NORRTÄLJE KOMMUN        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
        
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige       2002-09-30     1(40)

Plats och tid   Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-19.00

Beslutande      Enligt förteckning


Övriga deltagande       Christina Nilsson, sekreterare
        
Utses att justera       Birgitta Lagerlund (m) och Lars-Erik Jansson (s)
        

Justeringens    Ledningskontoret 2002-10-10, kl 11.00
plats och tid   

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer  204-232
                      Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                      Kurt Lodenius          Inger Jansson
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                      Birgitta Lagerlund                            Lars-Erik Jansson

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum       2002-09-30

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
              anslags nedtagande    

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

               Utdragsbestyrkande

        KF § 204

        Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

        Beslut
        
        Kommunfullmäktige beslutar:

        att utse Birgitta Lagerlund (m) och Lars-Erik Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-10-10, kl 11.00.


        Bakgrund

        Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

        ________

        KF § 205       Dnr KS 02-599   214

        Antagande av detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 199, anta detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling.


        Bakgrund

        
Mack Arvids Skandinavia AB har förvärvat bostadsfastigheterna Älmsta 3:24, 3:25, 3:31 samt kommer att förvärva del av kommunens grönområdesfastighet Älmsta 23:1 med syfte att över dessa fastigheter utöka det nuvarande handelsområdet. Intilliggande fastigheter Älmsta 1:69 och 3:23 är avsedda och ianspråktagna för handelsändamål med parkering. Detaljplanens syfte är att reglera utbyggnaden av lokaler för handel i Älmsta centrum.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 199 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 226 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 199.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 168 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
        
        _________


        KF § 206              Dnr KS 02-595   214

        Antagande av detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 200, anta detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling.
        

        Bakgrund

        
Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att omvandla det före detta Norrbyhemmet till enskilt ägda bostadsrätter.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 200 beslutat att godkänna det utställda planförslaget i befintligt skick och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 227 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 200.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 169 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        __________


        
KF § 207       Dnr KS 01-1027   214

        Antagande av detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att anta förslag till detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling,

        
        Bakgrund

        
Fastigheten Björhövda 3:1 ägdes fram till 1989 av Engelbrekts församling i Stockholm, vilken där bedrev barnkoloniverksamhet från 1910-1920-talet fram till mitten av 1980-talet. 1989 avyttrade församlingen fastigheten som efter två ägarinnehav slutligen förvärvades av en för köpet bildad bostadsrättsförening. Den är numera upplöst och fastigheten är i stället samägd av 15 hushåll.

        Planens syfte är att reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän platsmark/naturmark tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 201 beslutat att godkänna planförslaget för fastigheten Björhövda 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § samt att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet enligt utställt förslag kompletterat med upphävande även för befintlig badbrygga norr om ”Östra köket”.   
                      
        
        Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 214.       

Ks 8/8  Kommunstyrelsen har 2002-08-08, § 143 föreslagit kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan, under förutsättning att påskrivet nyttjanderättsavtal föreligger.        KF § 207  forts

Kf 26/8 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-08-26, § 186 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
        
Ks 12/9 Kommunstyrelsen beslutade 2002-09-12, § 170 att godkänna nyttjanderätts-avtal berörande fastigheten Björhövda 3:1 och föreslog kommunfullmäktige besluta anta förslag till detaljplan.

        ________


        
        
        KF § 208       Dnr Ks 02/363   045

        Utbyggnad av Rådmansöhallen samt begäran om borgen

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 900 tkr till förmån för föreningen Rådmansöhallen, och

        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.


Bakgrund

        Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1996-11-25 att godkänna ett avtal med föreningen Rådmansöhallen angående en tillbyggnad av Rådmansö sporthall. Avtalet innebär bl a att kommunen förbundit sig att hyra lokaler för skolans behov. Samtidigt beviljades borgen med 660 tkr och ett kommunalt bidrag om 150 tkr. I augusti 1998 beviljades ytterligare borgen med 200 tkr och ytterligare bidrag om 100 tkr.

        Kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen beviljade i december 2000 borgen med 3 900 tkr och ett kommunalt bidrag om 250 tkr för en utbyggnad av hallen för högstadiets behov. Sammanlagt har t o m 2000 beviljats borgen med 4 760 tkr och bidrag om 500 tkr.

        Föreningen Rådmansöhallen inkom i april i år med en begäran om borgen för färdigställande av lokaler. Begäran om borgen uppgår till 900 tkr och begäran om bidrag till 100 tkr. Barn- och skolnämnden har 2002-06-17, § 80 tillstyrkt att borgen beviljas.


                             forts


        KF § 208  forts

        Tjänstemannaberedning
        Ledningskontoret har 2002-09-04 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 900 tkr till förmån för föreningen
        Rådmansö--hallen, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommun-styrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommun-styrelsens andre vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag om 100 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande, att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och föreningen Rådmansöhallen.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 251 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-04.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 171 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

        Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        _________

        

        

        

                KF § 209       Dnr KS 02-604   041

        Framställan från omsorgsnämnden om tilläggsanslag 2002 för anskaffning av inventarier och tekniska hjälpmedel med 700 tkr      

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att bevilja omsorgsnämnden ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr, och

        att finansiering sker med eget kapital.


        Bakgrund

        
Vid arbete med budget för 2002 hade omsorgsförvaltningen inte planerat den nya verksamheten Bryggan och hade ofullständiga kunskaper om de slutliga förutsättningarna för Vallby hage.

        Korttidsboendet Bryggan
        All utrustning och alla inventarier måste nyanskaffas. Verksamheten kommer att medverka till att driftskostnaderna på kontot ”medicinskt färdigbehandlade” minskas. Omsorgsförvaltningen har beräknat investeringskostnaderna till 400 tkr.

        Gruppboende för dementa på Vallby hage
        Genom att den gamla verksamheten på Tomtabacken/Birgittagården kommer att finnas kvar kan inte inventarier flyttas över i planerad omfattning. Omsorgsförvaltningen har beräknat kostnaderna till 300 tkr.

        Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-06-24, § 78 föreslagit kommunfullmäktige besluta att hemställa om ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr.

        
                      forts

        

        KF § 209 forts

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

        Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-12, § 257 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-02.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-02-12, § 191 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        __________

        KF § 210              Dnr KS 02-401   312

        Besvarande av motion från Per Lodenius (c) om gång- och cykelväg vid Vettershaga, länsväg 276

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bifalla motionen samt

        att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet av en gång- och cykelväg vid Vettershaga

        
        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-04-29, § 103. I motionen föreslås att kommunen hos Vägverket hemställer att en gång- och cykelväg utefter länsväg 276 anläggs mellan Vettershaga Handel och avfarten till Vik och att projektet ges en hög prioritet.

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-08-13 att kommunen varje år yttrar sig över föreslagna infrastrukturinvesteringar inom länet och vid de tillfällena framhåller kommunen de GC-banor som prioriteras inom Norrtälje kommun, utgående från en intern lista med önskemål. Därvid prioriteras oftast de GC-projekt som ligger inom 3 km från en befintlig skola.

        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet om en GC-väg vid Vettershaga.

        
                                           forts


        
        KF § 210  forts

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-08-29, § 236 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 5 september 2002.

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 252 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-13.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 172 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 30/9 Yrkanden:

        Christer Candal (m) med instämmande av Per Lodenius (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        ____________

        


        
                


        


        

        
KF § 211       Dnr KS 02-263   026

        Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående att kommunens anställda ska bli bjudna på en årlig fest

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-08-01 -anse motionen vara besvarad.


        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 66. I motionen föreslås att alla kommunanställda blir bjudna på en årlig fest på Nordrona.

        Tjänstemannaberedning

        
Norrtälje kommun har sedan början på 1990-talet i personalklubben Club Communalis regi, årligen anordnat personalfester för alla kom-munens anställda. Under innevarande år har anslaget till personalklubben höjts med 50 % för att den gemensamma festen ska kunna anordnas. Höstens fest kan med fördel förläggas till Nordrona, vilket personalklubben underhand har kontaktats om.

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med anledning av att en kommungemensam fest för kommunens anställda redan anordnas sedan många år.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 237 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-01.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 173 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        KF § 211  forts

        Beslutande sammanträde

Kf 30/9 Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

        Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

        _________


        


        KF § 212              Dnr KS 02-423   532

        Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang snabbtåg till Norrtälje

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober eftersom Jan E Johansson (s) ej är närvarande
        

        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-06-06, § 181. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utreder möjligheterna att i framtiden få till stånd ett snabbtåg mellan Stockholm och Norrtälje i syfte att stärka Norrtälje kommuns attraktivitet och konkurrenskraft.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-07-24 att i Norrtälje kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan för kommunen innehåller två järnvägsreservat. Det ena är att det finns en beredskap i Norrtäljes översiktsplan för en framtida förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo. Det andra är en beredskap för en utbyggnad av järnväg från Arninge till Norrtälje och vidare till Kapellskär.

        I dagsläget bedöms det inte vara samhällsekonomiskt lönsamt med hänsyn till befolkningsunderlag m m att bygga ut järnväg till vare sig Rimbo, Norrtälje eller Kapellskär.      
        
        Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.                      forts
        
        
        KF § 212  forts

        Politisk beredning

Au 29/8         Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 238 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-07-24. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 174 föreslagit att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-07-24 -  anse motionen vara besvarad.
        Miljöpartiet lät anteckna till protokollet att man ansåg att motionen skulle bifallas.

        Beslutande sammanträde

Kf 30/9 Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s)
att ärendet bordläggs till nästa sammanträde eftersom Jan E Johansson inte är närvarande.

        _________

        KF § 213              Dnr KS 01-909   730

        Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) om införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att -  med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2002-04-22, § 49 - anse motionen vara besvarad.

        
        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 237.  

        Inrättande av hemservice eller 80 plus är att alla personer över 80 år ska ha tillgång till subventionerad hushållsnära tjänster. Hemservice ska omfatta alla typer av tjänster som rör hemmet, dock inte personlig omvårdnad. I motionen föreslås att kommunen genom omsorgsförvaltningen inför hemservice enligt ”Örebromodellen”.

        Omsorgsförvaltningen har i yttrande 2002-03-27 anfört att omsorgsnämnden under hösten 2001 erbjöds att ingå i ett projekt som senare döpts till BOSSE efter den organisation som tagit initiativet till projektet. Omsorgsförvaltningen finner det naturligt att det förslag som Ragnar Bergsten väcker i sin motion tas upp i projektet och där analyseras och om det för övrigt visar sig vara möjligt, prövas i praktisk verksamhet.

        Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22 föreslagit kommunfull-mäktige besluta att i yttrande över motion från Ragnar Bergsten (s) om
        införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre, under hänvisning till omsorgsnämndens och omsorgsförvaltningens engagemang i försöks-projektet BOSSE, vilket resultat fortlöpande kommer att redovisas i omsorgsnämnden, rekommendera kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

                      forts

        KF § 213  forts

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2002-04-22, § 49 anse motionen vara besvarad.        

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 239 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-05. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 175 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

        Beslutande sammanträde

        Yrkande:

Kf 30/9 Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.        

        _________


        KF § 214              Dnr KS 01-1097   430

        Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl om att undersöka möjligheten att få miljöriktiga däck på kommunens leasade miljöbilar

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att - med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2002-05-21 - bifalla motionen.
        

        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 295. I motionen föreslås att servicekontoret ges i uppdrag att undersöka om kommunen på sina leasade miljöbilar också kan få miljöriktiga däck.

        Tjänstemannaberedning

        
Servicekontoret har i skrivelse 2002-05-21 meddelat att enligt svar från AB Norrtälje Bilcentral har Ford för närvarande ingen däckleverantör som levererar däck utan HA-olja i slitbanan vad gäller sommardäck. Vinterdäck levereras utan HA-olja. Servicekontoret bevakar att kommunens leasingbilar förses med däck utan HA-olja så snart det är möjligt.

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-20 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2002-05-21 – att bifalla motionen.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 240 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-20.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 176  föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

                      forts

        KF § 214  forts

        Beslutande sammanträde

Kf 30/9 Yrkanden:

        Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        __________

        KF § 215       Dnr KS 02-487   107

        Stiftelsen Roslagsmuséet; årsredovisning 2001

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att lägga årsredovisningen till handlingarna.


        Beslutande sammanträde

        Föreligger årsredovisning 2001 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

        ________

        KF § 216       Dnr KS 02-671   107

        Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras; årsredovisning 2001

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att lägga årsredovisningen till handlingarna.


        Beslutande sammanträde

        Föreligger årsredovisning 2001 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

        __________

        KF § 217       Dnr KS 02-684   107

        Stiftelsen Rödakorsgården; årsredovisning 2001

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att lägga årsredovisningen till handlingarna.


        Beslutande sammanträde

        Föreligger årsredovisning 2001 för Stiftelsen Rödakorsgården.

        ________

        KF § 218       Dnr KS 02-654   107

        Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond; årsredovisning 2001

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att lägga årsredovisningen till handlingarna.


        Beslutande sammanträde

        Föreligger årsredovisning 2001 för Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond.

        Ulla Fransson (s) ställer frågor angående personalbemanningen vid Naturvårdsfonden.

        Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) lovar att ta reda på och meddela Ulla Fransson (s) svar på hennes frågor.

        ________

        KF § 219       Dnr KS 02-488   107

        Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB; årsredovisning 2001

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att lägga årsredovisningen till handlingarna.


        Beslutande sammanträde

        Föreligger årsredovisning 2001 för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

        ____________

        KF § 220       Dnr KS 02-760   819

        Motion från Helena Ekekihl (mp) om förstärkning och omorganisation av taltidningen

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Helena Ekekihl (mp) inlämnar följande motion om förstärkning och omorganisation av taltidningen.

        ”Motion etc…………..” Bilaga § 220.

        Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och meddelar att arbetet med att organisera taltidningens arbete pågår.

        ________

        

        KF § 221       Dnr KS 02-762   297

        Motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) ang toalettfrågan vid Centrumtorget i Hallstavik

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) inlämnar följande motion angående toalettfrågan vid Centrumtorget i Hallstavik.

        ”Motion etc…….” Bilaga § 221.

        __________

        KF § 222       Dnr KS 02-763   315

        Motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks centrumområde

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        
Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion angående parkeringsplatser i Hallstaviks centrumområde.

        ”Motion etc……..” Bilaga § 222.

        _________

        KF § 223       Dnr KS 02-765   111
        
        Motion från Eva Pfister (s) ang uppdrag till valnämnden att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående uppdrag till valnämnden att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade.

        ”Motion etc…….” Bilaga § 223.

        _________

        KF § 224       Dnr KS 02-770   780

        Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgsnämndens ordförande ang prognosticerat underskott i omsorgsnämnden

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


        Beslutande sammanträde

        Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående prognosticerat underskott i omsorgsnämnden.

        ”Interpellation etc………” Bilaga § 224.

        ___________

        KF § 225       Dnr KS 02-766   212

        Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang utvecklingsplan för Björnö

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att den enkla frågan härmed anses besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande.

        ”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 225.

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc………” Bilaga § 225.

        Bengt Larsson (s) yttrar sig.

        ________
        


        KF § 226       Dnr KS 02-767   250

        Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande ang Östra Solbacka

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att den enkla frågan härmed anses besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Bengt Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande angående Östra Solbacka.

        ”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 226.

        Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

                                       ”Ärendet bereds för närvarande inom tekniska kontoret. Förslag till investering och exploatering av det färdigplanerade området planeras att föreläggas kommunfullmäktige under hösten 2002.

        Arbetena på plats planeras starta våren 2003 efter genomförd entreprenad-upphandling.”

        Bengt Larsson (s) yttrar sig.

        ___________

        KF § 227       Dnr KS 02-768   297

        Enkel fråga från Elisabeth Björk (s) till tekniska nämndens ordförande ang väntsal och offentlig toalett vid Rimbo busstation

         Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att den enkla frågan härmed anses besvarad.

        
        Beslutande sammanträde

        Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande angående väntsal och offentlig toalett vid Rimbo busstation.

        ”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 227.

        Tekniska nämndens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

                                       ”Avtalet innebär att vi kommer att hyra väntsalen i Rimbo Leisure Center vardagar 06.30-21.00 och söndagar 09.00-18.00 till en kostnad av 48.000 kr per år och då ingår städning och underhåll.”

        Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

        __________

        KF § 228       Dnr KS 02-585   626

        Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Eva Pfister (s) ang fördelningen av kommunala sommarjobb för ungdomar

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-06-17, § 168 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fördelningen av kommunala sommarjobb för ungdomar.

        ”Interpellation etc……..” Bilaga § 228.
        
        Beslutande sammanträde

        Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……….” Bilaga § 228.

        Eva Pfister (s) yttrar sig.

        ___________

        KF § 229       Dnr KS 02-693   426

        Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang Roundup

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.

        
        Bakgrund

        Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-08-26, § 196 följande interpellation till miljö- och hälso-skyddsnämndens ordförande angående Roundup.

        ”Interpellation etc………..” Bilaga § 229.

        Beslutande sammanträde

        Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc…….” Bilaga § 229.

        Bridget Wedberg (mp) och Carl Ankar (c) yttrar sig.

        _________

        KF § 230

        Valärenden

        Föreligger inga valärenden vid dagens sammanträde.

        _________

        Kf § 231

        Meddelanden

        Meddelas och lägges till handlingarna

                             Dnr KS 02-76   102
        Länsstyrelsens protokoll 2002-09-11 ang sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Robert Johansson (mp)

                             Dnr KS 02-76   102
        Länsstyrelsens protokoll 2002-09-11 ang sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Helena Ekekihl (mp)

        Ordföranden Kurt Lodenius (c) gör gruppledarna uppmärksamma på Svenska kommunförbundets information ang kommunens medverkan i val av ombud till Svenska Kommunförbundets kongress och meddelar att kommunens kontaktperson är Christina Nilsson, ledningskontoret

        Tack från Jan Engström för uppvaktning på 60-årsdag


        Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2002-09-12.

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:62; Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU)

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:66; Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:69; Vad kostar verksamheten i Din kommun?

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:70; Aktuellt om skola och barnomsorg

        Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Samtalsbonus till mobiltelefoner
                                                                       
                                                  


        KF § 231  forts
        
        Svenska kommunförbundet; Information till samtliga kommuner i Sverige avseende Försvarsmaktens direktiv om civilt utnyttjande av militära flygplatser

        Miljörådets protokoll 2002-05-15

        Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang Norrtälje brandstation      

        Miljödepartementet ang statsbidraget till lokala investeringsprogram (LIP)

        Tekniska nämndens beslut 02-08-22, § 196; Godkännande av projektet brandmän i vården

        Näringsdepartementet och Finansdepartementet ang magasinet ”Jobben” – ett magasin om EU:s sysselsättningsstrategi      

        Statens offentliga  utredningar; Sveriges nationalrapport inför världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg augusti/september 2002

        Försvarsmaktens direktiv ang hantering av frågor avseende civilt nyttjande av militära flygplatser samt försäljning av alternativt uthyrning av materiel för fälthållning och räddningstjänst

        Utbildningsdepartementets pressmeddelande; Friställda Ericsson-ingenjörer utbildas till lärare

        Telia; Ändrade marknadsförutsättningar för telefonkiosker

        Internetföretaget LUND Web Consulting ang bilpool

                             Dnr KS 02-608   804
        Sala Ida ang sidamedel till fördjupat vänorts- och vänregionsamarbete samt utbytesverksamhet
                             Dnr KS 02-597   016
        Stockholms läns landsting ang central medicinsk katastrofplan för Stockholms läns landsting

                                                  forts

        KF § 231  forts

                             Dnr KS 02-361   265
        Länsstyrelsen ang reservatsbeslut gällande naturreservatet Arsläjan i Norrtälje kommun                      
                             Dnr KS 02-483   107
        Östhandelsforums ordinarie bolagsstämma 2002-07-07     
        
                             Dnr KS 02-153   312
        Vägverkets beslut ang fastställelse av arbetsplan för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1081 i Rånäs, delen mellan väg 1064 och väg 1082

                             Dnr KS 02-511   237
        Länsstyrelsens beslut ang överklagande av beslut ang ansökan om tillstånd för uppsättning av välkomstskylt i Norrtälje kommun

                             Dnr Ks 00/785   214
        Länsstyrelsens föreläggande om åtgärder vid anläggning och drift av golfbana på Södra Sund 2:4 m fl Norrtälje kommun

        __________

        KF § 232

        Avslutning

        Ordföranden tackar för kvällens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

        __________