Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-20.50

Beslutande Enligt förteckning


Göte Waara, kultur- och fritidsnämnden § 188
Gösta Högberg, barn- och skolchef § 190
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef § 190
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Arne Ringefors (fp) och Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 8 november 2004, kl 16.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 187-215
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Arne Ringefors Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-10-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 187

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Ringefors (fp) och Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 8 november 2004, kl 16.00. 

__________KF § 188

Utdelning av kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsstipendier

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Göte Waara (kd) delar ut kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsstipendier till Star’s of Cheerleading, Riala GoIf och Norrtälje Ryttare med följande motiveringar:

Star’s of Cheerleading

”Föreningen erbjuder en intressant kombination av fysisk träning och estetik. En liten förening som kommer att bli större.”

Riala GoIf

”Att föreningen engagerar så många ungdomar, och att de även har satsningar på ledarutbildningar för yngre, är imponerande.”

Norrtälje Ryttare

”Föreningen engagerar många flickor och erbjuder många aktiviteter. Dessutom har den en bra satsning på handikappridning.”

____________

KF § 189

Information om Aktuellt i Roslagen – Taltidningen

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande informerar om radioprogrammet Aktuellt i Roslagen och planerad enkät med efterföljande utvärdering.

__________


KF § 190

Information om rapport från Skolverkets utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Barn- och skolchef Gösta Högberg och utbildningschef Gösta Bergander informerar om rapporten från Skolverkets utbildningsinspektion i Norrtälje.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) tackar för deras arbete och ber dem även framföra detta tack till sin personal.

_____________KF § 191

Allmänhetens frågestund

Robin Sjöberg, ordförande i Aktiva Föräldrar, ställer fråga om kommunen kan styra turistsäsongen under en längre tidsperiod.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svarar.

Gitte Johansson ställer fråga om planerna för lokaliseringen av ersättningslokaler för servicehuset Eneberg
Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) svarar.

Karin Olsson ställer fråga om taltidningen.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson, Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

__________ 

KF § 192 Dnr KS 04-501 350

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang miljöpolicy och VA-frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 177, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående miljöpolicy och VA-frågor.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 192.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……” Bilaga § 192.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________KF § 193 Dnr KS 04-508 730

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommunstyrelsens ordförande ang behov av utbyggnad till särskilt boende för äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 178, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående behov av utbyggnad till särskilt boende för äldre.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 193.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 193.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

_________


KF § 194 Dnr KS 04-506 805

Besvarande av interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om principer för föreningsbidrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 178, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om principer för föreningsbidrag.

”Interpellation etc………” Bilaga § 194

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 194.

Olle Jansson (s) yttrar sig.

___________
KF § 195 Dnr KS 04-507 012

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 180, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 195.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 195

Lars Bäck (s) yttrar sig.

_________


KF § 196 Dnr KS 04-509 620

Besvarande av interpellation från Lars Bäck (s) till barn- och skolnämndens ordförande om barnfattigdom

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Lars Bäck (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 181, följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om barnfattigdom.

”Interpellation etc………….” Bilaga § 196.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 196.

Lars Bäck (s), Elisabeth Björk (s) och Ann Lewerentz (m) yttrar sig.

_________


KF § 197 Dnr KS 04-514 133

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-09-13, § 182, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 197.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 197.

Bridget Wedberg (mp), Ingrid Landin (mp), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Bengt Ericsson (c) och Eva Pfister (s) yttrar sig.

___________
KF § 198 Dnr KS 02-345 006

Kommunfullmäktiges behandling av nämndförslag, demokratiberedningens förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå demokratiberedningens förslag 2002-03-27 att nämndernas eget förslag utgör huvudförslag vid fullmäktiges behandling. 

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27 föreslagit fullmäktige besluta att nämndernas eget förslag utgör huvudförslag vid fullmäktiges behandling utom vad avser behandling av kommunens budget och ramar.

Demokratiberedningen anför bland annat i skrivelse 2002-03-17 att när en nämnd väckt ett fullmäktigeärende har i regel kommunstyrelsen inhämtat andra nämnders och förvaltningskontors yttranden. Därför har ett sammanfattande beslutsförslag upprättats. En nackdel med detta är att ärendet inte sällan ändrar karaktär. Den allvarligaste bristen är dock att nämnden, som väckt ärendet, vid sin prövning inte haft tillgång till hela beslutsunderlaget och kontroll över beslutsförslaget som berör nämndernas verksamhetsområde. Förslagsställande nämnd bör själv inhämta yttranden från berörda nämnder/förvaltningar innan det slutliga beslutsförslaget utformas. Därefter yttrar sig styrelsen. Följden blir då att nämnden själv driver sina ärenden direkt i fullmäktige och fullmäktige har två beslutsförslag att ta ställning till.

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att mer ingående bereda ärendet bland annat med att inhämta kommunförbundets kommunalrättsliga synpunkter i ärendet. forts
KF § 198 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-03-06 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen mer ingående bereda ärendet bland annat med att inhämta kommunförbundets kommunalrättsliga synpunkter i ärendet, att i avvaktan på denna beredning inte ta ställning i ärendet.

Föreligger av kommunjuristen upprättat PM 2003-08-13 beträffande fullmäktiges behandling av nämndförslag.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-08-26. Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå demokratiberedningens förslag 2002-03-27 att nämndernas eget förslag utgör huvudförslag vid fullmäktiges behandling. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 69 beslutat att uppdra till ledningskontoret mer ingående bereda ärendet bland annat med att inhämta kommunförbundets kommunalrättsliga synpunkter i ärendet.

15/6 -04 Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har vid möte 2004-06-15 beslutat att ärendet ånyo skall aktualiseras.

Arbetsutskottet har 2004-08-12, § 206 beslutat att överlämna ärendet till ledningskontoret för beredning.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 258 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-08-26.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts

KF § 198 forts

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 199 Dnr KS 04-415 750

Besvarande av motion från Ingvar Jacobsson (m) om möjligheten att införa en taxa för tillsyn av HVB-hem

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-08-30.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-06-21, § 156. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en taxa för tillsyn av HVB-hem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-08-30 att kommunen får ta ut avgifter för tjänster och möjligheter som de tillhandahåller med stöd av sin allmänna kompetens. För obligatoriska tjänster och nyttigheter får de ta ut avgifter bara om det är uttryckligen föreskrivet. Eftersom någon avgift inte är föreskriven äger kommunen således inte avgiftsbelägga tillsynen. Ledningskontoret föreslår därför att motionen avslås.

Politisk beredning

Au 23/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 247, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-08-30.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 194, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________ 

KF § 200 Dnr KS 04-228 206

Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) angående internhyror inom Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att avslå den delen av rubricerad motion som avser förslag till styrning av hyresnivåer inom NIHAB och Roslagsbostäder AB,

att motionen i övrigt, genom föreliggande tjänsteutlåtande 2004-09-21, skall anses vara besvarad.

Reservation

Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 83. I motionen föreslås att NIHAB och Roslagsbostäder AB ej medges ta ut högre hyra än vad som motsvarar deras självkostnader samt att en översyn sker av hyresnivåer för verksamhetslokaler som kommunen förhyr. Dessutom framförs i motionen att en granskning bör göras av att internhyrorna från tekniska kontoret ej överstiger självkostnadsnivån.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-09-21, att med hänvisning till aktiebolagslagen och propositionen 1993/94:188 kan konstateras att det inte är juridiskt möjligt för Norrtälje kommun att diktera hyresvillkoren för NIHAB och Roslagsbostäder AB på det sätt motionären föreslår.

Den genomgång av förhyrda lokaler som motionärerna efterfrågar ligger inom ramen för lokalstyrgruppens instruktion som antogs av kommunstyrelsen 2004-08-25. Gruppen har fått i uppdrag att under 2004 genomföra en översyn av samtliga kontrakt för inhyrda lokaler. Vad gäller internhyrorna som tekniska kontoret debiterar verksamheterna så analyseras dessa årligen i samband med årsbudgetarbetet. fortsKF § 200 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå den delen av rubricerad motion som avser förslag till styrning från kommunala organ av hyresnivåer inom NIHAB och Roslagsbostäder AB, att motionen i övrigt, genom föreliggande tjänsteutlåtande 2004-09-21, skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 23/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 248, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 195, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring:: “från kommunala organ” strykes.

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till motionen

Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Kjell Jansson (m) och Arne Ringefors (fp) yttrar sig. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Christer Candals (m) m.fl. tilläggsyrkande. 

________


KF § 201 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala
styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad. forts

KF § 201 forts

Politisk beredning

Au 30/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- återremiss

Elisabeth Björk (s) och Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

_________


KF § 202 Dnr KS 02-105 101

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang att låta kommuninnevånarna väcka förslag i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 35.

Demokratiberedningen har 2002-04-17, § 18 beslutat - att med hänvisning till demokratiberedningens förslag 2002-04-17, § 17 beträffande medborgarförslag – anse motionen besvarad. Demokratiberedningen har i sitt beslut, § 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att under en försöksperiod av tre år väcka ärende i fullmäktige, att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag och att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 bl.a. hänvisat till att kommunfullmäktiges presidium uttalat sig negativa till att införa medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via sina partier föra fram förslag till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-04-28 att ställa sig positiva till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-02 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.
forts

KF § 202 forts

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-09-21. Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97 och presidiets och gruppledarnas förslag – avslå motionen.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 168 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-02. 

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 132 föreslagit med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97att motionen skall anses vara besvarad.

Kf 16/6 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-06-16, § 143 återremitterat ärendet till kommunstyrelsen.

15/6 2004 Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har vid möte 2004-06-15 beslutat att motionen ånyo skall aktualiseras.

Au 12/8 Arbetsutskottet beslutade 2004-08-12, § 204 att överlämna motionen till ledningskontoret för beredning.

Au 30/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 197 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97 och presidiets och gruppledarnas förslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Britt-Marie Åhman (c) 
- återremiss

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.
__________


KF § 203 Dnr KS 04-602 001

Motion från Torgny Åberg (c) om kommunal medlare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Torgny Åberg (c) lämnar in följande motion om kommunal medlare.

”Motion etc…….” Bilaga § 203

_________


KF § 204 KS 04-605 710

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om den borgerliga majoritetens inriktning för barnomsorgen framöver

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om den borgerliga majoritetens inriktning för barnomsorgen framöver.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 204.

Håkan Jonsson (s) uttalar att han önskar få interpellationssvaren tidigare för att ha möjlighet att diskutera dessa vid gruppmöte.

Christer Candal (m) påpekar att besvarandet av interpellationerna skulle ske snabbare om de ställs till rätt person.

__________


KF § 205 Dnr KS 04-606 710

Interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om antalet barn på förskoleavdelningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antalet barn på förskole-avdelningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 205

Christer Candal (m) föreslår Olle Jansson (s) att denna interpellation skall ställas till barn- och skolnämndens ordförande.

Olle Jansson (s) vidhåller att den skall ställas till kommunstyrelsens ordförande.

__________ 


KF § 206 Dnr KS 04-607 710

Interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om neddragningar i förskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om neddragningar i förskolan.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 206.

_________


KF § 207 KS 04-609 710

Interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande om förskoleverksamheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Marita Jeansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 207.

_________


KF § 208 KS 04-610 291

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till barn- och skolnämndens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 208.

__________KF § 209 KS 04-611 291

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 209.

__________KF § 210 KS 04-612 291

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 210.

__________
KF § 211 Dnr Ks 04/661 105

Fråga från Kerstin Bergström (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om information om taltidningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Kerstin Bergström (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande: ”När får oppositionen vara med när Bengt Ericsson är ute och informerar och hämtar upplysning om taltidningens framtid?”

Kommunstyrelsens 1:e v ice ordförande Bengt Ericssons (c) svar: ”Pensionärs- och handikapprådens sammanträden är öppna för alla som önskar delta och det är ditt eget val om du vill delta. När det gäller mötet nu på onsdag så är jag inbjuden av Synskadades förening att delta.”

Kerstin Bergström (s): ”Jag tackar för svaret och nu ska vi se framåt och tillsammans arbeta för att de synskadade skall få den information som de önskar.”

_________


KF § 212 Dnr KS 04-545 102

Ann Lewerentz (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB och ersättare i Roslagsmuséets styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ann Lewerentz (m) begärda entlediganden.


Bakgrund

Ann Lewerentz (m) avsäger sig i skrivelse 2004-09-27 uppdrag som ledamot i Norrtälje Energi AB:s styrelse, Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelse och ersättare i Roslagsmuséets styrelse.

___________


KF § 213 KS 04-47 102

Val av ledamot i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Norrtälje Energi AB:s styrelse och Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelse välja

Ingmar Wallén (m)
Grundviken 12
760 18 YXLAN


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Ann Lewerentz (m) entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje Energi AB:s styrelse och Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelse.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________
KF § 214 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i Roslagsmuséets styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i Roslagsmuséets styrelse välja

Margareta Vossman (m)
Bergsgatan 14 F
761 42 NORRTÄLJE 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Ann Lewerentz (m) entledigande från uppdrag som ersättare i Roslagsmuséets styrelse.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________ 


KF § 215

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Migrationsverkets information: Faktablad om mottagandet av asylsökande i Sverige och Faktablad om asylregler i Sverige

Tack för uppvaktning från Marie-Louise Sellin

Roine Wallin (fp) vädjar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare att tänka på hur man parkerar bilen vid fullmäktiges sammanträden, eftersom SL:s buss vid kvällens sammanträde haft uppenbara svårigheter att ta sig förbi.

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2004.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:55; Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:56; Är kvarboende samhällsekonomiskt lönsamt

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:59; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:60; Aktuellt om skola och barnomsorg

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:61; Handikappnycklar en modell för analys och reflekterande

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:62; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:66: Skrift Samhällskriser och olyckor

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Välfärdspolitiken i framtiden
forts
KF § 215 forts

Krisberedskapsmyndigheten; Resultat av kartläggning av reservanordningar för särskilda boendeformer för äldre

Skolverket; Information om maxtaxa hösten 2004

Dnr KS 04-498 160

Försvarsmakten, mellersta militärdistriktets plan för stöd till samhället 

Länsstyrelsens beslut ang överklagande avseende detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8, Norrtälje kommun

Dnr KS 04-474 011
Vägverket ang sammanfattning av Nationell plan för vägtransportsystemet

Utbildningsnämndens beslut 2004-06-01; Revidering av utbildningsnämndens policydokument

Integrationsverket ang prognosbrev över behovet av kommunala introduktionsplatser 2004

Dnr KS 04-468 003
Omsorgsförvaltningen ang kommunala handikapprådets reglemente

Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet; Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse

Glesbygdsverket; Utvecklingen i gles- och landsbygd

Dnr KS 04-486 536
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen till SL ang ny layout för tidtabell samt numrering av 640

Dnr KS 04-477 114
Skrivelse från kommunstyrelsens ordf. till Kriminalvårdsstyrelsen ang kriminalvårdsanstalten i Norrtälje 

forts


KF § 215 forts

Skrivelse från kommunstyrelsens ordf. till polismyndigheten ang polisresurser i anslutning till kriminalvårdsanstalter 

Dnr KS 04-475
Ledningskontorets yttrande till länsstyrelsen ang förfrågan att anlägga våtmarker 
Dnr KS 04-83 173
Svar på kommunstyrelsens skrivelse rörande förvaltningsberättelse 2003 för RC Norr

Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2004-07-01 ang försöket med trängselskatt

Dnr KS 04-387 108
Kammarrättens protokoll ang överklagande från P-O Eklund ang detaljplan för kv Vattumannen

Kerstin Eriksson, biblioteket ang biblioplaya – det mobila biblioteket

Dnr KS 04-513 007
Revisorerna ang granskning av IT systemet för hantering av ekonomiskt bistånd

Minnesanteckningar från politiskt samverkansmöte mellan Norrtälje kommun och beställarområde nordost

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2004-09-01

Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde 2004-05-26

Kallelse till Östhandelsforums extra bolagsstämma 2004-09-24

Trafikgruppens sammanträde 2004-08-18

Miljörådets sammanträde 2004-09-01

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelsesammanträde 2004-06-10

forts

KF § 215 forts

Norrtälje kommunhus AB:s extra bolagsstämma med aktieägarna

Dnr KS 04-259 173
Rättningstjänsten ang redovisning av organisation av räddningsvärn i Bergshamra

Räddningstjänsten ang sprinkleranläggning på fastigheten Görla 9:18

Dnr KS 03-239 020
Personalchefens meddelande ang uppföljning av läraravtalet/ÖLA00/

Kommunstyrelseledamoten Berit Jansson (c) lämnar en rapport från möte med Kommunala Pensionärsrådet.

________