NORRTÄLJE KOMMUN        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
        
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige       2002-10-28     1(33)

Plats och tid   Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje, kl 18.00-22.00

Beslutande      Enligt förteckning


        Yvonne Nilzon, socialchef  § 234
        Lars Carlsund, socialförvaltningen  § 234
        Åsa Hedberg, socialförvaltningen  § 234
        Isabel Andersson, socialförvaltningen  § 234
Övriga deltagande       Carina Berg, socialförvaltningen  § 234
        Gunilla Edvinsson, ekonomichef  §§241-242
        Mats Törnquist, kommundirektör  § 242
        Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera
        
Justeringens
plats och tid
   Ledningskontoret 2002-10-31, kl 13.00

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer  233-253
                      Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                      Kurt Lodenius                       Inger Jansson §§ 244-252
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                      Christina Andersson                              Sune Alm

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum       2002-10-28

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
              anslags nedtagande    

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

               Utdragsbestyrkande

        KF § 233

        Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

        Beslut
        
        Kommunfullmäktige beslutar:

        att utse Christina Andersson (fp) och Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret 2002-11-31, kl 13.00.


        Bakgrund

        Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

        ________

        
KF § 234

        Information från socialnämnden
        
        Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) inleder med en allmän information om socialnämndens verksamhet. Socialchef Yvonne Nilzon samt Lars Carlsund, Åsa Hedberg, Isabel Andersson och Carina Berg, samtliga socialförvaltningen, beskriver därefter ungdomsfrågor ur socialtjänstens perspektiv.

        Eva Pfister (s), Elisabeth Björk (s), Jan E Johansson, Louise Branting (c), Berit Jansson (c), Bridget Wedberg (mp), Jan Sjöblom (s) och Christina Frisk yttrar sig.

        ____________        KF § 235

        Utdelning av 2002 års belöning för ideellt  socialt arbete

        Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) meddelar att 2002 års belöning för ideellt socialt arbete har tilldelats Hans ”Säcken” Arvedahl. Han är tyvärr bortrest denna vecka och kommer därför att få mottaga belöningen vid ett senare tillfälle.
        
        Belöningskommitténs motivering:

                                Hans ”Säcken” Arvedahl får belöningen för sitt stora engagemang och sina långsiktigt uthålliga insatser för barn och tonåringar i Norrtälje kommun.

                                       ”Genom åren har han varit ledare för många barn- och tonårsgrupper. Det senaste året har han öppnat sitt hem på fredagskvällar för en tonårsgrupp som från början bestod av utsatta och vilda barn.

        Vår sagesman (förslagsställaren) säger att man ser en tydlig förändring hos dessa barn och ungdomar och det är ett resultat av ”Säckens” stora och hjärtliga engagemang. Han månar alltid om dem som har det svårt. Han är uthållig och vägrar ge upp. Den trygghet och stabilitet som Hans ”Säcken” Arvedahl ger är det som ungdomar behöver idag.”

        _________
        
        


        KF § 236

        Utdelning av kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsstipendium

        
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) delar ut det årliga barn- och ungdomsstipendiet till två föreningar.

        Roslagsbro 4H-förening mottager ett stipendium genom sin vice ordförande Maria Broström. Det andra stipendiet utdelas till Häverödals Sportklubbs skidskyttesektionen och mottages av ordförande Sune Alm och ungdoms-ledare Uno Karlsson.

        ____________

        


        KF § 237       Dnr KS 02-772   045

        Ansökan om kommunal borgen för byggande av studentbostäder; NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för byggande av studentbostäder kasern 3 och 5,

        att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån upptas,

        att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre vice ordförande med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.


        Bakgrund

        Ombyggnad av kasern 2 och 4 till 66 studentbostäder har fungerat mycket väl och studenterna är mycket positiva till såväl bostäderna som omgivnings-miljön. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att påbörja ombyggnaden av kasern 3 och 5 till 66 nya studentbostäder.

        NIHAB Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB har vid styrelsesammanträde 2002-10-10 beslutat ansöka om kommunal borgen för NIHAB:s lån på 27 mkr.

        NIHAB  anhåller i skrivelse 2002-09-07 om kommunal borgen för upplåning av 27,0 mkr för ombyggnad av den andra etappen till studentbostäder.

        
        
                      forts        

        KF § 237  forts

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att styrelsen för NIHAB så beslutar medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för byggande av studentbostäder kasern 3 och 5, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommun-styrelsens andre vice ordförande med kontrasignation av enderaekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.

        Politisk beredning

Au3/10  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 286 beslutat att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-03.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 201 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        _________

        KF § 238              Dnr KS 02-743   257

        Förköp av fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling, och

        att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

        Reservation
        
        Miljöpartiet


        Bakgrund

        
Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende fastigheten Nytorp 2:2 i Frötuna församling. Anmälan är inlämnad av fastighetsmäklare Weidman & Partners, som har förmedlat försäljningen av fastigheten.

        Enligt köpekontrakt 2002-07-29 har Charlotte Bonell förvärvat fastigheten av Karl-Arne Hjalmarsson och Eva-Lotta Forsberg för en köpeskilling av 2.300.000 kr.

        Enligt gällande översiktsplan för Norrtälje stad ligger fastigheten inom ett utredningsområde för nytt verksamhetsområde.

        Inom utredningsområdet finns Mellingeholms sportflygfält. Fastigheten Nytorp 2:2 ligger i in- och utflygningszonen för flygfältet. Kommunstyrelsen beslutade 2002-04-11 tillsätta en projektgrupp med inriktning på en utveckling och utbyggnad av sportflygfältet för allmänflygets behov, vilket kommer att innebära en utbyggnad av flygplatsen och en ökad flygtrafik. Kommunen har tidigare utövat förköpsrätten gällande den angränsade fastigheten Nytorp 2:3 av samma skäl.    
                                                  forts

        KF §  238   forts

        Tjänstemannaberedning

        Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-09-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling.

        Anmälan om kommunens utövande av förköpsrätten till inskrivningsmyndigheten i Norrtälje måste ske senast 2002-10-29 med bifogande av beslutet. Detta innebär att beslutet måste tas senast vid sammanträdet 2002-10-28 med omedelbar justering av protokollet.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-09-20.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 202 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Anmälan om kommunens utövande av förköpsrätten till inskriv-ningsmyndig-heten i Norrtälje måste ske senast 2002-10-29 med bifogande av beslutet. Detta innebär att beslutet måste tas vid dagens sammanträde med omedelbar justering av protokollet.

        Yrkanden:

        Stefan Lindow (mp)
avslag

        ___________

        KF § 239       Dnr KS 02-758   042

        Delårsbokslut

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att godkänna delårsrapport tertial 2,

        att uppdra åt de nämnder som prognosticerat underskott att redovisa förslag för att eliminera eller minska sina underskott,

        att de nämnder som förväntar ett överskott bör uppmanas att bibehålla och helst öka detta,

        att uppdra åt barn- och skolnämnden att i årsbokslutet särskilt belysa de verksamhetsmässiga och kostnadsmässiga effekterna av maxtaxan,

        att samtliga nämnder under resten av år 2002 skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska månadsuppföljningar.

        Reservation
        
        Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Elisabeth Björks (s) yrkande.

        
        Bakgrund

        Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

        Sammanlagt uppvisas ett underskott på 25,9 mkr. Förvaltningarnas resultat uppvisar ett underskott på 36,2 mkr.
        
        I den prognos som upprättades av förvaltningarna i maj uppgick det prognosticerade underskottet till 18,3 mkr. Differensen mellan de båda prognoserna uppgår till 17,9 mkr.
                      forts
        
                      

        KF § 239  forts

        Kommunens förväntat sammanlagda underskott i bokslut 2002 skall hämtas igen under 2003 eller 2004.     

        Tjänstemannaberedning  

        
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-01 på anförda skäl kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport tertial 2, att uppdra åt de nämnder som prognosticerat underskott att redovisa förslag för att eliminera eller minska sina underskott, att de nämnder som förväntar ett överskott bör uppmanas att bibehålla och helst öka detta, att uppdra åt barn- och skolnämnden att i årsbokslutet särskilt belysa de verksamhetsmässiga och kostnadsmässiga effekterna av maxtaxan, att samtliga nämnder under resten av år 2002 skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska månadsuppföljningar.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-10-03, § 283 att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 294 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 204 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.      
        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

                                                  forts

        KF § 239  forts
        
        Elisabeth Björk (s)
att fjärde att-satsen utgår, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Kjell Jansson (m) yttrar sig.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) yrkande att fjärde att-satsen skall utgå och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och bifaller således kommunstyrelsens förslag.

        __________


               

                                           


               

        
KF § 240              Dnr Ks 01-1084   040

        Reviderad tidplan för budget 2003

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att godkänna reviderad tidplan för budgetarbetet 2003 med de av Bengt Ericsson (c) yrkade ändringarna.


        Bakgrund

        Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till reviderad tidplan för budget 2003.

        Ändringen innebär bl a att kommunfullmäktiges budgetsammanträde hålls den 16 december istället för den 25 november 2002.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 285 beslutat att godkänna reviderad tidplan för budget 2003.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 205 beslutat att föreslå kommunfullmäktige godkänna reviderad tidplan för budget 2003.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande revideringar: budgetarbetsutskott 21 november och budgetkommunstyrelse 5 december.

        Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

        ________
        

        

        KF  § 241      Dnr Ks 02/821   042

        Fördelning av kreditutrymmet mellan kommunen och ingående bolag i koncernen i samband med anslutning till koncernkontot

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att beviljad koncernkredit 150 mkr för koncernen skall fördelas enligt följande:

Norrtälje kommun               91,2 mkr
Norrtälje Energi               45 mkr
Roslagsbostäder                10 mkr
NIHAB,
              Norrtälje Industri och Hantverkshus      3 mkr
        -     Östhandelsforum         0,8 mkr

        att kommunstyrelsens arbetsutskott under löpande år äger rätt att omfördela kreditutrymmet mellan kommunen och ingående bolag,

        att rapportering sker av ändringar i fördelningen i samband med kommunens årsbokslut,

         att räntesatsen i koncernkrediten – in och utlåning – gentemot bolagen skall uppgå till aktuell ränta samt en administrativ avgift på 0,05 procent.
        

        
        Bakgrund

        I bankupphandlingen som genomfördes före sommaren ingick en checkräkningskredit på 150 mkr. Krediten skall täcka såväl kommunens egna som ingående bolags behov. Efter ändring av ägardirektiven skall även Roslagsbostäder och NIHAB ansluta sig till kommunens koncernkonto.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att beviljad koncernkredit 150 mkr för koncernen skall fördelas enligt följande:      


        
        KF § 241  forts

Norrtälje kommun               91,2 mkr
Norrtälje Energi               45 mkr
Roslagsbostäder                10 mkr
NIHAB,
              Norrtälje Industri och Hantverkshus      3 mkr
        -     Östhandelsforum         0,8 mkr

        att kommunstyrelsen under löpande år äger rätt att omfördela kreditutrymmet mellan kommunen och ingående bolag, att rapportering sker av ändringar i fördelningen i samband med kommunens årsbokslut, att räntesatsen i koncernkrediten – in och utlåning – gentemot bolagen skall uppgå till aktuell ränta samt en administrativ avgift på 0,05 procent.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 284 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 206 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ärendet.

        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        __________

        KF § 242       Dnr KS 02-820   107

        Ombildande av Fibercentrum i Hallstavik AB till Norrtälje Kommunhus AB samt godkännande av bolagsordning

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att ombilda det av kommunen helägda bolaget Fibercentrum i Hallstavik AB till Norrtälje Kommunhus AB samt

        att godkänna förslag till bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB.


        Bakgrund

        
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-08-26 att uppdra till kommunstyrelsen, genom ledningskontoret, att ta fram förslag till koncernbildning samt förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

        En koncernbildning måste vara klar före årsskiftet för undvikande av beskattning av utdelning från bolagen avseende verksamhetsåret 2002. Utredningen har därför påskyndats av ledningskontoret och kommer i sin helhet att framläggas för kommunfullmäktige den 2 december. Kommunens helägda bolag Fibercentrum i Hallstavik AB har efter styrelsebeslut avvecklat sin verksamhet och är lämpligt att använda som moderbolag.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-11 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombilda det av kommunen helägda bolaget Fibercentrum i Hallstavik AB till Norrtälje Kommunhus AB samt att godkänna förslag till bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB.


                      forts  


        KF § 242   forts

        Politisk beredning

Ks 28/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-28, § 220 föreslagit enligt ledningskontorets förslag i skrivelse 2002-10-11.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Kommundirektör Mats Törnquist och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ärendet.

        Kurt Lodenius (c) ställer frågan hur Fibercentrums balansräkning ser ut. Gunilla Edvinsson besvarar frågan.

        ___________
        
        KF § 243       Dnr KS 02-799   123

        Kommunal utdebitering, skattesats 2003

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.    
        

        Bakgrund

        Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2003 föreslås en oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona.

        Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2002-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-02, § 288 beslutat att vilande-förklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 290 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2002-09-30.
                                            forts

        
        KF § 243  forts

Ks 19/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 198 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
        Bridget Wedberg (mp) lät anteckna till protokollet att med utgångspunkt från budgetläget behövs en skattehöjning.

        Beslutande sammanträde

        Yrkanden:
        
Kf 28/10        Bengt Ericsson (c) med instämmande av Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa den kommunala skattesatsen till 19,63 kr/skattekrona för 2003.

        Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Ragnar Bergsten (s)
att den kommunala skattesatsen fastställs till 19,83 kr/skattekrona.

        Bridget Wedberg (mp)
att den kommunala skattesatsen fastställs till 20,00/skattekrona

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen till 19,63 kr/skattekrona

        Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

        
        _________

        KF § 244              Dnr KS 01-106   403    

        Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang kretslopp bättre än avlopp

        Beslut

        
Kommunfullmäktige beslutar:

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-09-04 – anse motionen vara besvarad.

        Reservation

        Miljöpartiets ledamöter till förmån för Bridget Wedbergs (mp) yrkande.


        Bakgrund

        
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 11. I motionen föreslås att kommunstyrelsen snarast utreder hur all nybyggnation skall fås att följa miljömålen exempelvis genom det lokala investeringsstödet eller annat bidrag.

        Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrande 2002-04-19 föreslagit miljö- och hälsoskyddsnämnden att avstyrka motionen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2002-05-14, § 55 beslutat att bifalla motionen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-09 yttrat sig över motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen.

        Ledningskontoret har i yttrande 2002-09-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att – med hänvisning till kontorets yttrande – anse motionen vara besvarad.

                      forts

                              KF § 244  forts

        Politisk beredning

Au 24/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-24, § 19 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-09.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-31, § 19 och föreslagit kommunfullmäktige avslå motionen.

Kf 18/2 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-02-18, § 34 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Au 19/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-19, § 262  föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-04.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 199 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

        Bridget Wedberg (mp)
bifall till motionen.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

        ________


        KF § 245              Dnr KS 01-1096   027

        Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenqvist (v) om utbildning för kommunens personal om hur man kör bil bränslesnålt

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att bifalla motionen samt

        att uppdra till kommunstyrelsen att i form av ett pilotprojekt erbjuda de av kommunens personal som kör mycket i tjänsten utbildning i s k ECO-driving,
        

        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 294. I motionen föreslås att servicekontoret eller annat lämpligt organ ges i uppdrag att utforma en utbildning för kommunens personal i hur man kör bil på ett mjukt och bränslesnålt sätt.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret har i skrivelse 2002-09-19 yttrat sig över motionen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i form av ett pilotprojekt erbjuda de av kommunens personal som kör mycket i tjänsten utbildning i s k ECO-driving, att motionen därmed anses besvarad.         
        Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta  under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att uppdra till servicekontoret att utforma pilotprojektet i enlighet med servicekontorets tjänsteutlåtande 2002-09-17, att utfallet av pilotprojektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2003.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-10-03, § 279 att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

        KF § 245  forts

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 291 föreslagit att motionen skall bifallas.

Ks 10/10        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-10-10, § 200 föreslagit att motionen skall bifallas samt för egen räkning beslutat under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att uppdra till servicekontoret att utforma pilot-projektet i enlighet med servicekontorets tjänsteutlåtande 2002-09-17, att utfallet av pilotprojektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2003.

        Beslutande sammanträde

Kf  28/10       Yrkanden:

        Bertil Karlsson (v) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
        - bifall till kommunstyrelsens förslag.

        _________


        KF § 246       Dnr KS 02-848  510

        Motion från Allan Edehamn (s) om bättre ordning på trafiken i Norrtälje stad

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


        Beslutande sammanträde

        Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion om bättre ordning på trafiken i Norrtälje stad.

        ”Motion etc……” Bilaga § 246.

        ___________

        KF § 247       Dnr KS 02-865   733

        Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande från Ulla Fransson (s) och Kerstin Bergström (s) ang dagverksamhet och korttidsboende vid Vallby Hage i Rimbo

        Beslut


        Kommunfullmäktige beslutar:

        att den enkla frågan härmed anses besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Ulla Fransson (s) och Kerstin Bergström (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till omsorgsnämndens ordförande angående dagverksamhet och korttidsboende vid Vallby Hage i Rimbo.

        ”Enkel fråga etc……” Bilaga § 247.

        Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hanssons (c) svar:

                                       ”Omsorgsnämndens önskan har varit att kunna öppna verksamheten i år, Med hänvisning till vårt pressade ekonomiska läge har det inte varit möjligt. Jag ser behovet och kan bara svara att det finns med i nästa års budgetäskande.”

        __________

        


        KF § 248       Dnr KS 02-864   823

        Enkel fråga från Marita Jeansson (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang ljus i elljusspåret i Vigelsjö

        Beslut


        att den enkla frågan härmed anses besvarad.


        Beslutande sammanträde

        Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående ljus i elljusspåret i Vigelsjö.

        ”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 248.

        Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) svar:

                                       ”Beslutet att släcka belysningen i elljusspåret kl 21.00 har fattats som besparingsåtgärd av tjänstemän på förvaltningen. Jag kan inte svara på hur mycket vi sparar på just denna åtgärd idag. Jag skall skyndsamt ta reda på detta och återkomma till Dig med besked. Visar det sig finnas behov av att elljus-spåret har ljus senare än kl 21.00 är jag positiv till att göra detta  möjligt.”

        ________

               

        


        KF § 249              Dnr KS 02-423   532

        Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang snabbtåg till Norrtälje

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-07-24 -  anse motionen besvarad.

        Reservation

        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och  miljöpartiets ledamöter och ersättare till förmån för Elisabeth Björks (s) yrkande.
        

        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-06-06, § 181. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utreder möjligheterna att i framtiden få till stånd ett snabbtåg mellan Stockholm och Norrtälje i syfte att stärka Norrtälje kommuns attraktivitet och konkurrenskraft.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-07-24 att i Norrtälje kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan för kommunen innehåller två järnvägsreservat. Det ena är att det finns en beredskap i Norrtäljes översiktsplan för en framtida förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo. Det andra är en beredskap för en utbyggnad av järnväg från Arninge till Norrtälje och vidare till Kapellskär.

        I dagsläget bedöms det inte vara samhällsekonomiskt lönsamt med hänsyn till befolkningsunderlag m m att bygga ut järnväg till vare sig Rimbo, Norrtälje eller Kapellskär.      
        
        Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.             forts

        KF § 249  forts

        Politisk beredning

Au 29/8         Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 238 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-07-24. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ks 12/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-09-12, § 174 föreslagit att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-07-24 -  anse motionen vara besvarad.
        Miljöpartiet lät anteckna till protokollet att man ansåg att motionen skulle bifallas.

Kf 30/9 Kommunfullmäktige beslutade bordlägga ärendet till oktobersammanträdet eftersom Jan E Johansson ej var närvarande.

        Beslutande sammanträde

Kf 28/10        Yrkanden:

        Bengt Ericsson (c)
        - bifall till kommunstyrelsens förslag

        Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
        - bifall till motionen
        
        _________

        KF § 250       Dnr KS 02-770   780

        Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till omsorgs-nämndens ordförande ang prognosticerat underskott i omsorgsnämnden

        Beslut

        Kommunfullmäktige beslutar:

        att interpellationen härmed anses besvarad.


        Bakgrund

        Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2002-09-30, § 224 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående prognosticerat underskott i omsorgsnämnden.

        ”Interpellation etc………” Bilaga § 250.

        Beslutande sammanträde

        Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

        ”Svar etc……..” Bilaga § 250.

        Ragnar Bergsten (s), Stefan Lindow (mp), Ulla Fransson (s), Bertil Karlsson (v), Ingvar Jacobsson (m) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

        _________

        KF § 251

        Valärenden

        Föreligger inga valärenden vid dagens sammanträde.

        _________

        KF § 252

        Meddelanden

        
Meddelas och lägges till handlingarna

                             Dnr KS 02-810   111
        Länsstyrelsens protokoll från slutlig sammanräkning vid allmänna val 2002

        Tack för uppvaktning från Birgitta Lagerlund


        Nedanstående meddelades vid kommunstyrelsens sammanträde
        2002-10-10

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:77 ang Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:78 ang Ändringar i kommunallagen vad gäller kommunala företag och stiftelser

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:81 ang Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2002/2003. Nya rutiner. Oförändrade villkor.

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:82 ang Kvalitetsutmärkelsen svensk Skola 2003

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 ang Indexjustering av sotningstaxa

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:86 ang AFA arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting

                             Dnr KS 02-627   534
        Länsstyrelsens beslut ang IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun

        Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltarlagen gällande inspektion vid Norrtälje brandstation
                                                  forts
        
        KF § 252  forts

        Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Blidösundsgården

        Vägverket ang nationell plan för vägtransportsystemet

                             Dnr KS 02-721   250
        Skrivelse 020902 från Norrtälje kommun ang Finsta och Birgittaorden
        
        Sundsvalls kommun ang förebyggande arbete i alkohol- och narkotika frågor

        NCC ang tävlingen ”Bygg så har vi råd att bo”

        Uppsala Universitet; Grannar i öst, konferens om samhälle, säkerhet och utveckling

        TCO-rapport jobb och familj

        Sven-Ove Johansson; prognoser för kommunalt flyktingmottagande 2002 och 2003

        MHF; ”Kräv alkolås vid upphandling av kommunens skolskjutsar!”

                             Dnr KS 02-582   107
        Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB protokoll från styrelsemöte 02-05-29.

        Regionplane- & Trafikkontorets promemoria; Mångfaldsarbetet hos kommuner och landsting i Stockholmsregionen

        Regionplane- & Trafikkontorets promemoria; Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 1998-2000

        Tack för uppvaktning i samband med avflyttning; sjukhusdirektör Dirk Muller

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:90; Budgetförutsättningar åren 2003-2005.
        __________

        KF § 253  

        Avslutning

        Ordförande Kurt Lodenius (c) tackar samtliga för dagens sammanträde och tackar speciellt för samarbetet under den gångna mandatperioden.
        
                                       ”Jag tycker att kommunfullmäktige i Norrtälje under perioden 1998-2002 fungerat bra. Det har funnits en ärlig vilja att tillsammans göra det bästa för vår kommun och dess medborgare. Under perioden har vi hunnit med ett 50-tal sammanträden och beslutat i ca 1080 ärenden. Vi har behandlat 117 motioner, 114 interpellationer och 43 enkla frågor.

        Själv har jag suttit i 32 år i kommunfullmäktige och hunnit med ca 360 sammanträden. Detta är mitt sista kommunfullmäktigesammanträde och tillsammans är vi 31 ledamöter och ersättare som slutar och ej finns med när nya kommunfullmäktige har sitt första sammanträde den 4 november. Det innebär att en tredjedel av fullmäktiges 93 personer slutar.

        Till alla ledamöter och ersättare som slutar ikväll  i kommunfullmäktige riktar jag ett särskilt stort tack och dem som fortsätter önskar jag lycka till med ert viktiga uppdrag under de närmaste fyra åren.

        Vår personal från kansliet vill jag tacka för allt stöd och hjälp vi fått i vårt arbete. Särskilt vill jag nämna och säga ett stort tack till Christina Nilsson, vår sekreterare och Berit Jansson, som ser till att allt fungerar så väl.

        Kommunfullmäktiges sammanträden har sänts över Radio Roslagen sedan år 1999 och den som har gjort detta möjligt är Bengt Hellberg. Tack Bengt Hellberg för en engagerad arbetsinsats.”

        Vice ordförande Inger Jansson (s) tackar ordförande Kurt Lodenius (c) hjärtligt för hans mångåriga arbete för Norrtälje kommun och önskar honom lycka till med nya intressanta hobbies och intressen. Vice ordförande meddelar att detta är även  hennes sista kommunfullmäktigesammanträde och framför ett tack till kansliets personal för deras arbete.

        ___________