KF 070507

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Lotta Lindblad-Söderman (m) och Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret onsdagen den 16 maj 2007, kl 14.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 72-100
Christina Nilsson


Ordförande ..................................................................................................................
Nils Matsson Sune Alm §§ 84-85


Justerande ..................................................................................................................
Lotta Lindblad-Söderman Kerstin Bergström 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-05-07


Datum för anslags 
uppsättande 2007-05-22 Datum för anslags 
nedtagande 2007-06-12

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 72

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Lotta Lindblad-Söderman (m) och Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 16 maj 2007, kl 14.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

___________


KF § 73

Allmänhetens frågestund

Ulla Pettersson ställer fråga om Tio100-nämnden har utvärderat verksamheten med husläkarmottagningar.

Hans Andersson (fp) och Lotta Lindblad-Söderman (m) yttrar sig.

_________


KF § 74 Dnr KS 07-578 295

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommun-styrelsens ordförande om bättre lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-04-02, § 65, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bättre lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden.

”Interpellation etc………” Bilaga § 74.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 74.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

_________KF § 75 Dnr KS 07-580 105

Besvarande av interpellation från Lenneke Sundblom (s) till kommun-styrelsens ordförande om kommunikation på 2000-talet och kommunens hemsida

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lenneke Sundblom (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-04-02, § 66, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunikation på 2000-talet och kommunens hemsida.

”Interpellation etc………” Bilaga § 75.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 75.

Lenneke Sundblom (s) yttrar sig.

___________


KF § 76 Dnr KS 07-581 626

Besvarande av fråga från Hanna Stymne-Bratt (s) till kommun¬styrelsens ordförande om feriearbeten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Bakgrund

Hanna Stymne-Bratt (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-04-02, § 67, följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om feriearbeten.

”Fråga etc………” Bilaga § 76.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (s) svar:

”Anslaget är fördelat och oförändrat.”

Hanna Stymne-Bratt (s) yttrar sig.

_________KF § 77 Dnr KS 07-409 024

Ändring av årsarvodet för kommunrevisorernas vice ordförande m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att höja årsarvodet för kommunrevisorernas vice ordförande till 33.312 kr för år 2007 och att kommunrevisorernas arvoden i övrigt avvaktar nästa revidering av ersättningsbestämmelserna, ERS.


Bakgrund

Kommunrevisorerna har till förtroendemannanämndens presidium framfört önskemål om höjning av revisorernas arvoden och ett särskiljande av vice ordförande, som idag har samma årsarvode som ledamot.

Förtroendemannanämnden har vid sammanträde 2007-02-22, § 3 beslutat att föreslå kommunfullmäktige höja årsarvodet för kommunrevisorernas vice ordförande till 33.312 kr för år 2007 och att kommunrevisorernas arvoden i övrigt avvaktar nästa revidering av ersättningsbestämmelserna, ERS.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 150, föreslagit enligt förtroendemannanämndens förslag 2007-02-22, § 3

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 106, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

________Expedieras till: Revisorernas vice ordförande
Löner
ERS


KF § 78 Dnr KS 07-448 006

Ändrade sammanträdesdagar för budget 2008-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges budgetsammanträde skall äga rum den 1 oktober 2007.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18 december 2006 antagit förslag till sammanträdesdagar för 2007.

Budgetsammanträdet fastställdes till den 3 september 2007. Efter diskussioner med kommunledningen har framkommit önskemål om att budgetsammanträdet i stället skall vara den 1 oktober 2007.

Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott sänder ut budget¬förslaget på remiss till nämnderna den 23 maj. Nämndernas svar skall vara lednings¬kontoret tillhanda den 15 augusti. Därefter behandlas budgeten i kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti, kommunstyrelsen den 17 september och beslut fattas av kommunfullmäktige den 1 oktober 2007.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-12 föreslagit kommunstyr¬elsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges budgetsammanträde skall äga rum den 1 oktober 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 128 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-12.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 110 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

KF § 78 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________KF § 79 Dnr KS 06-632 805

Upphävande av bidragsregler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att upphäva bidragsregler för samlingslokalhållande föreningar, antagna 2002-04-29, § 95.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 24 april 2006, § 105 beslutat att upphäva bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antagna 1995-08-28, § 161 och uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan, samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden hade inte ansvar för bidragen till de samlingslokalhållande föreningar 1995 och därför har dessa bidragsregler inte upphävts med detta beslut. Kommunfullmäktige har den 29 april 2002, § 95 antagit regler för samlingslokalhållande föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 september 2006, § 69 hemställt hos kommunfullmäktige att upphäva bidragsregler för de samlingslokalhållande föreningar som antogs 2002-04-29, § 95 och att anta upprättat förslag till reviderade bidragsregler för ideella föreningar att gälla från och med år 2006.

Efter diskussion med kultur- och fritidsförvaltningen framgår att nämnden endast vill ha frågan om upphävande av bidragsreglerna prövade av fullmäktige och de i andra att-satsen föreslagna reviderade bidragsreglerna har nämnden själva antagit.

forts


KF § 79 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-19 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva bidragsregler för samlingslokalhållande föreningar, antagna 2002-04-29, § 95.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 132, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-19.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 111, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

_________
Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden KF § 80 Dnr KS 07-536 001

Revidering av reglemente för TioHundranämnden

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för samordnande diskussioner med landstinget.


Bakgrund

Efter samråd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har parterna funnit att Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall dels ha en andre vice ordförande och dels medge att en (1) särskild företrädare för miljöpartiet (observatör) och en (1) ersättare för denne äger närvara vid sammanträde samt delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-21 redogjort för föreslagna revideringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att §§ 5,9,11 och 15 i reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall revideras samt att reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall ha följande lydelse, bilaga 1, samt att gälla från och med den 1 maj 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 134 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-28. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 112, föreslagit kommunfullmäktige besluta att §§ 5,9,11 och 15 i reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall revideras samt att reglementet för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsnämnd skall ha ny lydelse enligt till handlingarna hörande bilaga samt att reglementet skall gälla från och med den 1 maj 2007. forts


KF § 80 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Hans Andersson (fp) med instämmande av Ingrid Landin (mp) och Kjell Jansson (m)
- återremiss för samordnande diskussioner med landstinget.

Holger Forsberg (s), Elisabeth Björk (s), Ragnar Bergsten (s), Roland Larsson (s), Olle Jansson (s). Anders Fransson (s), Lotta Lindblad-Söderman (m), Bertil Karlsson (v), Ingmar Wallén (m) och Tomas Ronqvist (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för samordnande diskussioner med landstinget.

_________KF § 81 Dnr KS 07-353 311

Investeringsanslag gällande om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga för stadsbusslinjer i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen 1 037 tkr i investeringsanslag för genomförande av ett första steg av föreslagen om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga i Norrtälje, 

att finansiering sker med egna medel, 

att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 104 tkr på grund av utökade driftkostnader, 

att finansiering 2008 sker med eget kapital, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om statligt bidrag.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad av hållplatser och vändslinga för att klara SL:s omläggning av lokalbusslingor till ekerlinjer i Norrtälje. Behovet är baserat på SL:s mål att förbättra servicen för resenärerna.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-03 redogjort för ärendet och anför bland annat att enligt Vägverkets information kan kommunen söka statligt bidrag för åtgärder som berör trafiksäkerhet, miljö, cykelstråk, framkomlighet avseende buss, t ex busskörfält m m.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 1 037 tkr i investeringsanslag för 
genomförande av ett första steg av föreslagen om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga i Norrtälje, forts


KF § 81 forts

att finansiering sker med egna medel, att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 104 tkr pga utökade driftkostnader, att finansiering 2008 sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att 
ansöka om statligt bidrag. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statligt bidrag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 158 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-03.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 113, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________

KF § 82 Dnr KS 07-419 295

Ombyggnad av kontor inom kommunhuset Ankaret, etapp 5, Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anslå investeringsmedel med 7.390.000 kr för ombyggnad av kontor i kommunhuset Ankaret,

att finansiering sker med egna medel,

att den utökade driftkostnaden om 556 tkr finansieras inom ramen för 2008 års budget.


Bakgrund

Under år 2005 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förfrågnings-underlag för ombyggnad av de sista kvarvarande lokalerna i kommunhuset till kontorslokaler med standard motsvarande tidigare ombyggnad av barn- och skolkontorets lokaler. Dessa lades sedan åt sidan då lokaler tillfälligt kom att förhyras av TioHundra AB för ekonomiavdelningen. I slutet av 2006 beslutades att TioHundras ekonomiavdelning skulle evakueras från lokalerna och i samband med detta fick tekniska kontoret i uppdrag att som huvudförslag i stället projektera ett förslag till kontorslandskap. Det tidigare förslaget med standard motsvarande tidigare ombyggnad rymmer 22 st arbetsplatser i cellkontor, varav ett rum är ett större. Huvudförslaget med kontorslandskap rymmer upp till 37 st arbetsplatser varav ett är ett cellkontor.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-04-10 redovisat investeringskostnaden för ombyggnad av lokalerna och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel med 7.390.000 kr för ombyggnad av kontor i kommunhuset Ankaret, att finansiering sker med egna medel, att den utökade driftkostnaden om 556 tkr finansieras inom ramen för 2008 års budget.
forts

KF § 82 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 160, föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-04-10.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 82, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

___________


KF § 83 Dnr KS 07-375 107

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i texten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens styrelser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007.”

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Vid bildandet av Norrtälje Kommunhus AB -koncernen 2002 togs fram nya direktiv till Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) och dess dotterbolag. Direktiven har därefter endast justerats i mindre omfattning.

Initiativ har nu tagits från NKAB:s styrelse att göra en ordentlig översyn av direktiven med betydligt tydligare inriktning på såväl avkastning som verksamhet.

En förändring i förhållande till tidigare är att direktivet föreslås gälla NKAB, moderbolaget, som i sin tur kommer att fastställa direktiv till respektive dotterbolag. I de vidare direktiven till dotterbolagen kommer bl a avkast-ningskravet på NKAB-koncernen att fördelas på respektive bolag av moderbolaget.


forts
KF § 83 forts 

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2007-02-22, § 14 beslutat att efter de förtydliganden som diskuterats under mötet anta förslag till 
ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, att överlämna ägardirektiven till kommunfullmäktige för godkännande och därefter till bolagsstämman för
antagande. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) anmäler avvikande mening och lämnar skriftligt yttrande i ärendet.

Föreligger av Vd i Norrtälje Kommunhus AB, Sören Karlsson, upprättad konsekvensbeskrivning, som begärdes vid kommunfullmäktiges återremiss-yrkande 2007-04-02, § 46. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 109 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-28. Socialdemokraterna lämnar skriftligt yttrande. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 81 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i texten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens styrelser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007.”
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-04-02, § 46 beslutat att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering: ”Vi yrkar återremiss för att det saknas konsekvensbeskrivningar på hur ägardirektiven och avkastningskraven påverkar bolagen. Vi ser helst att en oberoende konsult genomför undersökningen.” Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning. forts

KF § 83 forts

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-04-18, att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2007-04-23. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-23, § 167, föreslagit enligt kommunstyrelsens förslag 2007-03-19, § 81.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 129, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Kurt Pettersson (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp)
- avslag på de särskilda direktiven till Roslagsbostäder AB och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

_________

KF § 84 Dnr KS 06-420 816

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang filial i Hallstavik till Ungdomens Hus

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-01-18, § 19 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons (v) yrkande.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenquist (v) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2006, § 160.

I motionen föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till en bred dialog kring hur en filial till Ungdomens Hus skulle kunna komma till stånd i Hallstavik.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 2006-12-05 redogjort för bakgrunden till Ungdomens Hus i Norrtälje samt hur den nuvar¬ande verksamheten fungerar. Förvaltningens uppfattning är att såväl Ungdomens Hus som den kommunala fritidsgården Brännäsgården behöver vidareutvecklas och förädlas. Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag, men att arbetet med att verka för bra ungdomsmiljöer och verksamheter inte skall begränsas till Hallstavik utan också omfatta Rimbo och Älmsta.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2007-01-18, § 19 åberopat förvaltningens utlåtande 2006-12-05.
forts

KF § 84 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-05 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-01-18, § 19 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 126, föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 107, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Stergel (c) yttrar sig.

Yrkanden:

Mikael Eriksson (m) med instämmande av Kurt Pettersson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen.

Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden 

KF § 85 Dnr KS 05-535 430

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang kommu¬nalt bidrag till privatpersoner som väljer miljöbilar när de skall byta bil

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2007-02-20 avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Eleonor Rosenqvist (v), Catarina Wahlgren (v), Daniel Villalobos och Leif Glavstedt (v) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2005, § 190.

I motionen föreslås ”att kommunen utreder möjligheten att ge bidrag till merkostnader för miljöbilar jämfört med motsvarande bensinbil. En annan möjlighet skulle kunna vara att ge bränslecheckar till dem som köper miljöbilar”.

Ledningskontoret föreslog i skrivelse den 20 juni 2006 att motionen skulle avslås på grund av att en kommun inte får lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 september 2006 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motive¬ringen ”att ärendet inte hade handlagts på det sätt som varit önskat, utredning har inte skett.” 


forts


KF § 85 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 20 februari 2007 yttrat sig över motionen med hänvisning till 2 kap 1 § i kommunallagen där det står följande: ”För att 
en fråga skall vara inom den kommunala kompe¬tensen skall den enligt kommunallagen 2 kap 1 § vara av allmänt intresse”. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfull¬mäk¬tige att avslå motionen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-28, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-20. Elisabeth Björk (s) och Aleksandar Serndovic (s) deltog ej i beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 108, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till motionen

Kristian Krassman (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

________


KF § 86 Dnr KS 06-699 420

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) angående uppdrag till tekniska kontoret att projektera ett reningsverk i Älmsta med inriktning mot en produktion av biogas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse 2007-02-27 avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2006, § 248. I motionen föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att vid projekteringen av ett nytt reningsverk i Älmsta pröva hur detta kan ske med inriktning mot en produktion av biogas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-27 yttrat sig över motionen och anför bland annat att man har för avsikt att renovera och uppdatera Älmsta reningsverk under år 2007. Det innebär inte att utöka kapaciteten utan endast att säkerställa en optimal rening och att utsläppsvärdena hålls med råge.

För att producera biogas i ett reningsverk behövs en rötkammare för slammet. Idag finns ingen sådan i Älmstaverket därför är verket för litet. Om expansionen fortsätter i snabb takt i Älmsta får man överväga en lösning som kan innebära ett nytt verk och i samband med det en flytt av verket till annan plats som motionären föreslår.
forts


KF § 86 forts 

Tekniska kontoret föreslår att motionen avstyrks, men avser att återkomma om möjligheten att ta tillvara biogas i de större verken för alstrande av energi och uppvärmning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-04-18, § 151, föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2007-02-27.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23, § 109, föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Anders Fransson (s)
- bifall till motionen

Roland Larsson (s), Kurt Pettersson (c) och Berit Jansson (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________Expedieras till: Tekniska kontoret


KF § 87 Dnr KS 07-755 114

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang grannstödjare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig och lämnar in följande motion angående grannstödjare.

”Motion etc……..” Bilaga § 87.

__________


KF § 88 Dnr KS 07-756 512

Motion från Kristian Krassman (s) om införande av gårdsgata på Badstugatan i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) lämnar in följande motion om införande av gårdsgata på Badstugatan i Norrtälje.

”Motion etc…….” Bilaga § 88.

___________KF § 89 Dnr KS 07-757 106

Motion från Kristian Krassman (s) om gynekologisk cellprovtagning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) lämnar in följande motion om gynekologisk cellprovtagning.

”Motion etc………..” Bilaga § 89.

__________


KF § 90 Dnr KS 07-758 016

Motion från Kristian Krassman (s) om SFI-praktik i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) lämnar in följande motion om SFI-praktik i Norrtälje.

”Motion etc……..” Bilaga § 90.

__________


KF § 91 Dnr KS 07-759 253

Motion från Roland Larsson (s) om att vid försäljning av byggklara tomter via mäklare, även nödvändigt kartmaterial för nybyggnad ska ingå köpet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om att vid försäljning av byggklara tomter via mäklare, även nödvändigt kartmaterial för nybyggnad ska ingå köpet.

”Motion etc……….” Bilaga § 91.

___________KF § 92 KS 07-760 425

Motion från Margaretha Lundgren (s) om bullermätningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Margaretha Lundgren (s) lämnar in följande motion om bullermätningar.

”Motion etc……” Bilaga § 92.

___________


KF § 93 Dnr KS 07-774 761

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang aktiv narkotikaprevention

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) lämnar in följande motion angående aktiv narkotikaprevention.

”Motion etc……..” Bilaga § 93.

__________


KF § 94 Dnr KS 07-754 406

Interpellation från Kristian Krassman (s) till bygg- och miljönämndens ordförande om avgiften för livsmedelsinspektion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande om avgiften för livsmedelsinspektion.

”Interpellation etc………” Bilaga § 94.

__________
Expedieras till: Bygg- och miljönämndens ordförande 

KF § 95 Dnr KS 07-775 730

Interpellation från Bertil Karlsson (v) till TioHundranämndens ordförande om bristen på platser i särskilt boende för äldre och handikappade

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till TioHundranämndens ordförande om bristen på platser i särskilt boende för äldre och handikappade.

”Interpellation etc………” Bilaga § 95.

___________


Expedieras till: TioHundranämndens ordförande 

KF § 96 Dnr 07-431 102

Val av ledamot i utbildningsnämnden för moderata samlingspartiet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i utbildningsnämnden välja nuvarande ersättaren

Christer Thorström (m)
Stora Brogatan 7B
761 30 Norrtälje

att till ny ersättare välja

Agneta Elg (m)
Faktorigatan 2
761 30 Norrtälje 

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2007-03-05, § 24, beviljat Therese Thorstorp (m) entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

_________Expedieras till: Christer Thorström
Agneta Elg
Utbildningsnämnden
Löner
Offset
Registret 

KF § 97

Monika Kurin (s), avsägelse av uppdrag som kommunrevisor, revisor i stiftelser och ersättare för revisor i Kommunalförbundet Ägarsamverkan

Beslut

Valberedningen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Monika Kurin begärda entlediganden


Bakgrund

Monika Kurin (s) avsäger sig i skrivelse 2007-04-03 uppdrag enligt följande:
kommunrevisor, revisor i Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik, Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum, Föreningen Finstas Forntid och Framtid, finsk-svenskt företagscentrum, Norrtälje Naturvårdsfond, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras samt ersättare för revisor i Kommunalförbundet Ägarsamverkan

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.


__________


Expedieras till: Monika Kurin
Kommunrevisorerna
Berörda stiftelser
Löner
Registret 

KF § 98

Val av kommunrevisor, revisor i stiftelser och ersättare för revisor i Kommunalförbundet Ägarsamverkan

Beslut

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att till kommunrevisor, revisor i Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik, Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum, Föreningen Finstas Forntid och Framtid, Finsk-svenskt företagscentrum, Norrtälje Naturvårdsfond, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, samt ersättare för revisor i Kommunal¬förbundet Ägarsamverkan välja

Karl-Ivan From (s)
Östervägen 36A
763 43 Hallstavik


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Monika Kurin (s) entledigande från uppdraget som kommunrevisor, revisor i Folketshus-föreningen Framtiden i Hallstavik, Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum, Föreningen Finstas Forntid och Framtid, Finsk-svenskt företagscentrum, Norrtälje Naturvårdsfond, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, samt ersättare för revisor i Kommunal¬förbundet Ägarsamverkan

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.
________

Expedieras till: Karl-Ivan From
Kommunrevisorerna 
Berörda stiftelser
Löner
Registret

KF § 99 Dnr KS 07-747 102

Lennart Rohdin (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Lennart Rohdin (fp) begärt entledigande.


Bakgrund

Lennart Rohdin (fp) avsäger sig i skrivelse 2007-05-02 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

________

Expedieras till: Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Lennart Rohdin
Löner
Offset
Registret 

KF § 100

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 07-450 042
Månadsrapport för februari 2007

Protokoll från kommunfullmäktiges i Härryda kommun ang begäran om regeländring som tillåter kommunal närpolis

Dnr KS 05-835 214
Länsrätten i Stockholms beslut ang överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang detaljplan för kv Riddaren 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad

Dnr KS 07-468 107
Årsredovisning 2005 för Stiftelsen Rödakorsgården

Årsredovisning 2006 för
• Norrtälje Kommunhus AB
• Roslagsbostäder AB 
• NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB
• NEAB, Norrtälje Energi AB
• Järnvägsparken HB

___________