Kommunfullmäktige 2004-01-26 1(42)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, 
kl 18.00-21.20

Beslutande Enligt förteckning


Leif Klasson, IT-chef § 2
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Arne Ringefors (fp) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 2 februari 2004, kl 17.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-32
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Arne Ringefors Ragnar Bergsten

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-01-26

Datum för 2004-02-03 anslags nedtagande 2004-02-24 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Ringefors (fp) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 2 februari 2004, kl 17.00.

__________

KF § 2

Information från kommunstyrelsen

IT-chef Leif Klasson redovisar den bredbandsupphandling som nu genomförts.

__________


KF § 3

Allmänhetens frågestund

Lennart Holm, som företräder Finstagruppen, ställer frågor angående Norrtälje kommuns syn på det pågående förvärvet av f.d. naturbruks-gymnasiet i Finsta samt etablering av 3G-mast.

Christer Candal (m), Torgny Åberg (c) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

Lennart Edbom ställer fråga till tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) angående kvaliteten på det vatten som säljs till kommu-nens vattenkonsumenter.

Kjell Jansson (m) svarar och Ann Lewerentz (m) yttrar sig.

_________


KF § 4 Dnr KS 03-832 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, enligt tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 92, anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 enligt tekniska kontorets skrivelse daterad den 23 september 2003, alternativ 1, 

att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.


Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

I tekniska kontorets förslag till taxa för år 2004 föreslås två olika nivåer på den fasta årliga avgiften. Alternativ 1 innebär en höjning med 8 % och alternativ 2 innebär en höjning med 10 %.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 92 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska kontorets förslag till VA-taxa för 2004 enligt förslag daterat 23 september 2003 enligt alternativ 1 samt att medge att 3.150.000 kr ur VA-fonden nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.
forts

KF § 4 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-11-12 att i relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring förutom att tekniska nämnden föreslår en höjning av den fasta årliga avgiften. I taxan har en ny paragraf (18.2) förts in.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-mäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 att gälla från och med den 1 januari 2004, att medge att 3.150.000 kr disponeras från eget kapital/VA-fonden, att nyttjas 2004 för underhålls-åtgärder.

Föreligger ny skrivelse från tekniska kontoret 2004-01-12 med förslag att tekniska nämnden godkänner den översyn som kontoret gjort.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-01-15, § 2 beslutat att godkänna den översyn som tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2004-01-12 samt att i övrigt vidhålla tidigare beslut i tekniska nämnden 2003-10-23, § 92.

Politisk beredning

Au 27/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 334 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-12.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 250 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004, att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet. 

Kf 15/12 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-12-15, § 243 beslutat att återremittera ärendet med uppdrag till tekniska nämnden att göra en översyn av fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen med inriktning att den rörliga delen ur miljösynpunkt skall öka. forts


KF § 4 forts

Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-21, § 10.

Ks 26/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-26, § 2 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 enligt tekniska kontorets skrivelse daterad den 23 september 2003, alternativ 1, att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt att taxan skall gälla från och med den 1 februari 2004.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ks 26/1 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag 

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Lars Bäck (s) och Bridget Wedberg (mp)
- att den föreslagna höjningen skall tas ut på den rörliga delen av brukningsavgiften.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 5 Dnr KS 03-664 107 

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Roslagsmuséet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

__________

KF § 6 Dnr KS 03-897 107

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

__________


KF § 7 Dnr KS 03-869 107

Årsredovisning 2002; Stiftelsen Rödakorsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Stiftelsen Rödakorsgården..

____________

KF § 8 Dnr KS 03-940 107

Årsredovisning 2002; Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Norrtälje Naturvårdsfond.

_________ 

KF § 9 Dnr KS 03-773 107

Årsredovisning 2002; Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

___________


KF § 10 Dnr KS 03-291 009

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) ang redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till förtroende-manna-kommitténs beslut 
2003-09-04, § 15, avslå motionen.

Reservation 

Lars Bäck (s) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Rubricerade motion inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31 § 71 av ledamoten Lars Bäck (s ). I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan om redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen.
Förtroendemannakommittén har berett motionen och anför bland annat att de uppgifter som motionären frågar efter finns till stor del redan tillgängliga i offentliga register som berör inkomster, fastighetsägande, styrelseplatser i bolag m m. Ett eget lokalt register skulle vara relativt resurskrävande.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-09-04, § 15 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 15/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 298 behandlat ärendet.

forts

KF § 10

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 243 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till förtroende-manna-kommitténs beslut 2003-09-04, § 15, avslå motionen.

Beslutande sammanträde

Kf 26/1 Yrkanden:

Bengt Strandberg (m) med instämmande av Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Bäck (s)
- bifall till motionen.

Louise Branting yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Bäcks (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 11 Dnr KS 01-286 511

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) ang hastighets-begränsning på Hensviksvägen i Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till trafiksäkerhets-nämndens sammanträde 2003_09-03, § 138, anse att motionen skall vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26, § 69. I motionen föreslås att hos Länsstyrelsen begära ändring av högsta hastigheten på Hensviksslingan från 70 km till 50 km/tim.

Enligt Trafikförordningen 1998:1276 är Länsstyrelsen i Stockholms län beslutsmyndighet och beslutar om ev hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på aktuell väg.

Kommunen är remissinstans avseende ansökningar om hastighets-begräns-ningar på vägar/gator utanför tättbebyggt område, vilket gäller i detta ärende. Innan Länsstyrelsen beslutar får kommunen avge yttrande i detta ärende.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-08-30, § 188 beslutat att som yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionsskrivelsen översändes till Länsstyrelsen i Stockholms län för handläggning.

Efter remiss från arbetsutskottet har tekniska kontoret i tjänsteskrivelse 2003-06-24 anfört, att efter motionens inlämnande beslutade länsstyrelsen 2002-04-02, i samband med översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunen, om hastighetsbegränsning till högst 50 kv/tim på väg 1106 mellan norra anslutningen till väg 1103 och 100 meter väster därom. 

fortsKF § 11 forts

Trafiksäkerhetsnämnden föreslås besluta att i yttrande till kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad. 
Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2003-09-03, § 138 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfull-mäktige besluta att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden för beaktande samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. 

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2003-10-22, med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens yttrande, föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 171 beslutat att remittera motionen till trafiksäkerhetsnämnden för yttrande.

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

Ks 27/11 Kommunstyelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 244 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till trafiksäkerhets-nämndens sammanträde 2003-09-03, § 138, anse att motionen skall vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Kf 26/1 Yrkanden:

Roine Wallin (fp) 
- bifall till kommunstyrelsens/trafiksäkerhetsnämndens förslag. 
forts

KF § 11 forts

Jan Lindegren (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Allan Edehamn (s) och Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 12 Dnr KS 03-414 612

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar/fastig-hetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen, anse motionen vara besvarad


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 106. I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen i samarbete med Roslagsbostäder inför en vaktmästar/fastighetsskötarutbildning på Roden-
gymnasiet.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2003-08-27 till utbildningsnämnden anfört att det nationella gymnasieprogrammet Energiprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom 
bl a fastigheter samt för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpsanläggningar. Energiprogrammet finns sedan tre år på Rimbo Tekniska gymnasium. 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2003-10-01, § 73 föreslagit att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-10-21 kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2003-10-01, 

KF § 12 forts

§ 73 – att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasie-utbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Politisk beredning

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 301 föreslagit att motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 245 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Beslutande sammanträde

Kf 26/1 Christer Candal (m) med instämmande av Eva Pfister (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________


KF § 13 Dnr KS 03-641 760

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) ang drogproblem i Hallstavik/Häveröområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02, bifalla motionens första att-sats,

att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning samt 

att i övrigt anse motionen vara besvarad. 


Bakgrund

Motionen inlämnades av Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) vidkommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 173. I motionen föreslås att aktiva åtgärder omedelbart planeras och genomförs för att vända den negativa utvecklingen i Hallstavik/Häveröområdet, att insatserna redovisas i fullmäktige före årets slut.

Socialförvaltningen har i yttrande 2003-10-01 anfört att problemen i Hallstavik har uppmärksammats i den samverkansgrupp som finns i Hallstavik, där också polis, skola m fl ingår. Man har bland annat initierat en kartläggning av var problemen finns och vari de består. Först när man vet det, vet man vilka åtgärder som krävs på sikt. Socialförvaltningen redovisar även andra åtgärder som att förstärka lokalkontoret med fler personal samt att fältsamordnarna kommer att vara mer i Hallstavik. De kommer att utföra den kartläggning som tidigare nämnts och som skall vara klar före oktober månads utgång. 

forts


KF § 13 forts

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att motionen skall anses vara besvarad dels med hänvisning till det som framkommit i tjänsteskrivelsen dels med att socialnämnden återkommer till kommun-fullmäktige när nämnda kartläggning är genomförd och man mer vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning. 
Socialnämnden har vid sammanträde 2003-10-02, § 268 beslutat enligt kontorets förslag. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-22 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02 - att anse motionen vara besvarad samt att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning. 

Politisk beredning

Au 30/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 246 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02, bifalla motionens första att-sats, att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning samt att i övrigt anse motionen vara besvarad. 

Beslutande sammanträde

Kf 26/1 Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Birgitta Lagerlund (m) och Roland Larsson (s) yttrar sig. 
___________ 

KF § 14 Dnr KS 02-687 001

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Ulla Engdahl (c) om kvalitetssäkring av Norrtälje kommun för ansökan om inträde i den Europeiska Slow Cities-organisationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt 

att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 193. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda frågan för ansökan om medlemskap i Slow Cities-organisa-tionen. 

Slow Cities (Cittaslow) är ett nätverk med italienska småstäder där livskvaliteten står i centrum. Nätverket är ett sätt för små- och medelstora kommuner att utbyta idéer och lära av varandra för att utvecklas till attraktiva orter där möjligheterna till en kvalitativ livsföring prioriteras – ett alternativ till storstädernas stress och hets.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-25 bl a anfört att i kommunens vision finns att kommunens utveckling ska planeras utifrån en ekologisk grundsyn, att stadsbyggnaden ska präglas av småskalighet och stimulera lokal livsmedelsproduktion. Ledningskontoret anser att planeringen av Norrtälje kommun och staden sker idag med samma grundfilosofi som Slow City rekommenderar.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen samt att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities. forts

KF § 14 forts

Politisk beredning

Au 6/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27.

Ks 27/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 248 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.

Beslutande sammanträde

Kf 26/1 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Louise Branting (c), Bridget Wedberg (mp), Clas Lagerlund (m), Ragnar Bergsten (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________


KF § 15 Dnr KS 01-112 622

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang matpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 9. I motionen föreslås att en matpolicy utarbetas som garanterar alla inom omsorgen, barn- och skola och utbildningen rätten att välja vegetarisk och vegansk kost.

Barn- och skolförvaltningen uttalar att det finns av nämnden fastlagda riktlinjer ang möjligheten att välja special- och alternativkost. Specialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etiska, etniska och religiösa skäl. Vegetarisk mat serveras till dem som önskar efter samråd med förälder/ vårdnadshavare och den ansvariga för matlagningen. Vegankost kan inte erbjudas inom barnomsorgen då det är svårt att uppnå rekommendationerna för energi- och näringsämnen.

Utbildningsförvaltningen uttalar att det på Rodengymnasiet alltid finns möjlighet att äta vegetarisk mat. Rodengymnasiet är mycket restriktiva med att erbjuda vegankost.

Inom omsorgsförvaltningen finns stor möjlighet till att få anpassad mat efter den enskilda kundens behov.

forts

KF § 15 forts

Kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2002, § 183 en folkhälso-plan för 2002-2006. I planen nämns som ett angeläget område att arbeta för en näringsrikare kost riktad mot alla åldersgrupper då hälso-vinsterna kan bli stora.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-04 föreslagit kommunfull-mäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 12/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-12, § 327 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-04.

Ks 15/12 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 249 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och att därmed anse motionen vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

_________

KF § 16 Dnr KS 03-818 312

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutredningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-10-27, § 226, följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om cykelbaneutred-ningen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 16. 

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 16.

Eva Pfister (s) yttrar sig.

__________ 

KF § 17 Dnr KS 03-960 537

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) om på vems uppdrag det planeras för utbyggd flygplats vid Mellingeholm

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) och Anders Fransson (s) ställde med kommunfull-mäktiges godkännande vid sammanträd 2003-12-15, 273 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om på vems uppdrag det planeras för utbyggd flygplats vid Mellingeholm.

”Interpellation etc………” Bilaga § 17.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 17.

Roland Larsson (s), Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.

___________KF § 18 Dnr KS 03-964 009

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om på vilket sätt kommunen arbetar med frågor som moral och etik i de kommunala förvaltningarna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2003-12-15, § 274 följande interpellation till kommun-styrelsens ordförande om på vilket sätt kommunen arbetar med frågor som moral och etik i de kommunala förvaltningarna.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 274.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 18.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

__________ 

KF § 19 Dnr KS 04-35 026

Motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetsutbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till demokrati- och förtroendemannakommittén för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) yttrar sig och lämnar in följande motion om jämställdhetsutbildning.

”Motion etc……” Bilaga § 19 

___________ 

KF § 20 Dnr KS 04-36 055

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lars Bäck (s) angående en planerad långsiktig upphandling av konsulttjänster

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående en planerad långsiktig upphandling av konsulttjänster.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 20.

_________

KF § 21 Dnr KS 04-37 370

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lars Bäck (s) angående möjligheterna att minimera riskerna för framtida ström-avbrott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående möjlig-heterna att minimera riskerna för framtida strömavbrott.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 21.

___________ 

KF § 22 Dnr KS 04-38 026

Interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bridget Wedberg (mp): Mångfaldsarbete inom social ekonomi, har det en framtid i Norrtälje kommun?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande: Mångfalds-arbete inom social ekonomi, har det en framtid i Norrtälje kommun?

”Interpellation etc…….” Bilaga § 22

_________KF § 23 Dnr KS 04-39 026

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ingrid Landin (mp): Social ekonomi, en resurs i kommunens utveckling?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Social ekonomi, en resurs i kommunens utveckling?

”Interpellation etc…….” Bilaga § 23.

_________ 

KF § 24 Dnr Ks 04/75 761 

Fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande; Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c):

”Jag besvarar frågan vid nästa sammanträde, när slutligt beslut om RIA:s framtid har fattats.”

__________ 

KF § 25 Dnr Ks 04/76 761

Fråga från Bertil Karlsson (v) till socialnämndens ordförande: Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, eftersom socialnämndens ordförande ej är närvarande.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till socialnämndens ordförande:

”Vad händer med de boende hos RIA framöver?

________

Dnr Ks 03-849 102
KF § 26 Dnr KS 04-47 102

Val av sex huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2004 till och med årsstämma 2008

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2004 till och med årsstämma 2008 välja

Andreas Hofbauer (s)
Catarina Famer-Erdtman (s)
Lena Svenonius (s)
Birgitta Lagerlund (m)
Mikael Öst (fp)
Hans Lifsten (kd)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________ 

KF § 27 Dnr KS 04-47 102

Kompletteringsval p.g.a. åldersskäl av två huvudmän till Roslagens Sparbank

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman för socialdemokraterna till och med årsstämma 2005 välja Hanna Stymne-Bratt, och

att till huvudman för folkpartiet till och med årsstämma 2007 välja Dan-Åke Elisson.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________ 

KF § 28 Dnr KS 04-40 102

Stefan Ericsson (c); avsägelse av uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Stefan Ericsson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Stefan Ericsson (c) avsäger sig i skrivelse 2004-01-26 uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank.

__________ 

KF § 29 Dnr KS 04-47 102

Val av huvudman i Roslagens Sparbank till och med årsstämma 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman i Roslagens Sparbank för centerpartiet till och med årsstämma 2006 välja Birgitta Jansson


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagen sammanträde beviljat Stefan Ericsson (c) entledigande från uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

_________


KF § 30 Dnr KS 04-47 102

Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Sportcentrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot för socialdemokraterna i styrelsen för Stiftelsen Sportcentrum välja Lars Sundberg (s).

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-12-15, § 287 beviljat Bengt Larsson (s) entledigande från uppdrag som ledamot i Stiftelsen Sportcentrum.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

______________

KF § 31 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att till ersättare för socialdemokraterna i demokrati- och förtroende-manna-kommittén välja Eva Pfister (s).


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-12-15, 288 beviljat Bodil Henriksson (s) entledigande från uppdrag som ersättare i förtroendemannakommittén.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valbered-ningens förslag.

___________ 

KF § 32

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets och landstingsförbundets rapport ”Medborgarinflytande i kommunalpolitiken”.

___________