Kommunfullmäktige 1998-01-26


Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-21.55

Beslutande Se förteckning


Övriga deltagande 
Erland Wikman, trafikingenjör § 2
Olof Wahlgren, ledamot trafiksäkerhetsnämnden § 2

Utses att justera Berit Dyvik (s) och Hans Andersson (fp)

Justeringens Onsdag 1998-02-04, kl 08.00 på kommunkansliet
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-20
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Berit Dyvik Hans Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-01-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till justeringsmän utse Berit Dyvik (s) och Hans Andersson (fp) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet onsdagen den 4 februari 1998, kl 08.00.

_________ 

Kf § 2

Information från trafiksäkerhetsnämnden om Norrtälje kommuns trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsnämndens ordförande Allan Edehamn (s), vice ordförande Roine Wallin (fp), ledamot Olof Wahlgren och trafikingenjör Erland Wikman informerar om trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

______ 

Kf § 3 Dnr Ks 97-1093 042

Investeringsbudget tekniska nämnden 1998

Kommunfullmäktige fattade 1997-10-17, § 183 beslut om investerings-budgeten 1998 som för tekniska nämnden fastställdes till 61.500.000 kr. I detta belopp ingår inte Rodengymnasiet, vars investeringsmedel handläggs inom Rodengymnasiets Byggkommitté.

Kommunfullmäktige tog i sitt budgetbeslut endast ett rambeslut och ställning togs inte till några enskilda objekt. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommun-styrelsen fastställa tekniska nämndens investeringsbudget inom beslutad budgetram.

Tekniska nämnden har 1997-11-20 begärt godkännande för objekt 1-47 i upprättad prioriteringslista, omfattande totala utgifter på 54.355.000 kr för år 1998.

Härutöver begär nämnden godkännande för genomförande av nytt avfalls-upplag på Salmunge samt utbyggnad av Lindholmens reningsverk för ökad kapacitet och kvävereducering. Nämnden begär 43.200.000 kr för dessa båda objekt varav utgifter 1998 28.400.000 kr.

Slutligen begär nämnden 4.000.000 kr för investeringar i fasta inredningar i kv Jungfrun 3, som byggs om av NIHAB för utbildningsnämndens räkning.

Drätselkontoret har i yttrande 1997-12-02 föreslagit, om kommunstyrelsen ställer sig positiv till tekniska nämndens förslag, att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringsbudget med utgifter 1998 på totalt 54.355.000 kr enligt upprättad förteckning, objekt 1-47, att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringar i fasta inredningar i kv Jungfrun 3 med 4.000.000 kr.

Om kommunfullmäktige ställer sig positiv till tekniska nämndens begäran om investeringar utöver redan godkänd budgetram i avfallsupplag och reningsverk, vilka nästan helt finansieras genom avgifter från Va-renhållningskunderna, att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbyggnaden av Lindholmens reningsverk för 22.500.000 kr varav utgifter 1998 på 17.000.000 kr samt

att godkänna investering i nytt avfallsupplag i Salmunge för 21.700.000 kr varav utgifter under 1998 på 11.400.000 kr, att ovanstående båda objekt finansieras genom ökad upplåning och att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess drätselkontor att uppta erforderliga krediter samt att erforderliga lånehand-lingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 267. 

Ks 15/12 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1997-12-15, § 298 att bordlägga ärendet.Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-01-13, § 3.
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverade sig.


Kf 26/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Inger Lundh-Jansson (mp)
- avslag på utbyggnad av Lindholmens reningsverk.

Dessutom yttrar sig Kurt Lodenius (c), Torgny Åberg (c), Håkan Jonsson (s), Vera Skoglund (c), Lennart Allard (s) och Jan Lindegren (s).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Inger Lundh-Janssons yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet. 


Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt kommunstyrelsens förslag utöver tidigare beslutad budgetram godkänna utbyggnaden av Lindholmens reningsverk för 22.500.000 kr varav utgifter 1998 på 17.000.000 kr samt investering i nytt avfallsupplag i Salmunge för 21.700.000 kr varav utgifter under 1998 på 11.400.000 kr,

att ovanstående båda objekt finansieras genom ökad upplåning och att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess drätselkontor att uppta erforderliga krediter samt 

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson.

Reservation:

Miljöpartiets ledamöter lämnar skriftlig reservation till förmån för Inger Lundh-Janssons yrkande.

_________ 

Kf § 4 Dnr Ks 97/789 001

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att nämndens storlek minskas från 11 ledamöter till 9 ledamöter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i samband med sitt budgetförslag för 1998, 1997-06-19, § 83 föreslagit att nämndens storlek minskas från 11 ledamöter till 9 ledamöter.

Kommunstyrelsen har 1997-09-23, § 188 beslutat att överlämna miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till demokratikommittén för övervägande.

Demokratikommittén har vid sammanträde 1997-11-05, § 4 bl a beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att inte bifalla miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag under innevarande mandatperiod.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-01-13, § 4.


Kf 26/1 Yrkanden:

Torgny Åberg (c) med instämmande av Lennart Allard (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag inte bifalla miljö- och hälsoskydds-nämndens förslag under innevarande mandatperiod.

________


Kf § 5 Dnr 97-1114 706

Utvärdering av taxa inom äldre- och handikappomsorgen för tiden 1995-1997

Norrtälje kommunfullmäktige antog 1996-03-04, § 47 ny avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen. Taxan trädde i kraft 1996-05-01. Beslutet om ny taxa förenades med beslut att taxans effekter skulle utvärderas.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1997-11-27, § 120 beslutat att överlämna utvärdering av taxa inom äldre- och handikappomsorg för tiden 1995-1997 till kommunstyrelsen.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-01-13, § 5.


Kf 26/1 Yrkanden:

Ingegerd Johansson (c), Gunilla Enehed (m) och Karl-Axel Öst (fp)
- bifall till protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

Dessutom yttrar sig Bengt Ericsson (c), Ragnar Bergsten (s), Kristina Almén (s), Helena Ekekihl (mp), Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s), Kajsa Hansson (c), Christer Candal (m) och Hans Andersson (fp).
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga omsorgsnämndens utvärdering av taxa inom äldre- och handikapp-omsorgen för tiden 1995-1997 till handlingarna.Protokollsanteckning:

Ingegerd Johansson (c), Gunilla Enehed (m) och Karl-Axel Öst medges lämna följande anteckning:

"Vi kan konstatera att de farhågor som vi hade vid taxans införande har besannats, nämligen att några kommer att avstå från sin hemtjänst och många kommer att dra sig för att söka hemtjänst. 223 färre hemtjänsttagare finns idag mot 1995. Detta kommer att medföra ett ackumulerat hjälpbehov senare, att administrationen av den nya taxan blivit mycket betungande, att den nya taxan inte ökat med 1,9 mkr, vilket utlovades vid införandet. Skälen till detta anser vi vara fler än de i utredningen angivna, nämligen färre hemtjänsttagare och framför allt färre som har höga pensioner och därmed hamnar i högsta tariffen."

_________ 

Kf § 6 Dnr Ks 97/999 291

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaderna per elev och samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-01-08, § 1 bl a beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kostnadskalkyl samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upphandling, att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras enligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommunstyrelsens behandling av ärendet samt att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober-november 1998.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 4.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-01-13, § 14.


Kf 26/1 Yrkanden:

Inger Lundh-Jansson (mp)
- 2:a att-satsen i kommunstyrelsens förslag får följande ändrade lydelse: att 
medge byggstart omedebart när nämnden godkänt miljökonsekvens- beskrivning och efter verkställd upphandling
- att om- och tillbyggnad skall ske utifrån Agenda 21

Dessutom yttrar sig Lisbeth R Karlman (m), Håkan Jonsson (s), Kristina Almén (s), Kajsa Hansson (c), Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Inger Lundh-Janssons (mp) yrkande beträffande 2:a att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet 

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Inger Lundh-Janssons (mp) andra yrkande beträffande Agenda 21 och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktige har således beslutat:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kostnadskalkyl samt

att medge byggstart omedelbart efter verkställd upphandling, 

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras enligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober 1998. 
Reservation
Miljöpartiets ledamöter till förmån för Inger Lundh-Janssons yrkande.

_______ 

Kf § 7 Dnr Ks 98-34 102

Ann-Marie Nilsson (v); avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden

Ann-Marie Nilsson (v) avsäger sig i skrivelse 1998-01-12 uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ann-Marie Nilsson begärt entledigande.

______ 

Kf § 8 Dnr 98-71 102

Val av ny ersättare i tekniska nämnden för moderata samlingspartiet

Anneli Gozzi (m) har 1997-10-27, § 195, av kommunfullmäktige beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet i tekniska nämnden välja

Ulf Broander
Pl 9440
762 96 Rimbo

_______ 

Kf § 9 Dnr Ks 97-1138 773

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Kajsa Hansson (c) ang kommunens folkhälsoarbete

Kajsa Hansson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1997-12-15, § 273, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens folkhälsoarbete.

"Interpellation etc......" Bilaga § 9.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc..........." Bilaga § 9.

Kajsa Hansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________ 

Kf § 10 Dnr Ks 97-1139 311

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Karl-Axel Öst (fp) om väg 77 Norrtälje - Rimbo

Karl-Axel Öst (fp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1997-12-15, § 274, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väg 77 Norrtälje - Rimbo.

"Interpellation etc......" Bilaga § 10.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 10.

Dessutom yttrar sig Karl-Axel Öst (fp), Kurt Lodenius (c), Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 11 Dnr Ks 97-1140 253

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Kjell Jansson (m) ang försäljning av industrimark på fastigheten Görla 9:2 i Norrtälje

Kjell Jansson (m) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1997-12-15, § 275, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående försäljning av industrimark på fastigheten Görla 9:2 i Norrtälje. 

"Interpellation etc......." Bilaga § 11.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 11.

Dessutom yttrar sig Kjell Jansson (m) och Lars-Erik Jansson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 12 Dnr Ks 97-1112 734

Besvarande av interpellation till omsorgsnämndens ordförande från Bengt Ericsson (c) om fastigheten kv Tallbiten, Sjövikshemmet i Norrtälje stad

Bengt Ericsson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1997-12-15, § 276, följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om fastigheten kv Tallbiten, Sjövikshemmet i Norrtälje stad.

"Interpellation etc....." Bilaga § 12.


Omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........." Bilaga § 12.

Bengt Ericsson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 13 Dnr Ks 98-36 140

Motion från Kurt Lodenius (c) om lokalisering av statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun

Kurt Lodenius (c) inlämnar följande motion om lokalisering av statliga arbetsplatser.

"Motion etc........." Bilaga § 13.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______ 

Kf § 14 Dnr Ks 98-57 790

Motion från Christer Candal (m) ang skadgörelsen i kommunen

Christer Candal (m) inlämnar följande motion angående skadegörelsen i kommunen.

"Motion etc......" Bilaga § 14.
Kommunstyrelsens beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________


Kf § 15 Dnr Ks 98-58 452

Motion från Kjell Jansson (m) ang sophämtning i skärgården

Kjell Jansson (m) inlämnar följande motion angående sophämtning i skärgården.

"Motion etc.........." Bilaga § 15.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______ 

Kf § 16 Dnr Ks 98-50 142

Interpellation från Bengt Ericsson (c) till kommunstyrelsens ordförande om överhettning inom byggsektorn

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om överhettning inom byggsektorn.

"Interpellation etc......." Bilaga § 16.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________ 

Kf § 17 Dnr Ks 98-54 824

Interpellation från Annette Tagesson (m) till kommunstyrelsens ordförande om ett ev Ungdomens hus och användningen av Hangaren

Annette Tagesson (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ett eventuellt Ungdomens hus och användningen av Hangaren.

"Interpellation etc........." Bilaga § 17
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______ 

Kf § 18 Dnr Ks 98-51 101

Enkel fråga från Bengt Ericsson (c) till kommunstyrelsens ordförande om uteblivna/försenade redovisningar och föredragningar

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om uteblivna/försenade redovisningar och föredragningar.

"Enkel fråga etc........" Bilaga § 18.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Jag tror att det är ett missförstånd att frågan ställs här i kommunfullmäktige. Senaste redovisning i kommunstyrelsen för sysselsättningsprojekt genomfördes den 21 oktober 1997. Nästa planerade redovisning kommer någon gång i april. Bengt Ericsson ställer frågor på tre projekt som delvis var med på den senaste redovisningen. De projekt som under åren beviljats medel följs av personalkontoret. Personalkontoret betalar ut beviljade medel mot faktura. Ingen utbetalning sker dock innan man har en anvisad arbetslös person på ALU.
Det här är en omständig hantering- och redovisningsrutin. Revisionen påpekade för några år sedan att vi måste har en bättre uppföljning av projekten. Nu är de nöjda med den rutin vi har och använder. Beslutet om återrapportering innebär inte att de ska redovisas i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbets-utskott utan till personalkontoret som sedan sammanställer materialet i sin helhet, vid två tillfällen/år och redovisar till kommunstyrelsen.
Jag överlämnar den senaste redovisningen till kommunfullmäktiges presidium och Bengt Ericsson, där även Bengt Ericsson var justerare."

Bengt Ericsson (c) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.
_________ 

Kf § 19 Dnr Ks 98/92 109

Enkel fråga till kommunfullmäktiges presidium från Kurt Lodenius (c) ang utdelade sammanträdeskalendrar

Kurt Lodenius (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunfullmäktiges presidium

"I min almanacka finns noterat sammanträde i kommunfullmäktige den 2 mars och 30 mars. I utdelade sammanträdeskalendrar finns bara antecknat den 2 mars. Har jag felnoterat i min almanacka eller är det fel i utdelad sammanträdeskalender?"


Kommunfullmäktiges ordförande Inger Janssons (s) svar:

"Det är fel i utdelad sammanträdeskalender. Felet ska rättas till och ny utgåva distribueras."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

______ 

Kf § 20 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:

Tack från Hallstaviks Folkets Hus för uppvaktningen vid dess 25 årsjubileum.

______


Information om undersökning av avhopp från politiska uppdrag i Norrtälje kommun

Margareta Spång informerar i korthet om innehållet i den rapport som har utdelats vid dagens sammanträde.

_______


Budgetprocessen 1998

Håkan Jonsson (s) informerar att just nu handläggs ett ärende i kommun-styrelsen som avser ny tidplan. I korthet innebär detta att nämnderna får budgetramar i mars och att budgetbeslut tas i kommunfullmäktige i juni.

___________________