Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, 
kl 18.00-19.40

Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Hans Andersson (fp) och Olle Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret tisdagen den 7 oktober 2003, kl 16.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 188-210
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-09-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 188

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson (fp) och Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 7 oktober 2003, kl 16.00.

_________


KF § 189 

Information från kommunstyrelsen, kommundirektör Mats Törnquist

Kommundirektör Mats Törnquist informerar om 

• 700-årsfirandet av den Heliga Birgitta

• Charetten om hamnen

• Miljöforum om buller som kommer att äga rum den 14 oktober 2003 

• Kvinnofridsprojektet

Clas Lagerlund (m) frågar om det går att få en redovisning av de evenemang som varit under sommaren, Birgittajubileet och SM i fritidrott. 

Kommundirektören lovar återkomma med redovisning vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

________

KF § 190

Allmänhetens frågestund

Ingrid Landin ställde frågor om flishanteringen i Norrtälje hamn och fick svar av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m).

____________
KF § 191 Dnr KS 02-135 179

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang krav på att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-06-19, § 172 samt ledningskontorets skrivelse 2003-05-21 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 36. I motionen föreslås att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003.

Räddningstjänsten har i yttrande 2002-05-06 till tekniska nämnden bland annat anfört att i samverkansforumet Rädd Sam-Norr pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en gemensam policy för hur man skall hantera kravet på obligatorisk brandvarnare, uppföljning och tillsyn samt information om kravet till allmänheten.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 172 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till räddningstjänstens yttrande anse motionen besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-02 redogjort för räddningsverkets allmänna råd samt innehållet i räddningstjänstlagen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ledningskontoret har i yttrande 2003-05-21, med hänvisning till Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:16, Brandvarnare i bostäder, föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 
forts


KF § 191 forts 

Politisk beredning

Au 21/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-21, § 332 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för inarbetande av ny lagstiftning.

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 218 föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 179 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-06-19, § 172 samt ledningskontorets skrivelse 2003-05-21 – att motionen skall anses vara besvarad. 

Kf 25/8 Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25, § 170 att bordlägga ärendet till kommande sammanträde eftersom motionären ej var närvarande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kf 29/9 Christer Candal (m) med instämmande av Eva Pfister (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________KF § 192 Dnr KS 02-764 483

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) angående djurcirkusar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att - med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande - avslå 1:a att-satsen i motionen (att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar) , och

att i övrigt anse motionen vara besvarad.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-02, § 272 av Jan E. Johansson. I motionen föreslås att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar, att inte några kommunala resurser skall gå till att stödja djurcirkus, att kommunen skall utöva en mycket aktiv och ambitiös lokal tillsyn enligt djurskyddslagen i de fall som djurcirkusar kommer till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anför i yttrande 2003-03-26 att det är en politisk fråga om kommunal mark skall upplåtas till djurcirkusar. Om kommunal mark upplåtes skall den erbjuda djuren betesmöjligheter. Cirkusen skall kunna sätta upp till exempel elstängsel så att djuren kan gå i hägn. Vidare skall dricksvatten av god kvalitet finnas tillgängligt. Angående djurskyddstillsynen så bedrivs redan idag en aktiv tillsyn på djurcirkusar. I Stockholms län utgör länsveterinärenheten en knutpunkt för djurskyddstillsynen på de djurcirkusar som besöker länet. Djurskyddsinspektörerna i länets kommuner inspekterar de djurcirkusar som kommer till den egna kommunen. Förbundet djurens Rätt har i skrivelse 2003-05-07 översänt ett faktablad om cirkusdjurens svåra situation samt en protestlista från sitt årsmöte. forts

KF § 192 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-02 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande – anse motionen vara besvarad. 

Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 219 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-02.

Ks 7/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-08-07, § 180 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande - att avslå 1:a att-satsen i motionen (att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar) , i övrigt anse att motionen skall vara besvarad.

Kf 25/8 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-08-25, § 171 beslutat bordlägga ärendet till kommande sammanträde, eftersom motionären ej var närvarande.

Beslutande sammanträde

Kf 29/9 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Emanuel Johansson (s)
- bifall till motionen

_________ 


KF § 193 Dnr Ks 03/640 050

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling

Beslut

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-08-25, § 176 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

”Interpellation etc………” Bilaga 193.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 193.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________ 


KF § 194 Dnr KS 03-624 022

Riktlinjer för rekrytering av deltidsbrandmän

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, när behov finns inom räddningstjänsten, vid nyrekrytering av personal inom alla förvaltningar, skall räknas som särskild merit om den sökande i och med anställningen åtar sig arbetet som deltidsbrandman.


Bakgrund

Norrtälje kommun med många deltidsanställda brandmän har betydande svårigheter att klara bemanningen inom räddningstjänsten redan idag och framförallt i framtiden. Alltfler privata arbetsgivare vägrar att anställda deltidsbrandmän.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-08-13 att endast ett fåtal deltidsbrandmän har kommunen som arbetsgivare. Norrtälje kommun bör pröva fler möjligheter att pröva nyanställda som deltidsbrandmän.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att det, när behov finns inom räddningstjänsten, vid nyrekrytering av personal inom alla förvaltningar, skall räknas som särskild merit om den sökande i och med anställningen åtar sig arbetet som deltidsbrandman.

Politisk beredning

Au 28/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 252 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-13.

Ks 11/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-09-11, § 210 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 194 forts

Beslutande sammanträde

Kf 29/9 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


KF § 195 Dnr KS 03-706 257

Förköp av fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärendet angående fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6.

Reservation 

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende ett köp av fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 och ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6.

Anmälan är inlämnad av Waca Företagsservice på uppdrag av köparen och är inregistrerad 2003-07-24. Till anmälan är bifogad en kopia av köpekontrakt, daterat 2003-02-26.

Av köpekontraktet framgår att Karl-Erik Karlsson har överlåtit fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett angränsande mindre markområde av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6 till Jan-Erik Rosén för en köpeskilling av 150.000 kronor.

Fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 omfattar G:la Kvarn, vilken brann för ett antal år sedan. Fastigheten är belägen centralt i Rimbo och förfular miljön med kvarvarande murrester från kvarnbyggnaden.forts
KF § 195 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-09-25 anfört att fastigheten har ett centralt läge och det bedöms som väsentligt att kommunen erhåller åtkomst till fastigheten för åtgärdande av kvarnruinen samt planläggning av marken för 
annan användning.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärendet angående fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6.
Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2003-09-29.

Politisk beredning

Ks 29/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-09-29, § 221 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/9 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Clas Lagerlund (m), Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c) och Torgny Åberg (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (m)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 196 Dnr KS 03-149 312

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s) ang gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillstyrka motionen vad avser behovet av GC-förbindelse, 

att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med vägverket ta upp behovet av en GC-väg till Midsjö samt 

att uppdra till ledningskontoret att se till att båda de ovannämnda alternativen tas med i cykelvägsutredningen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 15. I motionen föreslås att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram nödvändiga handlingar, beslut och övrigt som behövs för att anlägga en gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen samt att pengar reserveras till detta projekt enligt förslag att pengar från försäljning av Gustavslund ska användas till att bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 instämt i att den föreslagna GC-vägen bör ha hög prioritet och den finns därför upptagen på den lista över infrastrukturinvesteringar som ingår i den aktuella översiktsplanen för Norrtälje kommun. Att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 77 väster om Rimbo är dock en angelägenhet för vägverket.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka motionen vad avser behovet av GC-förbindelse samt att uppdra till ledningskontoret att vid 
nästkommande överläggning med vägverket ta upp behovet av en GC-väg till Midsjö samt att uppdra till ledningskontoret att se till att båda de ovannämnda alternativen tas med i cykelvägsutredningen. forts

KF § 196 forts

Politisk beredning

Au 28/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 247 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-04.

Ks 11/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-09-11, § 207 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 29/9 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bridget Wedberg (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 197 Dnr KS 03-412 312

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) att det snarast inrättas cykelbanor i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillstyrka motionen vad avser behovet av cykelbanor samt 

att uppdra till ledningskontoret att tillse att behovet av cykelbana utmed Roslagsgatan belyses i cykelvägsutredningen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 107. I motionen föreslås att det snarast inrättas cykelbanor i Norrtälje stad och i synnerhet utmed Roslagsgatan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-06-24 att det för närvarande pågår en utredning som ska kartlägga behoven av nya cykelvägar i kommunen och prioriteringsordning för statliga respektive kommunala projekt. Stråket Roslagsgatan-Bergsgatan kommer att behandlas i utredningen tillsammans med ett flertal andra cykelvägsprojekt inom Norrtälje stad.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka motionen vad avser behovet av cykelbanor samt att uppdra till ledningskontoret att tillse att behovet av cykelbana utmed Roslagsgatan belyses i cykelvägsutredningen.

Politisk beredning

Au 28/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 248 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-24.

Ks 11/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-09-11, § 208 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 197 forts

Beslutande sammanträde

Kf 29/9 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Eva Pfister (s) och Roine Wallin (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________ 

KF § 198 Dnr KS 03-288 452

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sophanteringen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till tekniska nämnden.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 68. I motionen föreslås att kommunen snarast övergår till plasttunnor i sophanteringen.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-05-21 föreslagit tekniska nämnden besluta att inte anta motionen. Som skäl anges att förslaget innebär en investering på c:a 9.000.000 kronor. Därutöver tillkommer driftkostnad för regelbunden rengöring av tunnorna och försvårad hantering för entreprenören vintertid.

Tekniska nämnden beslutade 2003-08-18, § 59 att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-18, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59, att avslå motionen. 

Politisk beredning

Au 28/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 249 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-18.

Ks 11/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-09-11, § 209 föreslagit med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59 - avslå motionen.
Vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet. forts


KF § 198 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Catarina Wahlgren (v) och Bridget Wedberg (mp)
- återremiss

_________


KF § 199 Dnr KS 03-709 311

Motion från Jan E Johansson (s) med förslag att döpa lämplig plats efter Anna Lindh 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion med förslag att döpa lämplig plats efter Anna Lindh.

”Motion etc……..” Bilaga § 199.

____________


KF § 200 Dnr KS 03-716 142

Motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om införande av KAM-Kommunal arbetsmarknadsersättning som alternativ till ekonomiskt bistånd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) lämnar in följande motion om införande av KAM-Kommunal arbetsmarknadsersättning som alternativ till ekonomiskt bistånd.

”Motion etc……..” Bilaga § 200.

____________


KF § 201 Dnr KS 710 042

Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument.

”Motion etc……..” Bilaga § 201.

__________KF § 202 Dnr KS 03-721 819

Interpellation från Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 202.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och meddelar att ett dialogmöte kommer att äga rum med berörda parter den 30 oktober, kl 14.00 och att han kommer besvara frågorna skriftligt vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

__________


KF § 203 Dnr KS 03-720 350

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 203.

________


KF § 204 Dnr KS 03-719 026

Interpellation från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens jämställdhetsplaner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens jämställdhetsplaner.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 204.

_________KF § 205 Dnr KS 03-673 102

Thomas Fredriksson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Thomas Fredriksson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Thomas Fredriksson (s) avsäger sig i skrivelse 2003-09-10 uppdrag som ersättare i trafiksäkerhetsnämnden.

__________ 


KF § 206 Dnr KS 03-685 102

Arne Ringefors (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Arne Ringefors (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Arne Ringefors (fp) avsäger sig i skrivelse 2003-09-18 uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB fr.o.m. den 31 oktober 2003.

_____________


KF § 207 Dnr KF 03-63 102

Val av ledamot för folkpartiet tillika ordförande i styrelsen för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot för folkpartiet tillika ordförande i styrelsen för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB fr.o.m. den 1 november 2003 välja

Jonny Degerman
Lundavägen 9
761 63 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Arne Ringefors (fp) entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________


KF § 208 Dnr KS 03-689 102

Jonny Degerman (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden fr.o.m. den 31 oktober 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Jonny Degerman (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Jonny Degerman (fp) avsäger sig i skrivelse 2003-09-19 uppdrag som ledamot i tekniska nämnden fr.o.m den 31 oktober 2003.

__________


KF § 209 Dnr KS 03-63 102

Val av ny ledamot för folkpartiet i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot för folkpartiet fr.o.m den 1 november 2003 välja nuvarande ersättaren Mikael Öst, och

att till ny ersättare för folkpartiet fr.o.m den 1 november välja Lennart Rodhin.


Beslutande sammanträde

Jonny Degerman (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden fr.o.m den 31 oktober 2003.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


KF § 210

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 03-6 821
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2003-08-21, § 61 ang investeringar 2003 – Upprustning av Långsjöskolans sporthall i Rimbo – antagande av entreprenör


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-09-11

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:55; Kommunal Personal 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:58; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:59: Maxtaxan inom barnomsorgen – så blev det

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:63; Tillsyn och sanktioner på miljörättens område – ändringar i kommunallagen och miljöbalken

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:66; Aktuellt om skola och barnomsorg

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet: Gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet

Skolverkets beslut ang anmälan om tillhandahållande av plats och särskilt stöd inom förskoleverksamheten i Norrtälje kommun

Skrivelse till vårdcentralen Norrtälje Norra ang svårigheter att boka tid på telefon

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att anordna cykeltävling på väg
forts

KF § 210 forts

Dnr KS 03-98 108
Länsrättens dom ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) -KL- beträffande fastställande av borgensavgift för de kommunala bolagen

Diplom till Norrtälje kommun för medverkan i projekt BETSY

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-06-18

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt Sol, LSS m m

Dnr KS 03-608 023
Ledningskontorets meddelande till kommunstyrelsen ang rekryteringsbehov 2004-2012

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Miljödepartementet; Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp, sammanfattning av regeringens proposition 2002/03:117 Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet

Miljödepartementets remiss ang förslag från länsstyrelsen i Stockholms län och länsstyrelsen i Västra Götalands län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Vägverket: Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283. Gång- och cykelbana genom Älmsta

Vägverkets underrättelse; Utställelse av arbetsplan Väg 1017, gång- och cykelväg genom Bergshamra, Norrtälje kommun

Information från Åklagarmyndigheten i Stockholm

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande omsorgsförvaltningen


forts

KF § 210 forts

Arbetsmiljöverkets beslut ang ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen

Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 1032, gångbana genom Gräddö i Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Stockholms läns landstings miljö- och skärgårdsanslag; Årsredovisning över 2002 års bidragsgivning

Kollektivtrafik med människan i centrum

Dnr KS 03-559 014
UNO-kommunernas gemensamma remissvar på utredningen om tillräcklig flygplatskapacitet


Dnr KS 01-175 430
Ledningskontoret; Verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2002 (LIP1)

Miljöutredning för Räddningstjänsten i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-551 047
Myndigheten för skolutveckling; Beslut ang omfördelning av platser för utbildning av vuxna inför hösten 2003

Länsrättens dom ang överklagat beslut i barn- och skolnämnden den 17 december 2002

Dnr KS 03-548 420
Länsstyrelsen ang policy för samråd enligt miljöbalken om master i Stockholms län

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2003-06-18, § 40 ang upphandling av gemensamt intagningssystem/Information forts

KF § 210 forts

Naturvårdsverket; Kommunerna och miljömålen

Finansdepartementets beslut ang uppdrag att lägga fram förslag till lösningar rörande försöket med miljöavgifter/trängselavgifter i Stockholms kommun

Utdrag ur Stockholms kommunfullmäktiges protokoll ang försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter

Dnr KS 03-350 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning Hotell Roslagen

Minnesanteckningar med utvecklingsgruppen för Väddöbygden 2003-06-17.

Justitiedepartementet; Ny lag om förbud mot diskriminering

Regionplane- och trafiknämndens protokoll 2003-06-11

Dnr KS 03-514 534
Telias avveckling av telefonkiosker inom Norrtälje kommun

Effekter av framtida regionförstoring i Stockholm-Mälarregionen

Dnr KS 02-610 421
Länsstyrelsens missiv ang förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län

_________