Plats och tid                        Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.05

 

Beslutande                         Enligt förteckning

 

 

 

 

 

                                       

                                       

Övriga deltagande               Christina Nilsson, sekreterare

                                       

 

 

 

 

Utses att justera                         Jonny Degerman (fp) och Kristian Krassman (s)

                                                        

Justeringens                              Ledningskontoret torsdagen den 28 juni 2007, kl 14.00

plats och tid                       

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer  101-130

                                                                                       Christina Nilsson

                                                     

                                                      Ordförande  ..................................................................................................................

                                                                                       Nils Matsson                                     Sune Alm §§ 108-113

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                                        Jonny Degerman                              Kristian Krassman                    

                                                                                                                                                                             

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum          2007-06-18

 

 

Datum för anslags

uppsättande                               2007-07-03                            Datum för anslags                       

                                                                                                                    nedtagande                            2007-07-24  

 

Förvaringsplats

för protokollet                      Ledningskontoret

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                                                                     Utdragsbestyrkande


 

 

 

 

 

                                        KF § 101

 

                                        Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

 

                                        Beslut

                                       

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att utse Jonny Degerman (fp) och Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

 

                                        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 28 juni 2007, kl 14.00.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

 

                                        ___________


 

 

 

 

 

                                        KF § 102

 

                                        Allmänhetens frågestund

 

                                        Lars Nilsson, Hallstavik ställer frågor om Hallsta pappersbruk och planer på utbyggnad.

 

                                        Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svarar.           

 

                                        _________

                                       

                                       

                                        Anders Hällje ställer frågor om byggen på fastigheterna Nestor 4 och Nestor 7 i Mosebacke i Norrtälje.

 

                                        Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Hultin (m) och kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svarar.

 

                                        Bertil Karlsson (v), Roland Larsson (s), Bridget Wedberg (mp), Catarina Wahlgren (v) och Berit Elisson (fp) yttrar sig.

 

                                        _________

 

 

                                        Bengt Hultgren, Brf Sandkilen ställer frågor om detaljplanen för Västra vägen.

                                                                                    
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svarar.

 

                                        _________

 

 

                                        Peter Wahlfort ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande om fullmäktige har några planer på att förbättra allmänhetens möjligheter att närvara vid fullmäktiges sammanträden.

 

                                        Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (m) yttrar sig och lämnar över ordet till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m)

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        KF § 103                                Dnr KS 07-754   406

 

                                        Besvarande av interpellation från Kristian Krassman (s) till bygg- och miljönämndens ordförande om avgiften för livsmedelsinspektion

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen härmed anses besvarad.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Kristian Krassman (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-05-07, § 94 följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande om avgiften för livsmedelsinspektion.

 

                                        ”Interpellation etc………” Bilaga § 103

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Hultin (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

 

                                        ”Svar etc…….” Bilaga § 103.

 

                                        Kristian Krassman (s) och Anders Fransson (s) yttrar sig.

 

                                        __________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                                        KF § 104                                Dnr KS 07-775   730

 

                                        Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) till TioHundra­nämndens ordförande om bristen på platser i särskilt boende för äldre och handikappade

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen härmed anses besvarad.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Bertil Karlsson (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-05-07, § 95 följande interpellation till TioHundranämndens ordförande om bristen på platser i särskilt boende för äldre och handikappade.

 

                                        ”Interpellation etc………” Bilaga § 104.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        TioHundranämndens ordförande Hans Andersson (fp) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

 

                                        ”Svar etc……….” Bilaga § 104.

 

                                        Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Roland Larsson (s), Ragnar Bergsten (s), Bengt Ericsson (c), Anders Fransson (s), Holger Forsberg (s), Ingrid Landin (mp), Elisabeth Björk (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.

 

                                        ___________

 

 

 


 

 

 

 

 

                                        KF § 105                                Dnr KS 07-795   042

 

                                        Delårsrapport 1 per april 2007

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att godkänna delårsrapport 1 per april,

 

                                        att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr.                

                                  

 

                                 Bakgrund

 

                                 Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 1 per april 2007. Underlag har hämtats från förvaltningarna och bolagen. Resultatet för koncernen uppgår till 43,2 mkr och för kommunen till 50,9 mkr. I prognosen

                                 för kommunen förväntas ett resultat på 60,5 mkr vilket är 22,7 mkr bättre än budgeterat.

 

                                 Tjänstemannaberedning

 

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april, att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att uppdra till räddningstjänsten att vidta åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, att utbildningsnämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för 2007, att barn- och skolnämndens ram ökas med 775 tkr, att finansiering för detta sker genom att kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar minskas med samma belopp.

 

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2007-06-18. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april, att kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 400 tkr.

                                                                                                                forts

 

 

 

 

 

KF § 105 forts

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att uppdra till räddningstjänsten att vidta åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, uppdra till TioHundranämnden att vidta erforderliga åtgärder så att inget underskott uppstår i bokslutet, att utbildningsnämnden i kommande månadsrapport skall redovisa en plan över hur ett underskott skall undvikas i bokslutet för 2007, att barn- och skolnämndens ram ökas med 775 tkr, att finansiering för detta sker genom att kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar minskas med samma belopp.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-06-13, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-30. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-06-18, § 178 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Kjell Jansson (m) med instämmande av Olle Jansson (s)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        Hanna Stymne-Bratt (s), Bertil Karlsson (v), Torgny Åberg (c), Louise Branting (c), Kristian Krassman (s), Kurt Pettersson (c) och Peter Jansson (s) yttrar sig.

 

                                        ___________

 

 

 

 

                                        Expedieras till: Samtliga nämnder

                                                                 Ekonomi och kvalitetsenheten

 

                                           


 

                                       

 

                                        KF § 106                                Dnr KS 07-705   091

 

                                        Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

 

                                        Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning april 2007.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-05-02, § 168 och föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

 

                                        Kommunstyrelsen har 2007-05-28, § 135 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        _____________

 

 

 

 

 

                                        KF § 107                                Dnr KS 07-719   133

 

                                        Avtal med integrationsverket om 75 introduktionsplatser per år fr o m 2007 samt 2 platser för ensamkomna barn                 

 

                                        Beslut              

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna förslag att ingå avtal med integrationsverket om 75 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare,

 

                                        att uppdra till socialnämnden att teckna avtal samt

 

                                        att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för två ensamkomna barn.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter till förmån eget yrkande.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Förvaltningscheferna vid barn- och skolkontoret, utbildningskontoret, TioHundraförvaltningen, kultur- och fritidskontoret samt socialkontoret har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att kommunen ska teckna nytt avtal med integrationsverket om introduktionsplatser för 75 flyktingar. Efter skrivelsens tillkomst har den politiska majoriteten också givit uttryck för en ambition att skapa plats för att ta emot två ensamkomna flyktingbarn.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 anfört att en samlad bedömning från förvaltningarna ger vid handen att kommunen har möjlighet att fr o m 2007 och tillsvidare ta emot 75 flyktingar per år. Formerna för att bereda plats för två ensamkomna flyktingbarn bör beslutas av socialnämnden.

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

                                        KF § 107  forts

 

                                        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag att ingå avtal med integrationsverket om

                                        75 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare, att uppdra till socialnämnden att teckna avtal samt att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för två ensamkomna barn.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-28, § 174 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 136 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

                                        Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Åke Malmström (kd) med instämmande av Kjell Jansson (m), Kurt Pettersson (c) och Hans Andersson (fp)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

-           

                                        Hanna Stymne Bratt (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Lenneke Sundblom (s), Ragnar Bergsten (s), Marita Jeansson (s), Elisabeth Björk (s), Kristian Krassman (s), Marcus Ramming (s), Roland Larsson (s), Bridget Wedberg (mp), Olle Jansson (s) och Holger Forsberg (s)

        att vi skall ingå avtal med integrationsverket om 234 introduktionsplatser för flyktingar per år fr o m 2007 och tillsvidare

        att ställa sig bakom att socialnämnden vidtar åtgärder för att bereda plats för fem ensamkomna barn,

        att uppdra till socialnämnden att teckna avtal

 

                                        Mats Dannewitz-Linder (mp), Anders Fransson (s), Aleksandar Srndovic (s), Teresia Ekekihl (mp), Jan Emanuel Johansson (s), Ulla Malutchenko (m), Catarina Wahlgren (v), Mikael Eriksson (m), Birgitta Lagerlund (m), Göran Pettersson (m), Per Lodenius (c) och Louise Branting (c) yttrar sig.                            

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

                                        KF § 107 forts

 

Propositionsordning

 

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

 

                                        Omröstning begärs

 

                                        Omröstningsproposition

 

                                        Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

                                        Nej-röst för bifall till Hanna Stymne-Bratts (s) m.fl. yrkande

 

                                        Omröstningsresultat

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 27 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

                                        _____________

 

 

 

                                        Expedieras till: Socialnämnden

                                       

                                       
 

 

 

                                        KF § 108                                Dnr KS 05.449   214

 

                                        Godkännande och antagande av detaljplan väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att anta detaljplan för väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Väg 76 leder idag genom centrala Norrtälje. Den blandade genomfartstrafiken (13 % av trafiken) och lokaltrafiken mellan stadsdelarna norr och söder om Norrtäljeån innebär stora problem vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar. En ny genomfart erfordras i ett nytt läge väster om den centrala staden. Utöver genomfartsfunktionen kommer Västra vägen även fördela trafiken smidigare mellan stadens norra och södra delar.

 

                                        Västra vägen skall enligt utvecklingsplanen för Norrtälje ”genomföras med en utformning som innebär en kombination av förbifart och huvudled i stadens trafiknät”.              

 

                                        Ärendet har varit ute för samråd under perioden 2006-01-26 till 2006-03-10 samt utställt för granskning 2006-12-06-2007-01-23.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Stadsarkitektkontoret har med föreslaget undantag och övriga föreslagna revideringar och kompletteringar i utlåtande 2007-03-27  föreslagit kommunstyrelsens besluta att godkänna förslaget till detaljplan för Västra vägen med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och överlämna detta inklusive särskild sammanställning över MKB:n till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

                                                                                                                                                         forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 108

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09 föreslagit enligt stadsarkitektkontorets skrivelse 2007-03-27. Socialdemokraterna reserverade sig samt lämnade skriftlig protokollsanteckning.           

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 137 beslutat att godkänna förslaget till detaljplan för Västra vägen med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och överlämna detta inklusive särskild sammanställning över MKB:n till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

                                        Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande och lämnade skriftlig protokollsanteckning.                                         

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

                                        - bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        Elisabeth Björk (s) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp), Roland Larsson (s), Kristian Krassman (s) och Bertil Karlsson (v)

-          att kommunen genomför MKB där man prövar en rondell vid Esplanaden gentemot en planskild korsning där Esplanaden dras under Västra vägen, att Stegelbäcksgatan och Regementsgatan prövas i en MKB som alternativa infarter till Campus Roslagen. 

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

 

                                        __________

 

 

                                        Expedieras till:    Stadsarkitektkontoret

                                                                     Planeringschefen

                                       

 

 

                                        KF § 109                                Dnr KS 07-434   291

 

                                        Investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola, Närtuna Prästgård 1:7, Norrtälje kommun

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att anslå investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola enligt tjänsteutlåtande 2007-04-26, till en beräknad kostnad av 8 105 tkr,

 

                                        att finansieringen sker med egna medel,

 

                                        att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader fr o m 2008 års budget. 

 

                                        Bakgrund

 

                                        På begäran från barn- och skolförvaltningen har tekniska kontoret tagit fram ett förslag till ny förskola invid Närtuna skola. En ombyggnad av befintlig byggnad har utretts, men bedöms ej kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader utan föreslås istället att rivas. I det ursprungliga huvudalternativet föreslogs att modulbyggnaden vid Köpmanholms skola skulle demoteras och flyttas för återuppförande i Närtuna samt byggas till för att uppfylla erforderliga lokalbehov. Då ökade lokalbehov nu uppkommit för förskoleverksamheten i Köpmanholm, har barn- och skolnämnden i sitt beslut 2007-03-06, § 22 begärt att paviljongbyggnaden behålles och att alternativförslaget med helt ny förskolebyggnad uppförs i Närtuna. Lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har behandlat ärendet och båda ställer sig bakom förslaget till nybyggnad av förskola.  

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för nybyggnad av förskola vid Närtuna skola enligt tjänsteutlåtande 2007-04-26, till en beräknad kostnad av 8 255 tkr, att finansieringen sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader fr o m 2008 års budget. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att genomföra försäljning av den s k röda parvillan när den nya förskolan är uppförd.  forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 109 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 190 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-26 med Elisabeth Björks (s) och  Kjell Janssons (m) yrkande att åtgärder i ersättningslokaler ej skall belasta investeringskostnaden utan den beräknade kostnaden skall därför uppgå till 8.105 kr.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 138 för egen del beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra försäljning av den så kallade röda parvillan när den nya förskolan är uppförd, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        __________

 

 

 

                                       

 

                                       

                                        Expedieras till:     Barn- och skolnämnden

                                                                     Ekonomi och kvalitet

                                                                     Tekniska kontoret


 

 

 

 

 

                                        KF § 110                                Dnr KS 07-528   001

 

                                        Förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att anta av ledningskontoret 2007-03-21 upprättat förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun med följande ändring – att sid 3 första stycket skall ha följande nya lydelse ”Enheten är placerad på ledningskontoret och benämns planering och utveckling och är underställd planeringschefen.”.

                                       

 

                                        Bakgrund

 

                                        Planeringsprocessen har under de gångna åren inte varit tillräckligt effektiv för att motsvara efterfrågan på planlagd mark för bostäder, verksamhetsområden och infrastruktur.

 

                                        Den politiska majoriteten beslutade att som en åtgärd förändra den politiska organisationen. Även tjänstemannaorganisationen måste nu anpassas för att på ett effektivt sätt kunna verkställa de politiska besluten.

 

                                        En arbetsgrupp med representanter från de förvaltningar som är berörda av processen har tillsammans gjort en analys av de påverkande faktorerna. Ett PM är framtagen som belyser olika alternativa sammansättningar av processens kompetenser. Gruppen har därefter enats om ett förslag som utgångspunkt för fortsatt diskussion om detaljorganisation.        

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-21 redogjort för planeringsprocessen samt föreslagen detaljorganisation och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna föreliggande förslag till

                                        detaljorganisation och sända förslaget på remiss till bygg- och miljönämnden att besvaras senast den 20 april 2007.

 

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 110 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-03-28, § 133 att godkänna föreliggande förslag till detaljorganisation med följande ändring av ledningskontorets tjänsteskrivelse 21 mars 2007, sid 3 första stycket skall ha följande nya lydelse: ”Enheten är placerad på ledningskontoret och benämns planering och utveckling och är underställd planeringschefen.” samt att sända förslaget på remiss till bygg- och miljönämnden att besvaras senast den 20 april 2007.

 

                                        Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde 2007-04-19, § 136 beslutat att tillstyrka aktuellt förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun.

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 196 föreslagit att anta av ledningskontoret 2007-03-21 upprättat förslag till organisation av planeringsprocessen i Norrtälje kommun.                

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 139 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

                                        - bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        _________

                                           

 

                                       

                                        Expedieras till:   Stadsarkitektkontoret

                                                                   Planeringschefen

                                                                   Personalchefen

 

 

 

 

                                        KF § 111                                Dnr KS 07-782   042

 

                                        Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att godkänna årsredovisning för 2006 inklusive koncernredovisning,

 

                                        att bevilja direktionen för Kommunalförbundet ansvarsfrihet för år 2006.

 

                                        Bakgrund

 

                                        I november 2005 bildades Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting som medlemmar. Kommunalförbundet har som uppgift att äga TioHundra AB. År 2006 var Kommunalförbundet och TioHundra AB:s första verksamhetsår.

                                       

                                        Direktionen i Kommunalförbundet har den 20 april 2007 godkänt årsredovisningen inkl koncernredovisning och överlämnat denna till fullmäktige i Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun att besluta i frågan om ansvarsfrihet.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 2006 inklusive koncernredovisning, att bevilja direktionen för Kommunalförbundet ansvarsfrihet för år 2006.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 201 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-07.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 140 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 111 forts

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Kjell Jansson (m)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        __________

 

 

 

                                        Expedieras till:  Kommunalförbundet Ägarsamverkan


 

 

 

 

 

                                        KF § 112                                Dnr KS 06-720   212

 

                                        Planprogrammet till Hallsta pappersbruk och den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att anta programmet för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde med tillhörande samrådsredogörelse med kommentarer som underlag för kommande detaljplanläggning,

 

                                        att uttala att den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik inte är aktuell vad gäller sträckningen av Tulkavägen.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Norrtälje kommun och Hallsta pappersbruk har i samverkan tagit fram ett program för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde. Planprogrammet innebär konsekvenser för gällande fördjupad översiktsplan.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2007-05-08 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta programmet för detaljplanering av Hallsta pappersbruks fabriksområde med tillhörande samrådsredogörelse med kommentarer som underlag för kommande detaljplanläggning, att uttala att den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik inte är aktuell vad gäller sträckningen av Tulkavägen.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-09, § 189 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-08.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 141 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 112 forts

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

                                        _________

 

 

 

                                        Expedieras till:     Stadsarkitektkontoret

                                                                      Planeringschefen

                                       

 

                                       


 

 

 

 

 

                                        KF § 113                                Dnr KS 07-210

 

                                        Anslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna

 

                                        Beslut

                                       

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att godkänna reviderad exploateringskalkyl för Färsna per 2007-05-08,

 

                                        att bevilja kommunstyrelsen 7 238 000 kr i investeringsanslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna i Norrtälje,

 

                                        att finansiering sker med egna medel,

 

                                        att kommunstyrelsens budgetram utökas 2008 med 2 800 000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna,

 

                                        att finansiering 2008 sker med eget kapital.                    

                                       

 

                                        Bakgrund

 

                                        I investeringsärendets programbeskrivning för Färsna 2005-12-20 har tekniska kontoret bland annat reserverat sig för kalkylens riktighet, prisavviselse på anbud i upphandlingen och mark- och grundförutsättningar, berg och leriga markförhållanden. Efter att tekniska kontoret genomfört geoteknisk undersökning har omfattningen av markförstärkning fastslagits. Kostnaden har beräknats till 7 238 000 kr.

                                       

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Tekniska kontoret/Ledningskontoret har i skrivelse 2007-04-12 redovisat ärendet med tekniska nämndens beslut 2006-02-09, § 7 och kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 72 gällande Färsnaprojektet.

 

                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   forts

 

 

 

 

 

                                        KF § 113 forts

 

                                        Föreligger reviderad tjänsteskrivelse från tekniska kontoret/ledningskontoret daterad 2007-05-22 med förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad exploateringskalkyl för Färsna per 2007-05-08, att bevilja kommunstyrelsen 7 238 000 kr i investeringsanslag för tillkommande markförstärkningsarbeten i Färsna i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att kommunstyrelsens budgetram utökas 2008 med 2 800 000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna, att finansiering 2008 sker med eget kapital. Arbetsutskottet föreslås besluta för egen del att anta anbud nr 1 för genomförande av föreslagen nybyggnad av gata och VA-ledningar samt pumpstation i Färsna i Norrtälje, att anta anbud nr 3 för genomförande av föreslagen markförsäljning i Färsna i Norrtälje, att uppdra till tekniska kontoret att efter tilldelningsbeslut får beställa projektets utförande.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 205 föreslagit enligt tekniska kontoret/ledningskontorets skrivelse 2007-04-12.

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-23, § 224 föreslagit - med upphävande av sitt tidigare beslut 2007-05-16, § 205 - enligt ledningskontorets/tekniska kontorets reviderade tjänsteskrivelse 2007-05-22. Arbetsutskottet beslutade för egen del att anta anbud nr 1 för genomförande av föreslagen nybyggnad av gata och VA-ledningar samt pumpstation i Färsna i Norrtälje, att anta anbud nr 3 för genomförande av föreslagen markförsäljning i Färsna i Norrtälje, att uppdra till tekniska kontoret att efter tilldelningsbeslut får beställa projektets utförande.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 142 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Kjell Jansson (m)

-          bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________

                                        Expedieras till: tekniska kontoret och ekonomi och kvalitet

 

 

 

                                       

 

                                        KF § 114                                Dnr KS 07-811   001

 

                                        Revidering av TioHundranämndens karaktär och roll

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att – i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut – den gemensamma verksamheten tillsammans med landstinget skall övergå till en mer renodlad beställar/utförar-modell. Det innebär att personunionen mellan TioHundra­nämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har tillsammans bildat en gemensam organisation för hälso- och sjukvård samt omsorg fr o m den 1 januari 2006. I detta beslut föreslogs att för att säkra sambanden mellan nämnd och bolag bilda en personunion mellan den gemensamma nämnden och bolagets styrelse. Personunionen kan ses som ett sätt att bekräfta nämndens formella ställning och politiska överhöghet. De politiska besluten skall beredas och fattas i nämnden, inte i bolaget. Bolaget är driftsform för verksamheten, inte en arena för politisk styrning, även om dess styrelse också är politiker i den gemensamma nämnden.

 

                                        Landstingsfullmäktige har den 28 november 2006, § 264 antagit en ny politisk organisation för Stockholms läns landsting. I detta beslut ingår vad gäller TioHundranämnden att ”den gemensamma verksamheten tillsammans med Norrtälje kommun övergår till en mer renodlad beställar/utförar-modell.

                                        Det inne bär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.”             

 

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

 

 

                                        KF § 114 forts

 

                                        I enlighet med den samverkan som bedrivs mellan landstinget och kommunen

                                        bör kommunen bekräfta landstingets beslut. I och med att personunionen upphör äger TioHundranämndens ledamöter inte sitta i styrelsen för TioHundra AB.                                                                 

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-04-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut – den gemensamma verksamheten tillsammans med landstinget skall övergå till en mer renodlad beställar/utförar-modell. Det innebär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra AB:s styrelse upphör.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-05-16, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-04-25. Socialdemokraterna reserverade sig samt lämnade skriftlig protokollsanteckning.

 

                                        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-28, § 143 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Elisabeth Björk (s) med instämmande av Ragnar Bergsten (s) och Bertil Karlsson (v)

-          avslag på förslaget att upphäva personunion mellan TioHundranämndens arbetsutskott och TioHundra AB:s styrelse

 

                                        Kjell Jansson (m) med instämmande av Hans Andersson (fp)

        enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                                                                                                                                        forts

 

 

 

 

 

 

                                        KF § 114 forts

 

                                        Ingrid Landin (mp)

-          att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att väcka frågan med Stockholms läns landsting om att omvandla TioHundras organisation till ett kommunalförbund.

 

                                        Olle Jansson (s) och Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommun­styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

                                        Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Ingrid Landins (mp) tilläggsyrkande och att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

 

                                        __________


 

 

 

 

 

                                        KF § 115                                Dnr KS 07-928   214

 

                                        Motion från Holger Forsberg (s) ang nu gällande översiktsplan i Rimbo

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Holger Forsberg (s) yttrar sig och lämnar in följande motion angående nu gällande översiktsplan i Rimbo.

 

                                        ”Motion etc………” Bilaga § 115.

 

                                        _____________

 


 

 

 

 

 

                                        KF § 116                                Dnr KS 07-930   600

 

 

                                        Motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande musikutbildning för barn

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig och lämnar in följande motion gällande musikutbildning för barn.

 

                                        ”Motion etc………” Bilaga § 116.

 

                                        __________


 

 

 

 

 

                                        KF § 117                                Dnr KS 07-931   760

 

                                        Motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående garanterad vård till missbrukare

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig och lämnar in följande motion angående garanterad vård till missbrukare.

 

                                        ”Motion etc………” Bilaga § 117.

 

                                        ____________


 

 

 

 

 

                                        KF § 118                                Dnr KS 07-943   214

 

                                        Motion från Roland Larsson (s) och Margaretha Lundgren (s) om att bygga Malsta villastad

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Margaretha Lundgren (s) yttrar sig och lämnar in följande motion om att bygga Malsta villastad.

 

                                        ”Motion etc……….” Bilaga § 118.

 

                                        _________

 


 

 

 

 

 

                                        KF § 119                                Dnr KS 07-944   420

 

                                        Motion från Roland Larsson (s) om befarade klimatförändringar

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om befarande klimatförändringar.

 

                                        ”Motion etc………..” Bilaga § 119.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KF § 120                                Dnr KS 07-948   370

 

                                        Motion från Holger Forsberg (s) och Kerstin Bergström (s) ang anslutning till fjärrvärmenätet

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Holger Forsberg (s) och Kerstin Bergström (s) lämnar in följande motion angående anslutning till fjärrvärmenätet.

 

                                        ”Motion etc………..” Bilaga § 120.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KF § 121                                Dnr KS 07-982   270

 

                                        Motion från Mats Dannewitz-Linder (mp) om användande av tekniken med passivhus för nybyggnation i kommunen

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

                                       

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Mats Dannewitz-Linder (mp) lämnar in följande motion om användande av tekniken med passivhus för nybyggnation i kommunen.

 

                                        ”Motion etc……….” Bilaga § 121.

 

                                        __________


 

 

 

 

 

                                        KF § 122                                Dnr KS 07-983   001

 

                                        Motion från Ingrid Landin (mp) ang ombildande av TioHundras organisation till ett kommunalförbund

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Ingrid Landin (mp) lämnar in följande motion angående ombildande av TioHundras organisation till ett kommunalförbund.

 

                                        ”Motion etc…………” Bilaga § 122.

 

                                        ___________


 

 

 

 

 

                                        KF § 123                                Dnr KS 07-926   600

 

                                        Interpellation från Olle Jansson (s) till barn- och skolnämndens ordförande gällande avknoppning/privatisering av kommunal verksamhet

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Olle Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande gällande avknoppning/privatisering av kommunal verksamhet.

 

                                        ”Interpellation etc……….” Bilaga § 123.

 

                                        ___________

 

 

 

                                        Expedieras till:    Barn- och skolnämndens ordförande

 

 

 

 

                                        KF § 124                                Dnr KS 07-927   312

 

                                        Interpellation från Lenneke Sundblom (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att omvandla Roslagsbanans banvallar till gång- och cykelstråk

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

                                       

                                        Lenneke Sundblom (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att omvandla Roslagsbanans banvallar till gång- och cykelstråk.

 

                                        ”Interpellation etc……….” Bilaga § 124.

 

                                        __________

 

 

 

 

 

                                        Expedieras till:  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 

 

 

 

                                        KF § 125                                Dnr KS 07-945   291

 

                                        Interpellation från Anders Fransson (s) till kommunstyrelsens ordförande om Singö skola

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Anders Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Singö skola.

 

 

                                        ”Interpellation etc………..” Bilaga § 125.

 

                                        _________

 

 

 

 

                                        Expedieras till:  Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

                                        KF § 126                                Dnr KS 07-971   702.1

 

                                        Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande om tillsynsavgift för att sälja öl och cigarretter

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande om tillsynsavgift för att sälja öl och cigarretter.

 

                                        ”Interpellation etc……….” Bilaga § 126.

 

                                        __________

 

 

 

 

                                        Expedieras till:  Socialnämndens ordförande

 

 

 

 

                                        KF § 127                                Dnr KS 07-929   312

 

                                        Fråga från Holger Forsberg (s) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om uppdrag att utarbeta underhållsplan för iordningställda cykelsträckor

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Holger Forsberg (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om uppdrag att utarbeta underhållsplan för iordningställda cykelsträckor.

 

                                        ”Fråga etc…………” Bilaga § 127.

 

                                        _________

 

 

 

 

                                        Expedieras till:  Kultur- och fritidsnämndens ordförande


 

 

 

 

 

                                        KF § 128                                Dnr KS 07-877   102

 

                                        Christian Günther (v), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att bevilja Christian Günther (v) begärt entledigande.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Christian Günther (v) avsäger sig i skrivelse 2007-05-23 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

 

                                        ____________

 

 

 

 

 

 

                                        Expedieras till:     Christian Günther

                                                                      Länsstyrelsen för ny sammanräkning

                                                                      Löner

                                                                       Offset

                                                                      Registret


 

 

 

 

 

                                        KF § 129                                Dnr KS 07-961   102

 

                                        Roland Billme (fp), avsägelse av uppdrag som ersättare i val- och demokratinämnden

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar:

 

                                        att bevilja Roland Billme (fp) begärt entledigande.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Roland Billme (fp) avsäger sig i skrivelse 2007-06-11 uppdrag som ersättare i val- och demokratinämnden.

 

                                        __________

 

 

 

 

 

 

                                        Expedieras till:    Roland Billme

                                                                    Löner

                                                                    Registret


 

 

 

 

 

                                        KF § 130                               

 

                                        Meddelanden

 

                                        Meddelas och lägges till handlingarna

 

                                        Tack från Lars-Erik Jansson (s) för uppvaktning på 70-årsdagen.

 

                                                                                       Dnr KS 07-450   042

                                       

                                        Månadsrapport för mars 2007

                                                                                       Dnr KS 07-1025   751

 

                                        Rapportering enligt 16 kap 6 § f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

 

                                        _________