Kommunfullmäktige 2003-10-27 1(29)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhem Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje 
kl. 18.00-20.45 

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 212
Göran Hägerfelth, v VD Norrtälje sjukhus § 212
Övriga deltagande Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret § 222
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens Ledningskontoret den 5 oktober 2003, kl 16.30.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 211-231
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson Bodil Henriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-10-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-11-06 anslags nedtagande 2003-11-27

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 211

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 5 november 2003, kl 16.30.

__________

KF § 212

Information om Norrtälje sjukhus

Kommundirektör Mats Törnquist inleder och överlämnar sedan ordet till Göran Hägerfelth, vice verkställande direktör Norrtälje sjukhus, som informerar om sjukhuset.

Ann Lewerentz (m), Marie-Louise Sellin (s), Kristina Almén (s), Ingvar Jacobsson (m), Elisabeth Björk (s), Kajsa Hansson (c), Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m), Solveig Persson (s), Leif Samor (s), Berit Elisson (fp), Lars Bäck (s), Marita Jeansson (s), Helena Ekekihl (mp), Ingrid Landin (mp), Bertil Karlsson (v), Anders Fransson (s), Roland Larsson (s) och Håkan Jonsson yttrar sig.

_________

KF § 213 

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs från allmänheten.

_________


KF § 214 Dnr KS 710 042

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 201, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och boksluts-dokument.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 214.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 214.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________

KF § 215 Dnr KS 03-721 819

Besvarande av interpellation från Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 202, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 215.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………….” Bilaga § 215.

Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

_________

KF § 216 Dnr KS 03-720 350

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 203, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 216.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 216.

Roland Larsson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________ 

KF § 217 Dnr KS 03-719 026

Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner

Beslut

att bordlägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde, då en av interpellanterna är frånvarande.


Bakgrund

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 204, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 217.

__________
KF § 218 Dnr KS 03-647 003

Förändring av kommunstyrelsens reglemente, upphävande av § 28 om förhandlingsdelegationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.


Bakgrund

Förhandlingsarbetet i kommunen har de senaste åren allt mer decentraliserats. Detta har inneburit att förhandlingsdelegationens arbete allt mer består av rent politiska bedömningar såsom prioriteringar och resursfördelningar. Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är ett mer naturligt organ för de i § 5 i kommunstyrelsens reglemente angivna uppgifterna.

I och med att § 28 upphävs överförs de arbetsuppgifter som den nuvarande förhandlingsdelegationen utför till kommunstyrelsen som via delegation äger överföra arbetsuppgifterna till sitt arbetsutskott.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-28 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.

Nuvarande lydelse Förhandlingsdelegationens 28 §:
Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens 
ordförande. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare.
forts

KF § 218 forts

Föreslagen lydelse
Upphör att gälla den 1 december 2003.

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-18, § 266 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 25 september 2003.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 281 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-28.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 223, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 219 Dnr 03-398 045

Ansökan från NIHAB (Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB) om borgen avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, 

att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

NIHAB har i skrivelse 2003-04-02 ansökt om kommunal borgen för upplåning av 23 mkr för om- och tillbyggnad av lokaler för Tullskolan. På förfrågan av bolaget har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att under byggnadstiden i stället bevilja en utökad koncernkredit med 23 mkr fram till och med 31 augusti och att under tiden frågan om borgen behandlas av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB samt av kommunstyrelsen och fullmäktige.

Norrtälje Kommunhus AB har 2003-04-25 beslutat tillstyrka NIHAB:s ansökan om borgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004. Arbetsutskottet föreslås för egen del besluta att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under samma tidsrymd. forts

KF § 219 forts

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-09-18, § 268 att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under 
samma tidsrymd, att ärendet i övrigt behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § beslutat att ärendet vilandeförklaras till arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2003.

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-16. Christer Candal yrkade avslag på borgen.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 224, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Clas Lagerlund (m)
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Arne Ringefors (fp) Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Hans Andersson (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 220 Dnr KS 03-698 042

Delårsrapport, andra tertialet 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2003.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat i driftbudgeten på 26,4 milj kr. Då det budgeterade resultatet är 12,2 milj kr är underskottet mot budget – 38,6 milj kr.

I av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget för 2003 är det beräknade utfallet för kommunens totala investeringar 80 milj. kr. Det prognostiserade utfallet för året är 91 milj. kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2003.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 285, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-30.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 225, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________

KF § 221 Dnr KS 03-714 016

Reservkraft, ansvarsfördelning samt installation av ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Inför årsskiftet 1999-2000 genomfördes ett reservkraftsprojekt i Norrtälje kommun. Ett antal mobila reservkraftverk inköptes för att trygga elförsörjning till samhällsviktiga objekt, inte minst under millenniumskiftet.

För att avsluta projektet och föra in reservkraft och arbetsuppgifter i kommunens organisation planerades en överlämning till och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar genom ett kommunstyrelsebeslut. Denna projektavslutning har inte fullföljts. Detta har orsakat vissa problem vid tillfällen då reservkraft behövts, framförallt utanför ordinarie arbetstid då ansvar och beslutsordning ej varit tydliga.

Tjänstemannaberedning

För att säkerställa drift och förvaltning av mobil reservkraft i kommunala lokaler har räddningstjänsten och tekniska kontoret i samråd med ledningskontoret arbetat fram ett förslag där ansvarsfördelningen tydliggörs.
Räddningstjänsten, ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-09-26 kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att genomföra den nedan beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler. forts

KF § 221 forts

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 287, föreslagit enligt, räddningstjänstens, ledningskontorets och tekniska kontorets skrivelse 2003-09-26.

Ks 9/19 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 226, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till kommundirektören att genomföra den beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 222 Dnr KS 03-715 003

Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering – principbeslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen,

att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Reservation

Lars Bäck (s), Helena Ekekihl (mp) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Lars Bäcks tilläggsyrkande.
Mats Dannewitz-Linder (mp) till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
I samband med beslut om budget 2003 uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla ett system för uppföljning och utvärdering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sedan tidigare arbetat med att ta fram delar av ett system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering men har under våren 2003 intensifierat arbetet i dialog med förvaltningarna. Det förslag som tagits fram ska betraktas som ett övergripande styrdokument som behöver kompletteras med anvisningar på olika nivåer. forts


KF § 222

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen, att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004, att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-11.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 227, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till lednings-kontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: att uppdra till kommunstyrelsen återkomma med förslag till jämställdhetsintegrering i budgetprocessen

Christer Candal (m)
avslag på Lars Bäcks tilläggsyrkande. forts

KF § 222 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss

Christer Candal (m)
att ärendet skall avgöras idag

Helena Ekekihl (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till Lars Bäcks yrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och ärendet avgörs således idag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på Lars Bäcks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

__________
KF § 223 Dnr Ks 03-718 511

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 223.

_________KF § 224 Dnr KS-03-717 609

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) ställer med kommunfull-mäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 224

____________

KF § 225 Dnr KS 03-817 350

Interpellation från Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang VA-strategi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående VA-strategi.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 225.

_________

KF § 226 Dnr KS 03-818 312

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutred-ningen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 226.

________

KF § 227 Dnr KS 03-793 102

Nevzat Abdullahi (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Nevzat Abullahi (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Nevzat Abdullahi (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

__________

KF § 228 Dnr KS 03-746 102

Carl Johan Håkansson (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Carl Johan Håkansson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Carl Johan Håkansson (c) avsäger sig i skrivelse 2003-10-05 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

___________
KF § 229 Dnr KS 03-730 102

Malin Gyllensten (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Malin Gyllensten (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Malin Gyllensten (s) avsäger sig i skrivelse 2003-09-21 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

__________

KF § 230 Dnr KS 03-802 102

Aldrin Cavalheiro (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Aldrin Cavalheiro (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Aldrin Cavalheiro (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

___________


KF § 231

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-10-09

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 ang förhandling med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:73 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Myndigheten för skolutveckling; Slutredovisning av statligt stöd för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande (SFS 2001:681)

Utbildningsdepartementet och Svenska Kommunförbundet ang lärarutbildningens verksamhetsförlagda del

Dnr KS 03-559 014
Norrtälje kommuns skrivelse 2003-08-26 till Näringsdepartementet ang yttrande gällande Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen, delbetänkande av Stockholmsberedningen (SOU 2003:33)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 64 ang skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:12)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 66 ang vuxnas lärande i Norrtälje kommun

Region Blekinge – ett regionalt samverkansorgan

Dnr KS 03-227 002
Ledningskontorets skrivelse 21003-09-10 ang delegationsbeslut, vidaredelegation inom ledningskontoret
forts

KF § 231 forts

Dnr KS 03-621 042
Uppdrag till Bohlin & Strömberg att genomföra en uppföljning av tidigare uppdrag avseende utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ekonomi

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Dnr KS 00-843 430
Ledningskontorets skrivelse till Naturvårdsverket ang begäran om förändring av Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret ang verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP)

Räddningsverket ang räddningstjänst i siffror 2002

Räddningsverket ang kommunal räddningstjänst 2002 – en lägesredovisning

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 1023, delen Hysingsvik – Vreta, inom Norrtälje kommun

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 1023, delen Hysingsvik-Vreta inom Norrtälje kommun

Protokoll från Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB:s styrelsemöte 2003-05-23

Dnr KS 03-697 464

Socialdepartementets remiss 030917 Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)


forts
KF § 231 forts

Dnr KS 03-699 109
Tullverkets rapport 2003-09-22 ang o Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 morganisation av Tullverket

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2003-08-13

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-04

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-24

Barn- och skolnämndens beslut ang yttrande över skollagskommitténs betänkande – skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:77; Budgetpropositionen 2004

Kerstin Bergström, som är utsedd ledamot i pensionärs- och handikapprådet påtalar att hon vill få information om pågående ärenden hos kommunstyrelsen som är av intresse för pensionärs- och handikapprådet.

Den kommande förändringen av taltidningsverksamheten har väckt irritation. Vidare meddelar Kerstin Bergström att pensionärs- och handikapprådet är mycket oroade över hur snöröjning och sandning kommer att utföras i vinter.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-10-27 1(29)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhem Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje 
kl. 18.00-20.45 

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 212
Göran Hägerfelth, v VD Norrtälje sjukhus § 212
Övriga deltagande Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret § 222
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens Ledningskontoret den 5 oktober 2003, kl 16.30.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 211-231
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson Bodil Henriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-10-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-11-06 anslags nedtagande 2003-11-27

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 211

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 5 november 2003, kl 16.30.

__________

KF § 212

Information om Norrtälje sjukhus

Kommundirektör Mats Törnquist inleder och överlämnar sedan ordet till Göran Hägerfelth, vice verkställande direktör Norrtälje sjukhus, som informerar om sjukhuset.

Ann Lewerentz (m), Marie-Louise Sellin (s), Kristina Almén (s), Ingvar Jacobsson (m), Elisabeth Björk (s), Kajsa Hansson (c), Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m), Solveig Persson (s), Leif Samor (s), Berit Elisson (fp), Lars Bäck (s), Marita Jeansson (s), Helena Ekekihl (mp), Ingrid Landin (mp), Bertil Karlsson (v), Anders Fransson (s), Roland Larsson (s) och Håkan Jonsson yttrar sig.

_________

KF § 213 

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs från allmänheten.

_________


KF § 214 Dnr KS 710 042

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 201, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och boksluts-dokument.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 214.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 214.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________

KF § 215 Dnr KS 03-721 819

Besvarande av interpellation från Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 202, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 215.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………….” Bilaga § 215.

Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

_________

KF § 216 Dnr KS 03-720 350

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 203, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 216.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 216.

Roland Larsson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________ 

KF § 217 Dnr KS 03-719 026

Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner

Beslut

att bordlägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde, då en av interpellanterna är frånvarande.


Bakgrund

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 204, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 217.

__________
KF § 218 Dnr KS 03-647 003

Förändring av kommunstyrelsens reglemente, upphävande av § 28 om förhandlingsdelegationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.


Bakgrund

Förhandlingsarbetet i kommunen har de senaste åren allt mer decentraliserats. Detta har inneburit att förhandlingsdelegationens arbete allt mer består av rent politiska bedömningar såsom prioriteringar och resursfördelningar. Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är ett mer naturligt organ för de i § 5 i kommunstyrelsens reglemente angivna uppgifterna.

I och med att § 28 upphävs överförs de arbetsuppgifter som den nuvarande förhandlingsdelegationen utför till kommunstyrelsen som via delegation äger överföra arbetsuppgifterna till sitt arbetsutskott.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-28 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.

Nuvarande lydelse Förhandlingsdelegationens 28 §:
Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens 
ordförande. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare.
forts

KF § 218 forts

Föreslagen lydelse
Upphör att gälla den 1 december 2003.

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-18, § 266 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 25 september 2003.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 281 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-28.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 223, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 219 Dnr 03-398 045

Ansökan från NIHAB (Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB) om borgen avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, 

att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

NIHAB har i skrivelse 2003-04-02 ansökt om kommunal borgen för upplåning av 23 mkr för om- och tillbyggnad av lokaler för Tullskolan. På förfrågan av bolaget har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att under byggnadstiden i stället bevilja en utökad koncernkredit med 23 mkr fram till och med 31 augusti och att under tiden frågan om borgen behandlas av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB samt av kommunstyrelsen och fullmäktige.

Norrtälje Kommunhus AB har 2003-04-25 beslutat tillstyrka NIHAB:s ansökan om borgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004. Arbetsutskottet föreslås för egen del besluta att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under samma tidsrymd. forts

KF § 219 forts

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-09-18, § 268 att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under 
samma tidsrymd, att ärendet i övrigt behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § beslutat att ärendet vilandeförklaras till arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2003.

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-16. Christer Candal yrkade avslag på borgen.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 224, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Clas Lagerlund (m)
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Arne Ringefors (fp) Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Hans Andersson (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 220 Dnr KS 03-698 042

Delårsrapport, andra tertialet 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2003.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat i driftbudgeten på 26,4 milj kr. Då det budgeterade resultatet är 12,2 milj kr är underskottet mot budget – 38,6 milj kr.

I av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget för 2003 är det beräknade utfallet för kommunens totala investeringar 80 milj. kr. Det prognostiserade utfallet för året är 91 milj. kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2003.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 285, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-30.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 225, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________

KF § 221 Dnr KS 03-714 016

Reservkraft, ansvarsfördelning samt installation av ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Inför årsskiftet 1999-2000 genomfördes ett reservkraftsprojekt i Norrtälje kommun. Ett antal mobila reservkraftverk inköptes för att trygga elförsörjning till samhällsviktiga objekt, inte minst under millenniumskiftet.

För att avsluta projektet och föra in reservkraft och arbetsuppgifter i kommunens organisation planerades en överlämning till och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar genom ett kommunstyrelsebeslut. Denna projektavslutning har inte fullföljts. Detta har orsakat vissa problem vid tillfällen då reservkraft behövts, framförallt utanför ordinarie arbetstid då ansvar och beslutsordning ej varit tydliga.

Tjänstemannaberedning

För att säkerställa drift och förvaltning av mobil reservkraft i kommunala lokaler har räddningstjänsten och tekniska kontoret i samråd med ledningskontoret arbetat fram ett förslag där ansvarsfördelningen tydliggörs.
Räddningstjänsten, ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-09-26 kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att genomföra den nedan beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler. forts

KF § 221 forts

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 287, föreslagit enligt, räddningstjänstens, ledningskontorets och tekniska kontorets skrivelse 2003-09-26.

Ks 9/19 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 226, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till kommundirektören att genomföra den beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 222 Dnr KS 03-715 003

Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering – principbeslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen,

att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Reservation

Lars Bäck (s), Helena Ekekihl (mp) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Lars Bäcks tilläggsyrkande.
Mats Dannewitz-Linder (mp) till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
I samband med beslut om budget 2003 uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla ett system för uppföljning och utvärdering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sedan tidigare arbetat med att ta fram delar av ett system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering men har under våren 2003 intensifierat arbetet i dialog med förvaltningarna. Det förslag som tagits fram ska betraktas som ett övergripande styrdokument som behöver kompletteras med anvisningar på olika nivåer. forts


KF § 222

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen, att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004, att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-11.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 227, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till lednings-kontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: att uppdra till kommunstyrelsen återkomma med förslag till jämställdhetsintegrering i budgetprocessen

Christer Candal (m)
avslag på Lars Bäcks tilläggsyrkande. forts

KF § 222 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss

Christer Candal (m)
att ärendet skall avgöras idag

Helena Ekekihl (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till Lars Bäcks yrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och ärendet avgörs således idag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på Lars Bäcks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

__________
KF § 223 Dnr Ks 03-718 511

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 223.

_________KF § 224 Dnr KS-03-717 609

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) ställer med kommunfull-mäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 224

____________

KF § 225 Dnr KS 03-817 350

Interpellation från Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang VA-strategi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående VA-strategi.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 225.

_________

KF § 226 Dnr KS 03-818 312

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutred-ningen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 226.

________

KF § 227 Dnr KS 03-793 102

Nevzat Abdullahi (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Nevzat Abullahi (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Nevzat Abdullahi (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

__________

KF § 228 Dnr KS 03-746 102

Carl Johan Håkansson (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Carl Johan Håkansson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Carl Johan Håkansson (c) avsäger sig i skrivelse 2003-10-05 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

___________
KF § 229 Dnr KS 03-730 102

Malin Gyllensten (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Malin Gyllensten (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Malin Gyllensten (s) avsäger sig i skrivelse 2003-09-21 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

__________

KF § 230 Dnr KS 03-802 102

Aldrin Cavalheiro (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Aldrin Cavalheiro (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Aldrin Cavalheiro (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

___________


KF § 231

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-10-09

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 ang förhandling med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:73 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Myndigheten för skolutveckling; Slutredovisning av statligt stöd för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande (SFS 2001:681)

Utbildningsdepartementet och Svenska Kommunförbundet ang lärarutbildningens verksamhetsförlagda del

Dnr KS 03-559 014
Norrtälje kommuns skrivelse 2003-08-26 till Näringsdepartementet ang yttrande gällande Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen, delbetänkande av Stockholmsberedningen (SOU 2003:33)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 64 ang skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:12)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 66 ang vuxnas lärande i Norrtälje kommun

Region Blekinge – ett regionalt samverkansorgan

Dnr KS 03-227 002
Ledningskontorets skrivelse 21003-09-10 ang delegationsbeslut, vidaredelegation inom ledningskontoret
forts

KF § 231 forts

Dnr KS 03-621 042
Uppdrag till Bohlin & Strömberg att genomföra en uppföljning av tidigare uppdrag avseende utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ekonomi

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Dnr KS 00-843 430
Ledningskontorets skrivelse till Naturvårdsverket ang begäran om förändring av Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret ang verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP)

Räddningsverket ang räddningstjänst i siffror 2002

Räddningsverket ang kommunal räddningstjänst 2002 – en lägesredovisning

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 1023, delen Hysingsvik – Vreta, inom Norrtälje kommun

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 1023, delen Hysingsvik-Vreta inom Norrtälje kommun

Protokoll från Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB:s styrelsemöte 2003-05-23

Dnr KS 03-697 464

Socialdepartementets remiss 030917 Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)


forts
KF § 231 forts

Dnr KS 03-699 109
Tullverkets rapport 2003-09-22 ang o Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 morganisation av Tullverket

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2003-08-13

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-04

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-24

Barn- och skolnämndens beslut ang yttrande över skollagskommitténs betänkande – skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:77; Budgetpropositionen 2004

Kerstin Bergström, som är utsedd ledamot i pensionärs- och handikapprådet påtalar att hon vill få information om pågående ärenden hos kommunstyrelsen som är av intresse för pensionärs- och handikapprådet.

Den kommande förändringen av taltidningsverksamheten har väckt irritation. Vidare meddelar Kerstin Bergström att pensionärs- och handikapprådet är mycket oroade över hur snöröjning och sandning kommer att utföras i vinter.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunfullmäktige 2003-10-27 1(29)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhem Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje 
kl. 18.00-20.45 

Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör § 212
Göran Hägerfelth, v VD Norrtälje sjukhus § 212
Övriga deltagande Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret § 222
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens Ledningskontoret den 5 oktober 2003, kl 16.30.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 211-231
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson Bodil Henriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-10-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-11-06 anslags nedtagande 2003-11-27

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 211

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse John-Erik Eriksson (c) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 5 november 2003, kl 16.30.

__________

KF § 212

Information om Norrtälje sjukhus

Kommundirektör Mats Törnquist inleder och överlämnar sedan ordet till Göran Hägerfelth, vice verkställande direktör Norrtälje sjukhus, som informerar om sjukhuset.

Ann Lewerentz (m), Marie-Louise Sellin (s), Kristina Almén (s), Ingvar Jacobsson (m), Elisabeth Björk (s), Kajsa Hansson (c), Mats Dannewitz-Linder (mp), Britt Wennerfors (m), Solveig Persson (s), Leif Samor (s), Berit Elisson (fp), Lars Bäck (s), Marita Jeansson (s), Helena Ekekihl (mp), Ingrid Landin (mp), Bertil Karlsson (v), Anders Fransson (s), Roland Larsson (s) och Håkan Jonsson yttrar sig.

_________

KF § 213 

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs från allmänheten.

_________


KF § 214 Dnr KS 710 042

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 201, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och boksluts-dokument.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 214.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 214.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________

KF § 215 Dnr KS 03-721 819

Besvarande av interpellation från Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kerstin Bergström (s) och Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 202, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att taltidningen skall ersättas av radiosändningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 215.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………….” Bilaga § 215.

Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

_________

KF § 216 Dnr KS 03-720 350

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 203, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om lukten från slamhanteringen i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 216.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 216.

Roland Larsson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________ 

KF § 217 Dnr KS 03-719 026

Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner

Beslut

att bordlägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde, då en av interpellanterna är frånvarande.


Bakgrund

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 204, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 217.

__________
KF § 218 Dnr KS 03-647 003

Förändring av kommunstyrelsens reglemente, upphävande av § 28 om förhandlingsdelegationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.


Bakgrund

Förhandlingsarbetet i kommunen har de senaste åren allt mer decentraliserats. Detta har inneburit att förhandlingsdelegationens arbete allt mer består av rent politiska bedömningar såsom prioriteringar och resursfördelningar. Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är ett mer naturligt organ för de i § 5 i kommunstyrelsens reglemente angivna uppgifterna.

I och med att § 28 upphävs överförs de arbetsuppgifter som den nuvarande förhandlingsdelegationen utför till kommunstyrelsen som via delegation äger överföra arbetsuppgifterna till sitt arbetsutskott.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-28 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.

Nuvarande lydelse Förhandlingsdelegationens 28 §:
Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens 
ordförande. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare.
forts

KF § 218 forts

Föreslagen lydelse
Upphör att gälla den 1 december 2003.

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-18, § 266 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 25 september 2003.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 281 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-28.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 223, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 219 Dnr 03-398 045

Ansökan från NIHAB (Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB) om borgen avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, 

att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

NIHAB har i skrivelse 2003-04-02 ansökt om kommunal borgen för upplåning av 23 mkr för om- och tillbyggnad av lokaler för Tullskolan. På förfrågan av bolaget har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att under byggnadstiden i stället bevilja en utökad koncernkredit med 23 mkr fram till och med 31 augusti och att under tiden frågan om borgen behandlas av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB samt av kommunstyrelsen och fullmäktige.

Norrtälje Kommunhus AB har 2003-04-25 beslutat tillstyrka NIHAB:s ansökan om borgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004. Arbetsutskottet föreslås för egen del besluta att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under samma tidsrymd. forts

KF § 219 forts

Politisk beredning

Au 18/9 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-09-18, § 268 att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under 
samma tidsrymd, att ärendet i övrigt behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-25.

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § beslutat att ärendet vilandeförklaras till arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2003.

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-16. Christer Candal yrkade avslag på borgen.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 224, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Clas Lagerlund (m)
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Arne Ringefors (fp) Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Hans Andersson (fp)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 220 Dnr KS 03-698 042

Delårsrapport, andra tertialet 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2003.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat i driftbudgeten på 26,4 milj kr. Då det budgeterade resultatet är 12,2 milj kr är underskottet mot budget – 38,6 milj kr.

I av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget för 2003 är det beräknade utfallet för kommunens totala investeringar 80 milj. kr. Det prognostiserade utfallet för året är 91 milj. kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2003.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 285, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-30.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 225, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________

KF § 221 Dnr KS 03-714 016

Reservkraft, ansvarsfördelning samt installation av ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Inför årsskiftet 1999-2000 genomfördes ett reservkraftsprojekt i Norrtälje kommun. Ett antal mobila reservkraftverk inköptes för att trygga elförsörjning till samhällsviktiga objekt, inte minst under millenniumskiftet.

För att avsluta projektet och föra in reservkraft och arbetsuppgifter i kommunens organisation planerades en överlämning till och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar genom ett kommunstyrelsebeslut. Denna projektavslutning har inte fullföljts. Detta har orsakat vissa problem vid tillfällen då reservkraft behövts, framförallt utanför ordinarie arbetstid då ansvar och beslutsordning ej varit tydliga.

Tjänstemannaberedning

För att säkerställa drift och förvaltning av mobil reservkraft i kommunala lokaler har räddningstjänsten och tekniska kontoret i samråd med ledningskontoret arbetat fram ett förslag där ansvarsfördelningen tydliggörs.
Räddningstjänsten, ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-09-26 kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att genomföra den nedan beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler. forts

KF § 221 forts

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 287, föreslagit enligt, räddningstjänstens, ledningskontorets och tekniska kontorets skrivelse 2003-09-26.

Ks 9/19 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 226, föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till kommundirektören att genomföra den beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 222 Dnr KS 03-715 003

Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering – principbeslut

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen,

att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Reservation

Lars Bäck (s), Helena Ekekihl (mp) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Lars Bäcks tilläggsyrkande.
Mats Dannewitz-Linder (mp) till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
I samband med beslut om budget 2003 uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla ett system för uppföljning och utvärdering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sedan tidigare arbetat med att ta fram delar av ett system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering men har under våren 2003 intensifierat arbetet i dialog med förvaltningarna. Det förslag som tagits fram ska betraktas som ett övergripande styrdokument som behöver kompletteras med anvisningar på olika nivåer. forts


KF § 222

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen, att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004, att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Politisk beredning

Au 2/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-11.

Ks 9/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-10-09, § 227, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till lednings-kontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Beslutande sammanträde

Kf 27/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: att uppdra till kommunstyrelsen återkomma med förslag till jämställdhetsintegrering i budgetprocessen

Christer Candal (m)
avslag på Lars Bäcks tilläggsyrkande. forts

KF § 222 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss

Christer Candal (m)
att ärendet skall avgöras idag

Helena Ekekihl (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till Lars Bäcks yrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och ärendet avgörs således idag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer härefter proposition på bifall till eller avslag på Lars Bäcks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

__________
KF § 223 Dnr Ks 03-718 511

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 223.

_________KF § 224 Dnr KS-03-717 609

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) ställer med kommunfull-mäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 224

____________

KF § 225 Dnr KS 03-817 350

Interpellation från Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang VA-strategi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående VA-strategi.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 225.

_________

KF § 226 Dnr KS 03-818 312

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutred-ningen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 226.

________

KF § 227 Dnr KS 03-793 102

Nevzat Abdullahi (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Nevzat Abullahi (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Nevzat Abdullahi (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

__________

KF § 228 Dnr KS 03-746 102

Carl Johan Håkansson (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Carl Johan Håkansson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Carl Johan Håkansson (c) avsäger sig i skrivelse 2003-10-05 uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

___________
KF § 229 Dnr KS 03-730 102

Malin Gyllensten (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Malin Gyllensten (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Malin Gyllensten (s) avsäger sig i skrivelse 2003-09-21 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

__________

KF § 230 Dnr KS 03-802 102

Aldrin Cavalheiro (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Aldrin Cavalheiro (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Aldrin Cavalheiro (s) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

___________


KF § 231

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2003-10-09

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 ang förhandling med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:73 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Myndigheten för skolutveckling; Slutredovisning av statligt stöd för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande (SFS 2001:681)

Utbildningsdepartementet och Svenska Kommunförbundet ang lärarutbildningens verksamhetsförlagda del

Dnr KS 03-559 014
Norrtälje kommuns skrivelse 2003-08-26 till Näringsdepartementet ang yttrande gällande Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen, delbetänkande av Stockholmsberedningen (SOU 2003:33)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 64 ang skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:12)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 66 ang vuxnas lärande i Norrtälje kommun

Region Blekinge – ett regionalt samverkansorgan

Dnr KS 03-227 002
Ledningskontorets skrivelse 21003-09-10 ang delegationsbeslut, vidaredelegation inom ledningskontoret
forts

KF § 231 forts

Dnr KS 03-621 042
Uppdrag till Bohlin & Strömberg att genomföra en uppföljning av tidigare uppdrag avseende utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ekonomi

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Dnr KS 00-843 430
Ledningskontorets skrivelse till Naturvårdsverket ang begäran om förändring av Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret ang verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP)

Räddningsverket ang räddningstjänst i siffror 2002

Räddningsverket ang kommunal räddningstjänst 2002 – en lägesredovisning

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 1023, delen Hysingsvik – Vreta, inom Norrtälje kommun

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 1023, delen Hysingsvik-Vreta inom Norrtälje kommun

Protokoll från Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB:s styrelsemöte 2003-05-23

Dnr KS 03-697 464

Socialdepartementets remiss 030917 Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)


forts
KF § 231 forts

Dnr KS 03-699 109
Tullverkets rapport 2003-09-22 ang o Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 morganisation av Tullverket

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2003-08-13

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-04

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-24

Barn- och skolnämndens beslut ang yttrande över skollagskommitténs betänkande – skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:77; Budgetpropositionen 2004

Kerstin Bergström, som är utsedd ledamot i pensionärs- och handikapprådet påtalar att hon vill få information om pågående ärenden hos kommunstyrelsen som är av intresse för pensionärs- och handikapprådet.

Den kommande förändringen av taltidningsverksamheten har väckt irritation. Vidare meddelar Kerstin Bergström att pensionärs- och handikapprådet är mycket oroade över hur snöröjning och sandning kommer att utföras i vinter.

__________