Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.45

Beslutande Enligt förteckning


Göte Waara, kultur- och fritidsnämndens ordförande § 260
Birgitta Lagerlund, socialnämndens ordförande § 260
Mats Törnquist, kommundirektör 
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ann Lewerentz (m) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens Ledningskontoret torsdag den 23 december 2004, kl 11.00.
plats och tid


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 258-302
Christina Nilsson

Ordförande ......................................................................………………………………..
Kurt Pettersson Sune Alm §§ 268-278

Justerande ..................................................................................................................
Ann Lewerentz Ragnar Bergsten

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2004-12-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 258

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ann Lewerentz (m) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 23 december 2004, kl 11.00. 

__________
KF § 259

Utdelning av hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2004

Hedersbelöning Norrtälje Nyckel överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande till Birgitta Collin.

Belöningskommitténs motivering lyder:

”Birgitta Collin har genom Collins ostbod, med dess unika sortiment gjort Norrtälje känt och till en vallfartsort för ostkonnässörer. Hon har samtidigt förmedlat kunskap om ostar, företrädesvis franska, till Norrtälje kommuns invånare. Besöken i ostboden innebär en kunskapsöverföring till nya generationer om urgamla europeiska traditioner att tillvarata mjölk från kor, får och getter. Vad kan passa bättre i en landsbygdskommun som Norrtälje? Hon är en genuin köpman med stor kunskap inom sitt specialområde och med kvalitet som adelsmärke. Birgitta Collin har valt småskalighet i den egna verksamheten och själv sökt upp små leverantörer i Frankrike och skapat långsiktiga affärsrelationer. Att hon sedan 1980-talet driver företaget i rådhuset vid Stora Torget i Norrtälje ger innerstaden en viktig attraktion, som på ett väsentligt sätt bidrar till en levande stadskärna. Såväl sommargäster som lokalbefolkning är trogna kunder och ostarna distribueras även ut över hela Sverige. Norrtälje Nyckel blir en i raden av utmärkelser som inkluderar diplom från gastronomiska akademien till franska ordnar.”

__________


KF § 260

Information om nämndernas verksamhetsplaner 2005

Enligt den antagna modellen för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering skall respektive nämnd med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut i budget och inriktning 2005-2007 gripa sig an att konkretisera fullmäktiges mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Informationen inleds av kommundirektör Mats Törnquist och sedan följer kommunstyrelsen och nämnderna enligt följande:

Kommunstyrelsen Christer Candal (m) Bengt Ericsson (c) Elisabeth Björk (s)

Barn- och skolnämnden Lotta Lindblad-Söderman (m) Olle Jansson (s)

Utbildningsnämnden Elisabeth Björk (s)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Britt-Marie Åhman (c) Lenneke Sundblom (s)

Omsorgsnämnden Kajsa Hansson (c)Ragnar Bergsten (s)

Socialnämnden Birgitta Lagerlund (m)Bodil Henriksson (s)

Kultur- och fritidsnämnden Göte Waara (kd)Anders Fransson (s)

Tekniska nämnden Kjell Jansson (m)

Trafiksäkerhetsnämnden Roine Wallin (fp)Allan Edehamn (s)

Byggnadsnämnden Torgny Åberg (c)Roland Larsson (s)
forts

KF § 260 forts

Sedan yttrar sig gruppledarna:

Christer Candal (m)
Bengt Ericsson (c)
Christina Frisk (fp)
Elisabeth Björk (s)
Bertil Karlsson (v)
Bridget Wedberg (mp)
Åke Malmström (kd)

Därutöver yttrar sig Mats Dannewitz-Linder (mp), Lotta Lindblad-Söderman (m), Louise Branting (c), Birgitta Lagerlund (m), Ragnar Bergsten (s) och Kajsa Hansson (c).

__________


KF § 261

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.

________ 

KF § 262 Dnr KS 04-697 511

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmärke i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 243 följande interpellation till trafiksäkerhetsnämndens ordförande om trafikmärke i Älmsta.

”Interpellation etc………” Bilaga § 262.

Beslutande sammanträde

Trafiksäkerhetsnämndens ordförande Roine Wallin (fp) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 262.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________


KF § 263 Dnr KS 04-698 311

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvar i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 244 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väghållaransvar i Älmsta.

”Interpellation etc………” Bilaga § 263.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 263.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________


KF § 264 Dnr KS 04-699 511

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om den ökande passagerartrafiken med Eckerölinjens nya fartyg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 245 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den ökande passagerartrafiken med Eckerölinjens nya fartyg.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 264.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 264.

Roland Larsson (s) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

_________


KF § 265 Dnr KS 04-701 737

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang snöröjning för våra äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde, eftersom interpellanten ej är närvarande.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, §246 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående snöröjning för våra äldre.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 265

__________KF § 266 Dnr KS 04-706 425

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang bevakning av ljudnivåer på diskotek och konserter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.


Bakgrund

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 247 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående bevakning av ljudnivåer på diskotek och konserter.

”Interpellation etc…………..” Bilaga § 266.

_________KF § 267 Dnr KS 04-732 514

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om parkeringsutredning för Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 248 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om parkeringsutredning för Norrtälje stad.

”Interpellation etc………” Bilaga § 267.

Beslutande sammanträde

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 267.

Roland Larsson (s) och Roine Wallin (fp) yttrar sig.

___________KF § 268 Dnr KS 04-551 291

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999 att anslå 18 700 000 kr för om- och tillbyggnad av Rånäs skola. Den 29 januari 2001 beslutade kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 6 000 000 kr i investeringsanslag. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 24 881 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-15 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 314 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-15.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 262 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
____________


KF § 269 Dnr KS 04-686 551

Begäran om investeringsanslag, slamhantering Hallstaviks reningsverk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag med 4 200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk,

att finansiering sker med egna medel,

att kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader ska finansieras med avgifter.


Bakgrund

Länsstyrelsen har 2003-03-13 förelagt Norrtälje kommun att utföra åtgärder som syftar till att minska luktolägenheterna från slamplattan i Hallstavik.

Under pågående handläggning av ärendet har ett haveri inträffat i den gamla rötkammaren vilket påverkat tekniska kontorets förslag till åtgärd för att minska lukten från slamplattan.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-11-18, § 118 beslutat att föreslå kommunfullmäktige bevilja ett investeringsanslag om totalt 4.200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-23 tillstyrkt förslaget till investering som finansieras inom renhållningskollektivet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag med 4 200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk, att finansiering sker med egna medel, att kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader ska finansieras med avgifter. forts

KF § 269 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 341 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-23.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 273 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________

KF § 270 Dnr KS 04-657

Karby våtkompostanläggning – ansökan om extra medel m m för fortsatt drift

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006,

att tekniska nämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med 2007,

att uppdra till tekniska nämnden att anpassa renhållningstaxan så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden tilläggsanslag om 400 tkr per år under 2005 och 2006 för drift av Karby våtkompostanläggning,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2004-10-26, § 86 begärt att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bli huvudman för Karby våtkompostanläggning för åren 2005-2006 medan tekniska nämnden ska bli huvudman fr o m år 2007. Man har vidare begärt tilläggsanslag om 650 tkr per år under 2005 till 2006 för drift av anläggningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också begärt att fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att taxan anpassas så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för ett sammanslaget LIP-projekt som är benämnt ”Lokala kretsloppslösningar”. Projektet består bl a av att bygga en våtkompostanläggning av ”svartvatten” och på så sätt möjliggöra återföring av växtnäring till brukad åkermark. Efter beslut av länsstyrelsen har en våtkompostanläggning uppförts i Karby. Den är numera känd av många intresserade kommuner och bland organisationer som vill ta del av denna typ av lösning. forts

KF § 270 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006, att tekniska nämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med 2007, att uppdra till tekniska nämnden att anpassa renhållningstaxan så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden tilläggsanslag om 400 tkr per år under 2005 och 2006 för drift av Karby våtkompostanläggning, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 352 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-25.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 274 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

________
KF § 271 Dnr KS 04-721 253

Försäljning av fastigheten Gustavslund 1, Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Gustavslund 1 för en köpeskilling av 13.600.000 kronor.

Reservation

Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverades sig till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Fastigheten Gustavslund 1 i Norrtälje stad med adress Stockholmsvägen 18-20 och Sveagatan 18 omfattar för närvarande ett markområde om 9.835 m2 och är bebyggd med en huvudbyggnad, ursprungligen uppförd år 1863 som ålderdomshem och en flygelbyggnad uppförd år 1928 placerad i en parkmiljö. Dessutom finns en mindre villabyggnad (f d vaktmästarstuga) från år 1942. Byggnaderna har tidigare använts för kommunala verksamheter men är nu tomma. Villabyggnaden är uthyrd som bostad till socialförvaltningen, men avses evakueras.

I anvisningarna till försäljningsuppdraget har angivits att vissa områden av fastigheten skall undantas från försäljning. Dessa områden är den nuvarande allmänna parkeringen mellan Stockholmsvägen och Lundmansgatan, en föreslagen vändplan i Lundmansgatan, en föreslagen allmän GC-väg mellan Lundmansgatan och Stockholmsvägen samt en föreslagen bussficka vid busshållplatsen mitt för fastigheten vid Stockholmsvägen. De undantagna områdena omfattar en area av ca 1.780 m2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-30 redovisat försäljningsuppdraget samt överlämnat förslag till köpekontrakt med Riflex AB, Rimbo.
forts

KF § 271 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av fastigheten Gustavslund 1 för en köpeskilling av 13.600.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 354 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30.

Kommunstyrelsen har vid sammatnräde 2004-12-02, § 278 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (v) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

___________KF § 272 Dnr KS 04-723 042

Anslag hos omsorgsförvaltningen för investeringar i samband med bostadsanpassningar 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 minskas med 1,5 mkr och att nämndens driftbudget ökas med 1,5 mkr. Finansieringen sker med eget kapital,

att motsvarande justering görs i budget för 2005.


Bakgrund

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 uppgår till 3,2 mkr. Av dessa är 1,5 mkr avsatta för investeringar i samband med bostadsanpassningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-30 att inköp av utrustning vid bostadsanpassningar bör betraktas som den enskildes egendom. Det är dessutom ej möjligt att försäkra det investerade objektet om det betraktas som kommunal egendom.

Omsorgsnämnden har av detta skäl under år 2004 belastat driftbudgeten med dessa kostnader. Investeringsbudgeten bör därför minskas med 1,5 mkr och driftbudgeten ökas med samma belopp.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 minskas med 1,5 mkr och att nämndens driftbudget ökas med 1,5 mkr. Finansieringen sker med eget kapital, att motsvarande justering görs i budget för 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 355 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30. forts

KF § 272 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 279 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 273 Dnr KS 04-618 107 

Årsredovisning 2003; Stiftelsen Roslagsmuséet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

___________


KF § 274 Dnr KS 04-617 107

Årsredovisning 2003; Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

___________


KF § 275 Dnr KS 04-342 107

Årsredovisning 2003; Stiftelsen Rödakorsgården

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Stiftelsen Rödakorsgården.

_________KF § 276 Dnr KS 04-643 107

Årsredovisning 2003; Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond.


KF § 277

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2005 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas


Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2005 tillkännages genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

__________
KF § 278 Dnr KS 04-35 026

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetsutbildning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen på så sätt dels att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3- R metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäktige, dels att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor anordna en obligatorisk utbildning för kommunens personalansvariga chefer i 3-R metoden.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-01-26, § 19. 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt förtroendemanna- och demokratikommittén att återkomma snarast med ett förslag till en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalyser samt jämställdhetsintegrering samt att Norrtälje kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma snarast med ett förslag till motsvarande utbildning av kommunens personal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-01 yttrat sig över motionen och bland annat redogjort för 3-R metoden, som är en analysmetod gällande jämställdhet som är utarbetad av Svenska Kommunförbundet. I korthet innebär metoden att all kommunal verksamhet granskas för att få fram fakta om hur resurserna fördelas och hur det sker.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att anordna en obligatorisk utbildning för kommunens personalansvariga chefer i 3-R Metoden samt att utbildningen prioriteras inom ledningskontorets budgetram . forts

KF § 278 forts

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2004-04-15, § 129.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2004-09-28, § 22 behandlat ärendet och föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen på så sätt att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3- R-metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 280 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 22.

Kommunstyrelsen beslutade 2004-11-11, § 221 att ärendet utgick från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 334 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 22.

Kommunstyreslen har vid sammanträde 2004-12-02, § 249 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Bengt Ericsson (c) och Lars Bäck (s) yttrar sig.

_________KF § 279 Dnr KS 02-136 512

Besvarande av motion från Katrine Mattsson (s) och Sune Alm (s) ang trafikeländet i sommar-Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att enligt trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-10-19, § 127 uppdra till kommunstyrelsen, genom dess ledningskontor, hemställa hos vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/ cykeltrafiken och biltrafiken samt 

att motionen därmed anses besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 37. I motionen föreslås att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda och lösa trafikproblemen i Grisslehamn.

Trafiksäkerhetsnämnden har behandlat motionen och beslutar vid sammanträde 2004-10-19, § 127 att föreslå kommunfullmäktige att hemställa hos Vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/cykeltrafiken och biltrafiken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har yttrat sig i tjänsteskrivelse 2002-10-30 och motionen har därefter remitterats till trafiksäkerhetsnämnden.

Ledningskontoret har i yttrande 2004-11-10 föreslagit, i enlighet med trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-10-19, § 127 att uppdra till kommunstyrelsen hemställa hos vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/cykeltrafiken och biltrafiken samt att motionen därmed anses besvarad.
forts

KF § 279 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-10.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 250 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Roine Wallin (fp) med instämmande av Sune Alm (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________KF § 280 Dnr KS 04-284 309 

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) ang VA-och trafikproblemen i Grisslehamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att ta upp överläggningar med vägverket för att lösa trafikproblemen samt 

att motionen med hänvisning till ledningskontorets yttrande skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-26-27, § 116. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden i uppdrag att lösa Va-frågorna i Grisslehamn samt att kommunstyrelsen beslutar ge trafiksäkerhets- och tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda trafikproblemen i Grisslehamn. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-28 lämnat nedanstående synpunkter på motionen . 

I budget och inriktning 2005-2007, antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21, finns under programområde ”Samhällsbyggande och boende” målet: ”Kommunen har påbörjat att säkerställa en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning samt att avloppssystemen inte leder till ökad förorening av grundvatten, sjöar och hav.” Dessutom anges uppdraget: ”En samrådsgrupp avseende småskaliga avloppslösningar ska bildas.” 

Ledningskontoret har tagit initiativ till en första diskussion om arbetsuppgifter för en sådan samrådsgrupp.

forts

KF § 280 forts

Beträffande trafikproblemen i Grisslehamn härrör de sig främst från och till färjetrafiken. Vägverket har meddelat att det idag inte finns medel i budget upptagna för dessa åtgärder.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att ta upp överläggningar med vägverket för att lösa trafikproblemen samt att därmed anse motionen besvarad.

Föreligger tekniska nämndens beslut 2004-11-18, § 116 med yttrande över motionen. Med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-09-28 föreslås att motionen skall anses vara besvarad.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 316 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-28.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 251 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Christer Candal m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets yttrande.

Roland Larsson (s)
- bifall till Christer Candals (m) yrkande.

____________


KF § 281 Dnr KS 03-150 009

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) med förslag att kommunfullmäktige verkar för att förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga motionen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 16. I motionen föreslås att kommunfullmäktige verkar för att en eller flera förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret uppdrog till servicekontoret i oktober 1998 att med ett projektinriktat arbetssätt påbörja arbetet med att införa ett miljöledningssystem i Norrtälje kommun. Projektet startades med att en preliminär miljöpolicy togs fram med avsikten att den skulle vara plattformen under projekttiden, dock längst till halvårsskiftet 2002. Policyn godkändes av kommunstyrelsen. Projektet avslutades årsskiftet 2003/2004. Projektet samordnades av miljörådet som beredande ledningsgrupp. När projektet avslutades var ledningskontorets miljöledningssystem klart och medarbetarna har börjat använda rutinerna.

Miljörådet har överlämnat en ny miljöpolicy och mål för betydande miljöaspekter till kommunstyrelsen för godkännande och kommunfullmäktige för antagande. Avsikten är att miljömålen ska integreras i kommunens budget- och inriktningsplanering.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-10-25, med hänvisning till ovanstående, att motionen skall anses vara besvarad.
forts
KF § 281 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 317 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 252 föreslagit med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, att motionen skall anses vara besvarad.

________
KF § 282 Dnr KS 03-135 250

Besvarande av motion från Lenneke Sundblom (s) och Roland Larsson (s) om byggandet på Väddö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-26, anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 14. I motionen föreslås att program- och planarbetet för Älmsta ska genomföras med största skyndsamhet, att planarbetet sker i nära samverkan med den arbetsgrupp som är verksam för Väddöbygdens tillväxt samt med övriga lokala organisationer och partier.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-26 anfört att man under år 2004 har prioriterat arbetet med fördjupad översiktsplan för Älmsta. Planen bygger på förslag till utvecklingsplan för Älmsta som utvecklingsgruppen för Väddöbygden tog fram hösten 2002.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november för att få godkännande att planen kan ställas ut för samråd. Planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av 2005.

Beträffande detaljplaner finns i orten färdiga detaljplaner för bostäder motsvarande ca 30 tomter och pågående med ca 60 lägenheter. Att bebygga längs Väddö kanal innebär att förutsättningarna måste klarläggas noga eftersom i området längs kanalen bedöms att det kan föreligga risk för skred.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, med stöd av ovanstående, anse motionen vara besvarad. forts

KF § 282 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-26.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 253 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Lenneke Sundblom (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________
KF § 283 Dnr KS 04-77 272

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) om behov av tomter i tomtkö i Herräng

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-23, anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-02-16, § 53. I motionen föreslås att kommunstyrelsen omgående ger erforderliga uppdrag för placering av ett antal tomter i den tomtkö som redan finns i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-04-23 att det finns fyra byggklara småhustomter till försäljning i Herräng. För dessa har inte uppvisats något intresse från kommunens tomtkö varför det i dagsläget inte är motiverat att verka för ytterligare småhustomter i Herräng.

Med tanke på framtida behov och enligt en endast delvis genomförd detaljplan finns möjlighet att på kommunägd mark utbygga ytterligare ca 30 småhustomter i Herrängs östra del.

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till ovanstående, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 319 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-23.

forts

KF § 283 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 254 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Lindegren (s) yttrar sig. 

_________


KF § 284 Dnr KS 04-217 011

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s); Planera och agera för utveckling och tillväxt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga frågan till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 82. I motionen föreslås en rad punkter som skall bidra till utveckling och tillväxt i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att kommunens översiktsplanering är av strategisk karaktär och bygger på tillväxt ur ett helhetsperspektiv. För bostadsbyggandet anges förutsättningarna och möjligheterna i den kommunomfattande översiktsplanen, de fördjupade översiktsplanerna, utvecklingsplanerna samt programmen för detaljplanering. Genomförande av dessa planer är en samverkan mellan olika parter som är olika sammansatta beroende på projekt.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till skrivelse 2004-10-25, att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 320 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 255 föreslagit Kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad. 
___________

KF § 285 Dnr KS 04-505 012

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 176. I motionen föreslås att takten i planprocessen höjs för att öka planberedskapen, att nya planer för småhusbebyggelse tas fram, att kommunen engagemang i bostadsbyggandet höjs för att öka produktionen samt att markanvisning till Roslagsbostäder används som upphandlingsform för att pressa priset på marknaden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 yttrat sig över motionen och hänvisar bland annat till den kommunomfattande översiktsplanen samt utvecklingsplanen för Norrtälje stad. Vidare anförs att ett dokument om bostadsförsörjningsplaneringen i Norrtälje är upprättat och avser vara en sammanfattning av de översiktliga planerna för bostadsbyggandet. I dokumentet framgår att i de fyra största orterna i kommunen finns en planberedskap för ett påbörjande av bostäder på drygt 1700 lägenheter. För att detta ska kunna genomföras krävs inte enbart initiativ från kommunen utan även från berörda fastighetsägare och byggproducenter.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till sin skrivelse anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 321 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.
forts

Kf § 285 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 256 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

________

KF § 286 Dnr KS 04-334 012

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om att bygga till på höjden i kv Blåklinten och Violen vid Lommarvägen

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till byggnadsnämnden att belysa konsekvenserna av att bygga nya takvåningar i kvarteren Blåklinten och Violen samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-05-24, § 144. I motionen föreslås att kommunfullmäktige begär att styrelsen för Roslagsbostäder AB redovisar hur och om några av bostadshusen i kvarteren Blåklinten och Violen kan kompletteras med nya takvåningar enligt samma metod som Roslagsbostäders eget nya kontor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-10-25 att i utvecklingsplanen för staden anges strategin att bygga stad i staden. Förslaget att bygga på höjden i Vigelsjö stämmer överens om att komplettera med bostäder på redan ianspråktagen mark, vilket kan innebära ett effektivt resursutnyttjande. Genom Roslagsbostäders kontorsvåning har den fastigheten samma höjd som de övriga.

Planeringen av Västra vägen kommer att påbörjas i början av 2005. Det är lämpligt att klarlägga ev störningar innan detaljplanen ändras för att tillåta nya takvåningar i Vigelsjöområdet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till stadsarkitektkontoret att belysa konsekvenserna av att bygga nya takvåningar i kvarteren Blåklinten och Violen samt att därmed anse motionen besvarad.
forts


KF § 286 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 257 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Roland Larsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 287 Dnr KS 04-502 460

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om GMO-policy

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att motionen jämte ledningskontorets skrivelse översänds till kommunförbundets enhet för dessa frågor, och

att motionen därmed ska anses besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 173. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda och pröva behovet av ett kommunövergripande policydokument avseende förekomsten av GMO i kommunalt tillhandahållna måltider med beaktande av förslaget. Ett första steg i detta arbete kan förslagsvis vara att väcka frågan hos Svenska Kommunförbundet genom att skicka över motionen tillsammans med ett lämpligt följebrev eller tjänsteskrivelse.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-26 anfört att Norrtälje kommun nyligen har genomfört en upphandling av livsmedel för de tre kommande åren. Den genomförda upphandlingen bör ge möjligheter för de beställande köksenheterna att välja mellan råvaror som inte innehåller respektive innehåller genmodifierade livsmedel. Ledningskontoret anser att det inte är nödvändigt att utreda behovet av något kommunövergripande policydokument om GMO. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till ovanstående, att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-11-18, § 323 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-26. forts

KF § 287 forts

Kommunstyreslen har vid sammanträde 2004-12-02, § 258 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Bäck (s)
- att motionen jämte ledningskontorets skrivelse översänds till kommunförbundets enhet för dessa frågor, att motionen därmed ska anses besvarad.

Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till Lars Bäcks (s) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag..

Omröstning begärs.

Bengt Ericsson (c) begär fem minuters ajournering. 

Därefter återtar Bengt Ericsson (c) sitt yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Lars Bäcks (s) m.fl yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Lars Bäcks yrkandet.

__________ 

KF § 288 Dnr KS 02-1009 055

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om konsultkostnader.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 och Christer Candals (m) muntliga framställningen, anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-16, § 305. Motionären hänvisar i sin motion till de mellan åren 1999 och 2001 från 25,1 till 34,2 miljoner kronor ökande kostnader som är bokförda som konsultkostnader. Han påpekar att det finns ett behov av expertis på olika områden men att man bör överväga om inte kompetensutveckling av befintlig personal eller nyrekrytering kan vara ett alternativ till konsultupphandlingar. Motionären påpekar också att det vore fördelaktigt att samordna konsultupphandlingar och därigenom uppnå en bättre prisbild.

Motionären föreslår till sist att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och pröva behovet av ett kommunövergripande policydokument avseende konsultupphandling med beaktande av ovanstående förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-16 redogjort för kommunens kostnader och behov av att anlita konsulter. Mot bakgrund av tjänsteskrivelsen föreslår ledningskontoret att ingen utredning görs om behovet av kommunövergripande policydokument på detta område och att motionen därför avslås.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 335 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.
forts

KF § 288 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 259 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) anför att delar av motionens förslag redan tillämpas av kommunens förvaltningar, t.ex. samordnad upphandling av konsulttjänster och att motionen bör anses vara besvarad.

Yrkanden

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Bäck (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att beslutet ej skall hänvisas till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 utan till Christer Candals (m) muntliga framställning.

Christer Candal (m)
- att motionen besvaras med hänvisning dels till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 och dels till den muntliga framställningen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Christer Candals (m) yrkande att motionen besvaras med hänvisning dels till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 och dels till Christer Candals (m) muntliga framställningen. 

__________KF § 289 Dnr KS 04-78 105

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att kommunen bör erbjuda information och kurser om hur man klarar längre elavbrott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-16, § 54. I motionen föreslås, mot bakgrund av de elavbrott som förekommit, att kommunen ska erbjuda sina medborgare information hur man förbereder och klarar något dygns elavbrott. Motionen innehåller också förslag om att anordna utbildning för kommunens personal, då främst inom omsorgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-16 att kommunen har ett mycket gott samarbete med de frivilligorganisationer som arbetar i kommunen inom detta område. Hemskyddet i Norrtälje erbjuder mycket god information om hur man som enskild medborgare kan förbereda sig för medellångt elavbrott.

Räddningstjänsten kommer – i samråd med ledningskontoret – att under hösten 2004 lägga fram förslag om hur kommunen kan leva upp till kraven i den nya lagstiftningen om förebyggande av oönskade händelser. I den nya organisationen som föreslås kommer att ingå en rådgivande grupp experter som ska stå till förvaltningarnas förfogande. Motionens förslag om personalutbildning kommer att tillställas gruppen för inarbetning i verksamheten.

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen skall anses vara besvarad. forts

KF § 289 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 336 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 260 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16, anse motionen vara besvarad.

_________KF § 290 Dnr KS 04-285 001

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) och Marie Umerkajeff (mp) om igångsättning av processer för eventuell omorganisation av nämndstruktur för att förhindra att människor riskerar att falla mellan olika ansvarsområden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16, anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-04-26. Motionärerna hänvisar till en diskussion under budgetkonferensen våren 2004 där behovet av att se över nämndorganisationen i syfte att vinna effektivitet och motverka skadlig sektorisering betonades. Motionärerna bedömer att processen kommer att ta tid och föreslår därför att processen påbörjas inom ramen för kommunstyrelsens budget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-16 anfört att när kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2004-06-21, § 150 beslutade anta Budget och Inriktning 2005-2007 gavs också ett uppdrag till kommunstyrelsen: ”För att belysa möjligheter och hinder i nuvarande nämndstruktur skall kommunstyrelsen genom ledningskontoret i samverkan med övriga nämnder/förvaltningar belysa hinder och möjligheter i den nuvarande nämnds/förvaltningsstrukturen samt återkomma till fullmäktige med förslag på förändringar. Arbetet ska bedrivas så att förslagen kan behandlas i budgetarbetet inför 2006-2008”

Ledningskontoret bedömer att intentionerna i motionen har uppfyllts och att den därför bör anses vara besvarad.
fortsKF § 290 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 337 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 261 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ingrid Landin (mp) yttrar sig.

_________
KF § 291 Dnr KS 04-817 710

Motion från Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) lämnar in följande motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds.

”Motion etc……….” Bilaga § 291.

_____________


KF § 292 Dnr KS 04-809 105

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang Radio Roslagen – kontra Taltidningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående Radio Roslagen – kontra Taltidningen.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 292.

___________


KF § 293 Dnr Ks 04/839 050 

Fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns almanacka

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.

”Hur har uppdraget att utföra den konstnärliga utsmyckningen av Norrtälje kommuns almanacka utannonserats och eventuellt upphandlats?”

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Tony Wallin har ställt sina bilder gratis till kommunens förfogande. Kostnaden för en almanacka är ca 20 kr och totalt ca 75.000 kr.”

__________


KF § 294 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i byggnadsnämnden 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i byggnadsnämnden välja

Roland Billme (fp)
Fältvägen 2
761 41 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-11-29, § 250 beviljat Wigo Högberg (fp) entledigande från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén redogör för valberedningens förslag.

_________


KF § 295 Dnr KS 04-47 102

Val av kommunrevisor och ordförande i kommunrevisionen fr.o.m 1 maj 2005, samt lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Östhandelsforum och Roslagshamnar fr.o.m ordinarie bolagsstämmor 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till kommunrevisor och ordförande i kommunrevisionen fr.o.m 1 maj 2005, samt lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Östhandelsforum och Roslagshamnar fr.o.m ordinarie bolagsstämmor 2005 välja

Johnny Carlsson
Hallstavik


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2004-11-29, § 252 beviljat Åke Wictorsson (s) begärt entledigande från uppdrag som kommunrevisor och ordförande i kommunrevisionen fr.o.m 1 maj 2005, samt lekmannarevisor i Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Östhandelsforum och Roslagshamnar fr.o.m ordinarie bolagsstämmor 2005.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_____________
KF § 296 Dnr KS 04-47 102

Val av ledamot i omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot i omsorgsnämnden välja nuvarande ersättaren

Monica Thagebrand (s)
PL 5507
761 76 Norrtälje kommun

och

att till ny ersättare välja

Leif Johansson (s)

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2004-11-29, §255 beviljat Marcus Ramming (s) entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

____________


KF § 297 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare för överförmyndaren

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att tills vidare återinsätta kommunjuristen Fredrik Cederblom som ersättare för överförmyndaren.


___________


KF § 298 Dnr KS 04-771 101

Lars Bäck (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lars Bäck (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Lars Bäck (s) avsäger sig i skrivelse 2004-12-08 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

_______________


KF § 299 Dnr KS 04-47 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kommunstyrelsen välja

Kjell Drotz (s)
Yxlö 20
760 18 Yxlan


Beslutande sammanträde 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Lars Bäck (s) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

______________


KF § 300 Dnr KS 04-804 102

Katarina Jansson (s); avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Katarina Jansson (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Katarina Jansson (s) avsäger sig i skrivelse 2004-12-16 uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

___________


KF § 301 Dnr KS 04-47 102


Val av ny ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ny ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden välja

Charlotte S Grape (s)
Vik 2611
760 10 Bergshamra


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Katarina Jansson (s) entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i tekniska nämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


KF § 302

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:

Nedanstående meddelanden sändes ut till kommunstyrelsens sammanträde 2004-12-02.

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:80; Budgetförutsättningar för åren 2005-2008

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:86; Principer för ersättning för brandskyddskontroll

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:87; Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:88; Sammanställningar av enkäter om äldreomsorgens styrning och äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:89 ang kommunernas och landstingens ekonomiska läge

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:90; Ungdomsbarometern 2004/2005

Dnr KS 03-581 255
Ledningskontorets skrivelse till Energimyndigheten ang yttrande över Vattenfall Sveanäts AB:s ansökan om nätkoncession för område Norrtälje, Uppsala och Östhammars kommuner, Stockholms och Uppsala län

Dnr KS 04-655 100
Norrtälje kommuns skrivelse till Försvarsutskottet ang försvarspropositionen och därmed föreslagen förändring av helikopterverksamheten

Dnr KS 04-630 007
Komrev ang granskning av verifikationerKF § 302 forts

KSL ang avtal mellan kommunerna avseende funktionshindrade – enligt LSS 
Dnr KS 04-28 257
Miljödepartementet ang ansökan om tillstånd till förköp av Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-98 108
Kammarrättens dom ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) ang borgensavgifter

Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde den 1 september 2004.

Protokoll från Miljörådets sammanträde 2004-10-20

Protokoll från Norrtälje Energi AB och och Norrtälje Energi Försäljnings AB från styrelsesammanträden 2004-10-22

Protokoll från Roslagsbostäder AB:s styrelsesammanträde 2004-10-19.

Dnr KS 03-581 255
Energimyndighetens beslut ang ansökan om nätkoncession

Dnr KS 04-490 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning; Taxi 020 Aktiebolag

Dnr KS 04-671 100
Finansdepartementets remiss, Tillsynsutredningens slutbetänkande, Tillsyn, Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:10)

Tack från Britt Wennerfors för deltagande i sorgen efter Alf Wennerfors

________