Plats och tid Lännagården, Hysingsvik, kl 18.00-21.50

Beslutande Enligt förteckning
Mats Viktorsson, förvaltningschef § 179
Ingemar Stråe, planarkitekt § 179
Övriga deltagande Tomas Sjöberg, utredare § 182 
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kajsa Hansson (c) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret 2002-09-04, kl 09.00.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 178-203
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 188-196

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2002-08-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-09-05 anslags nedtagande 2002-09-26 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 178

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Kajsa Hansson (c) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-09-04, kl 09.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

________


KF § 179 

Information från Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) inleder nämndens information.

Förvaltningschef Mats Viktorsson redovisar förvaltningens nya rutiner för snabbare handläggning av bygglovsärenden.

Planarkitekt Ingemar Stråe redovisar pågående detaljplaner i Norrtälje stad.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Stefan Lindow (mp), Ragnar Bergsten (s), Kristina Almén (s), Catarina Wahlgren (v), Bertil Karlsson (v) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 180

Allmänhetens frågestund

Daniel Nieminen (nd) ställer fråga till kommunalråden Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) samt oppositionsrådet Håkan Jonsson (s) om varför de med kommunala medel finansierat en halvsidesannons mot rasism och främlingsfientlighet.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig och förklarar att samtliga fortfarande står helt bakom annonsen och anser att den har givit avsedd effekt.

____________ 


KF § 181

Information från demokratiberedningen

Demokratiberedningens ordförande Louise Branting (c) informerar om beredningens arbete och redovisar förslag som beredningen lämnat till kommunfullmäktige. 

Förslagen skall före beslut beredas av kommunstyrelsen.

Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________


KF § 182

Redovisning av förslag till Folkhälsoplan

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) inleder redovisningen. Utredare Tomas Sjöberg, ledningskontoret, redovisar hur planen har utarbetats. Planens syfte är att vara styrande och vägledande för kommunens folkhälsoarbete under de närmaste fem åren.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Kurt Pettersson (c), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergsten (s), Christina Frisk (fp), Ingvar Jacobsson (m), Kristina Almén (s), Ulla Fransson (s), Kajsa Hansson (c), Christer Candal (m) och Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

________
KF § 183 Dnr KS 01-774 003

Förslag till Folkhälsoplan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till Folkhälsoplan med de ändringar/tillägg som föreslås i ledningskontorets skrivelse 2002-05-06.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Helena Ekekihls ändringsyrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret beslutade våren 2001 i samråd med servicekontoret och kommunalrådet Bengt Ericsson att utarbeta en folkhälsoplan för Norrtälje kommun. Syftet var att arbeta fram en plan som är styrande och vägledande för kommunens folkhälsoarbete under de närmaste fem åren.

Arbetet med folkhälsoplanen slutfördes under hösten 2001 och har varit ute på en tjänstemannaremiss.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-06 redogjort för förslag till åtgärder, folkhälsoarbetets organisering samt uppföljning och förslag till ändringar och tillägg samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Folkhälsoplan, att bifalla de ändringar/tillägg som föreslås i ledningskontorets skrivelse 2002-05-06, att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga tillföra resurser motsvarande 20 timmar/vecka för en befattning som folkhälsosamordnare.


forts
KF § 183 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 150 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-06.

Ks 30/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-30, § 111 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt beslutat att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga tillföra resurser motsvarande 20 timmar/vecka för en befattning som folkhälsosamordnare.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Ekekihl (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: Införande av hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslut, prioriteras skall ändras till införas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Helena Ekekihls (mp) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

___________

KF § 184 Dnr KS 02-479 042

Tertialuppföljning april 2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tertialuppföljningen per april 2002.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken har behandlats av respektive nämnd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av uppföljningarna inklusive övergripande kommentarer och föreslår i skrivelse 2002-06-07 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljningen per april 2002.

Politisk beredning

Au 13/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-13, § 185 beslutat att bordlägga ärendet till den 20 juni 2002.

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 197 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-07.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, 142 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag. forts.

KF § 184 forts

Håkan Jonsson (s), Kjell Jansson (m), Elisabeth Björk (s) och Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

_________KF § 185 Dnr KS 02-627 534

IT - Infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005.


Bakgrund

Föreligger upprättat IT - Infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005, daterat 2002-06-18.

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 201 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 220. 

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-08-08, § 143.

Beslutande sammanträde

IT-chef Leif Klasson redovisar ärendet.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m), Hans Andersson (fp) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________KF § 186 Dnr KS 01-1027 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Fastigheten Björhövda 3:1 ägdes fram till 1989 av Engelbrekts församling i Stockholm, vilken där bedrev barnkoloniverksamhet från 1910-1920-talet fram till mitten av 1980-talet. 1989 avyttrade församlingen fastigheten som efter två ägarinnehav slutligen förvärvades av en för köpet bildad bostadsrättsförening. Den är numera upplöst och fastigheten är i stället samägd av 15 hushåll.

Planens syfte är att reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän platsmark/naturmark tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 201 beslutat att godkänna planförslaget för fastigheten Björhövda 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § samt att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet enligt utställt förslag kompletterat med upphävande även för befintlig badbrygga norr om "Östra köket". 


Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 214.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har 2002-08-08, § 143 föreslagit kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan, under förutsättning att påskrivet exploateringsavtal föreligger.
Bridget Wedberg (mp) lät anteckna till protokollet att hon anser att Naturskyddsföreningens kommentar skall beaktas mer.

KF § 186 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Torgny Åberg (c)
- återremiss 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________

KF § 187 Dnr KS 02-552 107

Ändring av ägardirektiv för de helägda bolagen samt uppdrag om koncernbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna ändringar i ägardirektiv avseende Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att gälla fr o m 2002-09-01,

att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till koncernbildning samt

att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla fr o m 2003.


Bakgrund

Ägardirektiven till de helägda kommunala bolagen har under de senare åren endast ändrats marginellt. Avsikten har under en lång tid varit att göra en större översyn av dem. I samband med uppdragen att försälja Samtek AB och Norrtälje Energi AB (vilket inte genomfördes) har arbetet legat nere. Då dessa uppdrag avslutats finns behov av en mer omfattande översyn av hur kommunen styr sina bolag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-13 redogjort för förslag till förändringar av ägardirektiven. Ändringarna gäller bl a direktiv till bolagen vad gäller planering och uppföljning, tid för bolagsstämma och medverkan i koncernkontosystem.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ändringar i ägardirektiv avseende Roslagsbostäder AB, KF § 187 forts 

Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att gälla 
fr o m 2002-09-01, att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till koncernbildning samt att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla fr o m 2003.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 216 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-13.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 145 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 188 Dnr KS 02-586 294

Flyttning av utbildningsverksamhet från kv Jungfrun 3 (Utbildningscentrum) till lokaler inom Nordrona-området i Norrtälje samt beviljande av medel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillstyrka att utbildningsnämnden flyttar STYR-utbildningen samt övrig utbildning exkl restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till Nordrona,

att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt,

att bevilja utbildningsnämnden 1 900 tkr i investeringsanslag avseende verksamhetsanpassad inredning, larm och möbler,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja utbildningsnämnden 150 tkr i tilläggsanslag, varav 100 tkr för flyttkostnader,

att finansiering sker med eget kapital,

att kostnaden för tomställda lokaler i Jungfrun 3 får belasta lokalbanken,

att utbildningsnämndens ökade årliga kostnader till följd av flyttningen, 700 tkr inkl kapitaltjänst, behandlas i budgeten för 2003,

att ökade kostnader för lokalbanken pga tomställda lokaler i Jungfrun 3 behandlas i budget 2003.

Bakgrund

Tekniska nämnden förhyr sedan 1998 lokaler av NIHAB inom kv Jungfrun 3 i Norrtälje för utbildningsnämndens räkning. Avtalet med NIHAB löper 10 år och omfattar c:a 2.300 m2. 
forts


KF § 188 forts

Utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2002-06-07 på anförda skäl att verksamheten i kv Jungfrun 3 flyttas till lokaler inom Nordrona området.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2002-06-18, § 53 föreslagit kommunstyrelsen besluta att utbildningsnämnden medges flytta sin STYR-utbildning från Jungfrun 3 till lokaler i byggnad 97, f d LVss-huset på Nordrona fr o m 2002-08-15, att utbildningsnämnden medges flytta övriga utbildningar exklusive restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till lokaler i f d Skolhuset på Nordrona fr o m 2003-01-01. Dessa att-satser förutsätter att utbildningsnämnden medges ett investeringsanslag om 2,0 mkr samt ett utökat driftsanslag för år 2002 om 150 tkr för täckande av ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader för de nya lokalerna och en ramjustering för år 2003 och fortsättningsvis med 745 tkr samt att tekniska nämnden tecknar erforderliga hyreskontrakt.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 180 beslutat att ej erinra mot utbildningsnämndens förslag att flytta utbildningar från kv Jungfrun 3 till lokaler inom Nordrona området, att påtala att kostnader för tomställda lokaler får belasta lokalbanken bör beslutas av kommunstyrelsen samt att påtala vikten av att arbete med att hitta nya hyresgäster eller ägare till NIHAB:s lokaler i kv Jungfrun 3 sker.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att utbildningsnämnden flyttar STYR-utbildningen samt övrig utbildning exkl restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till Nordrona, att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyres-kontrakt, att bevilja utbildningsnämnden 1 900 tkr i investeringsanslag avseende verksamhetsanpassad inredning, larm och möbler, att finansiering sker med egna medel, att bevilja utbildningsnämnden 150 tkr i tilläggsanslag, varav 100 tkr för flyttkostnader, att finansiering sker med eget kapital, att kostnaden för tomställda lokaler i Jungfrun 3 får belasta lokalbanken, att utbildningsnämndens ökade årliga kostnader till följd av flyttningen, 700 tkr inkl kapitaltjänst, behandlas i budgeten för 2003, att ökade kostnader för lokalbanken pga tomställda lokaler i Jungfrun 3 behandlas i budget 2003.
forts

KF § 188 forts

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med tekniska kontoret och NIHAB finna alternativa användningar för de tomställda lokalerna i Jungfrun 3.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 219 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-26.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 146 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret att i samråd med tekniska kontoret och NIHAB finna alternativa användningar för de tomställda lokalerna i kv Jungfrun 3.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 189 Dnr Dnr KS 02-587 042

VA-verksamheten - Utnyttjande av medel i VA-fond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4.500 tkr från VA-fonden för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

VA-verksamheten har under de två senaste åren redovisat ett överskott om sammanlagt 7.415 tkr. Överskottet har i boksluten avsatts till VA-fonden. I bokslut år 2001 finns totalt 14.315 tkr reserverade i Norrtälje kommuns VA-fond.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 176 föreslagit kommunfullmäktige besluta att VA-fonden får nyttjas för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten 2002 genom ett tilläggsanslag och därför besluta att ett tilläggsanslag om 4.500 tkr tillförs VA-verksamhetens budget för år 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 500 tkr från VA-fonden för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 221 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-26.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 147 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 189 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

__________


KF § 190 Dnr KS 01-1022 610

Besvarande av motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt 

att uppdra till barn- och skolnämnden upprätta ett handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet samt

att åtgärderna skall ske inom ram.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26. I motionen föreslås att ökade insatser i grundskolan görs för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet, samt att en handlingsplan för genomförandet upprättas.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2002-03-18, § 34 föreslagit kommunfullmäktige bifalla motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till barn- och skolnämnden upprätta ett handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet.forts


KF § 190 forts

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 194 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-11.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 139 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulla Fransson (s) yttrar sig.

__________
KF § 191 Dnr KS 01-297 281


Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Marita Jeansson (s) att Norrtälje kommun ska se över städmetoderna för att gynna astmatiker och allergiker

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen. 

Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26, § 70. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ska se över städmetoderna så att de gynnar astmatiker och andra typer av allergiker, att samtliga skolor i Norrtälje kommun ska använda astma och allergiförbundets checklista när man går skyddsrond för att minska riskerna för allergier.
Barn- och skolnämnden har 2001-09-10, § 104 beslutat att bifalla motionen då nämnden ställer sig positiv till översynen samt att påpeka att från och med år 2000 ingår Astma och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder, samt att förvaltningen även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enheternas skyddsronder för att särskilt bevaka miljön för astmatiker och allergiker.
Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2001-09-10 anfört att inom ramen för nu gällande städavtal utförs s k allergistädning vid respektive enheter. För allergistädningen gäller att Astma och allergiförbundets normer skall uppfyllas. 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2001-09-27, § 81 beslutat att bifalla motionen.
forts

KF § 191 forts
Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2002-05-21 anfört att i de förfrågningsunderlag som upprättas för upphandling av städtjänster ställs alltid under rubriken kravspecifikationer krav på att eventuell allergistädning skall genomföras enligt Astma- och Allergiförbundets normer. Kravet innebär inte att denna standard har upphandlats utan kommer till användning då en beställande/betalande enhet får behov av allergistädning. 
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 104 och utbildningsnämndens beslut 2001-09-27, § 81 anse att motionens syfte tillgodosetts och att motionen därmed skall anses vara besvarad.
Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 195 föreslagit att motionen skall bifallas.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 140 föreslagit kommun0fullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

_________

KF § 192 Dnr KS 01-1095 455

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang behov av lördagsöppet på Salmunge återvinningsstation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-03-21, § 56 -motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 293. I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar till tekniska förvaltningen att ombesörja lördagsöppet på Salmunge.

Tekniska kontoret har i tjänsteyttrande 2002-02-18 anfört att ambitionen från tekniska kontoret är att återvinningsstationerna skall hållas öppna så att allmänheten och företag har en god tillgänglighet. Som framhålls i motionen är kommunens återvinningsstationer vid Görla och Häverö öppna på lördagar. Planerna för stationen vid Salmunge är att tillhandahålla lika god service som vid övriga stationer. Anledningen till att denna ännu inte varit möjligt är att bemanningsfrågan inte är löst.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 56 beslutat att anta tekniska kontorets skrivelse 2002-02-18 som nämndens yttrande samt att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed skall anses vara besvarad

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-03-21, § 56 -att motionen skall anses vara besvarad.


forts


KF § 192 forts

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 196 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-30.

Ks 8/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-08-08, § 141 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________
KF § 193 Dnr KS 02-687 001 
Motion från Kajsa Hansson (c) och Ulla Engdahl (c) om kvalitetssäkring av Norrtälje kommun för ansökan om inträde i den Europeiska Slow Cities-organisationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kajsa Hansson (c) och Ulla Engdahl (c) inlämnar följande motion om kvalitetssäkring av Norrtälje kommun för ansökan om inträde i den Europeiska Slow Cities-organisationen.

"Motion etc…….." Bilaga § 193.

_________


KF § 194 Dnr KS 02-709 027

Motion från Håkan Jonsson (s) ang jämställdhetsutbildning av alla förtroendevalda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) inlämnar följande motion angående jämställdhetsutbildning av alla förtroendevalda.

"Motion etc………." Bilaga § 194.

_________


KF § 195 Dnr KS 02-669 330

Ställande och besvarande av interpellation från Torgny Åberg (c) till kommunstyrelsens ordförande ang försköning av Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Torgny Åberg (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående försköning av Rimbo.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 195.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar: "Ja".

Torgny Åberg (c) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

___________

KF § 196 Dnr KS 02-693 426

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till miljö- och hälsoskydds-nämndens ordförande ang Roundup

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående Roundup.

"Interpellation etc………." Bilaga § 196.

_________


KF § 197 Dnr Ks 02-574 612

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Wärlinder (c) ang Finsta Naturbruksgymnasium

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Åsa Wärlinder (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-06-17, § 169 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Finsta Naturbruksgymnasium.

"Interpellation etc………." Bilaga § 197.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 197.

Åsa Wärlinder (c), Bridget Wedberg (mp), Britt-Marie Åhman (c), Kurt Pettersson (c) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

_________


KF § 198 Dnr KS 02-585 626

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Eva Pfister (s) ang fördelningen av kommunala sommarjobb för ungdomar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att eftersom interpellanten ej är närvarande bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Bakgrund

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-06-17, § 168 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fördelningen av kommunala sommarjobb för ungdomar.

"Interpellation etc………" Bilaga § 198.

___________


KF § 199 Dnr KS 02-711 102

Robert Johansson (mp); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden och ledamot i förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Robert Johansson (mp) begärda entlediganden.


Bakgrund

Robert Johansson (mp) avsäger sig i skrivelse 2002-06-16 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden och ledamot i förtroendemannakommittén.

________


KF § 200 Dnr KS 02-76 102

Val av ledamot för (mp) i förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot välja nuvarande ersättaren 

Helena Ekekihl (mp)
Pl 6192
762 96 Rånäs

och

att till ny ersättare välja

Stefan Lindow (mp)
Ekeby 1132
762 91 Rimbo


Bakgrund

Robert Johansson (mp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i förtroendemannakommittén.

___________


KF § 201 Dnr KS 02-76 102

Val av revisor i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan-Nordic Retail College

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisor i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan välja

Lennart Björkman (m)
Krukmakaregatan 16
761 32 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-04-29, § 93 beslutat att ingå som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

________


KF § 202 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Tack för uppvaktning; Mats och Elisabeth Hellström

Tack för uppvaktning; Leif Samor


Nedanstående har även meddelats kommunstyrelsen vid sammanträde 2002-08-08:

Dnr KS 02-567 533

Stockholms Skärgårds Interkommunala Skärgårdsråd ang "Baskommunikationer i Stockholms skärgård" och nya vinterbåtar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:47; Direktiv för planeringsomgången 2004-2015

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:50; Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:55; Hela projektet, 300 milj. kr satsas för att minska deltidsarbetslösheten

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:56; Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2002-2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:57; Kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSS

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:59; Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna - från Luxemburg till Barcelona.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:60; Vem beslutar vad när det gäller olika vägar?
forts

KF § 202 forts 
Svenska IT-enheten; Kommunerna och bredbandsutbyggnaden

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Birgittagården, Rimbo

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Solhems ålderdomshem, Väddö

Boverkets rapport; Bostadsmarknaden år 2002-2003 

Dnr KS 02-576 311
Norrtälje kommuns skrivelse till Vägverket ang Vägverkets hantering av bryggor av strategisk betydelse för skärgårdens utveckling

Integrationsverkets rapport Hur togs de emot? - Enkätundersökning om 28 kommuners introduktionsverksamhet för nyanlända 1999

Sollentunamässan, Stockholmsmässan säkerställer driften av mässorna på Sollentunamässan

Stiftelsen för insamlingskontroll; Ang UFF - U-landshjälp från Folk till Folk

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:61: Ny vägmärkesskyltning till turistmål

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:64; Förändringar i de kommunalekonomiska förutsättningarna

Dnr KS 02-573 230
Regeringskansliets remiss; Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag "Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna" (Rapport 5185)

Dnr KS 02-540 114
Stockholms Skärgårds Interkommunala skärgårdsråd; Sjöpolisens verksamhet i skärgårdskommunerna

3GIS; Sveriges kommuners medverkan i utbyggnaden av 3G

forts

KF § 202 forts

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2002-06-04, § 72 ang Mästarcupen 
2002-06-25

Svealands Kustvattenvårdsförbunds protokoll 2002-04-24

Dnr KS 01-985 047
Finansdepartementets beslut ang överklagande från Norrtälje kommun av Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Dnr KS 02-538 107
Protokoll från ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Vårljus

Dnr KS 02-527 311
Karl Axel Garff; Ang renovering av Rögårdsgatan

Dnr KS 02-507 512
Vägverket Konsult; Vägverkets trafiksäkerhetsundersökningar i tätort 2002-06-25

Miljödepartementets regeringsbeslut ang ansökan om ändring av villkor i regeringens beslut om tillstånd om hushållning med naturresurser m m att utvidga verksamheten med en tredje rullbana vid Stockholm-Arlanda flygplats

Dnr KS 02-496 427
Miljödepartementets regeringsbeslut ang överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid ett pappersbruk i Norrtälje kommun; nu fråga om avskrivning

Dnr KS 02-492 824
Boverkets beslut ang bidrag till allmänna samlingslokaler IOGT-NTO Kf 789 Rimbo

Justitiedepartementet; Regeringens skrivelse; En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang inspektion vid Solhems ålderdomshem, Väddö forts

KF § 202 forts

Dnr KS 02-506 824
Boverket; Beslut med anledning av ansökan från Föreningen Aktivitetshus Roslagen om bidrag till allmänna samlingslokaler

Dnr KS 01-851 211

Regionplane- och trafiknämnden ang antagande av Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001)

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Ung i planering - ny skrift från förbunden

Svenska kommunförbundets information om projektet Tillsammans

Verksamhetsberättelse 2001 för Norrtälje Stadsarkiv

Svenska Kommunförbundets inbjudan till Temadag Upplåtelse av mark och byggnader för ledningar, master m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:49; Införande av nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Dnr KS 99-603 027
Personalchefens meddelande; Uppföljning av mentorsprogram för kvinnliga chefer 2001/2002

SALA IDA; Ekonomiskt bidrag till fördjupat vänortssamarbete mellan Norrtälje kommun och Pskov kommun i Ryssland

__________

KF § 203

Avslutning

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och framför ett särskilt tack till Länna Bygdegård med ordförande John-Otto Fröblom och hans medarbetare, som stått för ett utmärkt värdskap.

_________