Kommunfullmäktige 2004-02-16 1(44)

Plats och tid F.d. matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 18.00-21.20

Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör § 34
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 34
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Alf Werlinder (kd) och Roland Larsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret fredagen den 20 februari 2004, kl 08.15


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 33-60
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Alf Werlinder Roland Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-02-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 33

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Alf Werlinder (kd) och Roland Larsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 20 februari 2004, kl 08.15.

__________KF § 34

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar bokslut 2003.

___________

KF § 35

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.

________


KF § 36 Dnr KS 04-36 055

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lars Bäck (s) angående en planerad långsiktig upphandling av konsulttjänster

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26, § 20 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående en planerad långsiktig upphandling av konsulttjänster.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 36.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc ………” Bilaga § 36.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

_________

KF § 37 Dnr KS 04-37 370

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lars Bäck (s) angående möjligheterna att minimera riskerna för framtida ström-avbrott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26, 21 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående möjlig-heterna att minimera riskerna för framtida strömavbrott.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 37.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 37.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

___________ 

KF § 38 Dnr KS 04-39 026

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ingrid Landin (mp): Social ekonomi, en resurs i kommunens utveckling?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26, § 23 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Social ekonomi, en resurs i kommunens utveckling?

”Interpellation etc…….” Bilaga § 38.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 38.

Ingrid Landin (mp), Bridget Wedberg (mp) och Christina Frisk (fp) yttrar sig.

_________ 

KF § 39 Dnr KS 04-38 026

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från Bridget Wedberg (mp): Mångfaldsarbete inom social ekonomi, har det en framtid i Norrtälje kommun?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26, § 22 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande: Mångfalds-arbete inom social ekonomi, har det en framtid i Norrtälje kommun?

”Interpellation etc…….” Bilaga § 39.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 39.

Christer Candal (m), Bridget Wedberg (mp), Bertil Karlsson (v) och Lars Bäck (s) yttrar sig.

_________KF § 40 Dnr Ks 04/75 761 

Besvarande av fråga från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande; Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26 följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

”Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 40.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________ 

KF § 41 Dnr Ks 04-76 761

Besvarande av fråga från Bertil Karlsson (v) till socialnämndens ordförande: Vad händer med de boende hos RIA framöver?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-01-26 följande fråga till socialnämndens ordförande:

”Vad händer med de boende hos RIA framöver?


Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) svar:

”Jag hade stora förhoppningar på Emmaushemmet och socialnämndens samarbete med RIA. Jag är mycket besviken på den situation som uppstått. Det finns en plan för hur de boende skall tas om hand och ingen kommer att bli bortglömd. Socialnämnden har inga planer på att ge RIA ett bidrag.”

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

________


KF § 42 Dnr KS 03-912 455

Nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation Häverö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 9 480 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation vid Häverö, 

att finansiering sker med egna medel, 

att finansiering av erforderliga maskininvesteringar skall ske inom tekniska nämndens ram för anläggningsinvesteringar.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2003-11-20 att föreslå kommunfullmäktige bevilja 
9 480 tkr till nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation Häverö. Tekniska nämnden beslöt också att de av tekniska kontoret föreslagna maskininvesteringarna på 3 000 tkr utgår.

Behovet av ny avfallsanläggning föranleds av de nya sluttäckningskraven på deponin vid befintlig anläggning. I samband med detta förvärras den utrymmesbrist som redan nu omöjliggör effektiv verksamhet och gör det praktiskt omöjligt att fortsätta driften efter årsskiftet 2004/05.

Tekniska kontoret har undersökt olika alternativ och gjort kostnadsberäkningar. Alt. A utgörs av nollalternativet, dvs ingen åtgärd, vilket innebär att avfall måste transporteras till Salmunge. Alt. B är lika med annan lokalisering i kommunen. Alt. C är tekniska nämndens förslag, dvs ny avfallsanläggning vid Häverö.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-12-18 redogjort för de olika alternativen och kommit fram till att alt. C, dvs ny avfallsanläggning vid Häverö är det mest ekonomiska. forts

KF § 42 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 480 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation vid Häverö, att finansiering sker med egna medel, att finansiering av erforderliga maskin-investeringar skall ske inom tekniska nämndens ram för anläggnings-investeringar.

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 15 beslutat att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Au 23/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-18.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 12 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kf 16/2 Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 43 Dnr KS 03-911 358

Driftskostnad för ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa Lip-projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad,

att driften av färdigställda anläggningar ska ske inom befintlig ram under år 2004,

att justering ska ske av tekniska nämndens ram 2005 med 1 310 tkr.


Bakgrund

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-11-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad och därmed anslå medel så att driften av dagvattenanläggningar kan utföras till en kostnad av 1 310 tkr alternativt att utebliven drift och underhåll på befintliga anläggningar accepteras och att projektets vidare planerade åtgärder avbryts så att inga driftkostnader uppstår.

Miljödepartementet beviljade i mars 1999 Norrtälje kommuns ansökan om stöd till ekologisk omställning och utveckling. Ett delprogram i ansökan avsåg investeringsbidrag för kretsloppsanpassning av olika dagvattensystem i Norrtälje stad. Investeringskostnaden i projektet har hittills uppgått till 9 477 tkr varav statligt bidrag har utgått med 7 529 tkr. Den återstående investeringen uppgår till 9 513 tkr varav statligt stöd utgör 6 564 tkr. Tekniska kontoret har baserat på erfarenheterna från utförda projekt beräknat kapitaltjänst och driftkostnaderna till totalt 1 310 tkr. Projektet omfattar sju delar där tre delar är klara. Tekniska nämnden begär ställningstagande till återstående investeringar och begär samtidigt utökad ram för tillkommande driftkostnader.
forts

KF § 43 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-16 lämnat synpunkter inför ställningstagande om återstående delar av projektet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa Lip-projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad, att driften av färdigställda anläggningar ska ske inom befintlig ram under år 2004, att justering ska ske av tekniska nämndens ram 2005 med 1 310 tkr.

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-16.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 43 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 44 Dnr KS 02-132 212

Antagande av utvecklingsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit utställd för granskning under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Ett tjänsteutlåtande med förslag till ändringar behandlades av kommun-styrelsen den 27 november 2003. Dessa ändringar är nu genomförda i planbehandlingen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad samt att överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 23 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-13.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 29 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för Elisabeth Björks tilläggsyrkande.

fortsKF § 44 forts

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c)
- återremiss till kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

__________


KF § 45 Dnr KS 04-29 253

Godkännande av förkalkyl och delegation till kommunstyrelsen att besluta om investerings- och driftsanslag avseende utveckling av nytt handelsområde berörande fastigheterna Vattumannen 1, Gördelmakaren 4 och 5 samt Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förkalkyl för kommunens del av erforderliga gatuinvesteringar,

att uppdra till kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för gatuinvesteringar,

att finansiering av investeringsanslaget skall ske med inkomsterna från exploateringen,

att tekniska nämnden får återkomma med en redovisning av driftskonsekvenser till kommunstyrelsen för beaktande i 2005 års budget. 


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2002-08-08 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till ett handelsområde. Kommunstyrelsen godkände vidare 2003-06-05 ett tilläggsavtal nr 1 och 2003-11-27 ett tilläggsavtal nr 2. Tilläggsavtalet nr 1 reglerade framflyttning av villkorstider. Tilläggsavtalet nr 2 reglerade dels ytterligare framflyttning av villkorstider dels nya förutsättningar vad gäller trafiklösningar och dels vissa förtydligande vad gäller exploateringsansvaret. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-21 redovisat ärendet vad gäller bland annat trafiklösningen. 

forts

KF § 45 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med IBI Sverige AB rörande fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1, att godkänna mark- och exploateringsavtal med Anders Anderssons dödsbo berörande fastigheterna Gördelmakaren 4, Tälje 2:108 och Tälje 3:1 samt marksamfälligheten Tälje s:16, att godkänna markavtal med Coop Sverige Fastigheter AB berörande fastigheten Gördelmakaren 5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förkalkyl för kommunens del av erforderliga gatuinvesteringar, att uppdra till kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för gatuinvesteringar, att finansiering av investeringsanslaget skall ske med inkomsterna från exploateringen, att tekniska nämnden får återkomma med en redovisning av driftskonsekvenser till kommunstyrelsen för beaktande i 2005 års budget.

Politisk beredning

Au 23/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 21 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-21.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-29, § 28 för egen del – under förutsättning att samtliga avtal är undertecknade av resp. avtalspart -
att godkänna mark- och exploateringsavtal med IBI Sverige AB rörande fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1, att godkänna mark- och exploateringsavtal med Anders Anderssons dödsbo berörande fastigheterna Gördelmakaren 4, Tälje 2:108 och Tälje 3:1 samt marksamfälligheten Tälje s:16, att godkänna markavtal med Coop Sverige Fastigheter AB berörande fastigheten Gördelmakaren 5, samt föreslog i övrigt kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts

KF § 45 forts

Mats Dannewitz-Linder (mp), Lars Bäck (s), Bridget Wedberg (mp) och Holger Forsberg (s) yttrar sig.

_________

KF § 46 Dnr KS 02-257 512

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen för gående och cyklister

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, med hänvisning till att Ragnar Bergsten (s) ej är närvarande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2002, § 64. I motionen föreslås att trafiksäkerheten förbättras med belysning och reflexer vid övergångsställen som bedöms som farliga.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-07-09 till trafiksäkerhets-nämnden bland annat uttalat att Vägverket är väghållare för Stockholmsvägen (Rv76) och Estunavägen (Rv 76) och ansvarar för gatubelysning och övergångsställen på dessa vägar genom Norrtälje stad. Kommunen är väghållare och ansvarar för övergångsställen på övriga allmänna gator/vägar inom Norrtälje stad.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-10-28, § 168 att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg samt att i övrigt överlämna tekniska kontorets skrivelse den 9 juli 2003 som svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .
forts

KF § 46 forts

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-21, § 4 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-18.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 5 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångs-ställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .

__________


KF § 47 Dnr KS 03-536 512

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang fartdämpande åtgärder på väg 1148 i Nysättra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2003-10-28, § 169, -

att bifalla motionen samt 

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Nysättra och att projektet ges hög prioritet.


Bakgrund

Britt-Marie Åhman (c) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-06-16, § 153. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hemställer hos Vägverket att fartdämpande åtgärder anläggs genom Nysättra och att arbetet ges hög prioritet.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-08-12 anfört att Vägverket är väghållare för väg 1148 och är den myndighet som beslutar om vilka trafiksäkerhets- och fartdämpande åtgärder som är lämpliga att genomföra i Nysättra tätort.

Tekniska kontoret anser att Vägverket främst bör vidta trafiksäkerhetsåtgärder, t ex en utbyggd gång- och cykelbana samt en säker gångpassage/övergångsställe med mittrefug. Tekniska kontoret föreslår att motionen tillstyrks.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-10-28 att tillstyrka motionen.


forts


KF § 47 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2003-10-28, § 169, att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Nysättra och att projektet ges hög prioritet.

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-21, § 3 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-10.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 6 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Roine Wallin (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag 

Britt-Marie Åhman (c), Bertil Karlsson (v), Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

________

KF § 48 KS 02-258 514

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående övervakning av parkeringsplatser för handikappade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, med hänvisning till att Ragnar Bergsten (s) ej är närvarande.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 63. I motionen föreslås att kommunen ombesörjer någon form av trafikövervakning för att förbättra efterlevnaden av vad som gäller vid parkering av fordon i allmänhet och i synnerhet vad som avser handikapparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2003-08-26 redogjort för utförda parkeringskontroller av handikapparkeringar inom stadskärnan. Kontrollerna visar att handikapparkeringarna respekteras av övriga biltrafikanter, d v s efterlevnaden är god. Beträffande övriga felparkeringar prioriteras i första hand s.k. trafikfarlig parkering.

Tekniska kontoret anser således att parkeringsövervakningen i huvudsak fungerar tillfredsställande och föreslår därför att motionen ska anses vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 200310-23, § 97 beslutat att överlämna tekniska kontorets skrivelse 2003-08-26 som svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 – att anse motionen vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning. forts

KF § 48 forts

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 7 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 – att anse motionen vara besvarad. 
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

_____________KF § 49 KS 03-534 789

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) om omvårdnadsplatser för invånare under 65 år i Norrtälje kommun, avlastningsplatser, palliativa vårdplatser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

– med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-10-27, § 113 –

att anse motionen vara besvarad samt 

att uppdra till omsorgsnämnden att bevaka frågan ang palliativa vårdplatser när samverkansavtal med landstinget är aktuellt.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Kerstin Bergström (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-06-16, § 151. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen ser över sina rutiner när det gäller åldern att man måste vara över 65 år för att få en sjukhemsplats, att omsorgsförvaltningen ser över vilket behov kommunen har av avlastningsplatser samt palliativa vårdplatser, att frågan om avlastnings- palliativa vårdplatser inom Norrtälje kommun tas upp i samordningsgruppen mellan landstinget och kommunen och det inom det snaraste.
Omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2003-09-24 yttrat sig över motionen och anför följande:
Omsorgsnämnden ansvarar idag för handikappade personer under 65 år samt personer 65 år och äldre. Målsättningen är att i första hand erbjuda bistånd i 
form av hemtjänst, nattpatrull samt vid medicinsk problematik via landstingets ansvar kunna erbjuda avancerad sjukvård i hemmet. Varje biståndshandläggare följer en handläggningsrutin, men rutiner för 65 år och äldre för att få en sjuk-hems-plats är ingen gällande arbetsmetod. Varje enskilt ärende prövas innan ställning tas för vilket bistånd som ska ges. fortsKF § 49 forts

Kommunens behov av avlastningsplatser finns ej kartlagt idag. Frågan får aktualiseras hur en kartläggning kan göras. Ang palliativa vårdplatser är det viktigt att frågan tas upp med landstinget när det är aktuellt med samverkansavtal.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-10-27, § 113 beslutat att godkänna underlaget för yttrande till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-10-27, § 113 - att anse motionen vara besvarad samt att uppdra till omsorgsnämnden att bevaka frågan ang palliativa vårdplatser när samverkansavtal med landstinget är aktuellt.

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-21, §5 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 8 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Kerstin Bergström (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
__________

KF § 50 Dnr KS02-23 100

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) m fl om åtgärder för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågorna 2-8 och 17-18 skall avslås, 

att frågorna 1, 13-16 och 19 skall överlämnas till demokrati- och förtroendemannakommittén för beaktande, 

att frågorna 9-12 skall överlämnas till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor för beaktande samt 

att motionen därmed i övrigt får anses besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.
Vänsterpartiets ledamöter till förmån för Bertil Karlssons återremissyrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2002, § 13.

Motionen innehåller 19 punkter med förslag till åtgärder. Punkterna rör utredning/undersökning av möjligheterna för medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna samt organisering/former.

Demokratiberedningen har i sin behandling av ärendet 2002-05-21, § 26 konstaterat att varje punkt i sig själv kan utgöra en motion och är resurskrävande samt att demokratiberedningen inte har resurser som möjliggör ett bifall till motionen. forts

KF § 50 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att frågorna 2-8 och 17-18 skall avslås, att frågorna 1, 13-14 och 19 skall överlämnas till demokrati- och förtroendemanna-
kommittén för beaktande, att frågorna 9-12 skall överlämnas till ledningskontoret för beaktande samt att motionen därmed i övrigt får anses besvarad.

Politisk beredning

Au 23/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 5 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-11. 

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 9 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag 

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- fråga 3, bifall och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande
- fråga 4, bifall och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande
- fråga 6, bifall med ändringen att uttrycket ”icke-ideologiska” stryks
- fråga 7, bifall och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande
- fråga 8, bifall
- fråga 17-18, bifall och att ärendet överlämnas till demokrati- och förtroendemannakommittén för beaktande. forts

KF § 50

Elisabeth Björk (s)
- bifall till punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 19. Övriga enligt kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- att ärendet återremitteras till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på övriga yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 51 Dnr KS 03-716 142

Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om införande av ”kommunal arbetsmarknadsersättning” – KAM

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att , med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-12-18, § 365, avslå motionen.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-29, § 200. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utreder möjligheten att införa en KAM-ersättning i likhet med Vallentuna och Nyköpings kommuner som alternativ till ett passivt försörjningsstöd.

KAM-ersättning är en ersättningsform som utvecklats i några kommuner med utgångspunkt från konstruktionerna i den statliga ”ungdomsgarantin”. Grundidén är att försörjningsstödet som den enskilde har rätt till enligt lag ska villkoras efter samråd med den enskilde. Den enskilde erbjuds sysselsättning i kommunal regi med en något högre ersättningsnivå än vad som socialbidragsnormen medger.

Socialkontoret har yttrat sig över motionen 2003-12-09 och anför bland annat att socialtjänsten i Norrtälje arbetar nära arbetsförmedlingen med tydliga planer om hur självförsörjning kan uppnås för de personer som är arbetslösa. Inom ramen för H21:ans sysselsättningsprojekt har i oktober 2003 påbörjats försöksverksamhet i mindre skala i syfte att även kunna erbjuda praktikplatser utanför sysselsättningsprojektet. Diskussioner har också påbörjats med arbetsförmedlingen om ett gemensamt projekt för arbetsträning.
forts


KF § 51 forts

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-12-18, § 365 beslutat att som sitt yttrande till ledningskontoret överlämna socialkontorets tjänsteskrivelse 2003_12-09. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 bedömt att ett införande av en kommunal arbetsmarknadsersättning inte skulle minska antalet arbetslösa som är beroende av ekonomiska bistånd från socialförvaltningen för sin försörjning.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med anledning av de skäl som anförts av socialnämnden och ledningskontoret.

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 7 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 10 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 16/2 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 52 Dnr KS 04-72 012

Motion från Catharina Wahlgren (v) om byggande av bostadsrätter i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Catharina Wahlgren (v) lämnar in följande motion om byggande av bostadsrätter i Norrtälje.

”Motion etc………” Bilaga § 52.

___________ 

KF § 53 Dnr KS 04-77 272

Motion från Jan Lindegren (s) om behov av tomter i tomtkö i Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Lindegren (s) lämnar in följande motion om behov av tomter i tomtkö i Herräng.

”Motion etc……..” Bilaga § 53.

_________KF § 54 Dnr KS 04-78 105

Motion från Håkan Jonsson (s) om att kommunen bör erbjuda information och kurser hur man klarar längre elavbrott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) lämnar in följande motion om att kommunen bör erbjuda information och kurser hur man klarar längre elavbrott.

”Motion etc……..” Bilaga § 54.

________

KF § 55 Dnr KS 04-79 710

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang rutiner vid ändring av barnomsorgstaxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående rutiner vid ändring av barnomsorgstaxa.

”Interpellation etc……” Bilaga § 55.

________

KF § 56 Dnr KS 04-80 009

Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang översyn av kommunens riktlinjer för förtroendevalda och personal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående översyn av kommunens riktlinjer för förtroendevalda och personal.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 56.

___________ 

KF § 57 Dnr KS 04-81 010

Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang kommunens hanteringstider för olika former av nybyggnation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens hanteringstider för olika former av nybyggnation.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 57.

__________

KF § 58 Dnr KS 04-82 001

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang att lägga ut offsettryckeriet på entreprenad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående att lägga ut offsettryckeriet på entreprenad.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 58.

_________


KF § 59

Valärenden

Föreligger inga valärenden vid dagens sammanträde.

_________

KF § 60

Meddelanden

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde 2004-01-29.

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:97; Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:98; Ta kommandot – skrift om budgetarbetet och lönebildningen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:99; Nytt radiokommunikationssystem/RAKEL

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:100; Kommunernas ekonomiska läge november 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:101; Ny lag om skydd mot olyckor

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:103; Hyreshöjning fr o m 1 januari 2004 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:106; Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:112; Budgetförutsättningar för åren 2004-2006

En nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador

Försvarsdepartementet; Översyn av Försvarsmaktens grundorganisation

Stockholmsberedningen; Sammanfattande slutrapport för Stockholmsberedningens verksamhet under perioden 2001-2003

Forts

KF § 60 forts

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen 
Dnr KS 03-762 108

Länsrättens dom ang överklagat kommunfullmäktigebeslut den 8 september 2003, § 184 ang borgensavgifter

Regionplane- och trafikkontorets promemoria; Lärarutbildning och forskning

Fastighetskonsult Rolf E Ekström ang statligt bolag för övertaliga bostäder

Dnr KS 03-982 537

Länsstyrelsens beslut ang anmälan till samarbetsorganet för Arlanda flygplats beträffande dels villkor 6 i tillståndsbeslutet och dels flygningar över Upplands Väsby tätort

Myndigheten för skolutveckling; Beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2004-01-14

Glesbygdsverket; Rapport från boendekonferensen den24 oktober 2003; Boende i skärgården

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; En forskningsstrategi för kommuner, landsting och regioner

KSL ang ansökan till gymnasiet via webben.

Länsstyrelsens rättelsebeslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning

Dnr KS 99-636 427
Stockholms Tingsrätts kungörelse om miljömål; Holmen Paper AB

Dnr KS 03-67 311
Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang Förstudie av väg 76 – C länsgräns, delen förbifart Norrtälje (Västra vägen ) inom Norrtälje kommun

forts

KF § 60 forts

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet; Kommun- och landstingssamarbete

Dnr KS 01-1105 311
Vägverket ang information om förslag om indragning av väg nr 1025.03 jämte indragning och utrivning av Köpmanholms brygga på Yxlö

Fotgängarföreningens Rådbok

Skolverkets lägesbedömning 2003

Dnr KS 03-928 140
Jan-Erik Nyström; En levande skärgård vision eller verklighet

Janviktor Wahlgren ang neddragningar på resurserna för barn och ungdom

ABF ang öppet brev till kommunstyrelser och landstingsstyrelser ang oro för minskade kommunbidrag

Naturvårdsverket; Vägar till hållbar regional utveckling

Locum; Regler och riktlinjer för externa kontakter

Skrivelse från Amica med information om att deras verksamhet upphör oå Hotell Roslagen
Dnr KS 03-617 026

Meddelande från ledningskontoret om utförd riktad hälsoundersökning

Barnombudsmannens nyheysbrev

E-mail med tack för kampen om sjukhusetsbevarande

Dnr KS 03-448 312
Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 1017, gång- och cykelbana genom Bergshamra
forts
KF § 60 forts

KSL ang rekommendation till kommunerna om anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan

Dnr KS 03-887 042
Uppföljning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi; Bohlin & Strömberg

Dnr 03-856 105
Vänortsavtal mellan Norrtälje och Pskov stad 2003-2006

Länsstyrelsens rapport om fiskar och fiskare i Stockholms län

Tack från Pskov stad för besök i Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet ang ett nytt kommunikationssystem/RAKEL

Nihabs kallelse till styrelsemöte 19 december

Sammanträdesprotokoll från Nihabs styrelsesammanträde 17 september och 19 november

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 27 augusti 2003

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 4 december samt styrelseprotokoll från den 20 oktober

Styrelseprotokoll från Norrtälje kommunhus AB från den 20 november

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi den 12 december samt styrelseprotokoll från 23 oktober

Sammanträdesprotokoll från Norrtälje Energi Försäljnings AB från den 23 oktober.

Miljörådets protokoll från sammanträde den 5 november 2003.

__________