Kommunfullmäktige 2003-12-15 1(79)

Plats och tid F.d. matsalen Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, 
kl 18.00-23.15

Beslutande Enligt förteckning


Mats Tengdelius, kultur- och fritidschef § 235
Erik Hafström, ordförande Rånäs 4H § 235
Kristin Ahlepil, guldmedaljör Rånäs 4H § 235
Annica Norström, turistchef § 235
Övriga deltagande Björn Ahlsén, kulturchef § 235
Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Clas Lagerlund (m) och Holger Forsberg (s)

Justeringens Ledningskontoret den 23 december 2003, kl 10.00.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare …...................................................................... Paragrafer 232-289
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Sune Alm Roine Wallin §§ 246-249

Justerande ..................................................................................................................
Clas Lagerlund Holger Forsberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2003-12-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-12-29 anslags nedtagande 2004-01-19 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 232

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Clas Lagerlund (m) och Holger Forsberg (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 23 december 2003, kl 10.00.

__________


KF § 233

Utdelning av hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2003

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sune Alm (s) överlämnar hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2003 till Hans Davidsson, Rånäs 4H.

Belöningskommitténs motivering lyder:

”Hans Davidsson har genom en storartad och uthållig ideell insats varit drivande i bildandet och utvecklandet av Rånäs 4H. Klubben är idag en av de framgångsrikaste friidrottsklubbarna i Sverige. Steget från landsbygds-förening till elitklubb är långt och svårt, men Hans Davidsson har lyckats att förena breddsatsningar med elitverksamhet på ett beundransvärt sätt. Han är och har genom engagemang, visionär förmåga och en stor arbets-insats varit ett föredöme som idrottsledare. Rånäs 4H har etablerat verksamhet på flera orter i kommunen och på ett flexibelt sätt anpassat sig till omvärldens förändringar.

Norrtälje kommun vill hedra en av sina största idrottsledare med Norrtälje Nyckel 2003, det år då Rånäs 4H med Hans Davidsson som primus motor på ett synnerligen lyckosamt sätt genomförde svenska mästerskapen i friidrott under tre dagar på Sportcentrum i Norrtälje. En storpublik på sammanlagt mer än 15 000 personer kunde under tre augustidagar följa de mycket välarrangerade tävlingarna. Vi fick nöjet att se världsstjärnor som Carolina Klüft, Christian Olsson, Kajsa Bergqvist och Stefan Holm göra upp om SM-medaljerna i Norrtälje.”

_________KF § 234 

Överlämnande av gåva från Lv3

Överste Leif Gunnerhell överlämnar den ordförandeklubba som använts på Lv3 till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Sune Alm (s) tar emot och tackar för gåvan.

___________ 

KF § 235

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist redovisar tillsammans med ett antal personer från två av årets stora arrangemang; SM i friidrott och Heliga Birgittas 700-års jubileum. De som deltar i redovisningen är kultur- och fritidschef Mats Tengdelius, ordföranden i Rånäs 4H Erik Hafström, guldmedaljören Kristin Ahlepil, turistchef Annica Norström och kulturchef Björn Ahlsén.

___________
KF § 236

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs på allmänhetens frågestund.

__________

KF § 237

Redovisning av nämndernas fördelning av budget år 2004

Kommunfullmäktige antog budget 2004 den 25 augusti 2003. Enligt den fastställda tidsplanen skall nämndernas fördelning meddelas kommunfull-mäktige i december månad. Vid dagens sammanträde redovisar respektive nämndsordförande sin nämnds budgetfördelning 2004 i nedanstående ordning.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), barn- och skol-nämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m), byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c), kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd), miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c), omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c), social-nämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m), utbildningsnämndens ordförande Nils Matsson (m), tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) och trafiksäkerhetsnämndens ordförande Roine Wallin (fp).

Därutöver yttrar sig Olle Jansson (s), Anders Fransson (s), Ragnar Bergsten (s), Roland Larsson (s), Ingrid Landin (mp), Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v).

____________
Kf § 238 Dnr KS 03-719 026

Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner

Beslut

att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfull-mäktiges godkännande vid sammanträde 2003-09-29, § 204, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns jämställdhetsplaner.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 238.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 238.

Ingrid Landin (mp) och Lars Bäck (s) yttrar sig.

___________

KF § 239 Dnr Ks 03-718 511

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-10-27, § 223, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om gårdsgatorna i Norrtälje centrum.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 239.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 239.

Catarina Wahlgren (v) och Roine Wallin (fp) yttrar sig.

___________KF § 240 Dnr KS-03-717 609

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Catarina Wahlgren (v) och Solveig Persson (s) ställde med kommunfull-mäktiges godkännande vid sammanträde 2003-10-27, § 224, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för de ungdomar som inte studerar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 240.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 240.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

____________

KF § 241 Dnr KS 03-817 350

Besvarande av interpellation från Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang VA-strategi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) och Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-10-27, § 225, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående VA-strategi.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 241.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 241.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 242 Dnr KS 03-818 312

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-10-27, § 226, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutred-ningen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 242. 

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig. .

___________

KF § 243 Dnr KS 03-832 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet med uppdrag till tekniska nämnden att göra en översyn av fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen med inriktning att den rörliga delen ur miljösynpunkt skall öka.


Bakgrund

I tekniska kontorets förslag till taxa för år 2004 föreslås två olika nivåer på den fasta årliga avgiften. Alternativ 1 innebär en höjning med 8 % och alternativ 2 innebär en höjning med 10 %.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 92 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska kontorets förslag till VA-taxa för 2004 enligt förslag daterat 23 september 2003 enligt alternativ 1 samt att medge att 3.150.000 kr ur VA-fonden nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-11-12 att i relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring förutom att tekniska nämnden föreslår en höjning av den fasta årliga avgiften. I taxan har en ny paragraf (18.2) förts in.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 att gälla från och med den 1 januari 2004, att medge att 3.150.000 kr disponeras från eget kapital/VA-fonden, att nyttjas 2004 för underhålls-åtgärder.
fortsKF § 243

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 334 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-12.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 250 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004, att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Lenneke Sundblom (s) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss med uppdrag till tekniska nämnden att göra en översyn av fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen med inriktning att den rörliga delen ur miljösynpunkt skall öka.

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- att ärendet skall avgöras idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till återremiss forts

KF § 243 forts

Omröstningsresultat

Med 31 ja och 30 nej har kommunfullmäktige beslutat, med stöd av KL 5 kap 36 §, att återremittera ärendet med uppdrag till tekniska nämnden att göra en översyn av fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen med inriktning att den rörliga delen ur miljösynpunkt skall öka.

Christer Candal (m), Catarina Wahlgren (v), Hans Andersson (fp), Roland Larsson (s) och Berit Elisson (fp) yttrar sig.

___________


KF § 244 Dnr KS 03-883 406

Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 

att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret, avrundat uppåt till närmast 10-tal kronor. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004 och tills vidare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-12-20 nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Svenska Kommunförbundet har upprättat ett nytt förslag till uppläggning av taxa inom bl a Miljöbalkens område i syfte att bl a öka avgiftsfinansieringen och öka möjligheterna till resursförstärkningar inom området.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2003-11-04, § 152 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta taxebestämmelser för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken daterade 2003-10-20 att gälla från och med 1 januari 2004 och tillsvidare, att fastställa timtaxa för år 2004 och tillsvidare med 2003 års timtaxa (670 kr) uppräknat med index och avrundad uppåt till närmaste 10-tal kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-17 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
fortsKF § 244 forts

att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret, avrundat uppåt till närmast 10-tal kronor. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 335, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 251, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 15/12 Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 245 Dnr KS 03-910 450

Förslag till renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2004 och tillsvidare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 156 att Norrtälje kommuns nya och delvis ändrade renhållningsordning skulle gälla från och med 
2003-01-01. Detta innebar en övergång från veckohämtning till 14-dagarshämtning som standard avseende hushållssopor från enfamiljshushåll.

Tekniska nämnden beslutade 2003-10-23, § 91 att godkänna tekniska kontorets förslag till nytt tjänsteutbud för insamling av hushållssopor för fastlandsdelen för permanent och fritidsboende i en och tvåfamiljsfastigheter på så sätt att möjligheten att använda 240-liters säck stryks. Vid hämtning 26 ggr/år skall abonnenten kunna välja mellan enskild eller gemensam säckhållare. Tekniska kontoret fick i uppdrag att snarast återkomma med förslag om renhållningstaxa.

Tekniska nämnden beslutade den 20 november 2003, § 108 att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa, daterad den 11 november 2003 att gälla från den 1 januari 2004 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-24 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2004 och tills vidare.

fortsKF § 245 forts

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-27, § 349 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-24.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-11-27, § 252 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 15/12 Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________

KF § 246 Dnr KS 03-914 710

Antagande av förslag till barnomsorgstaxa att gälla från och med den 1 januari 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till ny barnomsorgstaxa,

att upphäva den 16 juni 2003, § 137 antagna barnomsorgstaxan samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-11-17, § 123 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta de från staten beslutade högsta nivåerna i maxtaxan för barnomsorgen att gälla från och med den 1 januari 2004.

Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2004 höja den högsta avgiften inom maxtaxan för barnomsorgen. Kommunens statsbidrag för år 2004 kommer att minska med c:a 1,5 mkr.

Barn- och skolförvaltningen redogör i skrivelse 2003-10-27 för förslag till nya avgiftsnivåer i barnomsorgstaxan för att täcka det intäktsbortfall som det minskade statsbidraget innebär.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny barnomsorgstaxa, att upphäva den 16 juni 2003, § 137 antagna barnomsorgstaxan samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.

Politisk beredning

Au 4/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 361 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-28.
forts

KF § 246 forts 
Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-12-15, § 292 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Lotta Lindblad-Söderman (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

__________KF § 247 Dnr KS 03-595 102

Begäran om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen på grund av studier

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) rätt att kvarstå som förtroendevald i barn- och skolnämnden denna mandatperiod ut.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp), som är ersättare i barn – och skolnämnden, har i en skrivelse till kommunfullmäktige ansökt om att få kvarstå som förtroendevald trots att hon har flyttat från kommunen. 
Ledamöter och ersättare i nämnder väljs bland dem som har rösträtt vid val av kommunfullmäktige (4 kap. 2, 5 § § KL). Ett av rösträttskriterierna är att vederbörande skall vara folkbokförd i kommunen. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Valbarhetsvillkoren är också villkor för rätten att inneha uppdraget under mandatperioden.
Från och med den 1 juli 2002 (Prop. 2001/02:80) har fullmäktige givits rätt att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige och som under mandatperioden upphör att vara valbar, får ha kvar sina uppdrag under mandattiden.
Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-09-04, § 16 föreslagit kommunfullmäktige att medge Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) rätt att kvarstå som förtroendevald i barn- och skolnämnden denna mandatperiod ut.
Politisk beredning
Au 15/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 299, föreslagit enligt förtroendemannakommitténs beslut 2003-09-04, § 16.
forts
KF § 247 
Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 254, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
__________ KF § 248 Dnr Ks 03/556 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Au 6/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-06, § 310.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2003-11-27, § 255.

Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) yttrar sig.

__________


KF § 249 Dnr KS 02-872 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Rangarnö 1:7 i Väddö församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt byggnadsnämndens beslut 2003-09-25, § 348 anta detaljplan för del av fastigheten Rangarnö l:7 i Väddö församling.


Bakgrund

Fastigheten ligger 6 km söder om Älmsta utmed vägen mot Björkö Arholma. Det omfattar cirka 0,4 ha. Marken är i enskild ägo.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 30 oktober – 13 december 2002 samt utställt för granskning under tiden 29 april – 27 maj 2003.

Planens syfte

Planen upprättas för att kunna fullfölja ett positivt ställningstagande till ny fritidsbebyggelse på fastigheten, som i gällande plan är utlagd som allmän platsmark – grönområde.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-09-25, § 348 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 13/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 322, föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-09-25, § 348.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 256, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KF § 250 Dnr KS 03-625 739

Höjd avgift för snöröjning säsongen 2003-2004 samt avveckling av snöröjningstjänst för pensionärer fr o m 1 maj 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna omsorgsnämndens förslag till ny avgift 2003/2004, 

att godkänna omsorgsnämndens förslag om avveckling av snöröjning från och med den 1 maj 2004 för pensionärer.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Avgiften har varit oförändrad sedan år 1996 och har kostat brukarna 605 kr per säsong. Kostnaderna för snöröjningen har ökat avsevärt under de senaste två åren.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande till omsorgsnämnden 2003-05-18 föreslagit att avgiften för snöröjning höjs från 605 kr till 1500 per säsong. När avtalet går ut år 2004 med nuvarande entreprenör föreslås att denna verksamhet upphör.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-06-06, § 80 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ny avgift 2003/2004, att godkänna förvaltningens förslag om avveckling av snöröjning från och med den 1 maj 2004 för pensionärer.

Politisk beredning

Au 13/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 330 föreslagit enligt omsorgsnämndens beslut 2003-06-06, § 80.

forts

KF § 250 forts

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 257 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 15/12 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 251 Dnr KS 03-878 045

Ansökan från NIHAB om borgen för byggande av studentbostäder i kasern 6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja NIHAB borgen om 14 mkr för byggande av studentbostäder i kasern 6, 

att årlig avgift ska uttas enligt beslut gällande år 2004.


Bakgrund

NIHAB:s styrelse har beslutat begära kommunal borgen om 14 mkr för ombyggnad av Kasern 6 till 33 studentbostäder. Bolaget genom dess VD har därutöver begärt en utökad koncernkredit, vilket behandlats i separat ärende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB borgen om 14 mkr för byggande av studentbostäder i kasern 6, att årlig avgift ska uttas enligt beslut gällande år 2004.

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 345 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-11.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 258 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

___________
KF § 252 Dnr KS 03-77 041

Justering av ramar i budget 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att följande ramförändringar skall göras i budget 2004: 

för taltidningen överförs 462 tkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, 

för mark- och exploateringsavdelningen överförs 2 410 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, 

för nyinrättad controllertjänst överförs 300 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, 

för arbetsmarknadsprojekt flyttas 200 tkr från kommunstyrelsen till socialnämnden, 

för fackligt förtroendevalda inom lärarförbundet flyttas från kommunstyrelsen 173 tkr till barn- och skolnämnden och 176 tkr till utbildningsnämnden,

för fastighetsregistret FIR flyttas från byggnadsnämnden 135 tkr och från tekniska nämnden 145 tkr till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Vissa justeringar behöver göras mellan nämndernas ramar i budget 2004. Orsaken till detta är att ansvaret för vissa verksamheter flyttas och att kostnaderna för dessa inte var kända när budgeten upprättades.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att följande ramförändringar skall göras i budget 2004: För taltidningen överförs 462 tkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, forts


KF § 252 forts

för mark- och exploateringsavdel-ningen överförs 2 410 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, för nyinrättad controllertjänst överförs 300 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, för arbetsmarknadsprojekt flyttas 200 tkr från kommunstyrelsen till socialnämnden, för fackligt förtroendevalda inom lärarförbundet flyttas från kommunstyrelsen 173 tkr till barn- och skolnämnden och 176 tkr till utbildningsnämnden, för fastighetsregistret FIR flyttas från byggnadsnämnden 135 tkr och från tekniska nämnden 145 tkr till kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 346 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-13.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 259 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KF § 253 Dnr KS 02-839 311

Redovisningar av alternativa förslag för gång- och cykeltrafiken till och från Solbacka gård, Vätövägen i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att planskild trafiklösning för gående, cyklister och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, 

att bevilja tekniska nämnden 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-, cykel och mopedvägar (GCM-vägar) vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen,

att finansiering sker med egna medel,, 

att tekniska nämndens budgetram utökas år 2005 med 240 tkr för utökade driftkostnader.


Bakgrund

Boende i östra Solbacka önskar en säker trafiklösning för oskyddade trafikanter vid områdets anslutning till Vätövägen. För att komma till och från gång- och cykelvägen och busshållplatsen måste oskyddade trafikanter korsa Vätövägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-02-17, § 10, bl.a. att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga alternativa förslag för gång- och cykeltrafiken till och från området.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-03-27, § 30 beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta att planskild trafiksäkring för gående, cyklister och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, att anslå 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-, cykel och mopedvägar (GCM-vägar), att tekniska nämndens budgetram utökas år 2004 med 240 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska kontoret får belasta anslagen med kostnader för aktuella arbeten. 
forts

KF § 253 forts

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-05-14, § 176 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering med en utredning vad gäller övergångsställe med signalanläggning. Komplettering av gång- cykel och mopedvägar (GCM) förslaget med övergångsställe och stopplikt vid Planetvägens utfart mot Vätövägen. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 95 beslutat uttala att alternativ med nybyggnad av övergångsställe med signalanläggning och gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) med övergångsställe beräknats till en kostnad av 1.590.000 kr, att vid ev beslut om genomförande av alterna-tivet skall tekniska nämndens budgetram utökas för 2004 med 189.000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska nämnden kvarstår med tillstyrkan avseende huvudförslaget med planskildhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-26 anfört att då tidplanen 
förskjutits föreslås att begärd utökning av driftbudgetramen beviljas först år 2005. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-mäktige besluta att planskild trafiklösning för gående, cyklister och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, att bevilja tekniska nämnden 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-cykel och mopedvägar (GCM-vägar) vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen, att finansiering sker med egna medel, att tekniska nämndens budgetram utökas år 2005 med 240 tkr för utökade driftkostnader.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-05-14, § 176 att återremittera ärendet till tekniska nämnden. 

Au 13/11 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-11-13, § 331 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 351 föreslagit enligt tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 95. forts
KF § 253 forts

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 273 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Holger Forsberg (s), Kjell Jansson (m), Roine Wallin (fp) och Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

___________
KF § 254 Dnr KS 03-704 003

Förslag till ny instruktion för demokrati- och förtroende-manna-kommittén

Beslut

Vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla ledningskontorets förslag till instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén, dock med den förändringen att ersättare skall kallas enligt samma regler som gäller för kommunstyrelsen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ledningskontor har remitterat förslag till ny instruktion för en demokrati- och förtroendemannakommitté till förtroendemannakommittén.

Förslaget innebär att nuvarande förtroendemannakommitté övertar de uppgifter som enligt fullmäktigebeslut våren 2003 skulle ha handlagts av en nyvald demokratikommitté.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-10-22, § 21 beslutat att såsom yttrande bifalla förslag till instruktion dock med följande ändrad lydelse under 3 §; Ersättare kallas till sammanträde om ledamot är förhindrad att närvara eller då kommittén finner det lämpligt.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2003-11-27, § 337 samt kommunstyrelsens sammanträde samma dag, § 253.

forts


KF § 254 forts

Au 4/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 360 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse med Bengt Ericssons (c) tilläggsyrkande- att ersättare skall kallas enligt samma regler som gäller för kommunstyrelsen.

Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-12-15, § 293 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – bifall till kommunstyrelsens förslag men med den ändring att i 1 § 1. skall följande text utgå ”där frågan om e-demokrati är en särskilt prioriterad fråga”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

_________

KF § 255 Dnr KS 03-943 257

Delegation till kommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt ang fastigheten Finsta 1:66 (f.d. Finsta Naturbruksgymnasium)

Beslut

Miljöpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att delegera till kommunstyrelsen att besluta i två förköpsärenden angående fastigheten Finsta 1:66 (f.d. Finsta Naturbruksgymnasium).


Bakgrund

Ledningskontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende Locum AB:s försäljning av fastigheten Finsta 1:66. Försäljningen av fastigheten är uppdelad i två köpekontrakt. Köpare är i båda fallen är Jonas Sandgren.

Köpekontrakt 1 är daterat 2002-09-19 och avser fastigheten Finsta 1:66 med undantag för den centrala delen. Köpeskillingen är 33.000.000 kr.

Köpekontrakt nr 2 är daterat 2003-10-31 och avser den del av Finsta 1:66 som undantogs i det första kontraktet. Köpeskillingen är 11.500.000 kr.

Fastighetens totala areal är ca 600 ha. Taxeringsvärde saknas på grund av att fastigheten är taxerad som lantbruksenhet för skol- eller vårdändamål.

Enligt 7 § andra stycket förköpslagen skall förköp utövas genom att kommunen underrättar säljare och köpare om beslut att utöva förköp samt anmäler detta beslut till tingsrättens inskrivningsmyndighet senast tre månader efter det att kommunen erhöll förköpsanmälan, d v s senast 2004-02-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-12-03 kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att besluta i två förköpsärenden angående fastigheten Finsta 1:66. forts
KF § 255 forts

Politisk beredning

Au 4/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 362 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-03.

Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-12-15, § 294 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz-Linder (mp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

_________
KF § 256 Dnr KS 03-942 257

Delegation till kommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt ang fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvsfastigheten, Varvsgatan i Norrtälje)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärendet angående fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvsfastigheten, Varvsgatan i Norrtälje).


Bakgrund

Ledningskontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende försäljning av fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad). Köpekontraktet är daterat 2003-11-06 och köpeskillingen är 6.350.000 kr. Köpare är Varvsbyggarna i Norrtälje AB genom Roland Brodin och Lloyd Falk. 

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2003-12-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta delegera till kommun-styrelsen att besluta i förköpsärende angående fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78.

Politisk beredning

Au 4/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 363 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-03.

Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-12-15, § 295 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts


KF § 256 forts

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag 

_________ 
KF § 257 Dnr KS 03-664 107

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Roslagsmuséet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

__________ 

KF § 258 Dnr KS 03-897 107

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

__________


KF § 259 Dnr KS 03-869 107

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Rödakorsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Rödakorsgården..

____________

KF § 260 Dnr KS 03-940 107

Årsredovisning 2002; Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Norrtälje Naturvårdsfond.

_________ 

KF § 261 Dnr KS 03-773 107

Årsredovisning 2002; Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

___________

KF § 262 

Kommunfullmäktiges sammanträden 2004

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att fastställa upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2004, med ändringen att temadagen den 26 januari skall vara ordinarie besluts-sammanträde.


Bakgrund

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till sammanträdesdagar för 2004.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Sune Alm (s)
- att temadagen den 26 januari skall vara ordinarie beslutssammanträde.

_________ 

KF § 263 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2004 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.


Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2004 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

__________ 

KF § 264 Dnr KS 03-291 009

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) ang redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Rubricerade motion inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31 § 71 av ledamoten Lars Bäck (s ). I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan om redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen.
Förtroendemannakommittén har berett motionen och anför bland annat att de uppgifter som motionären frågar efter finns till stor del redan tillgängliga i offentliga register som berör inkomster, fastighetsägande, styrelseplatser i bolag m m. Ett eget lokalt register skulle vara relativt resurskrävande.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-09-04, § 15 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 15/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 298 behandlat ärendet.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 243 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till förtroende-manna-kommitténs beslut 2003-09-04, § 15, avslå motionen.

__________
KF § 265 Dnr KS 01-286 511

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) ang hastighets-begränsning på Hensviksvägen i Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26, § 69. I motionen föreslås att hos Länsstyrelsen begära ändring av högsta hastigheten på Hensviksslingan från 70 km till 50 km/tim.

Enligt Trafikförordningen 1998:1276 är Länsstyrelsen i Stockholms län beslutsmyndighet och beslutar om ev hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på aktuell väg.

Kommunen är remissinstans avseende ansökningar om hastighetsbegränsningar på vägar/gator utanför tättbebyggt område, vilket gäller i detta ärende. Innan Länsstyrelsen beslutar får kommunen avge yttrande i detta ärende.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-08-30, § 188 beslutat att som yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionsskrivelsen översändes till Länsstyrelsen i Stockholms län för handläggning.

Efter remiss från arbetsutskottet har tekniska kontoret i tjänsteskrivelse 2003-06-24 anfört, att efter motionens inlämnande beslutade länsstyrelsen 2002-04-02, i samband med översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunen, om hastighetsbegränsning till högst 50 kv/tim på väg 1106 mellan norra anslutningen till väg 1103 och 100 meter väster därom. 

Trafiksäkerhetsnämnden föreslås besluta att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad.
forts


KF § 265 forts


Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2003-09-03, § 138 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden för beaktande samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. 

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2003-10-22, med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens yttrande, föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 171 beslutat att remittera motionen till trafiksäkerhetsnämnden för yttrande.

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

Ks 27/11 Kommunstyelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 244 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till trafiksäkerhets-nämndens sammanträde 2003-09-03, § 138, anse att motionen skall vara besvarad.

_________


KF § 266 Dnr KS 03-414 612

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar/fastig-hetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 106. I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen i samarbete med Roslagsbostäder inför en vaktmästar/fastighetsskötarutbildning på Roden-
gymnasiet.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2003-08-27 till utbildningsnämnden anfört att det nationella gymnasieprogrammet Energiprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom 
bl a fastigheter samt för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpsanläggningar. Energiprogrammet finns sedan tre år på Rimbo Tekniska gymnasium. 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2003-10-01, § 73 föreslagit att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-10-21 kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2003-10-01, § 73 – att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.


forts


KF § 266 forts

Politisk beredning

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 301 föreslagit att motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 245 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

___________

KF § 267 Dnr KS 03-641 760

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) ang drogproblem i Hallstavik/Häveröområdet

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motonen inlämnades av Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) vidkommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 173. I motionen föreslås att aktiva åtgärder omedelbart planeras och genomförs för att vända den negativa utvecklingen i Hallstavik/Häveröområdet, att insatserna redovisas i fullmäktige före årets slut.

Socialförvaltningen har i yttrande 2003-10-01 anfört att problemen i Hall-
stavik har uppmärksammats i den samverkansgrupp som finns i Hallstavik, där också polis, skola m fl ingår. Man har bland annat initierat en kartläggning av var problemen finns och vari de består. Först när man vet det, vet man vilka åtgärder som krävs på sikt. Socialförvaltningen redovisar även andra åtgärder som att förstärka lokalkontoret med fler personal samt att fältsamordnarna kommer att vara mer i Hallstavik. De kommer att utföra den kartläggning som tidigare nämnts och som skall vara klar före oktober månads utgång. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att motionen skall anses vara besvarad dels med hänvisning till det som framkommit i tjänsteskrivelsen dels med att socialnämnden återkommer till kommunfullmäktige när nämnda kartläggning är genomförd och man mer vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning.

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-10-02, § 268 beslutat enligt 
kontorets förslag.


forts

KF § 267 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-22 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02 - att anse motionen vara besvarad samt att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning. 

Politisk beredning

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 246 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02, bifalla motionens första att-sats, att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning samt att i övrigt anse motionen vara besvarad. 

___________ 

KF § 268 Dnr KS 02-687 001

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Ulla Engdahl (c) om kvalitetssäkring av Norrtälje kommun för ansökan om inträde i den Europeiska Slow Cities-organisationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 193. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda frågan för ansökan om medlemskap i Slow Cities-organisa-tionen. 

Slow Cities (Cittaslow) är ett nätverk med italienska småstäder där livskvaliteten står i centrum. Nätverket är ett sätt för små- och medelstora kommuner att utbyta idéer och lära av varandra för att utvecklas till attraktiva orter där möjligheterna till en kvalitativ livsföring prioriteras – ett alternativ till storstädernas stress och hets.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-25 bl a anfört att i kommunens vision finns att kommunens utveckling ska planeras utifrån en ekologisk grundsyn, att stadsbyggnaden ska präglas av småskalighet och stimulera lokal livsmedelsproduktion. Ledningskontoret anser att planeringen av Norrtälje kommun och staden sker idag med samma grundfilosofi som Slow City rekommenderar.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen samt att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.

Politisk beredning

Au 6/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27.
forts

KF § 268 forts

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 248 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.

__________


KF § 269 Dnr KS 01-112 622

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang matpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 9. I motionen föreslås att en matpolicy utarbetas som garanterar alla inom omsorgen, barn- och skola och utbildningen rätten att välja vegetarisk och vegansk kost.

Barn- och skolförvaltningen uttalar att det finns av nämnden fastlagda riktlinjer ang möjligheten att välja special- och alternativkost. Specialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etiska, etniska och religiösa skäl. Vegetarisk mat serveras till dem som önskar efter samråd med förälder/ vårdnadshavare och den ansvariga för matlagningen. Vegankost kan inte erbjudas inom barnomsorgen då det är svårt att uppnå rekommendationerna för energi- och näringsämnen.

Utbildningsförvaltningen uttalar att det på Rodengymnasiet alltid finns möjlighet att äta vegetarisk mat. Rodengymnasiet är mycket restriktiva med att erbjuda vegankost.

Inom omsorgsförvaltningen finns stor möjlighet till att få anpassad mat efter den enskilda kundens behov.

Kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2002, § 183 en folkhälsoplan för 2002-2006. I planen nämns som ett angeläget område att arbeta för en näringsrikare kost riktad mot alla åldersgrupper då hälsovinsterna kan bli stora.


forts


KF § 269 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 12/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-12, § 327 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-04.

Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 249 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och 
att därmed anse motionen vara besvarad.

_________

KF § 270 Dnr KS 03-961 740

Motion från Lenneke Sundblom (s) och Kristina Almén (s) om att inte stoppa intagningen till Solhem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till omsorgsnämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) och Kristina Almén (s) lämnar in följande motion om att inte stoppa intagningen till Solhem.

”Motion etc……..” Bilaga § 270.

___________

KF § 271 Dnr KS 03-962 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildnings-nämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) lämnar in följande motion om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor.

”Motion etc……..” Bilaga § 271

_____________

KF § 272 Dnr KS 03-963 314

Motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) om att kommunen bör vara väghållare i Älmsta tätort

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) lämnar in följande motion om att kommunen bör vara väghållare i Älmsta tätort.

”Motion etc………..” Bilaga § 272.

__________ 

KF § 273 Dnr KS 03-960 537

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) om på vems uppdrag det planeras för utbyggd flygplats vid Mellingeholm

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställer med kommunfull-mäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om på vems uppdrag det planeras för utbyggd flygplats vid Mellingeholm.

”Interpellation etc………” Bilaga § 273

_________

KF § 274 Dnr KS 03-964 009

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om på vilket sätt kommunen arbetar med frågor som moral och etik i de kommunala förvaltningarna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om på vilket sätt kommunen arbetar med frågor som moral och etik i de kommunala förvaltningarna.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 274.

_______

KF § 275 Dnr KS 03-931 100

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Mats Dannewitz Linder (mp) om ”motion för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokra-tiska processerna”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Mats Dannewitz Linder (mp) ställer med kommunfullmäktiges god-kännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om ”motion för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokra-tiska processerna”.

”Fråga etc…….” Bilaga § 275.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

Nej, skälet till dröjsmålet är inte att kommunstyrelsen har ”nedgraderat” demokratifrågornas betydelse.

Ja, man försöker komma med ett förslag till mer nyanserad behandling

___________

KF § 276 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i utbildningsnämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i utbildningsnämnden för socialdemokraterna välja

Lars-Erik Jansson
Ringvägen 18
763 40 Hallstavik


Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2003-10-27, § 230 Aldrin Cavalheiro (s) entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________ 

KF § 277 Dnr KS 03-63 102

Val av ledamot i utbildningsnämnden för centerpartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot för centerpartiet i utbildningsnämnden välja nuvarande ersättaren

Jane Trepp
Östergården Gåsvik 3160
760 40 Väddö

att till ersättare välja 

Hans Öijerstedt
Brunkeberg 5480
762 92 Rimbo

Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2003-10-27, § 228 Carl Johan Håkansson entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________

KF § 278 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i tekniska nämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i tekniska nämnden för socialdemokraterna välja

Daniel Karlsson


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-10-27, § 227 beviljat Nevsat Abdullahi entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

____________


KF § 279 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för socialdemokraterna välja

Natalie Lindqvist


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-10-27, 229 beviljat Malin Gyllensten entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritids-nämnden. 

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________
KF § 280 Dnr KS 03-63

Kompletteringsval till styrelsen i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB, tre ledamöter och en ersättare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamöter i Järnvägsparken HB välja

Kurt Lodenius (c)
Karl-Axel Öst (fp)
Sune Alm (s)

att till ersättare i Järnvägsparken HB välja

Kerstin Bergström (s)

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2003-08-25, § 166 beslutat förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB och skall därför utse ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valbered-ningens förslag.

__________
KF § 281 Dnr KS 03-966 102

Carl Ankar (c); avsägelse av uppdrag som ersättare i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Carl Ankar (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Carl Ankar (c) avsäger sig i skrivelse 2003-12-15 uppdrag som ersättare i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

___________

KF § 282 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB välja

Alf Werlinder (kd)
Rönnbärsvägen 42
761 63 Norrtälje 

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Carl Ankar (c) entledigande från uppdrag som ersättare i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valbered-ningens förslag.

____________

KF § 283 Dnr KS 03-857 102

Patricia Morales (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Patricia Morales (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Patricia Morales (s) avsäger sig i skrivelse 2003-10-20 uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

___________

KF § 284 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för socialdemokraterna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för socialdemokraterna välja

Katrine Mattsson
Brevik 3299
760 40 Väddö

Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Patricia Morales (s) entledigande från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskydds-nämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valbered-ningens förslag.

_________ 

KF § 285 Dnr KS 03-858 102

Olle Ringenson (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i Roslagsmuséets styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Olle Ringenson (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Olle Ringenson (m) avsäger sig i skrivelse 2003-10-15 uppdrag som ersättare i Roslagsmuséets styrelse.

__________ 

KF § 286 Dnr KS 03-63 102

Val av ersättare i Roslagsmuséets styrelse för moderata samlingspartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ersättare i Roslagsmuséets styrelse för moderata samlingspartiet välja

Ann Lewerentz
Domherrevägen 14 A
761 63 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Olle Ringenson (m) entledigande från uppdrag som ersättare i Roslagsmuséets styrelse.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valbered-ningens förslag.

___________ 

KF § 287 Dnr KS 03-951 102

Bengt Larsson (s); avsägelse av uppdrag som ledamot av styrelsen för Stiftelsen Sportcentrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bengt Larsson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Bengt Larsson (s) avsäger sig i skrivelse 2003-12-09 uppdrag som ledamot av styrelsen för Stiftelsen Sportcentrum.

________ 

KF § 288 Dnr KS 03-967 102

Bodil Henriksson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Bodil Henriksson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Bodil Henriksson (s) avsäger sig i skrivelse 2003-12-12 uppdrag som ersättare i förtroendemannakommittén för socialdemokraterna.

____________
KF § 289

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Förtroendemannakommitténs protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2003.

Tack till Norrtälje kommun från sekreteraren i Finstastiftelsen Torsten Söderstam för inbjudan till avslutningen av jubileumsåret 2003 till minne av Den Heliga Birgitta.


Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde den 27 november:

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:78 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:81; Hög kommunal sjukfrånvaro – en statistisk synvilla?

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:84; Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:85; BAS-brandbilar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:86; Budgetförutsättningar åren 2004-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:88; Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade m m.

Styrelseprotokoll från Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder AB samt Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB

Barnombudsmannens nyhetsbrev

Uppföljning av omsorgsnämndens ekonomi och verksamhet

forts

KF § 289 forts

Dnr KS 03-821 100
Finansdepartementet; Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88)

Räddningsverket; Rapport från MÅSTE-projektet

Finansdepartementet; Betänkandet Efter Kommundelegationen – hur gick det?

Mångfald i praktiken – ett utvecklingsarbete i Östergötland

Dnr KS 03-789 420

Länsstyrelsens yttrande avs anläggande av sjöförlagd telekabel i Norrfjärden

Dnr KS 03-774 106
Föreningen för Finstas forntid och framtid; Tack för kommunens insatser med anledning av ”Birgitta 700 år”

Dnr KS 03-781 141
Ledningskontorets skrivelse 031014 ang projektet Open for Business

Dnr KS 03-759 430
Miljödepartementet; Remiss av Havsmiljökommissionens slutbetänkande ”Havet – tid för en ny strategi” SOU 2003:72

Luftfartsverkets skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun ang Bana 3 på Arlanda

Tack från Portugals ambassadör för besök i Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:80; Aktuellt om äldreomsorgen

Statistiska centralbyrån; Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, bidrags- och avgiftsåret 2004, preliminärt utfall
forts

KF § 289 forts

Statistiska centralbyrån; Statsbidrag m m för år 2004

Skrivelse till kommunala handikapprådet från tekniska kontoret ang problem kring flisupplaget i Norrtälje hamn för allergiker

Dnr KS 03-698 042
Tekniska nämndens beslut 2003-09-25, § 74 ang vidtagna och kommande åtgärder för att underskott inte ska uppstå i nämndens bokslut

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 19 november 2003.

Kommunens revisorer; Granskning av delårsbokslut jan-aug. 2003

________