Kommunfullmäktige 2004-03-29 1(52)

Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl18.00-22.20

Beslutande Enligt förteckning
Niclas Wikström, Temaplan § 62
Lars Härlin, ledningskontoret , mark- och exploatering § 62
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Britt-Marie Åhman (c) och Eva Pfister (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 7 april 2004, kl 08.00.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 61-94
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Britt-Marie Åhman Eva Pfister

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-03-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 61

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Britt-Marie Åhman (c) och Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 7 april 2004,
kl 08.00.

__________


KF § 62

Information från kommunstyrelsen

Niclas Wikström från Temaplan redovisar detaljhandelsutredningen.

Lars Härlin, ledningskontoret redovisar dagsläget för kvarteret Vattumannen.

________

KF § 63

Allmänhetens frågestund

Klas Törner ställer fråga till byggnadsnämnden angående bygglov med mindre avvikelse.
Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (s) svarar.

___________

KF § 64 Dnr KS 02-132 212

Antagande av utvecklingsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit utställd för granskning under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Ett tjänsteutlåtande med förslag till ändringar behandlades av kommun-styrelsen den 27 november 2003. Dessa ändringar är nu genomförda i planbehandlingen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad samt att överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Planering- och näringslivsenheten har reviderat sidorna 31, 37 och 40
i Utvecklingsplanen för Norrtälje stad till arbetsutskottets sammanträde 2004-03-12.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 23 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-13.
forts
KF § 64 forts

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 29 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Kf 16/2 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-02-16, § 44 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 48 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Beslutande sammanträde 

Kf 29/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Roland Larsson (s)
- att följande meningar borttages ur utvecklingsplanen. Sid 31 under rubriken Genomförande: ”Möjligheten att utveckla flygfältet så att taxiflygplan kan nyttja den utreds” Sid 37 under rubriken Övrig infrastruktur: ”Det har framkommit önskemål om att nyttja flygplatsen även för taxi- och firmaflyg vilket skulle kräva en utbyggnad då nuvarande bana inte medger detta”.

Mats Dannewitz Linder (mp) med instämmande av Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp)
- enligt skriftlig bilaga samt även bifall till Håkan Jonssons m. fl. yrkande.

Därutöver yttrar sig Bridget Wedberg (mp).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________ 

KF § 65 Dnr KS 02-257 512

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen för gående och cyklister

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt 

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångs-ställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2002, § 64. I motionen föreslås att trafiksäkerheten förbättras med belysning och reflexer vid övergångsställen som bedöms som farliga.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-07-09 till trafiksäkerhets-nämnden bland annat uttalat att Vägverket är väghållare för Stockholmsvägen (Rv76) och Estunavägen (Rv 76) och ansvarar för gatubelysning och övergångsställen på dessa vägar genom Norrtälje stad. Kommunen är väghållare och ansvarar för övergångsställen på övriga allmänna gator/vägar inom Norrtälje stad.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-10-28, § 168 att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg samt att i övrigt överlämna tekniska kontorets skrivelse den 9 juli 2003 som svar på motionen.
forts

KF § 65 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-21, § 4 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-18.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 5 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångs-ställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .

Kf 16/2 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-02-16, § 46 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, med hänvisning till att Ragnar Bergsten (s) ej var närvarande.

Beslutande sammanträde

Kf 29/3 Yrkanden:

Roine Wallin (fp) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 66 KS 02-258 514

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående övervakning av parkeringsplatser för handikappade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ny beredning, då allt fler medborgare upplever att parkering av fordon är bristfällig. Särskilt allvarligt är att handikapparkeringar används av bilister utan tillstånd. 


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 63. I motionen föreslås att kommunen ombesörjer någon form av trafikövervakning för att förbättra efterlevnaden av vad som gäller vid parkering av fordon i allmänhet och i synnerhet vad som avser handikapparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2003-08-26 redogjort för utförda parkeringskontroller av handikapparkeringar inom stadskärnan. Kontrollerna visar att handikapparkeringarna respekteras av övriga biltrafikanter, d v s efterlevnaden är god. Beträffande övriga felparkeringar prioriteras i första hand s.k. trafikfarlig parkering.

Tekniska kontoret anser således att parkeringsövervakningen i huvudsak fungerar tillfredsställande och föreslår därför att motionen ska anses vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 200310-23, § 97 beslutat att överlämna tekniska kontorets skrivelse 2003-08-26 som svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 – att anse motionen vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning. forts

KF § 66 forts

Politisk beredning

Au 21/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 7 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 – att anse motionen vara besvarad. 
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 16/2 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-02-16, § 48 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, med hänvisning till att Ragnar Bergsten (s) ej var närvarande.

Beslutande sammanträde

Kf 29/3 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m)
- återremiss till tekniska nämnden för ny beredning då allt fler medborgare upplever att parkering av fordon är bristfällig. Särskilt allvarligt ser jag på den omständigheten när handikapparkeringar används av bilister utan tillstånd.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet.

___________ 

KF § 67 Dnr KS 04-80 009

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang översyn av kommunens riktlinjer för förtroendevalda och personal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-02-16, § 56 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående översyn av kommunens riktlinjer för förtroendevalda och personal.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 67

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 67.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

___________

KF § 68 Dnr KS 04-81 010

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang kommunens hanteringstider för olika former av nybyggnation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-02-16, § 57 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens hanteringstider för olika former av nybyggnation.

”Interpellation etc……………” Bilaga § 68.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 68.

Lars Bäck (s), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Berit Elisson (fp) yttrar sig.

_________

KF § 69 Dnr KS 04-82 001

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande ang att lägga ut offsettryckeriet på entreprenad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-02-16, § 58 följande interpellation till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande angående att lägga ut offsettryckeriet på entreprenad

”Interpellation etc……..” Bilaga § 69.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 69.

Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________

KF § 70 Dnr KS 04-79 710

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang rutiner vid ändring av barnomsorgstaxa

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-02-16, § 55 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående rutiner vid ändring av barnomsorgstaxa.

”Interpellation etc………….” Bilaga § 70.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 70.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

___________ 

KF § 71 Dnr KS 03-61 020

Personalpolitiskt policydokument

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa de nio reviderade personalpolitiska policydokumenten enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-03. 


Bakgrund

Ledningskontoret har reviderat kommunens olika personalpolitiska policy-dokument för att de ska motsvara dagens krav på gällande lagstiftning och personalpolitiska viljeinriktning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-02-03 att policydokumenten varit på remiss hos samtliga nämnder och fackliga organisationer.

De reviderade policydokumenten som har slutbehandlats i centrala samverkansgruppen 2003-11-19 är:
1. Lönepolicy
2. Rekryteringspolicy
3. Drogpolicy
4. Jämställdhetspolicy
5. Arbetsmiljöpolicy
6. Riktlinjer för omplacering
7. Riktlinjer för arbetsinriktad rehabilitering
8. Riktlinjer för arbetet mot sexuella trakasserier
9. Riktlinjer för arbetet mot diskriminering

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de nio reviderade personalpolitiska policydokumenten.


forts

KF § 71 forts

Politisk beredning
Au 12/2 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-02-12, § 43 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 19 februari 2004.

Au 19/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 53 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-03.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 44 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 72 KS 04-96 250

Markanvisningspolicy och prissättning av den kommunala bostadsmarken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen markanvis-ningspolicy avseende den kommunala bostadsmarken,

att godkänna nya riktpriser fr o m 2004-04-01 för den kommunala bostadsmarken.


Bakgrund

Prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr o m 2001-01-01 och tillsvidare. Vid detta tillfälle justerades prisnivåerna som hade gällt
fr o m 1995-01-01 uppåt med 30 % för villatomter. Priserna för gruppbebyggelse och flerbostadshus lämnades oförändrade.

Med anledning av en ökad efterfrågan på mark för bostadsbebyggelse, framförallt inom centrala delar finns anledning att se över prissättningen av den kommunala bostadsmarken. Vidare finns anledning att närmare utveckla principerna vid markanvisning av kommunal bostadsmark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvis-ningspolicy avseende den kommunala bostadsmarken, att godkänna nya riktpriser fr o m 2004-04-01 för den kommunala bostadsmarken.

forts


KF § 72

Politisk beredning

Au 4/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-09.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 45 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Bengt Ericsson (c)
- enligt kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 73 Dnr KS 04-101 252

Förvärv av kommunhuset Ankaret samt anslag för ombyggnad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr,

att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, 

att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, 

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

att bevilja tekniska nämnden 6,8 mkr för ombyggnation inkl stöldskydds-åtgärder, 

att bevilja kommunstyrelsen 1,3 mkr för inventarier, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja tekniska nämnden 900 tkr i tilläggsanslag avseende 2004, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att via moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB tillföra NIHAB 20 mkr för emittering av nya aktier, 

att förstärkningen av det egna kapitalet i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB sker genom emittering av 20 mkr i aktier, 

att finansiering sker med egna medel. forts
KF § 73 forts

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Tekniska nämnden har 2003-11-20 beslutat att under förutsättning att Kommunhuset Ankaret övergår i kommunal ägo begära 6 500 tkr för ombyggnation/anpassning av Roslagshälsans f d lokaler så att barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen kan flytta in och därmed lämna Gustafslund.

Tekniska nämnden beslöt 2002-04-14 att föreslå kommunfull-mäktige besluta att Kommunhuset Ankaret köps för bokfört värde 66 mkr. Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från kommunstyrelsen 2000-01-13 till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med NIHAB för att förvärva Kommunhuset Ankaret. NIHAB har gjort bedömningen att 102,8 mkr erfordras för att bolaget inte skall förlora på försäljningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-23 yttrat sig över förvärvet och ombyggnaden. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr, att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr, att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, att bevilja tekniska nämnden 7 mkr för ombyggnation inkl stöldskyddsåtgärder, att bevilja kommunstyrelsen 1,5 mkr 
för inventarier, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden 900 tkr i tilläggsanslag avseende 2004, att finansiering sker med eget kapital, att via moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB tillföra NIHAB 20 mkr för emittering av nya aktier, att förstärkningen av det egna kapitalet i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB sker genom emittering av 20 mkr i aktier, att finansiering sker med egna medel. forts

KF § 73 forts

Politisk beredning

Au 4/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23 med den ändringen att anslaget till tekniska nämnden har sänkts från 7 mkr till 6,8 mkr för ombyggnation av kommun-huset inkl stöldskyddsåtgärder samt anslaget för inventarier från 1,5 mkr till 1,3 mkr.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 46 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag under förutsättning att Norrtälje Kommunhus AB beslutar bifalla förslaget.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2004-03-12, § 4 beslutat ställa sig bakom arbetsutskottets förslag att förvärva Kommunhuset Ankaret.
Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m), Bridget Wedberg (mp), Åke Malmström (kd), Bengt Ericsson (c), Berit Jansson (c) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Mats Dannewitz Linder (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

___________

KF § 74 Dnr KS 04-100 107

Östhandelsforum – återställande av aktiekapital

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, 

att finansiering sker med eget kapital.

Reservation

Ingmar Wallén (m), Inga-Brita Mörch (m), Ingrid Landin (mp), Mats Dannewitz Linder (mp), Annette Tagesson (m) och Bridget Wedberg (mp) reserverar sig till förmån för Ingrid Landins (mp) m.fl. yrkande.

Clas Lagerlund (m) reserverar sig med följande motivering:
”Jag reserverar mig mot kommunfullmäktiges beslut att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om max 1,5 mkr, eftersom det inte framkommit några sakliga eller ekonomiska skäl till att Norrtälje kommun skall hålla den här verksamheten under armarna. Östhandelsforum kommer säkerligen att behöva ytterligare medeltillskott inom ett år. Vi moderater har ofta kritiserat kommunala bolags verksamhet för den möjlighet till osund konkurrens som erbjuds genom att alltid vid behov kunna rekvirera skattepengar. Kritiken verkar välgrundad i detta fall.” 


Bakgrund

Östhandelsforum har sedan mitten av 2003 haft ekonomiska svårigheter och företaget tvingades i september upprätta kontroll-balansräkning. Av kommunens delårsrapport per augusti 2003 framgår problemen. För närvarande saknas ca 1 mkr i bolaget, men underskottet kommer att öka något under den närmaste tiden. Aktiekapitalet måste enligt lagen vara återställt i april för att undvika konkurs.

forts

KF § 74 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, att finansiering sker med eget kapital, att överlåta kommunens aktier i Östhandelsforum till NIHAB till nominellt värde.

Med hänvisning till att NIHAB vid arbetsutskottets sammanträde den 4 mars ej besvarat ledningskontorets förfrågan, har ledningskontoret, med hänvisning till ärendets brådskande karaktär, upprättat ett alt. förslag till beslut och före----slår i skrivelse 2004-03-04 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 4/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 67 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 12 mars 2004.

Au 12/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 85 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 47 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Clas Lagerlund (m) lämnade in en skriftlig reservation. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Åke Malmström (kd) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Ingrid Landin (mp) med instämmande av Inga-Brita Mörch (m) och 
Ingmar Wallén (m)
- avslag på kommunstyrelsens förslag forts

KF § 74 forts

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) 
- att till en maximal kostnad av 1,5 mkr omgående avveckla Östhandelsforum och att finansiering sker med eget kapital.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ordföranden ställer proposition på Ingrid Landins (mp) m.fl. yrkande och Clas Lagerlunds (m) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Ingrid Landins (mp) m.fl yrkande är motförslag.

Reservation

Kjell Jansson (m) till förmån för Clas Lagerlunds (m) m.fl. yrkande.

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat

Med 49 ja-röster, 6 nej-röster och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

___________


KF § 75 Dnr KS 03-893 293

Omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 9,1 mkr för uppförande av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Ärendet påbörjades under år 2001 då kommunstyrelsens lokalarbetsutskott uppdrog åt tekniska kontoret att i samråd med omsorgsförvaltningen arbeta fram ett investeringsärende med olika alternativ, som ersättning för befintliga, icke fullvärdigt gruppboende för funktionshindrade i stadsdelen Solbacka gård.

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2003-11-27 upprättade tekniska kontoret i samverkan med ledningskontoret en jämförande kalkyl mellan förhyrningsalternativet och byggnation i egen regi. Kalkylen visade att alternativen var i stort sett likvärdiga ur kostnadssynpunkt. Tekniska kontoret ansåg att förhyrningsalternativet var att föredra. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till ledningskontoret 2003-11-27, § 277. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-02-23 redogjort för ärendet och konstaterar att den förfinade analysen ger samma resultat som tidigare, dvs förhyrningsalternativet och byggnation i egen regi är kostnadsneutrala. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Alternativ 1 (egen regi) att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 9,1 mkr för uppförande av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag, ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för aktuell byggnation. Alternativ 2 (förhyrning)
att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för byggnation av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård. forts

KF § 75 forts

Politisk beredning

Au 4/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 70 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen beslutade för egen del vid sammanträde 2004-03-12, § 64 att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag, ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för aktuell byggnation, samt föreslog kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________
KF § 76 Dnr KS 02-252 214

Antagande av detaljplan för golfbana på delar av fastigheterna Sundsta 4:130 och 4:131 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för golfbana på delar av fastigheterna Sundsta 4:130 och 4:131 i Husby-Sjuhundra församling.


Bakgrund

Fastighetsägare Lars Baalack har hos kommunen begärt att få anlägga golfbana på fastigheten Sundsta 4:130.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 21 mars – 10 maj 2002 till berörda myndigheter och ägare till angränsande fastigheter.

Planens syfte

Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att berörda skall ges möjlighet till insyn och möjlighet till påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-01-22, § 17 beslutat att godkänna den reviderade detaljplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 12/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 83 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2004-01-22, § 17.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 73 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 76 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 77 Dnr KS 01-336 105

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om upplysningskampanj om kommunismens illdåd

Kommunfullmäktige beslutar:

att motionen skall anses vara besvarad - med hänvisning till barn- och skol-nämndens beslut 2002-11-18, § 139 och utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 51.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 131. I motionen föreslås att en informationskampanj genomförs i kommunens skolor i syfte att upplysa om de illdåd och övergrepp mot mänskliga rättigheter som begåtts i kommunismens namn under 1900-talet.

Barn och skolförvaltningen har i yttrande 2002-11-08 anfört att det i grundskolans kursplan finns inskrivet att eleverna skall ha kunskap om vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord såsom förintelsen, revolutioner och krig. 

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2002-11-18, § 139 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då uppdraget redan finns i grundskolans kursplaner samt att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2003-05-26 föreslagit att motionen avslås. Med beaktande vad som redovisats i remissvaret kan den slutsatsen dras, att en initierad informationskampanj från kommunledningen t ex om kommunismen kan stödja det pedagogiska arbete i gymnasieskolan och bli ett incitament för ett djupare studium av de missförhållanden och kränkningar som skett mot människan och hennes rättigheter och värde.

Utbildningsnämnden beslutade 2003-05-27, § 51 att avslå motionen och som motivering ange att numera behandlar ”Centrum för levande historia” både nazismens och kommunismens brott.
forts

KF § 77 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-08-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skol-nämndens beslut 2002-11-18, § 139 och utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 51, att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 28/8 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-08-28, § 250 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Au 19/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 46 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-18.

Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 40 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Andersson (fp) yttrar sig.

___________
KF § 78 Dnr KS 02-848 510
Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) om bättre ordning på trafiken i Norrtälje stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen samt 
att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bl a gårdsgata.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-10-28, § 246.
I motionen föreslås att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att till fullmäktige lämna en redovisning över vilka åtgärder som kan/ska vidtagas för att uppnå en bättre trafiksäkerhet och trafikmoral i Norrtälje stad.
Tekniska kontoret har i yttrande 2003-10-23 redogjort för gällande trafikföre-skrifter ang ”gårdsgata” och anför att trafiksäkerheten på gårdsgatan är tillfredsställande, då inga olyckor eller skador har rapporterats.
Beträffande trafikmoralen i Norrtälje stad är detta i första hand en fråga om övervakning av efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter. Det ankommer, utom parkeringsövervakningen, på polisen.
Då det pågår en översyn av tidigare meddelade lokala trafikföreskrifter, där trafiksäkerhetsnämnden har möjlighet att ompröva tidigare beslut, föreslår tekniska kontoret att motionärens synpunkter får vägas in av trafiksäkerhetsnämnden.
Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2003-12-16, § 214 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bl a gårdsgata. forts


KF § 78 forts
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bland annat gårdsgata.
Politisk beredning
Au 19/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-10.
Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 41 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Roine Wallin (fp) 
- bifall till motionen.
Allan Edehamn (s) yttrar sig. 
___________KF § 79 Dnr KS 03-963 314

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) om att kommunen bör vara väghållare i Älmsta tätort

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen, innebärande att kommunstyrelsen utreder de ekonomiska och praktiska möjligheterna att överta ansvaret som väghållare i Älmsta tätort.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 272. I motionen föreslås att kommunen utreder de ekonomiska och praktiska möjligheterna att överta ansvaret som väghållare i Älmsta tätort.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-21 redogjort för plan- och bygglagens innehåll. I de fall detaljplan har upprättats i Älmsta efter plan- och bygglagens tillkomst har, så vitt ledningskontoret kunnat utröna, angivits att kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. Följaktligen har kommunfullmäktige i Norrtälje beslutat att inte åta sig huvudmannaskapet för de allmänna platserna i Älmsta tätort.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
Politisk beredning
Au 19/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-21.
Ks 12/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-03-12, § 42 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-01-21. forts


KF § 79 

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Bengt Ericsson
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Larsson (s) med instämmande av Lenneke Sundblom (s)
- bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster och 31 nej-röster har kommunfullmäktige således beslutat bifalla motionen.
___________KF § 80 Dnr KS 02-575 252
Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) med hemställan att kommun-styrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-06-17, § 170. I motionen hemställs att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB.
Tekniska nämnden beslöt 2002-04-14 att föreslå kommunfull-mäktige besluta att Kommunhuset Ankaret köps för bokfört värde 66 mkr. Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från kommunstyrelsen 2000-01-13 till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med NIHAB för att förvärva Kommunhuset Ankaret. NIHAB har gjort bedömningen att 102,8 mkr erfordras för att bolaget inte skall förlora på försäljningen.
Ledningskontoret föreslår bland annat i skrivelse 2004-02-23 kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr, att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr, att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-03-04, § 65 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23.
forts


KF § 80 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till motionen
Kjell Jansson (m) yttrar sig. 
__________
KF § 81 Dnr KS 04-204 311
Motion från Allan Edehamn (s), Maija Kohtanen (s) och Mats Buhre (s) om uppsnyggning av infarten till Hallstavik och bevarande av välkomst-skylt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.

Beslutande sammanträde
Allan Edehamn (s), Maija Kohtanen (s) och Mats Buhre (s) lämnar in följande motion om uppsnyggning av infarten till Hallstavik och bevarande av välkomst-----skylt.
”Motion etc…………” Bilaga § 81.
_____________


KF § 82 Dnr 04-217 011
Motion från Håkan Jonsson (s); Planera och agera för utveckling och tillväxt!
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Håkan Jonsson (s) lämnar in följande motion; Agera och planera för utveckling och tillväxt!
”Motion etc……….” Bilaga § 82.
___________ 


KF § 83 Dnr KS 04-228 206
Motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om internhyror inom Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) lämnar in följande motion om internhyror inom Norrtälje kommun.
”Motion etc…………….” Bilaga § 83.
__________


KF § 84 Dnr KS 04-206 170
Interpellation från Marita Jeansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om nedläggningen av deltidsbrandkåren i Bergshamra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nedläggningen av deltidsbrandkåren i Bergshamra.
”Interpellation etc…………” Bilaga § 84.
___________


KF § 85 Dnr KS 04-207 055
Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang upphandling av städtjänster samt situationen för drabbade lokalvårdare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående upphandling av städtjänster samt situationen för drabbade lokalvårdare.
”Interpellation etc…………” Bilaga § 85.
__________


KF § 86 Dnr Ks 04-208 297
Interpellation från Allan Edehamn (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang toalettfrågans lösning på Centrumtorget i Hallstavik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående toalett-frågans lösning på Centrumtorget i Hallstavik.
”Interpellation etc…………” Bilaga § 86.
_________ 


KF § 87 Dnr KS 04-209 045
Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang höjd hyresnivå på grund av borgensavgifter i Roslagsbostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående höjd hyresnivå på grund av borgensavgifter i Roslagsbostäder.
”Interpellation etc………..” Bilaga § 87.
__________


KF § 88 Dnr KS 04-210 510
Fråga från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang trafikeländet i Grisslehamn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att frågan härmed anses besvarad.

Beslutande sammanträde
Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande angående trafikeländet i Grisslehamn.
”Fråga etc……….” Bilaga § 88
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar: Nej.
___________


KF § 89 Dnr KS 04-211 730
Fråga från Roland Larsson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang flytten från Solhem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till omsorgsnämndens ordförande angående flytten från Solhem.
”Fråga etc……..” Bilaga § 89.
__________


KF § 90 Dnr KS 04-95 102
Val av nämndeman
Kommunfullmäktige beslutar:
att till nämndeman utse
Peter Jansson (s)
Uddhamnsvägen 5C
760 49 Herräng

Bakgrund
Sven-Allan Edehamn (s) har i skrivelse 2004-02-15 avsagt sig uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt och beviljats entledigande av tingsrätten 2004_02-18.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.
___________
KF § 91 Dnr KS 04-148 102
Ola Bertilsson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommun-fullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja Ola Bertilsson (s) begärt entledigande.

Bakgrund
Ola Bertilsson (s) har i skrivelse 2004-02-19 avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
_________


KF § 92 Dnr KS 04-193 102
Inge Hultin; avsägelse av uppdrag som ersättare för överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja Inge Hultin begärt entledigande.

Bakgrund
Inge Hultin har i skrivelse 2004-03-23 begärt entledigande från uppdrag som ersättare för överförmyndaren.
___________ 


KF § 93 Dnr KS 04-47 102
Val av ersättare för överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
att till ersättare för överförmyndaren utse kommunjuristen Fredrik Cederblom.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Inge Hultin entledigande från uppdrag som ersättare för överförmyndaren.
_________


KF § 94 
Meddelanden

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde 2004-03-12

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:9; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:10; Nytt ramavtal mellan Svenska kommunförbundet och lantmäteriet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:13; Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:14; Lagen om offentlig upphandling

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:20; Rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Dnr KS 04-18 100
Regeringskansliet; Inbjudan att lämna synpunkter på delbetänkandet (SOU 2003:123) Utvecklingskraft för hållbar välfärd

Dnr KS 04-7 370
Lars Kruger; Skrivelse till styrelsen för Vattenfall AB ang strömavbrotten i Roslagen

Dnr KS 04-30 257
Finstagruppen; Finstaortens framtid – avveckling eller utveckling?

Dnr 03-246 106

Namnförtydligande gällande olika arbetsgrupper i Väddöbygden
forts

KF § 94 forts

Dnr KS 04-59 117

Länsstyrelsens beslut gällande förordnande av biträdande notarius publicus i Norrtälje 

Jordbruksdepartementets informationsmaterial ang djuretik- ett diskussionsmaterial 

Justitiedepartementets remiss; Departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds2004:4)

Dnr KS 03-407 046
Kammarkollegiets beslut gällande permutation av föreskrifterna för Stiftelserna J.M. Holmers och Österholms fond

Utbildningsdepartementet; Utbildningen i Europa – en rapport om utbildningen i Sverige och de gemensamma europeiska målen

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 040210, § 13; Var-dags-inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning

Regionplane- och trafiknämndens remissammanställning - Aldrig långt till naturen – slutrapport av regeringsuppdraget om tätortsnära naturområden

Regionplane- och trafikkontorets promemoria ang skärgårdsresandet 1970-2001

Arbetsmiljöverkets meddelande om avslutat ärende

Dnr KS 03-987 510
Skrivelse från Gustaf Israelsson, Södertälje ang stockholmstrafiken

Kallelse till styrelsemöte; Nihab 2004-01-18, Norrtälje Energi AB; 2004-02-20 och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-02-20.

Styrelseprotokoll från Nihab:s sammanträde 2003-11-19.

forts
KF § 94 forts

Dnr KS 03-838 107

Avtal mellan Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun ang överlåtelse av andel i Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag

Miljörådets protokoll 2004-01-28.

Regeringskansliets rapport ”Det nya seklets förtroendevalda”

_________