) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

__________

KF § 31 Dnr KS 01-784 163

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang kommunens beredskap

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till beredskaps- och säkerhetsavdelningens skrivelse 2001-11-23 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-09-24, § 210. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att med omedelbar verkan utreda och för fullmäktige redovisa hur avsaknaden av Lv3:s resurser i form av materiel och personal för räddningstjänständamål skall täckas samt att redovisa hur kostnaderna skall täckas.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2001-11-20 yttrat sig till ledningskontoret i fråga om tillgång till militära resurser och samverkan med militära förband.

Beredskap- och säkerhetsavdelningen, har i skrivelse 2001-11-23 yttrat sig över motionen och sammanfattningsvis konstaterat att genom att upprätthålla och utveckla de lokala nätverken inom totalförsvaret kan förlusten av de militära förbanden Lv3 och Roslagens marinregemente delvis kompenseras. Det som blir svårare att ersätta är den inledningsvis snabba resursförstärkningen från försvarsmakten som tidigare kunde påräknas.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till beredskaps- och säkerhetsavdelningens skrivelse 2001-11-23 – anse motionen vara besvarad.

forts

KF § 31 forts

Politisk beredning

Au 17/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-01-17, § 1 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-07.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-31, § 16 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 32 Dnr Ks 99-745 824

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang ett allaktivitetshus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att – med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-11-08, § 125 – anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30, § 186. I motionen föreslås att beslut tas om att verka för ett förverkligande av ett allaktivitetshus samt att fullmäktige ger berörd instans i uppdrag att se till vilka lokaler som kan vara lämpliga för ändamålet.

Kultur- och fritidsnämnden har i tjänsteskrivelse 2001-10-02 anfört att man under våren 2001 verkat för ett Ungdomens Hus i Norrtälje hamn. Med hänvisning till det pågående arbetet med Ungdomens Hus, anser förvaltningen att det inte inom överskådlig framtid är aktuellt med ett allaktivitetshus.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-11-08, § 125 beslutat att med hänvisning till vad som anförs i tjänsteutlåtande 2001-10-02 anse motionen vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-11-08, § 125 – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 17/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-01-17, § 2 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-07.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-17, § 17 och förslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 32 forts

Kf 18/2 Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) och Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

_________KF § 33 Dnr KS 01-412 171

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att Norrtälje kommun bör erbjuda en gratis brandvarnare till varje hushåll

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-11-22, § 277 -
avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-04-23, § 102. I motionen föreslås att Norrtälje kommun bör erbjuda en gratis brandvarnare till varje hushåll.

Räddningschefen har i tjänsteyttrande 2001-10-03 inledningsvis anfört att man ser mycket positivt på motionen och intresset för frågan. Tekniska nämnden föreslås besluta att – under förutsättning att räddningstjänsten tilldelas erforderliga medel för utdelning av en viss mängd brandvarnare per år – tillstyrka motionen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att för att möjliggöra ett gemensamt yttrande tillställa motionen för yttrande till omsorgsnämnden och ledningskontoret (kommunjuristen) och Roslags-bostäder, att föreslå kommunfullmäktige besluta att brandvarnare skall finnas i samtliga bostads- och kontorslägenheter från och med 2004-01-01. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde 2001-11-22, § 277 uttala att samtliga fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs och som förvaltas av tekniska kontoret utrustas med brandvarnare samt att därmed motionen anses som besvarad.
KF § 33 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-07 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-11-22, § 277 – att samtliga fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs och som förvaltas av tekniska kontoret utrustas med brandvarnare samt att därmed anse motionen vara besvarad. 

Politisk beredning

Au 17/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-01-17, § 3 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-07. Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-31, § 18 och föreslagit kommunfullmäktige avslå motionen.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Kf 18/2 Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

Louise Branting (c), Eva Pfister (s), Helena Ekekihl (mp) och Ingvar Jacobsson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 34 Dnr KS 01-106 403

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang kretslopp bättre än avlopp

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 11. I motionen föreslås att kommunstyrelsen snarast utreder hur all nybyggnation skall fås att följa miljömålen exempelvis genom det lokala investeringsstödet eller annat bidrag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-09 yttrat sig över motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen.

Politisk beredning

Au 24/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-24, § 19 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-09.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-31, § 19 och föreslagit kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Åsa Wärlinder (c)
återremiss 


KF § 34 forts

Stefan Lindow (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________

KF § 35 Dnr KS 02-105 101

Motion från Britt-Marie Åhman (c) ang att låta kommuninnevånarna, även barn, väcka förslag i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Britt-Marie Åhman (c) inlämnar följande motion angående att låta kommun-innevånarna , även barn, väcka förslag i kommunfullmäktige.

”Motion etc………” Bilaga § 35.

__________

KF § 36 Dnr KS 02-135 179

Motion från Eva Pfister (s) ang krav på att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående krav på att alla fastighets-ägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003.

”Motion etc………..” Bilaga § 36.

_________

KF § 37 Dnr KS 02-136 512

Motion från Katrine Mattsson (s) och Sune Alm (s) om trafikeländet i sommar-Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Katrine Mattsson (s) och Sune Alm (s) inlämnar följande motion om trafikeländet i sommar-Grisslehamn.

”Motion etc……….” Bilaga § 37.

__________

KF § 38 Dnr KS 02-137 133

Motion från Eva Pfister (s) ang bättre introduktion av invandrare och flyktingar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående bättre introduktion av invandrare och flyktingar i Norrtälje kommun.

”Motion etc……..” Bilaga § 38.

_________


KF § 39 Dnr KS 02-140 171

Motion från Allan Edehamn (s) ang brandsäkerheten i servicehus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion angående brandsäkerheten i servicehus.

”Motion etc……….” Bilaga § 39.

__________

KF § 40 Dnr KS 02-147 312

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang separerade gång- och cykelvägar kring alla grundskolor innanför skolskjutsgränsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående separerade gång- och cykelvägar kring alla grundskolor innanför skolskjutsgränsen.

”Motion etc……….” Bilaga § 40.

__________

KF § 41 Dnr KS 02-138 610

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildningsnämndens ordförande ang utbildningsnämndens budgetunderskott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående utbildnings-nämndens budgetunderskott.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 41.

_________

KF § 42 Dnr KS 02-139 610

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang det stora budgetunderskottet i utbildningsnämnden år 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående det stora budget-underskottet i utbildningsnämnden 2001.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 42.

__________

KF § 43 Dnr KS 02-142 351

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande; Varför finns det inget intresse för ny vattenreningsteknik?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande; Varför finns det inget intresse för ny vattenreningsteknik?

”Interpellation etc……….” Bilaga § 43.

__________
KF § 44 Dnr KS 01-618 171

Förslag till brandsynefrister samt antagande av brandsynetaxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till nya brandsynefrister och taxa med den förändring som redovisas i ledningskontorets yttrande rörande jämkningsmöjligheten, 

att fastställa brandsynetaxan till 750 kronor per objektfaktor att gälla från och med 2002-03-15.


Bakgrund

Norrtälje kommuns brandsynefrister och taxa har gällt sedan 1996. Under våren 2001 har ett gemensamt arbete inom Rädd-Sam-Norr genomförts med mål att ena och revidera frister och taxor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-06-20, § 167 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i Räddnings-tjänstens skrivelse 2001-05-08 föreslagna brandsynefrister att gälla från och med 2001-09-15 och att fastställa brandsynetaxan till 750 kr per objektfaktor att gälla från och med 2001-09-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya brandsynefrister och taxa, att fastställa brandsynetaxan till 750 kronor per objektfaktor samt att frister och taxa skall gälla från och med 2001-11-01.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2001-10-25 med förslag att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya brandsynefrister och taxa, att fastställa brandsynetaxan till 750 kronor per objektfaktor samt att frister och taxa skall gälla från och med 
2002-01-01. 


KF § 44 forts


Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2002-01-08 med förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya brandsynefrister och taxa med den förändring som redovisas i lednings-kontorets yttrande rörande jämkningsmöjligheten, att fastställa brandsynetaxan till 750 kronor per objektfaktor att gälla från och med 2002-03-15.

Politisk beredning

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06, § 222 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Au 15/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-15, § 289 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Au 17/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-17, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-08.

Beslutande sammanträde

Kf 18/2 Louise Branting (c) yttrar sig.

________

KF § 45 Dnr KS 01-1111 880

Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av beslutsunderlag.


Bakgrund

I samband med att den kommunövergripande biblioteksutredningen ”Biblio-tekets roll i utbildningssamhället” antogs av kommunfullmäktige 2000-11-27 bildades också ett biblioteksråd för att främja samverkan över förvaltningsgränserna inom biblioteksområdet. För att fastställa de överenskommelser som arbetas fram inom biblioteksrådet föreslås att kommunfullmäktige årligen antar en kommunal biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-12-14, § 139 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna den av Biblioteksrådet utarbetade biblioteksplanen för Norrtälje kommun 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-24 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Politisk beredning

Au 24/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-01-24, § 24 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-24.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har 2002-01-31, § 25, föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002. 
forts


KF § 45 forts

Beslutande sammanträde

Kf 18/2 Yrkanden

Britt-Marie Åhman (c)
återremiss till kommunstyrelsen för komplettering av beslutsunderlag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

____________

KF § 46 Dnr KS 02-76 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen för centerpartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen välja

Yvonne Svensson
Vätö


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2001-10-29, § 256, beviljat Tommy Andersson (c) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

___________

KF § 47 Dnr KS 02-76 102

Huvudman i Roslagens Sparbank t.o.m årsstämma 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till huvudman i Roslagens Sparbank t.o.m årsstämma 2003 föreslå

Anna Wicksell (m)
Box 96
763 23 Hallstavik


Bakgrund

Heller Läkk (m) faller för åldersstrecket, mandattid t.o.m årsstämma 2003.

__________

KF § 48 Dnr KS 02-168 102

Entledigande av ledamöter och ersättare i styrelsen för Norrtälje Samhällsteknik AB (SAMTEK) samt revisor och revisorsersättare 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att entlediga ledamöter och ersättare i styrelsen för Norrtälje Samhällsteknik samt revisor och revisorsersättare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2001-11-26, § 270, beslutat försälja sina aktier i Norrtälje Samhällsteknik AB till Upplands Återvinnings AB.

__________

KF § 49 

Meddelanden

Meddelans och lägges till handlingarna

Dnr KS 02-76

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2002-02-13, ny ersättare för miljöpartiet i Norrtälje kommunfullmäktige.

Bengt Ericsson (c) informerar att miljörådet anordnar Miljöforum den 6 mars kl 18.30-21.00 i kommunhuset Ankaret.

_________

KF § 50

Avslutning

Ordförande Kurt Lodenius (c) förklarar sammanträdet avslutat och tackar deltagarna för visat intresse, samt riktar ett särskilt tack till Rimbo Leisure Center för fint värdskap för dagens sammanträde.

_________