Kommunfullmäktige 2004-04-26--27 1(47)

Plats och tid Vilhelm Mobergs 2, Campus Roslagen, Norrtälje, 2004-04-26, kl 18.00-23.00
2004-04-27, kl 18.00-19.30 

Beslutande Enligt förteckning

Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 97-98
Christer Stighäll, VD Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB § 98
Övriga deltagande Alf Nyström, VD Norrtälje Energi AB § 98
Thomas Angström, VD Roslagsbostäder § 98
Carl-Erik Nordström, VD Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB § 98
Fredrik Cederblom, sekreterare


Utses att justera Ole Bonesmo (m), Britt Wennerfors (m) och Lenneke Sundblom (s)

Justeringens Ledningskontoret den 6 maj 2004, kl 08.00.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 95-126
Fredrik Cederblom


Ordförande ......................................................................……………………………….
Kurt Pettersson Sune Alm § 100-104


Justerande ..................................................................................................................
Ole Bonesmo § 95-105 Britt Wennerfors § 106-126 


…………………………………………………………………………………..
Lenneke Sundblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-04-26--27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 95

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ole Bonesmo (m), Britt Wennerfors (m) och Lenneke Sundblom (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 6 maj 2004,
kl 08.00.


__________ 

KF § 96 

Allmänhetens frågestund

Lennart Holm, Finstagruppen ställer frågor om Finsta vad gäller skydd för grundvattenreserven, byggnadslov och upphävande av detaljplan samt eventuell placering av Hvb-hem.

Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c).

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c).


Yvonne Littfors, Synskadades Riksförbund ställer frågor om tal-tid-ningens omvandling till radioprogram.

Frågorna besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c).

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Kerstin Bergström (s), Kajsa Hansson (c), Bertil Karlsson (v), Christer Candal (m) och Carin Olsson, Synskadades Riksförbund.

____________ 

KF § 97 Dnr KS 04-70 042Årsredovisning 2003BeslutKommunfullmäktige beslutar:att godkänna bokslut och årsredovisning för 2003,att avsätta 2 916 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2 316 tkr till driftfonden,att ianspråkta 3 130 tkr ur VA-fonden,
att fastställa principen att de taxefinansierade verksamheterna VA respektive renhållning ska undantas från balanskravet.

BakgrundLedningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2003.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om avsättning alternativt ianspråktagande 
av fonder enligt förslag från tekniska nämnden. Vidare föreslås att princip-beslut fattas om hantering av taxefinansierade verksamheter vid avräkning gentemot balanskravet.
TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2003, att avsätta 2 916 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2 316 tkr till driftfonden, att ianspråkta 3 130 tkr ur VA-fonden, att fastställa principen att de taxefinansierade verksamheterna VA respektive renhållning ska undantas från balanskravet. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. forts


KF § 97 forts

Politisk beredning

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-29.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 86 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Ekonomichef Gunilla Edvinsson föredrar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s), Clas Lagerlund (m) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________ 

KF § 98 Årsredovisning 2003 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB samt för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.BeslutKommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningarna 2003 till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotter--bolagen Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB samt för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Beslutande sammanträde

Årsredovisningarna redovisas av ekonomichef Gunilla Edvinsson för Norrtälje Kommunhus AB, VD Christer Stighäll för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, VD Alf Nyström för Norrtälje Energi AB, VD Thomas Angström för Roslagsbostäder AB och VD Carl-Erik Nordström för Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Lars Bäck (s), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Christer Candal (m) yttrar sig.

_________
KF § 99 KS 04-256 007

Revisionsberättelse för Norrtälje kommun år 2003

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisorernas rapport till handlingarna, samt

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning.

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.


Beslutande sammanträde

Ordföranden i kommunrevisionen Åke Wictorsson (s) redogör för revisionsberättelsen.

Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

___________ KF § 100 Dnr KS 04-206 170

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till kommun-styrelsens ordförande om nedläggningen av deltidsbrandkåren i Bergshamra

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-03-29, § 84 följande interpellation till kommun-styrelsens ordförande om nedläggningen av deltidsbrandkåren i Bergshamra.

”Interpellation etc…………..”Bilaga § 100.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..”Bilaga § 100.

Marita Jeansson (s) och Berit Elisson (fp) yttrar sig.

___________KF § 101 Dnr KS 04-207 055

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande angående upphandling av städtjänster samt situationen för drabbade lokalvårdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-03-29, § 85 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående upphandling av städtjänster samt situationen för drabbade lokal-vårdare.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 101

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………..” Bilaga § 101.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

______________


KF § 102 Dnr KS 04-208 297

Besvarande av interpellation från Allan Edehamn (s) till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande angående toalettfrågans lösning på Centrumtorget i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Allan Edehamn (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-29, § 86 följande interpellation till kommun-styrelsens 1:e vice ordförande angående toalettfrågans lösning på Centrumtorget i Hallstavik.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 102.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 102.

Allan Edehamn (s), Lars-Erik Jansson (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________ 

Kf § 103 Dnr KS 04-209 045

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommun-styrelsens ordförande angående höjd hyresnivå på grund av borgens-avgifter i Roslagsbostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-03-29, § 87 följande interpellation till kommun-styrelsens ordförande angående höjd hyresnivå på grund av borgens-avgifter i Roslagsbostäder.

”Interpellation etc………” Bilaga § 103

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 103.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________

KF § 104 Dnr KS 04-211 730

Besvarande av fråga från Roland Larsson (s) till omsorgsnämndens ordförande angående flytten från Solhem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-03-29, § 89 följande fråga till omsorgsnämndens ordförande angående flytten från Solhem.

”Fråga etc……….” Bilaga § 104.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 104.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 105 Dnr KS 00-337 212 Antagande av Översiktsplan för Norrtälje kommun Beslut Kommunfullmäktige beslutar: att anta förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun med följande ändringar:

del 1 sid 27 att sista meningen i tredje punktsatsen nerifrån utgår (Mellingeholm),

del 2 sid 203 första stycket under rubrik Nuläge avslutas med tillägg ”Utredning pågår”

del 2 sid 203 Första stycket under Strategi – och åtgärder – stryks.

Reservationer

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.
Berit Jansson (c), Bridget Wedberg (mp) och Per Lodenius (c) till förmån för Berit Janssons (c) yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter till förmån för Bertil Karlssons (v) yrkande.

Protokollsanteckning 1

Håkan Jonsson antecknar till protokollet: 
Vi motsätter oss majoritetens förslag – att aktivt stimulera för att åstadkomma ytterligare permanentning av fritidshus. Vår uppfattning är att dessa hus skall betraktas som fritidshus och inte som en bostadsreserv för kommunens utveckling. Vi motsätter oss inte att människor permanent bosätter sig i sina fritidshus – men vår uppfattning är att kommunen måste bli mer aktiv för att få igång det traditionella bostadsbyggandet i nuvarande kommundelscentra och tätorter där den kommunala servicen redan är utbyggd.
Vi motsätter oss också planens intention att ge Rö en särställning i förhållande till andra mindre orter. För Rö, en ort utan kommunal service, anger planen samma utveckling som beräknas för Bergshamra, Älmsta och Hallstavik. Rö ligger dessutom nära Rimbo, en tätort som redan idag i princip har all kommunal service utbyggd. Med den utvecklingen som planen anger, kommer behoven av förskola, skola och omsorg som ”ett brev på posten”.
forts

KF § 105 forts

Vår uppfattning är att den framtida ekonomiska utvecklingen för kommun-sektorn innebär att vi måste kraftsamla kring befintliga småorter där kommunen redan har ett engagemang. Det är exempelvis viktigt för oss att kunna behålla befintliga små skolor och annan kommunal service, med en bra kvalitet, på landsbygden. 

Protokollsanteckning 2

Hans Andersson (fp) antecknar till protokollet: 
Innan planens inriktning på 100 nya bostäder i Rö förverkligas, skall man se över underlaget för service och handel i Rimbo tätort. Marknadsunderlaget kräver troligtvis fler invånare i Rimbo för att behålla och utveckla framtidens service och handelsutbud. Vilket är en förutsättning för att få ett levande och attraktivt kommundelscentra.

Protokollsanteckning 3

Håkan Jonsson antecknar till protokollet:
Jag förutsätter att Närströvområdet, punkt 15.5 i översiktsplanen, inte utgör något hinder för lokalisering av motorbanan (miljöbalken 3:6 samt 7 kap).


Bakgrund Förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun har varit utställd för granskning. 
Ändringar är genomförda i enlighet med diskussion i kommunstyrelsens 
arbetsutskott i juni månad 2003. Därefter har ytterligare justeringar genomförts, 
bl a har rekommendation om bygglovplikt för brunnar tagits bort. Övriga 
ändringar är endast redaktionella. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-20 kommunstyrelsen besluta att 
godkänna föreliggande förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun samt att 
överlämna förslaget till översiktsplan för kommunfullmäktige för antagande.

forts

KF § 105 forts

Politisk beredning
Au 18/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 90 föreslagit enligt 
ledningskontorets skrivelse 2004-02-20. Elisabeth Björk (s) och Mats Buhre (s) 
deltog ej i beslutet.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 81 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Berit Jansson (c), Håkan Jonssons (s) och Bertil Karlsson (v) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Britt-Marie Åhman (c)
– bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
- Håkan Jonsson (s) – del 1 sid 27 – att sista meningen i tredje punktsatsen nerifrån utgår (Mellingeholm), del 2 sid 203, Nuläge – att sista meningen i första stycket utgår (Mellingeholm), del 2 sid 203 rubrik Strategi och nuläge – att hela första stycket utgår (Mellingeholm). Del 2 sid 217-218 rubrik Lokala friluft-intressen och närströvområden – att närströvområdet invid motorbanan i Hallstavik utgår. Området kan mycket väl användas i samma syfte som planen anger utan att det markeras på kartan och försvårar etableringen av motorbanan. – att Norrtälje kommun istället i kontakt med Stockholmsberedningen utreder alternativa flygplats-lokaliseringar företrädesvis i kommunens södra delar.

Bertil Karlsson (v)
- bifall till Håkan Jonssons (s) yrkande utom vad gäller motorbanan.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
./. - enligt bilaga.

Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag, men med synpunkter enligt protokollsanteckning.
forts

KF § 105 forts

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Åke Malmström (kd)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och ställer sig bakom Hans Anderssons (fp) protokollsanteckning.

Berit Jansson (c) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Per Lodenius (c)
- att området för motorsport mellan Skärsta och Sättra tas ur översiktsplanen med anledning av att jag anser att det stoppar en utveckling av Skärsta-området.

Bertil Karlsson (v)
- bifall till miljöpartiets förslag vad gäller järnvägsreservat.

Håkan Jonsson (s)
- återtar följande i tidigare yrkande med hänvisning till protokollsanteckning 3 ” Del 2 sid 217-218 rubrik Lokala friluft-intressen och närströvområden – att närströvområdet invid motorbanan i Hallstavik utgår. Området kan mycket väl användas i samma syfte som planen anger utan att det markeras på kartan och försvårar etableringen av motorbanan.”

Christer Candal (m) med instämmande av Åke Malmström (kd)
- ställer sig bakom Håkan Jonssons protokollsanteckning 3 angående närströvområdet.

Lars-Erik Jansson (s) och Louise Branting (c) yttrar sig.


Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bertil Karlssons (v) och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Mats Dannewitz-Linders yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. forts

KF § 105 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Berit Janssons m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun-styrelsens förslag.

_____________


Ajournering 23.00 för återsamling tisdag 2004-04-27, kl 18.00.


______________


KF § 106 Dnr KS 02-814 730Utvärdering av handikapprogrammet 2000-2003BeslutKommunfullmäktige beslutar:att godkänna omsorgsnämndens utvärdering av handikapprogrammet för 2000-2003.

BakgrundKommunfullmäktige fastställde det kommunala handikapprogrammet för åren 2000-2003 vid sitt sammanträde 2000-02-21.Inför utarbetande av handikapprogram för perioden 2003-2006 har omsorgsförvaltningen genomfört en utvärdering av det gällande handikappro-grammet. Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2003-09-23, § 96 att föreslå kommunfullmäktige godkänna redovisad utvärdering och lägga den till handlingarna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna omsorgsnämndens utvärdering av handikapprogrammet för 2000-2003.Politisk beredning

Au 26/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 103 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-10.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, §84 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag


forts


KF § 106 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Helena Ekekihl (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jansson (m) yttrar sig. 

_____________
KF § 107 Dnr KS 03-770 730Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun 2004-2006
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:att fastställa omsorgsnämndens förslag till kommunalt handikapprogram att gälla 2004-2006,att uppdra åt omsorgsnämnden att framlägga handikapprogram för kommun-fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod.

Protokollsanteckning

./. Allan Edehamn antecknar till protokollet enligt bilaga.BakgrundOmsorgsförvaltningen har i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och omsorgsnämnden utarbetat ett kommunalt handikapprogram för åren 2003-2006. Det första handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2000-02-21.Handikapprogrammet har utarbetats i samverkan mellan handikappföre-ningarna och förvaltningarna. Förslaget har varit ute på remiss till nämnder, förvaltningar och handikappföreningarna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-10 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer det kommunala handikapprogrammet för 2003-2006 i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2003-09-23.Politisk beredning

Au 26/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 104 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-10. forts
KF § 107 forts

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 85 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Allan Edehamn (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag, men med synpunkter enligt protokollsanteckning.

Kristina Almén (s) yttrar sig.

___________KF § 108 Dnr KS 04-222 042Ombudgetering av investeringsanslag 2003-2004 avseende inventarier, utrustning m mBeslutKommunfullmäktige beslutar:att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 12 518 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2004-03-16 redovisade uppställning,att dessa utgifter finansieras med egna medel.
BakgrundUnder 2003 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats. Vid årets slut har en del inte varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2004 års investeringsbudget.För år 2004 har kommunfullmäktige beslutat att de totala investeringarna inte bör överstiga 80 milj kr. 60,4 milj av dessa är redan disponerade i fastställda investeringsramar. Om 9,9 milj beviljas för ombudgeteringar återstår 9,7 milj kr för kommunfullmäktige att fördela under året.TjänstemannaberedningarLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-16 redovisat föreslagna ombud-geteringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 12 518 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2004-03-16 redovisade uppställning, att dessa utgifter finansieras med egna medel.
Politisk beredning
Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 115 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-16.
forts


KF § 108 forts

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 88 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 109 Dnr KS 04-221 042Ombudgetering av driftbudgetanslag 2003-2004BeslutKommunfullmäktige beslutar:att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 525 tkr,att finansiering sker med eget kapital.BakgrundUnder 2003 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats. Vid årets slut har en del inte varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års driftbudget.Vid slutet av år 2003 har följande projekten Björkarn och replipunkt Spillersboda inte varit slutförda. För Björkarn återstår 436 tkr och för replipunkt Spillersboda återstår 89 tkr.De tidigare beviljade anslagen behöver överföras som tilläggsanslag i 2004 års driftbudget.
TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 525 tkr, att finansiering sker med eget kapital.Politisk beredning

Au ¼ Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 116 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-16.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 89 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts


KF § 109 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

KF § 110 Dnr Ks 04/328 091 

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §.BeslutKommunfullmäktige beslutar:att lägga motionsredovisningen till handlingarna.BakgrundKommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

TjänstemannaberedningFöreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning. Politisk beredning

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 113 föreslagit att motionsredovisningen läggs till handlingarna.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 91 föreslagit att motionsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Kf 27/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 110 forts

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

_________

KF § 111 Dnr KS 03-67 311Godkännande av avtal gällande arbetsplan för Västra vägenBeslut
Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar:att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Vägverket och kommunen om planeringen av Västra vägen,att förskottera 3,5 mkr för planeringen av västra vägen samtatt finansieringen sker med egna medel.

Reservation

Miljöpartiets tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.BakgrundI samband med utvecklingen av Campus Roslagen på Nordrona har krav ställts på en förbättrad anslutning till vägsystemet i Norrtälje stad och regionen.Västra vägen är diskuterad och föreslagen som alternativ till Stockholmsvägen för genomfartstrafiken. Regeringen beslutade i februari om ekonomiska ramar för länsplanerna. I den planen ligger Västra vägen för genomförande år 2013.Ledningskontoret har med Vägverket diskuterat hur en tidigareläggning av genomförandet skulle kunna ske. I första hand har diskuterats finansiering för upprättande av arbetsplan för Förbifart Norrtälje (väg 76), Västra vägen. En färdig arbetsplan underlättar fortsatt planering av utvecklingen i staden.Ledningskontoret och Vägverket har upprättat ett förslag till avtal som reglerar kostnaderna för arbetsplaneprocessen.
forts
KF § 111 forts

TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-25 redovisat förslaget till planering av Västra vägen samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Vägverket och kommunen om planeringen av Västra vägen, att förskottera 3,5 mkr för planeringen av västra vägen samt att finansieringen sker med egna medel.Politisk beredning

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 117 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-25.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 92 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 26/4 Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Holger Forsberg, Håkan Jonsson (s) och Roine Wallin (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Umerkajeff (mp)
- enligt skriftligt yrkande.

Bertil Karlsson (v) meddelar att han ej deltar i beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och miljöpartiets yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.__________


KF § 112 Dnr KS 00-1092 105Förslag till internationell strategi 2004-2006, mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns internationella arbeteBeslutKommunfullmäktige beslutar:att godkänna den internationella strategin för åren 2004-2006.
BakgrundDen senaste internationella strategin avsåg tiden fram till år 2003. En ny strategi har arbetats fram i en samrådsgrupp bestående av representanter från olika avdelningar.Internationella strategin innehåller mål och syften med det internationella arbetet samt förslag till prioriteringar mellan verksamhetsområden.TjänstemannaberedningLedningskontoret föreslår i skrivelse 2004-02-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den internationella strategin för åren 2004-2006.Politisk beredning

Au 16/1-01 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-01-16, § 12 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för förvaltningsremiss.

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 114 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-19.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 93 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
fortsKF § 112 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 113

Ändrat datum för temakväll

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att flytta kommunfullmäktiges temakväll till den 15 november.


Beslutande sammanträde

Ordförande Kurt Pettersson (c) föreslår att kommunfullmäktiges temakväll, som skulle äga rum den 30 augusti, flyttas till den 15 november.

___________KF § 114 Dnr KS 04-72 012Besvarande av motion från Catharina Wahlgren (v) om byggande av hyresrätter i NorrtäljeBeslutKommunfullmäktige beslutar:

att avslå förslaget att kommunen subventionerar marken samt - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-01– anse

att motionen i övrigt skall anses vara besvarad.
BakgrundMotionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-02-16, § 52. I motionen föreslås att kommunen anvisar mark för byggande av hyresrätter i anslutning till Norrtälje tätort, att kommunen subventionerar marken, att kommunen utlyser en tävling om vem som kan bygga billigaste och attraktivaste bostäderna på den anvisade marken och att den som vinner tävlingen också blir den som får bygga bostäderna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-04-01 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att Norrtälje kommun har avtalat med landshövdingen om att skapa fler hyresrätter i länet, även verka för det i Norrtälje. Ledningskontoret har tagit fram en markanvisnings-policy och prissättning av den kommunala bostad-marknaden. Policyn behandlades på kommunfull-mäktiges sammanträde den 29 mars 2004.Med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-01 föreslås 
kommun--styr-elsen besluta att anse motionen vara besvarad.Politisk beredning

Au 26/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 101 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 1 april 2004. forts

KF § 114 forts

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 119 beslutat att ärendet tas upp på ett extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 7/4.
Au 7/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-04-07, § 122.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 83 föreslagit kommunfullmäktige att avslå förslaget att kommunen subventionerar marken samt – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-01- anse att motionen i övrigt anses vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

___________KF § 115 Dnr KS 04-281 744

Motion från Kristina Almén (s) och Kerstin Bergström (s) om avlastning för anhörigvårdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristina Almén (s) och Kerstin Bergström (s) lämnar med kommunfull-mäktiges godkännande in följande motion om avlastning för anhörigvårdare.

”Motion etc……….” Bilaga § 115.

Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

___________ 

KF § 116 Dnr KS 04-284 309

Motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) ang VA- och trafikproblemen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) lämnar med kommunfull-mäktiges godkännande in följande motion om VA- och trafikproblemen i Grisslehamn.

”Motion etc………..” Bilaga § 116.

____________

KF § 117 Dnr KS 04-285 001

Motion från Helena Ekekihl (mp) och Marie Umerkajeff (mp) om igångsättning av processer för eventuell omorganisation av nämnd-struktur för att förhindra att människor riskerar att falla mellan olika ansvarsområden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Helena Ekekihl (mp) och Marie Umerkajeff (mp) lämnar med kommunfull-mäktiges godkännande in följande motion om igångsättning av processer för eventuell omorganisation av nämnd-struktur för att förhindra att människor riskerar att falla mellan olika ansvarsområden.

”Motion etc……….” Bilaga § 117

_____________ 

KF § 118 Dnr KS 04-277 623

Interpellation från Allan Edehamn (s) till kommunstyrelsens ordförande ang alkolås i skolskjutsar och leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående alkolås i skolskjutsar och leasingbilar.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 118.

___________ 

KF § 119 Dnr KS 04-278 754

Interpellation från Lars Bäck (s) till socialnämndens ordförande om ekonomiskt försörjningsstöd till hyresgäster hos Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande om ekonomiskt försörjnings-stöd.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 119.

_____________ 

KF § 120 Dnr KS 04-286 609

Interpellation från Olle Jansson (s) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang resurser för förskola samt frivilliga verksamheter som fritidsgårdar, musikskola och öppen förskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående resurser för förskola samt frivilliga verksamheter som fritidsgårdar, musikskola och öppen förskola.

”Interpellation etc…………..” Bilaga § 120.
______________
KF § 121 Dnr KS 04-282 710

Interpellation från Patrik Dahl (c) till barn- och skolnämndens ordförande om att vara dagbarnvårdare åt egna barn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Patrik Dahl (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att vara dagbarnvårdare åt egna barn.

”Interpellation etc………” Bilaga § 121.

___________ 

KF § 122 Dnr KS 04-291 773

Fråga från Helena Ekekihl (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om kolonilotter i Vallby Hage i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Helena Ekekihl (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om kolonilotter i Vallby Hage i Rimbo

”Fråga etc………..” Bilaga § 122

___________


KF § 123 Dnr KS 04-247 102

Anders Norberg (s); avsägelse av uppdrag som revisor i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Anders Norberg (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Anders Norberg (s) avsäger sig i skrivelse inkommen 2004-04-13 uppdrag som revisor i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

__________ 

KF § 124 Dnr Ks 04-265 102

Gunilla Andersson (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Gunilla Andersson (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Gunilla Andersson (fp) avsäger sig i skrivelse 2004-03-24 uppdrag som ersättare i socialnämnden.

___________ 

KF § 125 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i socialnämnden för folkpartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i socialnämnden välja

Niklas Bostedt (fp)
Ragnar Vikings väg 12
762 71 Rimbo


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Gunilla Andersson (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

____________ 

KF § 126

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Håkan Jonsson (s) tackar kommunfullmäktige för uppvaktningen på sin 50-årsdag

Uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling enligt motion från Lars Bäck (s)

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2004.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:25; Feriearbeten 2004

Dnr KS 04186 435

Miljödepartementets remiss ang Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag om fiskeförbud i ett skyddat marint område

Dnr KS 04-183 422

Miljödepartementets remiss ang Naturvårdsverkets rapport ”Fosforutsläpp till vatten år 2010-delmål, åtgärder och styrmedel”

Dnr KS 04-156 400

Jordbruksdepartementets remiss Ds2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

Dnr KS 04-173 105

MHF Roslagens skrivelse ang representation

Arbetsmiljöverkets underrättelse ang kompletterande upplysningar ang skyddsutrustning

forts
KF § 126 forts
Dnr KS 04-155 108
Kommunalrådens skrivelse 2004-03-08 till rikspolisstyrelsen ang att Norrtälje behöver fler poliser

Rikspolisstyrelsens svar2004-03-11 på ovanstående skrivelse

Länsstyrelsen m fl ang regional samverkanskurs –RSK 30 augusti-2 september 2004

Utbildningsnämndens beslut 2004-02-24, § 6 ang verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004

Länsstyrelsen i Uppsala län; Gräsö skärgård – en sammanställning av naturvärden

Glesbygdsverkets rapport med skärgårdsfakta 

Miljörådets protokoll 2004-02-25

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll 2004-03-12

NIHAB:s styrelseprotokoll 2003-12-19 och 2004-02-18

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2003-12-04, 2004-01-27, 2004-02-12

Kallelse till styrelsemöte i Norrtälje Kommunhus AB 2004-03-18, 2004-03-26

Kallelse till styrelsemöte i NIHAB 2004-03-02

Kallelse till styrelsemöte i Roslagsbostäder 2004-03-10

Kallelse till styrelsemöte i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-03-25

Kallelse till bolagsstämma Norrtälje Energi och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-03-29

Inbjudan till seminarium om bebyggelse och VA-frågor den 26 maj.

__________