Kf 050321

Plats och tid Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, Norrtälje, kl 18.00-21.55

Beslutande Enligt förteckning


Tom Grape § 45
Kent Henningsson § 45
Övriga deltagande Susanne Jansson § 45
Eva Seilitz § 45
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Eva Eriksson (m) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 31 mars 2005, kl 15.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 44-68
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Kurt Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Eva Eriksson Bodil Henriksson 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2005-03-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-04-01 anslags nedtagande 2005-04-22 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 44

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Eva Eriksson (m) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 31 mars 2005, kl 15.30.

_________


KF § 45

Information från kommunstyrelsen

Temakvällen i augusti ändras

Ordföranden Kurt Pettersson (c) meddelar att temafullmäktige den 29 augusti ställs in. Istället har kommunfullmäktige inbjudits att delta vid Europadagen den 9 maj på Rodengymnasiet. Rodeneleverna kommer denna dag att tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare delta i ett rollspel kring beslutsfattande på EU-nivå. Inbjudan kommer att skickas ut senare.

Begränsning av talartiden i kommunfullmäktige

Ordföranden Kurt Pettersson (c) informerar att presidiet i samråd med gruppledarna beslutat att lägga fram förslag till ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning om hur talartiderna skall begränsas.

Folkhälsa

Bengt Ericsson (c) informerar om vad som hänt i folkhälsorådet sedan temakvällen om folkhälsa genomfördes. Tom Grape, Kent Henningsson, Susanne Jansson och Eva Seilitz berättar om sina verksamheter.

Ingvar Jacobsson yttrar sig.


Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes från allmänheten.

__________


KF § 46 Dnr KS 04-701 737

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang snöröjning för våra äldre

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-11-29, § 246 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående snöröjning för våra äldre.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 46.

Beslutande sammanträde

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 46.

Håkan Jonsson (s), Ragnar Bergsten (s), Kerstin Bergström (s) och Ingrid Landin (mp) yttrar sig.

___________


KF § 47 Dnr KS 04-809 105

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang Radio Roslagen – kontra Taltidningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2004-12-20, § 292 följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande angående Radio Roslagen – kontra Taltidningen.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 47.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 47.

Roland Larsson (s), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Kerstin Bergström (s) yttrar sig.

__________


KF § 48 Dnr KS 04-217 011

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s); Planera och agera för utveckling och tillväxt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 82. I motionen föreslås en rad punkter som skall bidra till utveckling och tillväxt i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att kommunens översiktsplanering är av strategisk karaktär och bygger på tillväxt ur ett helhetsperspektiv. För bostadsbyggandet anges förutsättningarna och möjligheterna i den kommunomfattande översiktsplanen, de fördjupade översiktsplanerna, utvecklingsplanerna samt programmen för detaljplanering. Genomförande av dessa planer är en samverkan mellan olika parter som är olika sammansatta beroende på projekt.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till skrivelse 2004-10-25, att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 18/11-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 320 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25. forts

KF § 48 forts

Ks 2/12-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 255 föreslagit Kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad. 

Kf 20/12-04 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-12-20, § 284 att bordlägga ärendet.

Kf 21/2 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-02-21, § 7 att bordlägga ärendet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s)
- bifall till motionen.

Elisabeth Björk (s), Kjell Jansson (m), Ingrid Landin (mp), Ann Lewerentz (m), Roland Larsson (s), Clas Lagerlund (m), Åke Malmström (kd), Olle Jansson (s), Britt Wennerfors (m) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________
KF § 49 Dnr KS 04-505 012

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) m.fl. yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 176. I motionen föreslås att takten i planprocessen höjs för att öka planberedskapen, att nya planer för småhusbebyggelse tas fram, att kommunen engagemang i bostadsbyggandet höjs för att öka produktionen samt att markanvisning till Roslagsbostäder används som upphandlingsform för att pressa priset på marknaden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 yttrat sig över motionen och hänvisar bland annat till den kommunomfattande översiktsplanen samt utvecklingsplanen för Norrtälje stad. Vidare anförs att ett dokument om bostadsförsörjningsplaneringen i Norrtälje är upprättat och avser vara en sammanfattning av de översiktliga planerna för bostadsbyggandet. I dokumentet framgår att i de fyra största orterna i kommunen finns en planberedskap för ett påbörjande av bostäder på drygt 1700 lägenheter. För att detta ska kunna genomföras krävs inte enbart initiativ från kommunen utan även från berörda fastighetsägare och byggproducenter.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till sin skrivelse anse motionen vara besvarad.


KF § 49 forts

Politisk beredning

Au 18/11-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 321 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25. 

Ks 2/12-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 256 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25, anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 20/12-04 Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-20, § 285 att bordlägga ärendet.

Kf 21/2 Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-21, § 8 att bordlägga ärendet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till motionen

Jan Emanuel Johansson (s), Christer Candal (m), Elisabeth Björk (s), Ann Lewerentz (m), Holger Forsberg (s), Clas Lagerlund (m), Catarina Wahlgren (v) och Louise Branting (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

____________
KF § 50 Dnr KS 04-78 105

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att kommunen bör erbjuda information och kurser om hur man klarar längre elavbrott

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16, anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-16, § 54. I motionen föreslås, mot bakgrund av de elavbrott som förekommit, att kommunen ska erbjuda sina medborgare information hur man förbereder och klarar något dygns elavbrott. Motionen innehåller också förslag om att anordna utbildning för kommunens personal, då främst inom omsorgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-16 att kommunen har ett mycket gott samarbete med de frivilligorganisationer som arbetar i kommunen inom detta område. Hemskyddet i Norrtälje erbjuder mycket god information om hur man som enskild medborgare kan förbereda sig för medellångt elavbrott.

Räddningstjänsten kommer – i samråd med ledningskontoret – att under hösten 2004 lägga fram förslag om hur kommunen kan leva upp till kraven i den nya lagstiftningen om förebyggande av oönskade händelser. I den nya organisationen som föreslås kommer att ingå en rådgivande grupp experter som ska stå till förvaltningarnas förfogande. Motionens förslag om personalutbildning kommer att tillställas gruppen för inarbetning i verksamheten.
forts

KF § 50 forts

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 25/11-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 336 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

Ks 2/12-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-12-02, § 260 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16, anse motionen vara besvarad.

Kf 20/12-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-12-20, § 289 bordlagt ärendet.

Kf 21/2 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-02-21, § 9 bordlagt ärendet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s)
- bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 51 Dnr KS 04-621 170

Kommunal plan för räddningsinsats vid Hallsta Pappersbruk

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta kommunal plan för räddningsinsats vid Hallsta Pappersbruk.


Bakgrund

Hallsta Pappersbruk omfattas genom sin hantering av kemikalier av ”Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av kemikaliolyckor (1999:381) – även kallad Sevesolagen. Lagen är indelad i två kravnivåer (beroende på vilken typ och mängd av kemikalier man hanterar) varav Hallsta Pappersbruk omfattas av den högre nivån.

Kommunen ansvarar för att en kommunal plan för räddningsinsats upprättas för anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen talar om hur kommunen ska minimera konsekvenserna vid en eventuell olycka vid verksamheten.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har 2004-10-25 överlämnat förslag till kommunal plan för räddningsinsats vid Hallsta Pappersbruk och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunal plan för räddningsinsats vid Hallsta Pappersbruk.

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-10, § 51 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2004-10-25.

Ks 3/3 Kommunstyrelsens har vid sammanträde 2005-03-03, § 60 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 51 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________


KF § 52 Dnr KS 05-81 805

Begäran från Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik om tilldelning av extra anslag samt ändring av borgen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik har 2005-02-01 inkommit med en begäran hos kommunstyrelsen om tillskott till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden i sin tur ska bevilja utökat bidrag till Folkets Hus i framtiden. Föreningen har också på nytt begärt en förändring av borgensåtagandet. Begärt tillskott uppgår till 452 tkr 2005 och 452 tkr 2006. 

Kommunstyrelsen avslog 2004-12-02, § 272 föreningens begäran om förändring av kommunens borgensåtagande. Kommunstyrelsen uppdrog till ledningskontoret att i samråd med kultur- och fritidskontoret och socialförvaltningen framlägga en konsekvensbeskrivning avseende behovet av samlingslokaler i Hallstaviksområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har enligt uppdrag belyst behovet av lokaler för samlingshållande föreningar, vilket framgår av PM 2005-02-08.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180.

forts

KF § 52 forts

Politisk beredning

Au 3/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-03, § 84 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-02. Håkan Jonsson och Elisabeth Björk deltog ej i beslutet.

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 69 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180.
Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Lars-Erik Jansson (s) anmäler jäv. Bengt Larsson (s) tjänstgör under denna punkt.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Åke Malmström (kd) och Christina Frisk (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Mats Dannewitz-Linder (mp)
-återremiss med följande motivering: Ledningskontorets utredning som ligger till grund för förslaget anser vi har fel utgångspunkt. Ledningskontoret har tittat på vilka lokaler som kan ersätta lokalerna i Folkets Hus. Vi vill att ledningskontoret får i uppdrag att se över vilka verksamheter som kan tillföras Folkets Hus.

Christina Frisk (fp) med instämmande av Christer Candal (m)
- att ärendet skall avgöras idag

Berit Jansson (c), Berit Elisson (fp) och Bengt Ericsson (c) yttrar sig.

KF § 52 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja – ärendet avgörs idag
Nej – återremiss

Med 31 ja och 30 nej har kommunfullmäktige beslutat med minoritetsbeslut enligt KL 5 kap, 36 § att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

___________


KF § 53 Dnr KS 05-110 252

Förvärv av fastigheten Jupiter 15, OK-Q8-macken vid Stockholmsvägen i Norrtälje stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna köpekontrakt med OK-Q8 AB avseende förvärv av fastigheten Norrtälje Jupiter 15,

att beräknad utgift, 4.314.575 kronor finansieras med egna medel.


Bakgrund

Fastigheten Jupiter 15 är belägen vid Stockholmsvägen/Galles gränd i Norrtälje stad. Den ägs av OK-Q8 och används som bensinstation. Tidigare ägare till bensinstationen har varit Kuwait Petroleum (Q8), Statoil respektive BP.

Norrtälje kommun har ända sedan år 1994 framställt synpunkter på bensinstationens olämpliga läge. Överläggningar har förts vid olika tillfällen om en avveckling av bensinstationen och överlåtelse av marken till kommunen. I dessa överläggningar har olika förslag till alternativa ersättningslägen för bensinstationen diskuterats. Det har dock framkommit att OKQ8 inte varit beredd att investera i ny bensinstation. OKQ8 har nu tagit en förnyad kontakt med kommunen med inriktningen att bensinstationen avvecklas och att OKQ8 inte kräver något ersättningsläge för en ny bensinstation.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt med OK-Q8 AB avseende förvärv av fastigheten Norrtälje Jupiter 15, att beräknad utgift, 4.314.575 kronor finansieras med egna medel.

forts


KF § 53 forts

Politisk beredning

Au 24/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-24, § 75 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-16.

Ks 3/3 Kommunstyrelen har vid sammanträde 2005-03-03, § 70 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
KF § 54 Dnr KS 05-143 406

Taxa för tillsynsavgift enligt livsmedelslagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa timtaxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagens område i Norrtälje kommun till 690 kr/tim,

att timkostnaden uppräknas årligen (kalenderår) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år,

att taxan skall gälla från och med den 1 maj 2005 och tills vidare.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 14 december 2004, § 106 beslutat hemställa att kommunfullmäktige fastställer timtaxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagens område i Norrtälje kommun till 690 kr/tim. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat anta timtaxa inom djurskyddslagens område och inom miljöbalkens område. Miljöskyddsnämnden uttar 690 kr/tim för dessa tjänster.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-23 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa timtaxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagens område i Norrtälje kommun till 690 kr/tim,
att timkostnaden uppräknas årligen (kalenderår) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad föregående år, att taxan skall gälla från och med den 1 maj 2005 och tills vidare.
forts

KF 54 forts

Politisk beredning

Au 24/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-24, § 83 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-23.

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 77 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________
KF § 55 Dnr KS 02-895 052

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) ang att fullmäktige beslutar utarbeta och införa en bättre kontroll av entreprenadverksamhet och entreprenörer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-12-08 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-04, § 265.

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram enhetliga regler för anläggande av entreprenörer, samt att det enhetliga regelverket för antagande av entreprenörer fastställs av fullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-08 anfört att kommunstyrelsen har för avsikt att ta fram en ny upphandlingspolicy samt nya tillämpningsföreskrifter till policyn. För närvarande gäller den av fullmäktige antagna MA-policyn. I policyn och tillämpningsföreskrifterna skall beskrivas hur upphandlingsärenden skall handläggas.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad.


forts
KF § 55 forts

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-10, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-08.

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 58 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s)
- bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________


KF § 56 Dnr KS 03-530 434

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) och Roland Larsson (s) om fler viltvatten och våtmarker i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-16, § 152. I motionen föreslås att kommunekologen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att förelägga kommunstyrelsen ett förslag till hur kommunen kan medverka till att antalet vilt- och liknande vatten kan öka.

Bakgrunden till motionen är att det har genomförts många utdikningar och vattensänkningsföretag i kommunen i syfte att vinna mer odlingsbar mark. Motionen framhåller att problemet idag är det motsatta med en befarad brist på vatten som ett mera uppenbart hot än brist på åkerjord.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-21 bland annat redovisat de viktigaste projekten gällande sjöar och vattendrag som kommunen arbetat med under en 15-årsperiod. Ledningskontoret anser att några fler särskilda initiativ för att öka antalet våtmarker och viltvatten inte behövs. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-10, § 50 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-21.
forts


KF § 56 forts

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 59 föreslagit att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-01-21 anse motionen vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.

__________
KF § 57 Dnr KS 05-158 003

Motion från Håkan Jonsson (s) om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) lämnar in följande motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler.

”Motion etc…….” Bilaga § 57.

___________


KF § 58 Dnr KS 05-222 841

Motion från Allan Edehamn (s) ang upplysning om Norrtälje kommun samt turistattraktioner i norra delen av kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Allan Edehamn (s) lämnar in följande motion angående upplysning om Norrtälje kommun samt turistattrationer i norra delen av kommunen.

”Motion etc………” Bilaga § 58

___________


KF § 59 Dnr KS 05-220 737

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang förebyggande av fallskador

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion angående förebyggande av fallskador.

”Motion etc…………….” Bilaga § 59

__________


KF § 60 Dnr KS 05-221 339

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang rastgårdar för hundar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för beredning.Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion angående rastgårdare för hundar.

”Motion etc………” Bilaga § 60.

___________


KF § 61 Dnr KS 05-219 623

Motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) ang att stimulera bussåkandet för våra barn och unga i vår kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) lämnar in följande motion angående att stimulera bussåkandet för våra barn och unga i vår kommun.

”Motion etc…….” Bilaga § 61.

__________


KF § 62 Dnr KS 05-204 744

Fråga från Kerstin Bergström (s) till omsorgsnämndens ordförande om besvarande av motion ang avlastning för anhörigvårdare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kerstin Bergström (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till omsorgsnämndens ordförande om besvarande av motion angående avlastning för anhörigvårdare.

”Fråga etc………” Bilaga § 62.

__________


KF § 63 Dnr KS 05-224 340

Interpellation från Roland Larsson (s) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om vattenförbrukningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 63.

___________
KF § 64 Dnr KS 05-223 340

Interpellation från Roland Larsson (s) till tekniska nämndens ordförande om kommuninnevånarnas vattenförbrukning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande om kommuninnevånarnas vattenförbrukning.

”Interpellation etc………” Bilaga § 64.

___________


KF § 65 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i naturvårdsfonden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i naturvårdsfonden välja

Kristofer Andersson (fp)
Enbäcksvägen 6 A
761 52 Norrtälje 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-11-29, § 250 beviljat Wigo Högberg (fp) begärt entledigande från uppdrag som ledamot i naturvårdsfonden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________


KF § 66 Dnr KS 05-195 102

Charlotte S Grape; avsägelse av uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Charlotte S Grape (s) begärt entledigande.


Bakgrund

Charlotte S Grape (s) avsäger sig i skrivelse 2005-01-26 uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.

__________


KF § 67 Dnr KS 05-25 102

Val av ledamot i byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i byggnadsnämnden välja 

Margaretha Lundgren (s)
Torstenboda 1871
761 92 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Charlotte S Grape (s) entledigande från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________
KF § 68 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Vänortsavtal 2003-2006 med Pskov stad, Ryssland
” 2004-2006 med Paldiski, Estland
” 2004-2006 med Rujiena, Lettland
” 2004-2006 med Kärdla, Estland

Demokrati- och förtroendemannakommitténs protokoll 2005-02-17

Dnr KS 05-139 042
Budgetutfallsprognos nr 1, 2005 för Norrtälje kommun

Nedanstående meddelanden utsändes till kommunstyrelsens sammanträde 2005-03-03:

Svenska Kommuner och Landstings cirkulär 2005:5; Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005

Svenska Kommuner och Landstings cirkulär 2005:8; Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Svenska Kommuner och Landstings cirkulär 2005:10; Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005

Svenska Kommuner och Landstings information ang omhändertagande av avlidna

Dnr KS 05-10 112
Länsstyrelsens beslut ang förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Länsstyrelsens skrivelse; Orkanens härjningar i Sverige – ansökan om medel ur EU:s solidaritetsfond

Kulturrådet; Ökad samverkan mellan bibliotek
forts

KF § 68 forts
Dnr KS 04-400 108
Länsstyrelsens beslut ang överklagande avseende detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116, Norrtälje kommun

Vägverkets information om nyckelpersoner på nya befattningar

Dnr KS 05-90 114
Polismyndigheten; Resultat av enkät till de brottsförebyggande råden i Stockholms län avseende handlingsplaner

Dnr KS 05-87 140
Söderarm AB ang Yttre Hamnskär i framtiden.

Bostadsrättsföreningen Bryggeriet ang störande uthyrningsverksamhet i Folkets Hus, Norrtälje 

Dnr KS 05-54 106
Socialdepartementets skrivelse med tack för insatser i samband med flodvågskatastrofen

Dnr KS 04-410 110
Protokoll från Uppsala Stift ang sammanläggning av Häverö och Singö församlingar fr o m 2006-01-01

Rådet för kommunal redovisning; Brister i den kommunala redovisningen

Utbildnings- och kulturdepartementet; Utbildningsdepartementets skriftserie nr 7

Dnr KS 05-50 047
Skatteverket; Beslut om generellt sysselsättningsstöd

Barn- och skolnämndens beslut 2005-01-10; Granskning av verifikationer

Dnr KS 05-62 100
Socialdepartementets remiss; Beviljats men inte fått. Utredningen om verkställigheten av vissa gynnade kommunala beslut (SOU 2004:118)

forts

KF § 68 forts

Dnr KS 05-61 700
Justitiedepartementets remiss; SOU 2004:122 Ingripande mot unga lagöverträdare

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2004-12-14

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2004-12-27

Roslagsbostäders kallelse till sammanträde 2005-01-26

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-01-26

Roslagsbostäders kallelse till sammanträde 2005-02-09

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-02-17

Styrelseprotokoll från sammanträde med Norrtälje kommunhus AB, 2004-12-09

________