Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-22.20

Beslutande Enligt förteckning
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 217
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ulla Engdahl (c) och Holger Forsberg (s)

Justeringens Ledningskontoret den 6 december 2004, kl 14.00.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 216-257
Christina Nilsson

Ordförande .....................................................................…………………………………
Sune Alm Roine Wallin 

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Engdahl Holger Forsberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-11-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-12-08 anslags nedtagande 2004-12-28

Förvaringsplats Överklagande skall vara
för protokollet Ledningskontoret inlämnat senast 2004-12-28


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 216 

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ulla Engdahl (c) och Holger Forsberg (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 6 december 2004, kl 14.00. 

__________

KF § 217

Information från kommunstyrelsen 

Ekonomichef Gunilla Edvinsson informerar om de ekonomiska förutsättningarna för år 2005.

_________
KF § 218

Allmänhetens frågestund

Katrin Gustavsson och Eva Stålkrantz ställer frågor om barnomsorgens kvalitet och resurser. Eva Jensen- Nilsson yttrar sig.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________


KF § 219 KS 04-605 710

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om den borgerliga majoritetens inriktning för barnomsorgen framöver

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 204 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om den borgerliga majoritetens inriktning för barnomsorgen framöver.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 219.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 219.

Elisabeth Björk (s), Jan Emanuel Johansson (s), Catarina Wahlgren (v), Bertil Karlsson (v), Marita Jeansson (s), Kjell Jansson (m), Mona-Greta Norling Berglund (kd), Lenneke Sundblom (s), Berit Elisson (fp), Bridget Wedberg (mp), Mats Dannewitz-Linder, Håkan Jonsson (s), Hans Andersson (fp) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

_________KF § 220 Dnr KS 04-606 710

Besvarande av interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om antalet barn på förskoleavdelningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 205 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antalet barn på förskoleavdelningar.

”Interpellation etc………” Bilaga § 220.


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 220.

Olle Jansson (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

__________ 


KF § 221 Dnr KS 04-607 710

Besvarande av interpellation från Olle Jansson (s) till kommunstyrelsens ordförande om neddragningar i förskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Olle Jansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 206 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om neddragningar i förskolan.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 221.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 221.

Olle Jansson (s), Jan Emanuel Johansson (s) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_________


KF § 222 KS 04-609 710

Besvarande av interpellation från Marita Jeansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande om förskoleverksamheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Marita Jeansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 207 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 222.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 222.

Marita Jeansson (s) yttrar sig.

___________


KF § 223 KS 04-610 291

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till barn- och skolnämndens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 208 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 223.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 223.

Bertil Karlsson (v), Arne Lilja (kd), Elisabeth Björk (s) och Britt Wennerfors (m) yttrar sig.

__________KF § 224 KS 04-611 291

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 209 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 224

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 224.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

__________KF § 225 KS 04-612 291

Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-10-25, § 210 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om skadegörelse på skolor i Vigelsjöområdet.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 225.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 225.

Bertil Karlsson (v), Lotta Lindblad-Söderman (m), Holger Forsberg (s) och Kristian Krassman (s) yttrar sig.

__________KF § 226 Dnr KS 04-549 346

Omprövning av va-anslutningsavgifter på Nordrona

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kasernerna på campusområdet var och är att anse som bostadsfastigheter,

att de i hemställan redovisade flerbäddsrummen i kasernerna var och är bostadslägenheter,

att uppdra till tekniska nämnden att endast debitera Norrtälje Industri & Hantverkshus AB, NIHAB, för det extra antal bostadslägenheter, utöver det ursprungliga antalet bostadslägenheter (flerbäddsrum), som skapats i kasernerna med 20.000 kr per lägenhet (varav 4.000 kr utgör moms).

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) antecknar till protokollet att med ”extra antal bostadslägenheter” avses sex lägenheter per kasern..


Bakgrund

NIHAB har i skrivelse till tekniska nämnden begärt omprövning av tolkningen av kommunens va-taxa för va-anslutningsavgifter vid ombyggnad av flerbäddsrum till enbäddsrum i studentbostäder på Nordrona.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-09-23, § 87 utan eget ställningstagande överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

Politisk beredning

Au 14/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-14, § 272 föreslagit enligt Christer Candals yrkande.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 215 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

KF § 226 forts 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 227 Dnr KS 04-500 706

Förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare.

Reservation

Vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-12-16 att från och med 2003-01-01 anta ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering i Norrtälje kommun.

Socialkontoret har i tjänsteskrivelse 2004-08-23 anfört att det framförts önskemål om lägre ansökningsavgift för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Det vore önskvärt att den lägre avgiften endast gällde de redan befintliga krögarna i kommunen. Det är även önskvärt från alkoholpolitisk synpunkt att redan befintliga krögare i kommunen innehar de tillfälliga serveringstillstånden till allmänheten. Föreligger förslag om tillägg till befintliga taxor.

Socialnämnden har vid sammanträde 2004-09-02, § 291 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta tillägg till taxa för ansökningsavgift i enlighet med socialkontorets förslag 2004-08-23.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-21 yttrat sig över förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare. forts

KF § 227 forts

Politisk beredning

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 286 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-21.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 215 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 228 Dnr KS 04-619 450

Förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005,


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 oktober 2004, § 102 att föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2005 och tillsvidare.

Inför årets revidering av taxan har inga andra förändringar föreslagits än att höja avgifterna för hushållssopor, oljeavskiljare, latrin, slam och destruktionsavgifter på grund av ökade entreprenörs- och behandlingskostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun, att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005.

Politisk beredning

Au 18/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 324 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-08.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-29, § 245 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts


KF § 228 forts

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) yttrar sig och redogör för olika typer av sopor och vilka hushållen kan lämna kostnadsfritt.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

________
KF § 229 Dnr KS 04-620 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta tekniska nämndens förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2005,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare. 

Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Bakgrund

Tekniska kontoret har i tjänsteyttrande 2004-08-24 redovisat tre alternativ till höjning av taxan i den del som avser brukningsavgifter eftersom det finns en diskussion om hur kommunens brukningsavgifter skall balanseras mellan fasta och rörliga delar.

Tekniska nämnden beslutade 2004-10-21, § 101 att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa föreslagen VA-taxa enligt alternativ 3 att gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-09 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2005, att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare.

forts


KF § 229 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) 
– bifall till tekniska kontorets förslag alternativ 2.

Bertil Karlsson (v) och Kristian Krassman (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________KF § 230 Dnr KS 04-542 042

Godkännande av delårsrapport, 2:a tertialet 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2004.


Bakgrund

Delårsbokslut för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning t o m tertial 2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2004.

Politisk beredning

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 226 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


KF § 231 Dnr KS 04-315 293

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet.


Bakgrund

För att inrätta ett särskilt boende för äldre och funktionshindrade har omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret fått i uppdrag att upprätta en plan för ombyggnad av Nysättrahemmet.

Kommunfullmäktige har totalt beviljat tekniska nämnden ett investeringsanslag på 13 500 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 13 594 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet.

Politisk beredning

Au 21/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 277 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 217 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________KF § 232 Dnr KS 04-429 291

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 1998 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Bålbro skola inom en kostnadsram av 26 300 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 28 220 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola.

Politisk beredning

Au 21/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 278 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 218 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KF § 233 Dnr KS 00-304 455

Slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2000 att anslå 20 300 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 22 005 196 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 redovisat anledningen till den ökade kostnaden samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge.

Politisk beredning

Au 21/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 279 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13. 

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 219 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KF § 234 Dnr Ks 04/328 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

Politisk beredning

Au 21/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 276 föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 220 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) yttrar sig.
_________


KF § 235

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2005.


Beslutande sammanträde

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag till sammanträdesdagar för 2005.

_________


KF § 236 Dnr 02-137 133 

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om bättre introduktion av invandrare och flyktingar i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

– med hänvisning till demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 21 - 

att målgruppen för Pius-projektet även skall inkludera invandrare som inte är flyktingar samt

att motionen anses besvarad eftersom utredning och projekt pågår i enlighet med motionens syfte.


Bakgrund 

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 38. I motionen föreslås att en utredning omedelbart tillsätts som redovisar förslag till hur invandrare och flyktingar bättre kan introduceras i Norrtälje kommun. I utredningen bör kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden ingå.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-04-14 att ett projekt redan pågår som syftar till att invandrare och flyktingar ska få en bättre introduktion i Norrtälje kommun. Det treåriga projektet presenterades i arbetsmarknadsnämnden under våren 2002 och startade augusti 2002. Komrev Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av ledningskontoret fått i uppdrag att löpande utvärdera arbetet.
Målgruppen är personer mottagna i Norrtälje enligt avtal med Integrationsverket och som har behov av introduktion och stöd för att uppnå egenförsörjning. I slutrapporten år 2004 ska även ett detaljerat förslag till förbättringar i en permanent verksamhet lämnas.
Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att verksamheten redan pågår i enlighet med motionens syfte anse den vara besvarad. 
forts

KF § 236 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-11-27, § 247 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har behandlat ärendet 2004-09-28, § 21 och föreslagit kommunfullmäktige besluta att målgruppen för Pius-projektet även skall inkludera invandrare som inte är flyktingar samt att motionen anses besvarad eftersom utredning och projekt pågår i enlighet med motionens syfte.

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 281 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 21.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 222 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Eva Pfister (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp) och socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

__________

KF § 237 Dnr KS 02-391 740

Besvarande av motion från Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

– med hänvisning till att byggnadsnämnden påbörjat detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-04-29, § 101. Kommunfullmäktige beslutade då, enligt yrkande från Bengt Ericsson (c) att bordlägga ärendet till sammanträdet 2002-05-27 för att hålla en allmän diskussion i ämnet. Motionen överlämnades då till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 september 2004, § 241 uttalat sig positiva till att byggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg vid Granparken och Solbacka samt att arbeta vidare med förutsättningarna för att även planera ett område vid Lommaren.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till att byggnadsnämnden påbörjat detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 282 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-21.
forts

KF § 237 forts

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, 223 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Andersson (fp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

________
KF § 238 Dnr KS 03-133 269

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) och Roland Larsson (s) om öarna Måssten och Roten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anse motionen vara besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-22.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att agera för att Måssten och Roten övergår i Skärgårdsstiftelsens ägo.

Öarna Måssten och Roten är belägna nordost om Singö och i Fortifikationsförvaltningens ägo. Öarna har varit kraftigt befästa av Försvarsmakten under årtionden.

Motionärerna framhåller att när försvaret lämnar öarna finns ett unikt tillfälle att göra öarna till naturreservat. Syftet är att ge länets och kommuninnevånarna möjligheter att besöka dessa öar och småöarna runtomkring.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-22 yttrat sig över motionen och bl a anfört att de båda ögrupperna har mycket höga naturvärden och potentiella värden för det rörliga friluftslivet. Båda ögrupperna bör skyddas som natureservat. Vid Roten finns byggnader som eventuellt kan nyttjas för satsningar på friluftslivet.

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till sin skrivelse 2004-10-22, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

forts

KF § 238 forts

Politisk beredning

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 283 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-22.

Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 224 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Jan Lindegren (s) yttrar sig.

__________KF § 239 Dnr KS 03-961 740
Besvarande av motion från Lenneke Sundblom (s) och Kristina Almén (s) om att inte stoppa intagningen till Solhem
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2004-03-17, § 27.
Reservation 
Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 270. I motionen hemställes att kommunfullmäktige beslutar undanröja omsorgsnämndens beslut om att stoppa all intagning till Solhem.
Omsorgsförvaltningen har i yttrande 2004-02-23 bland annat anfört att det är förvaltningens fasta övertygelse att ersättningsboende i Älmsta i form av 20 nya lägenheter kommer att väsentligt förbättra boende- och arbetsmiljön inom äldreboendet på Väddö. Förvaltningen anser att ett öppnande av Solhem för korttidsavlastning inte är förenligt med god arbetsmiljö/god boendemiljö. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen föreslås motionen anses vara besvarad.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2004-03-17, § 27 beslutat – med hänvisning till tjänsteskrivelse 2004-02-23 – att motionen skall avslås.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 föreslagit – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2004-03-17, § 27 –att motionen avslås.
forts


KF § 239 forts
Politisk beredning
Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 284 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.
Ks 11/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-11-11, § 225 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lenneke Sundblom (s)
- bifall till motionen.
Kristina Almén (s), Bridget Wedberg (mp) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
_________ 


KF § 240 Dnr KS 04-687 001

Motion från Kjell Jansson (m) och Clas Lagerlund (m) om utredning av genomförande av minskning av antal förtroendevalda i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m) och Clas Lagerlund (m) lämnar in följande motion om utredning av genomförande av minskning av antal förtroendevalda i Norrtälje kommun.

”Motion etc……..” Bilaga § 240

___________


KF § 241 Dnr KS 04-705 026

Motion från Elisabeth Björk (s) ang att utrusta förskolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) lämnar in följande motion angående att utrusta förskolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal.

”Motion etc……….” Bilaga 241.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig och hoppas på en snabb behandling.
Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

__________


KF § 242 Dnr 04-731 512

Motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) ang osäkra övergångsställen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen för yttrande till tekniska nämnden och trafiksäkerhetsnämnden.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) lämnar i följande motion angående osäkra övergångsställen.

”Motion etc…………….” Bilaga § 242.

Roine Wallin (fp) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

___________


KF § 243 Dnr KS 04-697 511

Interpellation från Roland Larsson (s) till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmärke i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid ett senare sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmärke i Älmsta.

”Interpellation etc………” Bilaga § 243.

_________


KF § 244 Dnr KS 04-698 311

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvar i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvar i Älmsta.

”Interpellation etc………” Bilaga § 244.

___________


KF § 245 Dnr KS 04-699 511

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om den ökande passagerartrafiken med Eckerölinjens nya fartyg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den ökande passagerartrafiken med Eckerölinjens nya fartyg.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 245.

_________


KF § 246 Dnr KS 04-701 737

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang snöröjning för våra äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående snöröjning för våra äldre.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 246

_________


KF § 247 Dnr KS 04-706 425

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang bevakning av ljudnivåer på diskotek och konserter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang bevakning av ljudnivåer på diskotek och konserter.

”Interpellation etc…………..” Bilaga § 247.

________


KF § 248 Dnr KS 04-732 514

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om parkeringsutredning för Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om parkeringsutredning för Norrtälje stad.

”Interpellation etc………” Bilaga § 248.

_____________


KF § 249 Dnr KS 04-700 710

Fråga från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande om den borttagna syskonförturen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till barn- och skolnämndens ordförande om den borttagna syskonförturen.

”Fråga etc…….” Bilaga § 249.

Barn- och skolnämndens ordförande Lotta Lindblad-Södermans (m) svar:

”Nej, det är inte acceptabelt. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.”

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

________


KF § 250 Dnr KS 04-673 102

Wigo Högberg (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden och ledamot i Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Wigo Högberg (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Wigo Högberg (fp) avsäger sig i skrivelse 2004-11-16 uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden och ledamot i Norrtälje Naturvårdsfond.

___________


KF § 251 Dnr KS 04-674 102

Per Gustavsson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Per Gustavsson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Per Gustavsson (s) avsäger sig i skrivelse 2004-11-13 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

_________KF § 252 Dnr KS 04-681 102

Åke Wictorsson (s); avsägelse av uppdrag som kommunrevisor och ordförande i kommunrevisionen fr.o.m 1 maj 2005, samt lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Östhandelsforum och Roslagshamnar fr.o.m ordinarie bolagsstämmor 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Åke Wictorsson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Åke Wictorsson (s) avsäger sig i skrivelse 2004-11-17 uppdrag som kommunrevisor och ordförande i kommunrevisionen fr.o.m 1 maj 2005, samt lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Östhandelsforum och Roslagshamnar fr.o.m ordinarie bolagsstämmor 2005.

________


KF § 253 Dnr KS 04-656 102

Jonas Arnolds (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Jonas Arnolds (m) begärt entledigande.Bakgrund

Jonas Arnolds (m) avsäger sig i skrivelse 2004-11-03 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

_____________


KF § 254 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kultur- och fritidsnämnden välja

Mikael Eriksson (m)
Norrbergsvägen 3
761 92 Norrtälje


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde § 253 beviljat Jonas Arnolds (m) entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

__________KF § 255 Dnr KS 04-696 102

Marcus Ramming (s); avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Marcus Ramming (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Marcus Ramming (s) avsäger sig i skrivelse 2004-11-16 uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.

___________


KF § 256 Dnr KS 04-695 102

Fredrik Cederblom; avsägelse av uppdrag som biträdande överförmyndare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Fredrik Cederblom begärt entledigande.


Bakgrund

Fredrik Cederblom avsäger sig i skrivelse 2004-11-25 uppdrag som biträdande överförmyndare.

_____________


KF § 257

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde 2004-11-11. 

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:75; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:77; Aktuellt om äldreomsorgen 2004

Vägverkets skrift; Hållbara strategier för markanvändning och transport

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och fritidsbyar; Kolonilotten är en trädgård för alla

Dnr KS 02-725 011
Länsstyrelsens godkännande ang miljökonsekvensbeskrivning tillhörande arbetsplan för väg E18 Norrtälje-Kapellskär, planskild korsning vid Görla, i Norrtälje kommun

Utbildningsnämndens beslut 2004-09-28, § 55 ang fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2004/05

Utbildningsnämndens beslut 2004-09-28, § 57 ang fritt val av gymnasieskola

Dnr KS 04-330 105
Östhandelsforum AB; Slutförande av projekt BABS – Business Around the Baltic Sea

Dnr KS 04-561 047
Skatteverket ang beslut om nyanställningsstöd

Dnr KS 04-560 047
Skatteverket ang beslut om generellt sysselsättningsstöd

forts

KF § 257

Skrivelse till länsarbetsnämnden från Bengt Ericsson, kommunalråd/ ordf. i arbetsmarknadsnämnden ang gröna jobb i Norrtälje kommun

Bohlin & Strömberg; Analys av barn- och skolnämndens ekonomistyrning

Dnr KS 04-567 311
Vägverkets meddelande om beslut ”Väg 77 C-länsgräns-Rimbo, ombyggnad av korsning väg 77 och väg 1068, Norrtälje kommun”

Dnr KS 04-478 114
Polismyndigheten i Stockholms län ang polisresurser i Norrtälje 

Dnr KS 04-536 432
Stockholms tingsrätts dom ang miljödomstolens dom, upphörande av Västerkulla-Bergby dikningsföretag på fastigheten Häverö-Bergby 1:20, Västerkulla 1:8 och 1:16

Dnr KS 01-693 265

Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Mörtsjöskogen, Norrtälje kommun

Kallelse och protokoll till styrelsemöte i Norrtälje Kommunhus AB 04-09-30

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 2004-10-04

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2004-10-20

Kallelse och protokoll till extra styrelsesammanträde Norrtälje Energi AB, 2004-09-22

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi AB 2004-10-22

_________