Kommunfullmäktige 2004-05-24 1(37)

Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.55.

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Christina Frisk (fp) och Katarina Jansson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret, torsdagen den 27 maj 2004, kl 16.00Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 127-147
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm § 139-140

Justerande ..................................................................................................................
Christina Frisk Katarina Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-05-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-05-28 anslags nedtagande 2004-06-18 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KF § 127

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Christina Frisk (fp) och Katarina Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 27 april 2004,
kl 16.00.

__________
KF § 128

Allmänhetens frågestund

Roland Brodin, Varvsbyggarna AB ställer frågor om kommunens behandling av företag som vill bygga i kommunen och kommunstyrelsens beslut att förköpa mark vid Port Arthur i Norrtälje.

Besvaras av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v).

___________

KF § 129 Dnr KS 04-277 623

Besvarande av interpellation från Allan Edehamn (s) till kommun-styrelsens ordförande ang alkolås i skolskjutsar och leasingbilar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Allan Edehamn (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-06-27, § 118 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående alkolås i skolskjutsar och leasingbilar.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 129.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 129.

Allan Edehamn (s) yttrar sig.

___________ 

KF § 130 Dnr KS 04-278 754

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till socialnämndens ordförande om ekonomiskt försörjningsstöd till hyresgäster hos Roslagsbostäder AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-27, § 119 följande interpellation till socialnämndens ordförande om ekonomiskt försörjnings-stöd.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 130.

Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 130.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________


KF § 131 Dnr KS 04-286 609

Besvarande av interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang resurser för förskola samt frivilliga verksamheter som fritidsgårdar, musikskola och öppen förskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-27, § 120 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående resurser för förskola samt frivilliga verksamheter som fritidsgårdar, musikskola och öppen förskola.

”Interpellation etc…………..” Bilaga § 131.
Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 131.

Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Bertil Karlsson (v), Ragnar Bergsten (s), Lotta Lindblad-Söderman (m), Catarina Wahlgren (v) och Britt Wennerfors (m) yttrar sig.

______________
KF § 132 Dnr KS 04-282 710

Besvarande av interpellation från Patrik Dahl (c) till barn- och skolnämndens ordförande om att vara dagbarnvårdare åt egna barn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Patrik Dahl (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-27, §121 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att vara dagbarnvårdare åt egna barn.

”Interpellation etc………” Bilaga § 132.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 132.

Patrik Dahl (c), Bertil Karlsson (v) och Olle Jansson (s) yttrar sig.

_________

KF § 133 Dnr KS 04-291 773

Besvarande av fråga från Helena Ekekihl (mp) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om kolonilotter i Vallby Hage i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund 

Helena Ekekihl (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-04-27, § 122 följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om kolonilotter i Vallby Hage i Rimbo

”Fråga etc………..” Bilaga § 133.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 133.

Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

___________
KF § 134 Dnr 02-569 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Kvarnudden 3:1 i Väddö församling

Beslut

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Kvarnudden 3:1 i Väddö församling.


Bakgrund

Området är beläget vid Ålands hav på Väddö, inom Kvarnsands tomtområde. Kvarnudden 3:1 är i privat ägo, ägt i lika delar mellan två familjer.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 juni – 12 juli 2002 samt har hållits utställt under tiden 16 september – 7 oktober 2003.

Planens syfte

Syftet med den aktuella detaljplanen är att ändra ändamålet från hotell till uthyrningsstugor och att precisera byggrätten till ytterligare nio stugor med en sammanlagd byggnadsarea om högst 650 kvm och med en utbyggnadstid av cirka 15 år.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-02-26, § 58 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget för fastigheten Kvarn-udden 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-03-21, § 132.

forts

KF § 134 forts

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2004-05-06, § 115.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet.

_________
KF § 135 Dnr KS 03-197 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad

Beslut

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Planområdet är centralt beläget norr om stadens bussterminal, mellan kvarteren Nordkap och Niord. Planförslaget omfattar fastigheterna Narstrand 1 och 8.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 4 mars – 25 april 2003 och utställt för granskning under tiden 2 – 23 december 2003.

Planens syfte

Syftet med planen är att ersätta gällande detaljplan för småindustriändamål med en ny detaljplan för bostadsändamål. Småindustriverksamheten har sedan tidigare upphört och kommunen har förvärvat fastigheten i avsikt att upplåta den för bostadsbebyggelse.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-03-25, § 103 beslutat att godkänna den efter utställning reviderade detaljplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2004-05-06, § 144.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2004-05-06, § 116.
forts

KF § 135 forts

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Catarina Wahlgren (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Berit Elisson (fp) yttrar sig.

Mats Dannewitz-Linder (mp) meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet.

____________


KF § 136 Dnr KS 03-532 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling

Beslut

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling.


Bakgrund

Planområdet ligger i Spillersboda söder om Kapellskärsvägen. Planförslaget har varit ute för samråd 13 juni – 25 juli 2003 och utställt för granskning under tiden 17 februari – 9 mars 2004.

Planens syfte

Ledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag och i samarbete med föreningen Spillersboda ö-kontakt begärt att få göra ändring av detaljplan för en replipunkt för del av kommunägda fastigheten Spillersboda 1:116. Ändringen av detaljplanen innebär att en del av grönområdet utmed fastighetens västra gräns tas bort för att där kunna bygga carport- och p-platser. Målsättningen är att förbättra transportmöjligheterna för boende på öar utan fast landförbindelse belägna utanför Spillersboda.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-04-22, § 146 beslutat att godkänna den efter utställning reviderade detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 6/5 Arbetsutskottet har vid behandlat ärendet sammanträde 2004-05-06, § 145.
forts

KF § 136 forts

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2004-05-06, § 117.

Beslutande sammanträde

Kf 24/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet.

__________


KF § 137 Dnr KS 02-870 214

Antagande av detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad

Beslut

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Planens syfte

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av en etablering av handel inom kategorierna lågprislivsmedel, hemelektronik, sport/fritid, byggvaror m m i anslutning till Knutby torg. 

Ett program till detaljplan för Vattumannen 1 med flera, upprättat av stadsarkitektkontoret i oktober 2002, har varit utsänt för samråd under tiden 29 oktober – 13 december 2002.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 28 maj – 18 juli 2003 samt hållits utställt för granskning under tiden 7 – 28 januari 2004.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-04-22, § 143 beslutat att godkänna reviderat förslag till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 146.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2004-05-06, § 118. forts

KF § 137 forts

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet.

___________

KF § 138 Dnr KS 04-166 042

Driftbudgetuppföljning mars 2004 samt förslag till åtgärder innebärande bl a att nämnder åläggs redovisa överskott i bokslut 2004

Beslut

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag.


Kommunfullmäktige beslutar:

att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, 

att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, 

att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, 

att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag, 

att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger,

att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få 

att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
· kommunstyrelsen 2 200 tkr
· miljö- hälsoskyddsnämnden 120 tkr
· byggnadsnämnden 90 tkr
· kultur- och fritidsnämnden 990 tkr

forts

KS § 138 forts

· omsorgsnämnden 2 500 tkr
· utbildningsnämnden 3 290 tkr
· tekniska nämnden 810 tkr

att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognoser för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall till och med mars månad. Vidare har regeringens vårproposition samt senaste prognos för skatteintäkter påverkat prognosen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, att ledningskontoret får i uppdrag att göra en omprövning av inventarieanslag och övriga investeringsanslag, att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger, att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
· kommunstyrelsen 2 200 tkr
· miljö- hälsoskyddsnämnden 120 tkr
· byggnadsnämnden 90 tkr
· kultur- och fritidsnämnden 990 tkr


forts


KF § 138 forts

· omsorgsnämnden 2 500 tkr
· utbildningsnämnden 3 290 tkr
· tekniska nämnden 810 tkr

att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.

Politisk beredning

Au 6/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 122 beslutat
att ärendet utgår från dagens sammanträde och behandlas på extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige den 24 maj 2004.

Au 14/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-14, § 162 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse med Christer Candal (m) yrkande – att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag.

Ks 24/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 2004-05-24, § 134. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c) och Åke Malmström (kd)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig och meddelar att socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig och meddelar att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
forts


KF § 138

Berit Elisson (fp), Ragnar Bergsten (s), Kjell Jansson (m), Olle Jansson (s), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd), Lars-Erik Jansson (s), Ingvar Jacobsson (m), Britt Wennerfors (m) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

________

KF § 139 Dnr KS 04-259 173

Omvandling av Bergshamra deltidsavdelning till räddningsvärn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och

att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag och att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

I räddningstjänstens budget 2004 har inte upptagits medel för att driva Bergshamra deltidsavdelning vidare i någon form.

Redan vid framtagandet av räddningstjänstplanen 1994 fanns inte Bergshamra med i remissförslaget som tillställdes bl a Länsstyrelsen. Några synpunkter eller erinran mot att Bergshamra då avvecklades fanns inte. Att Bergshamra blev kvar som deltidsbrandkår med en bemanning av 1+2 var en politisk ambitionsnivå.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-04-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Bergshamra deltidsavdelning avvecklas och att brandstationen överförs till lokalbanken

alternativt beslut

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag.

Politisk beredning

Au 21/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 139 föreslagit enligt rättningschefens skrivelse 2004-04-05, alternativ 2. forts

KF § 139 forts

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2004-05-06, § 124.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Berit Elisson (fp)yttrar sig.

___________

KF § 140 Dnr KS 04-326 826

Ansökan om medel för iordningställande av Hallstaviks ishall

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer,

att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra,

att finansiering sker med egna medel,

att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd,

att finansiering sker med eget kapital.

Protokollsanteckning

Clas Lagerlund (m) antecknar till protokollet med instämmande av Åke Malmström (kd): ”Jag förutsätter att kultur- och fritidsnämnden i samband med iordningställandet av Hallstaviks ishall reviderar utgående anläggningsstöd.”


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2004-05-05 att hemställa hos kommun-fullmäktige om att anslå medel till ny kylanläggning i Hallstaviks ishall samt till inköp av de två befintliga kylkompressorerna. Medlen beviljas under förutsättning av att föreningen bidrar med arbetsinsatser enligt tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen. forts
KF § 140

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-10 redogjort för ärendet och före-
slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer, att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra, att finansiering sker med egna medel, att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 164 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-10.

Ks 24/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-24, § 135 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Åke Malmström (kd) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Clas Lagerlund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och önskar göra en protokolls-anteckning.

Åke Malmström (kd) 
- ställer sig bakom Clas Lagerlunds (m) protokolls-anteckning.

__________KF § 141 Dnr KS 03-289

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till barn- och skolnämnden utreda vad som går att göra åt bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg.

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003. I motionen föreslås att kommunfullmäktige låter utreda vad som går att göra åt problemet och sedan vidtaga lämpliga åtgärder.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-06-29, § 76 föreslagit kommunfullmäktige bifalla motionen.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade 2003-12-16, § 215 att anta tekniska kontorets yttrande från den 1 december 2003 som sitt eget yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-19 yttrat sig över motionen och föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och skolnämnden utreda vad som går att göra åt bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg,
att därmed anse motionen vara besvarad. 

Politisk beredning

Au 21/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 141 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-19.
forts

KF § 141 forts

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 119 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Hans Andersson (fp) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 142 Dnr KS 03-639 312

Besvarande av motion från Ethel Söderman-Sandin (s) om en tryggare och säkrare skolväg längs väg 1025 mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholms skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 19 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Ethel Söderman-Sandin (s) lämnar vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 174 in en motion om tryggare och säkrare väg mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholmsskolan.

Tekniska kontoret har inhämtat yttrande från Vägverket Region Stockholm. De är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten p väg 1025.

Vägverket har i yttrande till kommunen 2003-12-17 bland annat anfört att det finns behov av föreslagna åtgärder som är en belyst gång- och cykelväg och enligt Vägverkets uppfattning bör den placeras utmed väg 1025 östra sidan. Vid val av platser där åtgärder skall vidtas tas hänsyn till olika faktorer. .En prioritering måste ske i angelägenhetsordning. Önskemålet kommer att föras i in Vägverkets objektbank över framtida åtgärder på det statliga vägnätet inom regionen.

Vägverket anför vidare att möjlighet finns för kommunen att själv anordna föreslagna åtgärder, men innan åtgärder vidtas skall avtal upprättas mellan kommunen och Vägverket, Region Stockholm.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2004-02-24, § 19 beslutat att informera kommunfullmäktige om Vägverkets svar på motionen.

forts


KF § 142 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 19 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 21/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 142 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-19.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 120 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ethel Söderman-Sandin (s), Christer Candal (m) och Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig.

___________

KF § 143 Dnr KS 03-638 317

Besvarande av motion från Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) om belysning i vägkorsningen väg 276 och väg 278 (Furusundsvägen)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 20 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) lämnar vid kommun-fullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 175 in en motion om belysning i vägkorset väg 276 – Furusundsvägen.

Tekniska kontoret har inhämtat yttrande från Vägverket Region Stockholm. De är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten på väg 276 och 278.

Vägverket har i yttrande till kommunen 2003-12-11 bland annat anfört att de delar uppfattningen om att säkerheten för trafikanterna ökar om korsningen förses med belysning. Vid val av platser där åtgärder skall vidtas tas hänsyn till olika faktorer. Önskemålet kommer att föras in i Vägverkets objektbank över framtida åtgärder på det statliga vägnätet inom regionen. Vägverket anför vidare att möjlighet finns för någon annan att anordna belysning på platsen. Innan några åtgärder vidtas skall ett avtal upprättas mellan kommunen och Vägverket, Region Stockholm.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2004-02-24, § 20 beslutat att informera kommunfullmäktige om Vägverkets svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 20 anse motionen vara besvarad. forts

KF § 143 forts

Politisk beredning

Au 21/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-21.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 121 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 24/5 Yrkanden:

Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marita Jeansson (s) och Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

__________

KF § 144 Dnr KS 04-334 012

Motion från Roland Larsson (s) om att bygga till på höjden i kv Blåklinten och Violen vid Lommarvägen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om att bygga till på höjden i kv Blåklinten och Violen vid Lommarvägen.

”Motion etc………..” Bilaga § 144.

_________KF § 145 Dnr KS 04-47 102

Val av lekmannarevisor i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt valberedningens förslag till lekmannarevisor i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB välja

Karl-Ivan From (s)
Östervägen 36A
763 43 Hallstavik


Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 2004-04-27, § 123 Anders Norberg (s) begärt entledigande från uppdrag som lekmannarevisor i Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

____________

KF § 146 Dnr KS 04-333 102

Lars Hedberg (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Hedberg (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars Hedberg (s) har i skrivelse 2004-04-27 avsagt sig uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

_____________

KF § 147 

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 04-83 100 
Demokrati- och förtroendemannakommitténs remissyttrande angående departementspromemorian ”Samråd efter folkinitiativ”
(Ds 2004:4).

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll, ny ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Dnr KS 04-299 108
Länsrättens beslut angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2004-03-29, § 79.

Dnr KS 03-641 760
Socialnämnden 2004-04-01, § 110: Uppdrag från kommunfull-mäktige att redovisa genomförd kartläggning av drogproplematik i Hallstavik-/Häveröområdet samt utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas i området.

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj 2004

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:26; Rehabilitering eller utanförskap

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:28; Arbete efter 65 år ålder – vad gäller betr anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:29; Tillväxtens geografi

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:31; Budgetförutsättningar åren 2004-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:34; Vårpropositionen 2004
forts


KF § 147 forts

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Utvecklingen i svensk hälso och sjukvård 

Statens folkhälsoinstitut; Rapporter om äldres hälsa

Dnr KS 04-243 311
Intressegruppens Rimbo Framtids skrivelse till Vägverket med förslag om utredning betr anläggande av rondeller i Rimbo

Omsorgsförvaltningen ang att kommunala handikapprådet uppmanar nämnder och förvaltningar att använda skrifterna ”De mänskliga rättigheterna” vid olika mötestillfällen

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2004-04-01, § 27 ang utbyggnad av café Kärleksudden
Dnr KS 04-254 430
Miljödepartementets remiss; Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens redovisning av uppdrag i fråga om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogsmark 

Räddningsverkets utbildning på SRV-2000

Försvarsmaktens offentliga miljöredovisning år 2003

Dnr KS 04-263 805
KSL; Lokala handikapporganisationers ekonomiska planeringshorisont

Dnr KS 00-346 434
Roslagens Sjöfågeljaktvårdsförenings redovisning för år 2003

Dnr KS 04-250 430
Miljödepartementets remiss; Förslag till ett femte delmål för biologisk mångfald rörande främmande arter, i det föreslagna sextonde miljökvalitetsmålet.


forts

KF § 147 forts

Dnr KS 04-220 430 
Miljödepartementets remiss i form av rapporten; Hur behandlas biologisk mångfald i MKB? 
Dnr KS 04-18 100
UNO Utveckling Nord Ost; Gemensamma synpunkter från nordostkommunerna i Stockholms län på ansvarskommitténs delbetänkande: Utvecklingskraft för hållbar välfärd.

Räddningstjänsten; Systematiskt brandskyddsarbete

Finansdepartementet – Lissabonstrategin – VM i hållbar tillväxt

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret; Verksamhetsrapport för år 2003 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP2) 

Dnr KS 03-937 108
Hyresnämndens protokoll ang Hallsta 34:1

Svenska kommunförbundet – Landstingsförbundet: Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård 

Save the Cildren; Barns hälsa i Sveriges kommuner

Vattenfall; Sänkning av elcertifikatsavgiften

Skolverket ang kommunala kostnadsskillnader för fristående grundskolor

Dnr KS 03-575 421
Miljödepartementet; Förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll ang försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter m m

Dnr KS 04-155 108
Intressegruppen Rimbo Framtid; Fråga om nedläggning av polisstationen i Rimbo forts

KF § 147 forts

Tekniska nämndens beslut 2004-03-25, § 35 – investeringsprojekt 2004, projektplan nr 1, 2004 

Viktig information; Lagändring ang E-postreklam

Finansdepartementets remiss; Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter Ds 2004:18

Stockholms läns landsting; TBE-rekommendationer för innevarande år 2004

KSL; Information om färdtjänstavtalet samt utredning om ökad samordning av de samhällsbetalda resorna

___________