Kf 040913
Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-19.45

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera IngaBrita Mörch (m) och Anders Fransson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningkontoret den 21 september 2004, kl 08.15.


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 162-186
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
IngaBrita Mörch Anders Fransson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-09-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-09-22 anslags nedtagande 2004-10-13 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 162

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Inga-Brita Mörch (m) och Anders Fransson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 21 september 2004, kl 08.15. 

__________KF § 163

Utdelning av diplom och medaljer för förtjänstfullt ingripande av läraren Roger Björklund och eleven Hampus Karlsson vid brand i Rådmansö skola

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) utdelar medalj och diplom till Roger Björklund och Hampus Karlsson och tackar för deras rådiga ingripande vid brandtillbud på Rådmansö skola.

________ 
KF § 164

Information från kommunstyrelsen

Kommundirektör Mats Törnquist berättar om den verksamhet som funnits i Finsta under 2004, året efter det stora Birgittafirandet. 

Planeringschef Gunnel Löfqvist redovisar dagsläget för Västra vägen och kv Vattumannen.

Stadsarkitekt Ingemar Stråe informerar om dagsläget i kv Flygspanaren.

_________ 

KF § 165

Allmänhetens frågestund

Företrädare för synskadade i Norrtälje påpekar sitt missnöje med att Taltidningen har förändrats.
Informatör Lars Ahlqvist och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

___________


KF § 166 Dnr KS 04-412 270

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om permanentning av fritidshus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-06-21, § 157 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om permanentning av fritidshus.

”Interpellation etc…………” Bilaga § 166.


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 166.

Roland Larsson (s), Bertil Karsson (v), Ingvar Jacobsson (m), Bengt Ericsson (c) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

__________

KF § 167 Dnr KS 04-380 042

Delårsrapport 1 för 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport 1 per april 2004.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukningen inom tertial 1 (30 april).

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-24, § 138 att nämnderna i årsbokslutet sammanlagt skall redovisa ett överskott på 10 milj kr. När delårsrapporterna upprättades hade nämnderna ännu inte beslutat hur besparingarna skall genomföras. Hänsyn har därför inte tagits till dessa i prognosen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-17 föreslagit kommunstyr¬elsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april 2004.

Politisk beredning

Au 12/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 207 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-17.

Ks 25/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-08-25, § 165 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

Dnr Ks 03/803 312
KF § 168 Dnr KS 99-375 312

Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta det i juli 2004 reviderade ”Program för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun”,

att programmet skall ligga till grund för överväganden i samband med den kommunala budgetprocessen samt vid överläggningar med Vägverket,

att programmet skall uppdateras vid behov, dock minst vart fjärde år.


Bakgrund

Servicekontoret fick år 1999 i uppdrag att ta fram en samlad plan för behovet av gång- och cykelvägar i kommunen. Syftet med planen är att öka kunskaperna och vidta rätt åtgärder för att öka säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister.

Programmet har tagits fram genom en projektgrupp där tekniska kontoret har deltagit i stor utsträckning.

Arbetsutskottet beslutade 2003-12-18, § 361, enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-11, att sända ut förslaget för utbyggnad av cykelvägar på bred remiss under tiden januari – mars 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-07-07 sammanställt remissvaren och föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta det i juli 2004 reviderade ”Program för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun”, att programmet skall ligga till grund för överväganden i samband med den kommunala budget¬


forts

KF § 168 forts

processen samt vid överläggningar med Vägverket, att programmet skall uppdateras varje ny mandatperiod.

Politisk beredning

Au 19/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-19, § 231 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-07-07. Elisabeth Björk (s) och Mats Buhre (s) deltog ej i beslutet.

Ks 25/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-08-25, § 184 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag med ändring fl – att sista att-satsen skall ändras till ” att programmet skall uppdateras vid behov, dock minst vart fjärde år.”


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.

__________

KF § 169 Dnr KS 04-436 003

Revidering av instruktion för demokrati- och förtroendemanna¬kommittén 1 § punkt 2

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att gällande instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén revideras på sätt att 1 § punkt 2 tillföres följande mening:

”Utgöra kommunal pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda”.


Bakgrund

En av de mest väsentliga uppgifterna som åvilar demokrati- och förtroendemannakommittén är att handha ärenden som rör bestämmelser och ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) jämte tolkning och tillämpning av dessa.

Bland de i ERS ingående ersättningsbestämmelserna återfinns pensionsförmåner för heltidssysselsatta förtroendevalda, dvs kommunalråd och oppositionsråd.

Den tidigare förtroendemannakommittén har utifrån sin uppgift att handha samtliga ersättningsbestämmelser för kommunens förtroendevalda även vägt in pensionsbestämmelserna.Ett förtydligande i detta avseende kan dock vara nödvändigt. En revidering av gällande instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén erfordras därför.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2004-06-22, § 14 föreslagit kommunfullmäktige besluta att gällande instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén revideras på sätt att 1 § punkt 2 tillföres följande mening:


KF § 169 forts

”Utgöra kommunal pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda”.

Politisk beredning

Au 25/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-25, § 234 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs förslag 2004-06-22, § 14.

Ks 25/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-08-25, § 186 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Bengt Strandberg (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 170 Dnr KS 04-127 292

Begäran om investeringsanslag för kylcentral vid Sportcentrums inomhusrink

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i investeringsanslag för uppförande av ny kylcentral för Sportcentrums inomhusrink vid fastigheten Tälje 4:60 i Norrtälje,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra åt tekniska nämnden att utföra investeringsarbetena,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att svara för drift och underhåll samt kapitaltjänstkostnader för anläggningen,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för 2005 med 160 tkr,

att finansiering sker med eget kapital samt

att uppdra till tekniska nämnden uppta diskussioner med Norrtälje Energi AB om det slutliga utförandet.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter reserverade sig till förmån för eget återremissyrkande.


Bakgrund

Anläggningen vid Sportcentrum ägs av Norrtälje kommun, som via tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden upplåter anläggningen till Stiftelsen Sportcentrum.

Nuvarande avtal om kylleverans mellan stiftelsen och Norrtälje Energi löper ut den 2 november 2004.
forts


KF § 170 forts

Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har därför tillsammans med Stiftelsen Sportcentrum haft överläggningar med Norrtälje Energi för att undersöka hur anläggningen fortsättningsvis ska förses med kyla och till vilken kostnad.

Enligt den investeringsberedning som framtagits av tekniska kontoret framgår att det för kommunen är mest fördelaktigt att investera i en egen kylanläggning. Tekniska nämnden har därför vänt sig till kommunfullmäktige med begäran om investeringsanslag om 3,7 mkr för uppförande av kylanläggning vid Sportcentrum. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2004-09-07 godkänt investeringen.

Under förutsättning av att beslut om investeringsanslag fattas av kommunfullmäktige vid sitt septembersammanträde kan upphandlingsarbetet starta i oktober månad och anläggningen tas i bruk i februari 2005. Under perioden november 2004 t o m januari 2005 måste således särskild överenskommelse ske mellan Stiftelsen Sportcentrum och Norrtälje Energi angående köp av kyla.

Kommunens lokalsamordningsgrupp (f d investeringsgrupp) och lokalstyrgrupp ( f d byggrupp) har behandlat ärendet och ställer sig bakom förslaget till investering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-06 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i investerings¬anslag för uppförande av ny kylcentral för Sportcentrums inomhusrink vid fastigheten Tälje 4:60 i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt tekniska nämnden att utföra investeringsarbetena, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att svara för drift och underhåll samt kapitaltjänstkostnader för anläggningen, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för 2005 med 160 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra åt ledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar under 2005 analysera ansvar, roller 
och ekonomiska mellanhavanden mellan de olika aktörerna vid Sportcentrum samt föreslå åtgärder.

forts


KF § 170 forts

Politisk beredning

Ks 13/9 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-09-13, § 192 för egen del beslutat att uppdra åt ledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar under 
2005 analysera ansvar, roller och ekonomiska mellanhavanden mellan de olika 
aktörerna vid Sportcentrum samt föreslå åtgärder, samt föreslagit kommun¬full¬mäktige i övrigt besluta enligt förslaget. 

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- återremiss

Dessutom yttrar sig Mats Dannewitz-Linder (mp)

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ärendet skall således behandlas idag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun¬styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

_________


KF § 171 Dnr KS 03-288 452

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sophanteringen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-05-25, § 65 

att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsavfall för en- och tvåfamiljsfastigheter under innevarande entreprenadavtals löptid,

att förslaget aktualiseras och diskuteras vid kommande upphandling av renhållningsentreprenader samt

att motionen därmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 68. I motionen föreslås att kommunen snarast övergår till plasttunnor i sophan¬teringen.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-05-21 föreslagit tekniska nämnden besluta att inte anta motionen. Som skäl anges att förslaget innebär en investering på c:a 9.000.000 kronor. Därutöver tillkommer driftkostnad för regelbunden rengöring av tunnorna och försvårad hantering för entreprenören vintertid.

Tekniska nämnden beslutade 2003-08-18, § 59 att avslå motionen.

Då kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2003-09-29 beslutat att återremittera motionen till tekniska nämnden har tekniska kontoret i ny tjänsteskrivelse 2004-05-03 yttrat sig över motionen och anför att man ånyo gått igenom förslaget och eventuella konsekvenser. Kontoret anser att det inte är lämpligt att under pågående entreprenader övergå till kärl utan att det lämpligen sker i samband med ny upphandling. forts

KF § 171 forts

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-05-25, § 65 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsavfall för en- och tvåfamiljs¬fastigheter under innevarande entrepre¬nad¬¬¬¬avtals löptid, att förslaget aktualiseras och diskuteras vid kommande upphandling av renhållningsentreprenader samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-18, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59, att avslå motionen. 

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2004-06-30 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-05-25, § 65 – att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsavfall för en- och tvåfamiljs¬fastigheter under innevarande entreprenad¬avtals löptid, att förslaget aktualiseras och diskuteras vid kommande upphandling av renhåll¬ningsentreprenader samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Politisk beredning

Kf 29/9-03 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-09-29, § 198 att återremittera ärendet till tekniska nämnden.

Au 12/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 205 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-06-30.

Ks 25/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-08-25, § 164 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
___________


KF § 172 KS 04-489 512

Motion från IngaBrita Mörch (m) ang fartdämpande åtgärder i Görla industriområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning


Beslutande sammanträde

IngaBrita Mörch (m) lämnar in följande motion angående fartdämpande åtgärder i Görla industriområde.

”Motion etc………” Bilaga § 172.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

___________


KF § 173 Dnr KS 04-502 460

Motion från Lars Bäck (s) om GMO-policy

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) lämnar in följande motion om GMO-policy.

”Motion etc………” Bilaga § 173

___________


KF § 174 Dnr KS 04-503 315

Motion från Allan Edehamn (s) ang rastplats på länsväg 283 norr om Elmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) lämnar in följande motion angående rastplats på länsväg 283 norr om Elmsta.

________


KF § 175 Dnr KS 04-504 623

Motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) ang utredning av förutsättningarna för ett slopande av busskorten och dess hantering för skolelever

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) lämnar in följande motion angående utredning av förutsättningarna för ett slopande av busskorten och dess hantering för skolelever.

”Motion etc………..” Bilaga § 175.

__________


KF § 176 Dnr KS 04-505 012

Motion från Håkan Jonsson (s) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) lämnar in följande motion om bostadsbyggande.

”Motion etc……..” Bilaga § 176.

__________


KF § 177 Dnr KS 04-501 350

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang miljöpolicy och VA-frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående miljöpolicy och VA-frågor.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 177.

__________


KF § 178 Dnr KS 04-508 730

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommunstyrelsens ordförande ang behov av utbyggnad till särskilt boende för äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående behov av utbyggnad till särskilt boende för äldre.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 178.

_________


KF § 179 Dnr KS 04-506 805

Interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om principer för föreningsbidrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om principer för föreningsbidrag.

”Interpellation etc………” Bilaga § 179.

________


KF § 180 Dnr KS 04-507 012

Interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 180.

_________


KF § 181 Dnr KS 04-509 620

Interpellation från Lars Bäck (s) till barn- och skolnämndens ordförande om barnfattigdom

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om barnfattigdom.

”Interpellation etc………….” Bilaga § 181.

_________


KF § 182 Dnr KS 04-514 133

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 182.

___________KF § 183 Dnr KS 04-510 055

Fråga från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande ang motionsbehandling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Lars Bäck (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motionsbehandling.

”Fråga etc…………..” Bilaga § 183

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar: ”Ja”.

Lars Bäck (s) yttrar sig.

__________


KF § 184 Dnr KS 04-511 102

Kerstin Sandhaag (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Kerstin Sandhaag (kd) begärt entledigande.


Bakgrund

Kerstin Sandahaag (kd) avsäger sig i skrivelse 2004-09-09 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

___________


KF § 185 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i barn- och skolnämnden välja

Göte Waara (kd)
Lövhagen 8592
762 95 Rimbo


Beslutande sammanträde

Kerstin Sandhaag (kd) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________


KF § 186

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:40 ang kommunernas ekonomiska läge maj 2004

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:41 skrift – ”Ett samhälle för alla”

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:42 – Budgetförutsättninga¬r för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:43 – Nya normalavtal till ramavtal om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäteriet och kommunerna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:45 – Kommunal personal 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:46 – God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:48 – Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska kommunförbundet, landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning – gemensamt ansvar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:53 – Preliminär kostnadsutjämning för 2005
Dnr KS 04-109 265
Miljödepartementet ang överklagande i fråga om föreläggande enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd i ärende om bildande av naturreservatet Igelsjön i Norrtälje kommun 
Dnr KS 02-361 265
Miljödepartementets regeringsbeslut ang överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Arsläjan, Norrtälje kommun

Finansdepartementet ang propositionen Ändringar i det kommunala utjämningssystemet forts


KF § 186 forts
Dnr KS 04-383 311
Näringsdepartementet – Remiss av Vägverkets redovisning av bidrag m m för enskilda vägar

Dnr KS 04-387 108
Länsrättens beslut ang överklagat beslut Kf 2004-05-24, § 135, 137 ang antagande av detaljplan för Narstrand 1 och 8 samt antagande av detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje Kommun

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fastigheten Emyfors kvarn på Vängsjöberg 3:1, Gottröra

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd enl 3 kap lagen om kulturminnen m m till totalrenovering av mangelboden på Länna Prästgård, Prästgården 1:1, Länna socken

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fastigheten Berboms, Edeby 7:7 Väddö socken

Länsstyrelsens inbjudan till länskonferens om risker och sårbarhet

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift ”Ett hot mot demokratin”

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift ”Samordning – nya möjligheter inom välfärdsområdet”

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet – Medborgare eller målsägare – sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman

KSL ang revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för KSL 2003

Regionplane- och trafiknämnden – Årsredovisning över 2003 års bidragsgivning ur landstingets miljö- och skärgårdsanslag

Datainspektionen – Behandling av personuppgifter hos social- och miljöförvaltningen

forts

KF § 186 forts 

Statens Folkhälsoinstitut – Kommunernas organisation för folkhälsofrågor år 2003

svensk Kärnbränslehantering AB – Verksamheten 2003

Krisberedskapsmyndigheten – Samhällets krisberedskap 2003, årlig uppföljning

Dnr KS 04-373 311
Vägverket ang indragning från allmänt underhåll av väg 1025.03 samt indragning från allmänt underhåll av Köpmanholms ångbåtsbrygga på Yxlö

Mail från Hans Olsson, Byggnads Uppland – Ska kommunernas dåliga ekonomi räddas genom oseriös verksamhet

Dnr KS 04-338 739
Maj-Britt Klitzkes skrivelse ang sjukvård och äldreomsorg

Dnr KS 04-385 410
Jan Nygren – Regnvattendrivet vakuumtoasystem

Dnr 04-406 047
Myndigheten för skolutveckling – Reviderat beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2004
Dnr KS 04-439 108
Birgitta Odelfors ang störande verksamhet vid ”Larsbacken” Barnens Ö

Dnr KS 04-252 107
Bolagsstämmoprotokoll med Business Arena Stockholm AB

Uttalande från föreningsstämman i riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Ungdomsstyrelsen; Ung 2004-08-04
Protokoll från Brottsförebyggande rådet 2004-06-09

NIHAB; Kallelse till styrelsemöte 2004-05-26

NIHAB; Kallelse till extra bolagsstämma 2004-08-12

forts

KF § 186 forts

Roslagsbostäder; Styrelseprotokoll 2004-05-25 och 2004-05-10

NIHAB; Styrelsesammanträde i NIHAB 2004-04-27

Dnr KS 04-437 340
Miljödepartementet remiss ”Betänkandet Allmänna Vattentjänster (SOU 2004:64)”

__________