Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.25

Beslutande Enligt förteckning


Lennart Björkman, adm. chef Roslagsbostäder § 152 
Thomas Angström, VD Roslagsbostäder § 152
Anna Paganus, VD Östhandelsforum § 153
Övriga deltagande Alf Nyström, VD Norrtälje Energi AB § 154 
Christer Stighäll, VD Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB § 155
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Hedi Andersson (kd) och Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret 2002-06-26, kl 11.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 150-177
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 167-172

Justerande ..................................................................................................................
Hedi Andersson Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-06-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-06-27 anslags nedtagande 2002-07-18

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 150

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hedi Andersson (kd) och Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-06-26, kl 11.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________


KF § 151

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens information angående ombildning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) från ideell förening till kommunalförbund utgår på grund av förhinder för föredragande tjänsteman

__________.KF § 152 KS 02-532 107

Årsredovisning 2001; Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2001 för Roslagsbostäder AB.

Ordförande Björn Wiezell (m), VD Thomas Angström och administrative chefen Lennart Björkman informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bertil Karlsson (v), Ulla Engdahl (c) och Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

_________


KF § 153 Dnr KS 02-541 107

Årsredovisning 2001; ÖsthandelsForum AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2001 för ÖsthandelsForum AB.

VD Anna Paganus informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Kjell Jansson (m), Ingvar Jacobsson (m), Kurt Lodenius (c) och Christer Candal (m) yttrar sig.

_________ 

KF § 154 Dnr KS 02-530 107

Årsredovisning 2001; Norrtälje Energi AB, NEAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2001för Norrtälje Energi AB, NEAB.

VD Alf Nyström informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Bertil Karlsson (v), Claes Lagerlund (m), Lars Dahlqvist (s), Robert Johansson (mp) och Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

_________


KF § 155 Dnr KS 02-531 107

Årsredovisning 2001; Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Föreligger årsredovisning 2001 för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB.

Ordförande Arne Ringefors (fp) och VD Christer Stighäll informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Kjell Jansson (m), Bertil Karlsson (v) och Christer Candal (m) yttrar sig.

________


KF § 156 Dnr KS 01-521 450

Förslag till ändring av renhållningsordning för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 248 och 2002-02-21, § 35 - anta revideringar i den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen 2000-11-27, § 283 i enlighet med bilaga 1,

att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla från och med den 1 januari 2003,

att uppdra till tekniska nämnden att komma med förslag till en taxekonstruktion som premierar övergång till 14-dagarshämtning utan att samtidigt bestraffa dem som väljer att fortsätta med veckohämtning.

Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 25 oktober 2001, § 248 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett antal förändringar av renhållningsordningen.
Enär förslaget till förändring av hämtning för permanent och fritidsboende på öar utan bro- eller färjförbindelser samt kustnära fastland utan vägförbindelse inte hade ställts ut i erforderlig omfattning, återremitterades ärendet till tekniska nämnden.

Efter det att tekniska kontoret ställt ut den resterande delen avslog tekniska nämnden den 21 februari 2002, § 35 förändringarna avseende den del av tekniska kontorets förslag som rörde hämtning för permanent- och fritidsboende på öar utan bro- eller färjförbindelse samt kustnära fastland utan vägförbindelse.

forts

KF § 156 forts

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i yttrande 2002-04-10 tillstyrkt tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 248 med undantag av den del som avslogs i beslut 2002-02-21, § 35.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändring av renhållningsordning för Norrtälje kommun samt att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.

Politisk beredning

Au 16/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-16, § 144 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 maj 2002.

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 168 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-10. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade återremiss av ärendet. Christer Candal (m) - att veckohämtning skall utgöra normalhämtning för hushållssopor på fastlandet. Arne Ringefors (fp) och Berit Jansson (c) - bifall till ledningskontorets förslag.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 107 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag med tillägg enligt Håkan Jonssons (s) yrkande att uppdra till tekniska nämnden att komma med förslag till en taxekonstruktion som premierar övergång till 14-dagarshämtning utan att samtidigt bestraffa dem som väljer att fortsätta med veckohämtning,

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Christer Candal (m)
- att veckohämtning skall utgöra normalhämtning för hushållssopor på fastlandet, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tommy Lundqvist (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Åsa Wärlinder (c) och Robert Johansson (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 156 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Janssons (m) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________
KF § 157 Dnr KS 01-319 003

Ändring av Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrifter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till ny lydelse av § 14 i Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrift,

att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.


Bakgrund

Svenska Service- och Signalhundsförbundet/förarkommittén inkom 2001-09-12 med en ansökan om ett tillägg till § 16 i den lokala ordningsföreskriften. I skrivelse kräver man att de lokala ordningsföreskrifterna i kommunerna ändras så att de undantar service- och signalhundar från de bestämmelser som gäller övriga hundar. Idag omfattas ofta endast ledarhundar av detta undantag, men medlemsförbundet vill att även service- och signalhundar ska få färdas fritt utan hänsyn till den lokala ordningsstadgan. I Norrtälje kommuns ordningsstadga gäller ändringen § 14 och inte § 16 som anges i skrivelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-04-09 redogjort för nuvarande och föreslagen ändring av 14 § samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny lydelse av § 14 i Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrift, att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.

Den nya lydelsen på 14 § skall vara; "Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15 och 16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst". 


forts

KF § 157 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 151 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-09.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 108 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 158 Dnr KS 02-385 553

Antagande av hamntaxa för Norrtälje hamn 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med tekniska nämndens beslut 2002-04-18, § 95 - anta hamntaxa för Norrtälje hamn,

att taxan skall gälla från och med 2002-07-01,

att tekniska nämnden bemyndigas reglera/justera hamntaxan i enlighet med den indexklausul som anges under punkten I i hamntaxan samt

att avslå tekniska nämndens begäran att vid behov själva justera taxan med hänvisning till kommunallagen 3 kap 9 § p. 2.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1990-22-26, § 249 att fastställa en reviderad hamntaxa att gälla från och med 1991-01-01 och tills vidare i enlighet med upprättat förslag från tekniska nämnden. Denna taxa gäller fortfarande.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till reviderad hamntaxa för Norrtälje hamn 2002-03-25. Förslaget är anpassat till taxorna i andra hamnar i Sverige. Taxan i förslaget motsvarar den verksamhet som bedrivs i Norrtälje hamn. Nytt är rabatter för att stimulera till miljöförbättrande åtgärder. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-04-18, § 95 föreslagit kommunfullmäktige att anta hamntaxa för Norrtälje hamn för år 2002 och tillsvidare i enlighet med upprättat förslag, att hamntaxan justeras med index enligt tekniska kontorets förslag samt att tekniska nämnden får justera hamntaxan vid behov.forts


KF § 158 forts 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har 2002-05-21 yttrat sig över förslaget och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta hamntaxa för Norrtälje hamn, att taxan skall gälla från och med 2002-07-01, att tekniska nämnden bemyndigas reglera/justera hamntaxan i enlighet med den indexklausul som anges under punkten I i hamntaxan.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 152 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till ledningskontorets förslag med tillägget att kommunens utredning av nya alternativa lägen för Norrtälje stads hamn påskyndas enligt socialdemokraternas skriftliga yrkande i tekniska nämnden 2002-04-18, § 95.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 109 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

____________
KF § 159 Dnr KS 02-355 045

NIHAB angående kommunal borgen för lån till ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17

Beslut

Björn Wiezell (m) och Annette Tagesson (m) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 30,0 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman båda anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2002-04-12 om borgen för ombyggnad av LvSS byggnaden nr 97 för 12,5 mkr och skolhuset byggnad nr 17 med 17,5 mkr. Den totala ombyggnadskostnaden uppgår till 30,0 mkr. Ombyggnaden avser anpassning av lokalerna för de nya utbildningarna när det gäller Nordiska Detaljhandelshögskolan samt sjuksköterskeutbildningen.forts


KF § 159 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-08 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas 
för lån på 30,0 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman båda anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 165 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-08.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 110 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Arne Ringefors (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

_________


KF § 160 Dnr KS 02-249 730

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boendeformer i annan kommun inom Stockholms län samt 

att överenskommelsen skall gälla från den 1 juli 2002.


Bakgrund

Genom ett tillägg i socialtjänstlagen, 2 kap 3 § i nya socialtjänstlagen lagstadgades från den 1 januari 1998 rätten för äldre och funktionshindrade med varaktiga behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser att ansöka om flyttning och bistånd i annan kommun. Lagstiftarens avsikt att härigenom underlätta flyttning till annan kommun har dock till stora delar ej uppnåtts.

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2002-04-22, § 51 och föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning i särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län att gälla från 1 juli 2002.

I den överenskommelse som kommunförbundet i Stockholms län arbetat fram fastställs att utflyttningskommunen bekostar de platser som kommunen beslutar om.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-16 anfört att man biträder omsorgsnämndens syn på överenskommelsen och tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boendeformer i annan kommun inom Stockholms län samt att överenskommelsen skall gälla från den 1 juli 2002. forts

KF § 160 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 153 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-16.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 112 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 161 Dnr KS 01-1110 612

Godkännande av KSL:s förslag till Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieorganisation i Stockholms län/Avsiktsförklaring

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med utbildningsnämndens beslut 2002-05-18, § 44 - Norrtälje kommun godkänner KSL:s förslag till Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län/Avsiktsförklaring,

att föreslå KSL att införa en gemensam prislista att användas fr o m 2003-01-01 gällande systemet för ersättning till friskolor som modell och utgångspunkt för ersättning mellan kommunerna i Stockholms län,

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och kommundirektör Mats Törnquist underteckna överenskommelsen.


Bakgrund

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutade 1999-05-06 att utreda möjligheten att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län inom vilken elever fritt kan välja skola.

Norrtälje kommun har behandlat remisser på utredningens förslag såväl 2000 som 2001. Vid remissammanställningen efter utredningens förslag "Gemensam gymnasieregion i Stockholms län" visade det sig att det inte fanns tillräckligt stöd bland länets kommuner för att skapa en gemensam gymnasieregion. KSL valde då istället att lägga fram ett förslag till avsiktsförklaring för att på sikt utveckla en gemensam gymnasieregion.

Utbildningsnämnden i Norrtälje kommun har uttalat sig positivt för att fortsätta arbetet med gemensam gymnasieregion men påpekat att Skollagskommitténs och Gymnasiekommitténs arbete med ett förslag om ny gymnasieskola måste vägas in i arbetet med att planera ett gemensamt kursutbud.

forts

KF § 161 forts

Utbildningsnämnden påpekar också att bestämmelserna för ersättning till friskolor som kommer att gälla fr o m 2003-01-01 bör kunna gälla som grund för interkommunala ersättningar. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige lämna utbildningsnämndens skrivelse angående Gemensam gymnasieregion i Stockholms län - Avsiktsförklaring som kommunens yttrande till KSL.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 163 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-22.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kurt Pettersson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 162 Dnr KS 02-447 706

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, så kallad "maxtaxa". Fastställande av kommunens taxa i enlighet med riksdagens beslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2002-04-22, § 53 - anta förslag till taxa jämte anvisningar och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg,

att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om att införa nya regler för avgifter för äldre- och handikappomsorgen i socialtjänstlagen att gälla från och med den 1 juli 2002. Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen som mest får ta ut i avgift för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 53 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorg i överensstämmelse med riksdagens beslut om "maxtaxa",
att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg samt att högsta månadsavgift för insatser i hemmet "Nivå 3" höjs från 1500 kr till 1516 kr, att avgift för korttidsvistelse (nuvarande 110 kr/dygn) omfördelas på så sätt att 40 kr skall avse självkostnad för kost och 70 kr skall avse avgift för boende och omvårdnad, att timkostnad för hjälpinsats i hemmet fastställes till samma belopp som den timkostnad som är fastställd för statsbidraget vid en LASS-insats, dvs 191 kr, att priset för behovsbedömd matdistribution höjs till 42 kr (pris f n 35 kr), att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-22 redogjort för de nya reglerna och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta för-
forts

KF § 162 forts

slag till taxa jämte anvisningar och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg samt att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 154 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-22.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 114 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Kajsa Hansson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 163 Dnr KS 02-292 109

Ombildning av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) från ideell förening till kommunalförbund

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna att Kommunförbundet Stockholms län fr o m den 1 januari 2003 ombildas till ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Stockholms Län,

att godkänna förslaget till förbundsordning med kommentarer för Kommunalförbundet Stockholms län,

att godkänna att Kommunförbundets Stockholms Län tillgångar och skulder överförs till Kommunalförbundet Stockholms län,

att godkänna att nuvarande KSL och interrimsstyrelsen får vidta alla övriga åtgärder som behövs för ombildningen av KSL från ideell förening till kommunalförbund och att det nya kommunalförbundet skall kunna vara i drift den 1 januari 2003,

att uttala Norrtälje kommuns positiva inställning till att landstinget snarast erbjuds bli medlem i Kommunalförbundet Stockholms län.

Reservation

Centerpartiets, vänsterpartiets, folkpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning

Kajsa Hansson (c) enligt bifogad skriftlig protokollsanteckning.


Bakgrund

Den s k PARK-kommittén har i sitt slutbetänkande Regionalt folkstyrelse och statlig länsförvaltning, utvärderat den försöksverksamhet som pågått med änd
rad regional ansvarsfördelning sedan 1997 i Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland. forts

KF § 163 forts

Riksdagen har, efter sedvanlig remissbehandling den 17 januari 2002 behandlat regeringens proposition i ärendet.

Riksdagens beslut innebär i korthet att det i samtliga län fr o m 2003 skall kunna bildas kommunala samverkansorgan för regional utveckling. Ett samverkansorgan skall utgöras av ett kommunalförbund där samtliga kommuner i länet är medlemmar och där landstinget kan vara medlem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-16 redogjort för bakgrunden till ärendet och bedömer att ombildningen av KSL till ett kommunalförbund skapar en plattform för en mer effektiv samverkan mellan länets kommuner. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kommunförbundet Stockholms län fr o m den 1 januari 2003 ombildas till ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Stockholms Län, att godkänna förslaget till förbundsordning med kommentarer för Kommunalförbundet Stockholms län, att godkänna att Kommunförbundets Stockholms Län tillgångar och skulder överförs till Kommunalförbundet Stockholms län, att godkänna att nuvarande KSL och interrimsstyrelsen får vidta alla övriga åtgärder som behövs för ombildningen av KSL från ideell förening till kommunalförbund och att det nya kommunalförbundet skall kunna vara i drift den 1 januari 2003, att uttala Norrtälje kommuns positiva inställning till att landstinget snarast erbjuds bli medlem i Kommunalförbundet Stockholms län.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-22, § 155 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-16. Berit Jansson (c) yrkade avslag på förslaget att ombilda Kommunförbundet Stockholms län från ideell förening till kommunalförbund

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 115 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 163 forts

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- avslag på kommunstyrelsens förslag, samt lämnar skriftlig protokollsanteckning

Hans Andersson (fp) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag
.
_________


KF § 164 Dnr KS 02-472 257

Förköp av fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling, samt

att protokollet justeras omedelbart


Bakgrund

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende fastigheten Nytorp 2:3 i Frötuna församling.

Enligt 7 § andra stycket förköpslagen skall förköp utövas genom att kommunen underrättar säljare och köpare om beslut att utöva förköpsrätt samt anmäler detta beslut till tingsrättens inskrivningsmyndighet senast tre månader efter det att kommunen erhöll förköpsanmälan.

Fastigheten Nytorp 2:3 är belägen vid väg 276 (Kustvägen mot Åkersberga) mittemot Mellingeholms sportflygfält och Mellingeholms skjutfält. Fastighetens areal är ca 8 ha, är obebyggd och består största delen av skogsmark. Taxeringsvärden (2001) är 194.000 kr.

Enligt förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad gränsar fastigheten till utredningsområde för Görla/Mellingeholm med avseende på en utveckling av området för industri, handel och miljöstörande verksamheter.

Inom utredningsområdet finns Mellingeholms sportflygfält. Fastigheten Nytorp 2:3 ligger i in- och utflygningszonen för flygfältet. Av utlåtande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2002-04-29 framgår att redan med den nuvarande flygverksamheten ligger hela fastigheten inom ett riskområde för bullerstörningar.KF § 164 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 169 föreslagit enligt tekniska nämndens skrivelse 2002-05-21. Håkan Jonsson (s) antecknade till protokollet att han anser att kostnaden skall belasta exploateringen av utbyggnad av flygfältet i Mellingeholm.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 125 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Håkan Jonsson (s) antecknade till protokollet att han anser att kostnaden skall belasta exploateringen av utbyggnad av flygfältet i Mellingeholm.

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kostnaden skall belasta exploateringen av utbyggnad av flygfältet i Mellingeholm.

________


Justeringen tilllkännagiven genom anslag 2002-06-18-07-09 

KF § 165 Dnr KS 02-473 257

Förköp av fastigheten Städet 1, Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Städet 1, Norrtälje stad, samt

att protokollet justeras omedelbart.


Bakgrund

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende fastigheten Städet 1 i Norrtälje stad. Anmälan är inlämnad av Advokatbyrån Danowsky & Partners på köparens uppdrag och är inregistrerad i kommunen 2002-05-13.

Fastigheten Städet 1 är belägen inom Norrtälje hamnområde. Fastigheten har tidigare använts av OK som bensinstation som numera är avvecklad. För närvarande hyrs lokalerna i den f d stationsbyggnaden ut som bilverkstad (Bildoktorn) och till en målerifirma (Kumlins Måleri). Taxeringsvärdet (2001) är 700 000 kr.

Enligt förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad föreslås den nuvarande industrihamnen att utvecklas för en hamnverksamhet mer inriktad på turistnäringen.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-21 bland annat anfört att det är strategiskt viktigt för kommunen att förvärva fastigheten Städet 1 med hänsyn till möjligheterna att säkra ett samordnat genomförande av planerad ändrad markanvändning och utveckling av hamnområdet.
KF § 165 forts

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Städet 1, Norrtälje stad.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 170 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-05-21.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 126 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________
Justeringen tilllkännagiven genom anslag 2002-06-18-07-09

KF § 166 Dnr KS 00-1070 773

Besvarande av motion från Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c) ang schemalagd friskvårdstimme i skolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Olika skolor kan lösa frågan på olika sätt. Frötunaenheten kan tjäna som föredöme samt

att motionen därmed anses besvarad.

Reservation

Centerpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden, samt Christina Frisk (fp) och Ulla-Britt Pettersson (kd).

Protokollsanteckning

Patrik Dahl (c) antecknar till protokollet att han anser att motionen skall bifallas.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-18. I motionen framhålls att många barn och ungdomar inte får tillräckligt med motion. Problem med skador och sjukdomar som en följd av detta växer samtidigt som antalet lektioner i idrott och hälsa minskar Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att Norrtälje kommun inför en schemalagd friskvårdstimme utöver de ordinarie schemalagda idrottslektionerna.

Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Av förvaltningarnas gemensamma skrivelse framgår att de är positiva till motionens syfte. I skrivelsen redogörs för en del redan pågående aktiviteter inom vissa enheter som har profilerat sig på detta område och kan verka som goda exempel. forts

KF § 166 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar och med hänvisning till kommande folkhälsoplan för Norrtälje kommun uppmana kommunens skolor och friskolor vidtaga lämpliga åtgärder för att uppnå motionens syfte samt att - med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens yttrande, ledningskontorets skrivelse och ekonomiska ramar - i dagsläget avstyrka motionen.

Politisk beredning

Au 16/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-16, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-23.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 105 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Centerpartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Yrkanden:

Per Lodenius (c) med instämmande av Kurt Pettersson (c), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Britt Wennerfors (m) och Claes Lagerlund (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
___________

KF § 167 Dnr KS 02-64 026

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående att kommunen bör göra en utredning med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha en jämn könsfördelning i rekryteringsgrupper

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-04-25 - avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-01-28, § 15. I motionen föreslås att en utredning bör göras med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha jämn könsfördelning i rekryteringsgrupper.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har med anledning av motionen gjort en uppföljning av avgångsorsakerna bland högre tjänstemän som slutat under åren 1999-2002.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-25 redovisat uppföljningen och föreslår mot den bakgrunden kommunstyrelsen besluta att avslå motionen och inte utreda varför högre tjänstemän slutar i Norrtälje kommun utifrån ett ensidigt könsperspektiv.


forts


KF § 167 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 149 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-25.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 106 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 17/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 168 Dnr Ks 02-585 626

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Eva Pfister (s) angående fördelningen av kommunala sommarjobb för ungdomar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Eva Pfister ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fördelningen av kommunala sommarjobb till ungdomar.

"Interpellation etc……." Bilaga § 168.

__________


KF § 169 Dnr KS 02-574 612

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Wärlinder (c) angående Finsta Naturbruksgymnasium

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Åsa Wärlinder (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Finsta Naturbruksgymnasium.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 169.

____________


KF § 170 Dnr KS 02-575 252

Motion från Kjell Jansson (m) med hemställan att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) inlämnar följande motion med hemställan att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB.

"Motion etc……." Bilaga § 170.

_________


KF § 171 Dnr KS 02-410 430

Besvarande av interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Elisabeth Björk (s) angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom utbildningsförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-05-27, § 141 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående uppföljning av Agenda 21-arbetet inom utbildningsförvaltningen.

"Interpellation etc……" Bilaga § 171.

Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 171.

Elisabeth Björk (s), Christer Candal (m), Catarina Wahlgren (v) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

____________


KF § 172 Dnr KS 02-504 040

Besvarande av interpellation från Lars-Erik Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande: "Vad skall utbildningsnämnden göra med det prognosticerade underskottet 2002?"

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars-Erik Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-05-27, § 147 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: "Vad skall utbildningsnämnden göra med det pronosticerade underskottet 2002?"

"Interpellation etc……." Bilaga § 172.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……." Bilaga § 172.

Lars-Erik Jansson (s) yttrar sig.

________


KF § 173 Dnr KS 02-502 829

Besvarande av interpellation från Britt-Marie Åhman (c) till kommunstyrelsens ordförande ang Rånäs-Rimbos skjutbana vid Kilen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Britt-Marie Åhman (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-05-27, § 144 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Rånäs-Rimbos skjutbana vid Kilen.

"Interpellation etc……" Bilaga § 173.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……….." Bilaga § 173.

Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig.

_________


KF § 174 Dnr KS 02-503 026

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till utbildningsnämndens ordförande angående jämlikhet inom utbildningsnämndens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-05-27, § 145 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående jämlikhet inom utbildningsnämndens område.

"Interpellation etc……." Bilaga § 174.

Beslutande sammanträde

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc……….." Bilaga § 174.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________


KF § 175 

Valärenden

Föreligger inga valärenden vid dagens sammanträde.

________


KF § 176

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna: 

Nedanstående meddelades även vid kommunstyrelsens sammanträde 2002-05-30.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:38; Arbetsdomstolens dom 2002 nr 32 ang fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av heltidsanställd brandman

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:41; budgetförutsättningar åren 2003-2005

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:42; Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner

Hur skapar vi samverkan kring en effektiv och miljövänlig energianvändning? Energikonferens 4-5 juni 2002-05-21

Arbetsmiljöverket; Inspektionsrapport ang tidigare ställda krav

Näringsdepartementet; Jämt - en tidning om regeringens jämställdhetsarbete

Banverket; Fakta om cityarbetet

Trafikgruppens protokoll 2002-03-13

Dnr KS 02-224 106
Protokoll från bolagsstämma med Business Arena Stockholm AB

Dnr KS 01-985 047
Ledningskontorets skrivelse ang Boverkets beslut att avslå Norrtälje kommuns begäran om ändring vad beträffar regionsindelning

Personalchefens uppföljning 1, personalbefrämjande åtgärder 2002.

_________

KF § 177

Avslutning

Ordföranden Kurt Lodenius (c) tackar för dagens sammanträde, som är det sista före sommaruppehållet, och tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig midsommar och sommar.

1:e vice ordförande Inger Jansson (s) instämmer i ordförandens hälsning och tillönskar också ordföranden en god och trevlig sommar.

Sammanträdet förklaras avslutat.

_______