Kf040621
Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-16.50. Ajournering 12.00-13.00 för lunch och 15.40-15.50 för förberedelse för propositionsordning.

Beslutande Enligt förteckning

Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Per Lodenius (c) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret fredagen den 2 juli 2004 kl 08.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 148-161
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson Sune Alm

Justerande ..................................................................................................................
Per Lodenius Elisabeth Björk

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-06-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 148

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Per Lodenius (c) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 2 juli 2004,
kl 08.30.

__________KF § 149 

Arbetsordning för dagens sammanträde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för dagens sammanträde.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till arbetsordning för dagens sammanträde.

__________ 


KF § 150 Dnr 04-257 041

Budget och inriktning 2005-2007

Beslut

Miljöpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet i de delar vad avser vision, kommungemensamma- och nämndernas mål och uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta reviderad vision 2015 för Norrtälje kommun,

att anta kommungemensamma mål och uppdrag 2005-2007,

Kommunstyrelsen

att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja kommunstyrelsen 139 994 tkr i driftbudget år 2005 varav 1 365 tkr avser anslag till kommunens revisorer och 43 212 tkr till räddningstjänsten,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 190 tkr i driftbudget år 2005,

Byggnadsnämnden

att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja byggnadsnämnden 5 975 tkr i driftbudget år 2005,

Kultur- och fritidsnämnden

att anta kultur- och fritidsnämndens mål- och uppdrag 2005-2007,
fortsKF § 150 forts

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 998 tkr i driftbudget år 2005,

Socialnämnden

att anta socialnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja socialnämnden 85 855 tkr i driftbudget år 2005,

Omsorgsnämnd

att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja omsorgsnämnden 595 817 tkr i driftbudget år 2005,

Barn- och skolnämnden

att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja barn- och skolnämnden 700 381 tkr i driftbudget år 2005,

Utbildningsnämnden

att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja utbildningsnämnden 220 346 tkr i driftbudget år 2005,

Tekniska nämnden

att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2005-2007,

att bevilja tekniska nämnden 51 600 tkr i driftbudget år 2005,

att uppdra till tekniska nämnden att göra ytterligare anpassningar av den egna organisationen motsvarande 2 000 tkr,

forts

KF § 150 forts

Trafiksäkerhetsnämnden

att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2005-2007,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2005

Investeringsbudget 2005

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelse: 300 tkr
räddningstjänst: 3 900 tkr

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 800 tkr i investeringsbudget år 2005 för maskiner, inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i investeringsbudget år 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 3 200 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7000 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier, forts

KF § 150 forts

att bevilja kommunstyrelsen 5000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 5 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr och utbildningsnämnden 750 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Övrigt

att fastställa resultatbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att fastställa balansbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterad 2004-06-02,

att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB med 1 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

forts


KF § 150 forts

att anta planen för uppföljning och utvärdering med följande ändring: Att nämndernas verksamhetsplaner skall presenteras för kommunfullmäktige i december,

att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att när det generella statsbidraget för personalförstärkningar i grundskola och fritidshem är fastställt komma med ett förslag till fördelning mellan nämnderna,

att i övrigt godkänna förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterial av rent teknisk natur.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamöter.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-04-14.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-04-15, § 128 att sända ut förslag till budget och inriktning 2005-2007 till samtliga nämnder på remiss i enlighet med fastställd tidplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-17 sammanställt inkomna remissvar och upprättat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterad 2004–05-27.

Föreligger av ledningskontoret reviderat förslag till budget och inriktning, daterat 2004-06-02 med förslag till beslut.

forts

KF § 150 forts


Politisk beredning

Au 27/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 168 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004.

Au 3/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-03, § 178 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-17. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 3/6 Kommunstyrelsen beslutade samma dag, KS § 139, att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 18 juni 2004.

Ks 18/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-06-18, § 156 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet. 

Beslutande sammanträde

Kommundirektör Mats Törnquist och ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar förslag till budget och inriktning 2005-2007.

Därefter kommenterar gruppledarna Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) årets budgetförslag.

Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten som pågår mellan klockan 10.00-15.40 deltar Christer Candal (m), Kajsa Hansson (c), Ragnar Bergsten (s), Olle Jansson (s), Inga-Brita Mörch (m), Lars-Erik Jansson (s), Bengt Ericsson (c), Mats Dannewitz-Linder (mp), Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Arne Lilja (kd), Ingvar Jacobsson (m), Catarina Wahlgren (v), Lars Bäck (s), Berit Elisson (fp), Bertil Karlsson (v), Torgny Åberg (c), Hans Andersson (fp), Britt-Marie Åhman (c), Åke Malmström (kd), Roland Larsson (s), Jan Lindegren (s), Elisabeth Björk (s), Berit Jansson (c), Lenneke Sundblom (s), Louise Branting (c), Ann Lewerentz (m), Bridget Wedberg (mp), Nils Matsson (m), forts


KF § 150 forts

Clas Lagerlund (m), Patrik Dahl (c), Stig Saverstam (kd), Birgitta Lagerlund (m), Hanna Stymne-Bratt (s) och Lotta Lindblad-Söderman (m).

Yrkanden:

Följande personer yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Kajsa Hansson (c), Inga-Brita Mörch (m), Arne Lilja (kd), Torgny Åberg (c), Hans Andersson (fp), Britt-Marie Åhman (c), Åke Malmström (kd), Ann Lewerentz (m), Clas Lagerlund (m) och Lotta Lindblad-Söderman (m).

Följande personer yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag 2005-2007:
Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Ragnar Bergsten (s), Olle Jansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Catarina Wahlgren (v), Lars Bäck (s), Jan Lindegren (s), Elisabeth Björk (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s).

Bridget Wedberg (mp) anmäler att miljöpartiets ledamöter ej kommer att lämna något eget yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag att anta vision 2015, kommungemensamma mål och uppdrag 2005-2007 och nämndernas mål och uppdrag 2005-2007 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2005 och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till driftbudget 2005 och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2005 och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

forts


KF § 150 forts

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till resultatbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag och finner att kommun¬full¬mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till balansbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje och social¬demokraternas och vänsterpartiets förslag och finner att kommun¬full¬mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag och finner att kommun¬full¬mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag avseende ränta på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på att i övrigt godkänna förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

___________

KF § 151 Dnr 04-381 123 

Kommunal utdebitering, skattesats 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2005.

Reservation:

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2005 föreslås en oförändrad skattesats 20:12 kr/skattekrona.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2004-06-03 kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2005.

Politisk beredning

Ks 18/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-06-18, § 157 föreslagit kommunfullmäktige besluta fastställa den kommunala skattesatsen till 20:12 kr/skattekrona.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) 
– att fastställa skattesatsen till 20:50 kr/skattekrona.
forts

KF § 151 forts

Christer Candal (m)
– bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen 20:12 kr/skattekrona.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 152 Dnr 04-358 613

Höjning av musikskoleavgiften från och med höstterminen 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 .

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-05-17, § 47 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 i enlighet med barn- och skol¬nämndens beslut daterat den 1 december 2003, § 138. Mot detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Politisk beredning

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-27, § 169 och föreslagit enligt barn- och skolnämndens beslut 2004-05-17, § 47. Elisabeth Björk (s) yrkade att musikskoleavgiften ej skall höjas

Ks 3/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2004-06-03, § 140 och föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Kf 21/6 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- oförändrad avgift forts

KF § 152 forts

Lotta Lindblad-Söderman (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Olle Jansson (s), Lars-Erik Jansson (s), Catarina Wahlgren (v) och Ann Lewerentz (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________
KF § 153 Dnr KS 04-198 153 Överföring av kommunens uppgifter enligt Skuldsaneringslag (1994:334) från kommunstyrelsen till socialnämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
att överföra funktionen som budget-/ skuldrådgivare från kommunstyrelsen till socialnämnden, att socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt Skuldsanering (1994:334), att medel för detta överförs från servicekontorets konto till socialnämnden med 216.000 kr (helårsbasis 2004), att komplettera socialnämndens reglemente med följande: ”1§ Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Skuldsaneringslag (1994:334)”, samt att överföringen till socialnämnden skall gälla från och med den 1 september 2004 

Bakgrund Enligt skuldsaneringslagen ska kommunen inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Denna funktion är idag organisatoriskt placerad på kommunstyrelsens servicekontor. De senaste åren har det varit omsättning på tjänsten och från och med den 1 april är tjänsten ånyo vakant. För att få en effektivare hantering av kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen föreslås att uppgifterna överförs från kommunstyrelsens ansvarsområde till socialnämndens. forts

KF § 153 forts Tjänstemannaberedning Servicekontoret föreslår i skrivelse 2004-03-23 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra funktionen som budget-/ skuldrådgivare från kommunstyrelsen till socialnämnden, att socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt Skuldsanering (1994:334), att medel för detta överförs från servicekontorets konto till socialnämnden med 216.000 kr (helårsbasis 2004), att komplettera socialnämndens reglemente med följande: ”1§ Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Skuldsaneringslag (1994:334)”, att överföringen till socialnämnden skall gälla från och med den 1 september 2004. Politisk beredning

Au 1/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 112 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-03-23.

Ks 7/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-04-07, § 90 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag, men att socialnämndens yttrande skall föreligga vid behandling i kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde

Kf 21/6 Föreligger socialnämndens beslut 2004-06-05, § 158.

_________ 


KF § 154 Dnr KS 02-500 312

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang gång- och cykelväg Svanberga-Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen samt

att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet av en GC-väg utmed väg 76 från Svanberga till Norrtälje.

Protokollsanteckning
Britt-Marie Åhman (c) antecknar med kommunfullmäktiges godkännande följande till protokollet: ”att vid Norrtälje kommuns överläggning med vägverket även ta med behovet av gång- och cykelväg norrut från Svanberga till Nora vägskäl, för att barn och ungdomar som finns i skolans upptagnings-område ska kunna erbjudas en säkrare trafiksituation till och från skolan.”


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27, § 142. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hos Vägverket påtalar behovet av en gång/cykelväg utmed länsväg 76 från Svanberga till Norrtälje samt att detta är ett högprioriterat projekt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-16 yttrat sig över motionen och instämmer i att den föreslagna lösningen skulle förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet av en GC-väg utmed väg 76 från Svanberga till Norrtälje.


forts

KF § 154 forts

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 160 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-16.

Ks 3/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-06-03, § 141 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Kf 21/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och begär att få anteckna följande till protokollet: ”att vid Norrtälje kommuns överläggning med vägverket även ta med behovet av gång- och cykelväg norrut från Svanberga till Nora vägskäl, för att barn och ungdomar som finns i skolans upptagnings-område ska kunna erbjudas en säkrare trafiksituation till och från skolan.”

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

_________


KF § 155 Dnr KS 03-290 109

Besvarande av motion från Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) om porrfri hotell- och konferensmiljö Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-06-14.

Reservation

Vänsterpartiet och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare. 
Bakgrund Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 70. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att införa nya upphandlingsregler och att de policydokument som rör tjänsteresor ses över så att resor och konferenser genomförs på hotell och anläggningar vars betal-tv utbud är porrfria. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-19 anfört att regeringens jurister nu undersöker om det är juridiskt möjligt att bara boka porrfria hotell. Eventuellt strider ett sådant policybeslut mot EG-rättens antidiskrimineringsregler. Det möter dock inget hinder att kommunens upphandlingsregler enkelt kan kompletteras med anvisningar som reglerar att förtroendevalda och tjänstemän vid tjänsteförrättning ska prioritera hotell som inte visar porrfilmer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till upphandlingsenheten inom servicekontoret att skyndsamt utfärda reviderade regler för bokningar av hotell och konferensanläggningar i linje med motionens innebörd samt att därmed anse motionen vara besvarad. 
forts

KF § 155 forts Föreligger ny tjänsteskrivelse från lednings- servicekontoret daterad 2004-03- 
02. I skrivelsen anförs bland annat att inget absolut krav ställs på att all hotell¬bokning skall vara porrfri vid upphandlingen av resebyråtjänster. I ställes föreslås att det i avtalet med vinnande anbudsgivare förs in en bestämmelse innebärande att ”porrfria alternativ bör bokas där så är möjligt”. Då antalet porrfria hotell sannolikt kommer att öka i framtiden ger denna formulering en möjlighet att gradvis öka det procentuella antalet hotellnätter på porrfria hotell utan de stora kostnader som ett absolut krav skulle medföra. Lednings- och servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen därmed får anses vara besvarad.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-06-14. Ledningskontoret anför bland annat i skrivelsen, att då övervägande antalet resor inte upphandlas utan bokas direkt av resande föreslås att kommunens policydokument kompletteras med tydliga anvisningar om att den som reser i tjänsten ska efterfråga porrfria alternativ och där det är möjligt, välja detta. Politisk beredning

Au 12/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 220 beslutat att återremittera motionen till ledningskontoret för juridisk prövning. 

Au 18/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 93 föreslagit enligt lednings- och servicekontorets skrivelse 2004-03-02. 

Ks 7/4 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-04-07, § 82 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Au 27/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 174 beslutat att 
vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004, samt
att uppdra till kommundirektören komplettera skrivelsen i enlighet med 
dagens diskussion. 

Au 3/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-03, föreslagit att vilandeförkla-
ra ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2004-06-18. 
forts

KF § 155 forts

Ks 18/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-06-18, § 158 föreslagit att motionen skall anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-06-14.

Beslutande sammanträde

Kf 21/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Lars Bäck (s)
- bifall till motionen samt att uppdra till upphandlingsenheten att följa de riktlinjer som anges i ledningskontorets skrivelse 2004-03-02 samt att komplettera kommunens policydokument i enlighet med ledningskontorets skrivelse 2004-06-14.

Catarina Wahlgren (v) med instämmande av Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 31 ja, 28 nej och 2 frånvarande har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
________ 

KF § 156 Dnr KS 04-415 750

Motion från Ingvar Jacobsson (m) om möjligheten att införa en taxa för tillsyn av HVB-hem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ingvar Jacobsson (m) lämnar in följande motion om möjligheten att införa en taxa för tillsyn av HVB-hem.

”Motion etc……..” Bilaga § 156.

__________


KF § 157 Dnr KS 04-412 270

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om permanentning av fritidshus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om permanentning av fritidshus.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 157.

________ 


KF § 158 Dnr KS 04-378 102

Elisabeth Björk (s); avsägelse av uppdrag som ledamot i Östhandelsforum styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Elisabeth Björk (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) avsäger sig i skrivelse 2004-06-03 uppdrag som ledamot i Östhandelsforums styrelse

__________KF § 159 Dnr KS 04-47 102

Val av ledamot i Östhandelsforums styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Östhandelsforums styrelse välja

Eva Pfister (s)
Klippgatan 6 D
761 40 Norrtälje

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Östhandelsforums styrelse.

Ulla Engdahl (c) redogör för valberedningens förslag.

___________


KF § 160 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i barn- och skolnämnden välja

Per Gustavsson (s)
Anund Vikings väg 1
762 71 Rimbo

Bakgrund

Lars Hedberg (s) beviljades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-05-24, § 146 entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutande sammanträde

Ulla Engdahl (c) redogör för valberedningens förslag.

_________ 


KF § 161

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 04-351 429
Elöverkänsligas förening i norra storstockholm ang frågor om ledningsrättslagen SOU 2002:83 och SOU 2004:7


Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde 2004-06-03:

Vägverkets skrivelse; Väg 283 Gång- och cykelbana genom Älmsta. Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283

Dnr KS 04-223 312

Vägverkets beslut ang fastställande av arbetsplan för utbyggnad av gngbana utmed del av väg 1032 Södersvik-Aspnäs och del av väg 1022 Gräddö Brygga m m

Information ang nyetablerat företag Inresa AB (Innovation Resurs i Samverkan)

Länsstyrelsens rapport; Svenska för akademiker

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:37; Regeringens proposition om gymnasieskolan

Dnr KS 04-21 112

Länsstyrelsens beslut ang förordnande av borgerliga vigselförrättare

Protokoll från Roslagshamnar AB 2004-04-14

Statsrådsberedningen; En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig


KF § 161 forts

Dnr KS 03-98 108
Kammarrättens protokoll ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) nu fråga om inhämtande av yttrande

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 27 april 2004

Extra styrelsesammanträde i NIHAB 2004-03-02

Protokoll från styrelsen i Norrtälje kommunhus AB 2004-03-18, 04-03-26

Bolagsstämma i Norrtälje Kommunhus AB 2004-03-29

Protokoll från miljörådets sammanträden 2004-03-24 och 2004-05-05

Protokoll från trafikgruppens sammanträden 2004-02-03 och 2004-04-21

_________