Sammanträdesdatum 1998-03-02


Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, Kl 17.30-23.20

Beslutande Se förteckning


Övriga deltagande 
Göran Andersson, utbildningschef § 23
Jan Zetterman, ledamot utbildningsnämnden § 23
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera Eva Pfister (s) och Peter Tidbeck (m)

Justeringens 
plats och tid Kommunkansliet 1998-03-05, kl 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 21-42
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister Peter Tidbeck

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-03-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 21

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till justeringsmän utse Eva Pfister (s) och Peter Tidbeck (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet torsdagen den 5 mars 1998, kl 16.00.

_________ 

Kf § 22

Öppet hus och allmänhetens frågestund

Sammanträdet inleds med öppet hus kl 17.30-18.00 och allmänhetens frågestund kl 18.00-18.45. Ca 25 åhörare är närvarande. Frågorna berör områden som infrastruktur (väg och hamn) i Herräng, Komvux, fastighetsskatt och avgifter, hyror i Roslagsbostäders lägenheter i Häveröbygden och Söderarms fyr.

__________ 

Kf § 23

Information från utbildningsnämnden

Ordförande Lars-Erik Jansson (s) och utbildningschef Göran Andersson informerar om framtida utbildningsinsatser inom kommunen och nämndens verksamhet och organisation. Jan Zetterman (s), ledamot utbildningsnämnden, informerar om Häverö Lärcentrums arbete.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________ 

Kf § 24

Minnesstund för att hedra minnet av de som dog i Förintelsen

Ordföranden håller ett anförande och utlyser en tyst minut för att hedra minnet av de som dog i Förintelsen.

_______ 

Kf § 25 Dnr Ks 98-30 105

Norrtälje i EU - 2000

Förslag till Mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete fram till och med år 2000 har utarbetats av planeringskontoret i samarbete med EU-gruppen. Förslaget har av kommunstyrelsen sänts ut på remiss till de kommunala nämnderna.

Planeringskontoret föreslår i skrivelse 1998-01-12 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete samt att uppdra till berörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och medel för de prioriterade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 26.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 23, varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta föreliggande förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete samt att uppdra till berörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och medel för de prioriterade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.


Kf 2/3 Yrkanden:

Stefan Lindow (mp)
- miljöpartiet deltar ej i beslutet om de textstycken i Mål och riktlinjer för EU-arbete, som är kopplade till EU-medlemskapet.

Ewa Tomaszewski (c)
- under rubriken Organisation, avsnittet EU-samordnare, bör tilläggas vad tekniska nämnden framfört, nämligen att EU-samordnaren skall "aktivt bevaka och uppmärksamma förvaltningarna på vilka möjligheter som finns samt medverka vid ansökning och uppföljning."

Håkan Jonsson (s)
- avslag på Ewa Tomaszewskis (c) tillägg.


Bertil Karlsson (v) och Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Ewa Tomaszewskis (c) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta föreliggande förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete samt

att uppdra till berörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och medel för de prioriterade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.

Reservation
Centerpartiets ledamöter och ersättare till förmån för Ewa Tomaszewskis yrkande.

_______


Kf § 26 Dnr Ks 98-107 822

Driftsavtal mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB

Kommunfullmäktige beslöt den 21 augusti 1990 att godkänna förslag till driftsavtal med Fastighets AB Molin och Björkman om inomhusbadet i kvarteret Krögaren, Rimbo. Avtalet har därefter genom beslut av kommunen överförts till andra avtalspartner. Nuvarande avtalspart är, genom beslut den 11 juni 1996, Rimbo Leisure Center AB. Bolaget hemställer i skrivelse den 27 november 1997 om en förlångning av avtalet med fem år.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1998-01-29, § 10 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga avtal 1990-08-21 mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB fr o m 2002-01-01 t o m 2006-12-31, innebärande fem år, på i övrigt oförändrade villkor med undantag av att fr o m 1998-01-01 sänka ersättningen i enlighet med § 4 nämnda avtal, med 10 %. Dessutom föreslog nämnden att kommunstyrelsen prövar möjligheten att tillföra en klausul i avtalet som gör det möjligt för parterna att under mycket exeptionella omständigheter omförhandla avtalet.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 47.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 27.
Kf 2/3 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag besluta förlänga avtal 1990-08-21 mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB fr o m 2002-01-01 t o m 2006-12-31, innebärande fem år, på i övrigt oförändrade villkor med undantag av 

att fr o m 1998-01-01 sänka ersättningen i enlighet med § 4 nämnda avtal, med 10 %.

________ 

Kf § 27 Dnr Ks 98-69 257

Förköp av fastigheten Narstrand 1

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköps-lagen avseende fastigheten Narstrand 1 m fl i Norrtälje stad.

Fastigheten ingår i en överlåtelse av ett större antal fastigheter inom Sverige ägda av NCC Fastigheter samt andra företag inom NCC-koncernen. Överlåtelserna sker till ett antal nya svenska bolag (ett för varje fastighet) benämnda Brännkammaren 1,2,3 m fl AB.

Den ifrågavarande fastigheten är belägen vid Baldersgatan 10. Genom att kommunen förvärvar fastigheten kan kommunen aktivt verka för en förnyelse av fastigheten i enlighet med översiktsplanen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-01-28 kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt ang fastigheten Narstrand 1, Norrtälje stad.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 53 och beslutat föreslå kommunfullmäktige utöva sin förköpsrätt.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1997-02-17, § 28, varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta att utöva sin förköpsrätt ang fastigheten Narstrand 1, Norrtälje stad..
Moderata samlingspartiets och centerpartiets ledamöter ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf 2/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.

Karl-Axel Öst (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att marken därefter användes till pendlarparkering.Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s).


Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Karl-Axel Östs yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag utöva sin förköpsrätt ang fastigheten Narstrand 1, Norrtälje stad.

Reservation:
Moderata samlingspartiets och centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Candals m.fl. yrkande.
Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs yrkande.

_______ 

Kf § 28 Dnr 97-627 214

Antagande av förslag till detaljplan del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling

Stadsarkitektkontoret har 1996-10-07 upprättat förslag till detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4.

Planens syfte är att pröva lämpligheten av en omvandling av befintliga personalbostäder för det tidigare Norrbyhemmet till enskilt ägda fritidsfastigheter.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 1996-12-10-1997-01-10 samt hållits utställt under tiden 1997-07-22--08-26.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 199 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 33.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 29.
Kf 2/3 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens beslut 971120, § 199 anta föreliggande förslag till detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling.

________


Kf § 29 Dnr 97-163 214

Antagande av förslag till ändring av detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad

År 1996-11-20 upprättades förslag till ändring av detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en tillbyggnad av industrihall samt nybyggnad av ett mindre kontorshus på kv Lyran 1 och på angränsande markområde i norr.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1997-02-28--04-11 samt hållits utställt under tiden 1997-07-29--08-26.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 197 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 34.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 30.
Kf 2/3 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag 971120, § 197 anta föreliggande förslag till detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad.

__________Kf § 30 Dnr 98-147 102

Christina Pettersson (s) och Sten Lindgren (m); avsägelse av uppdrag som revisorer i Norrtälje Naturvårdsfond

Christina Pettersson (s) och Sten Lindgren (m) avsäger sig i skrivelse 1998?02?17 uppdrag som revisorer i Norrtälje Naturvårdsfond.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Christina Pettersson och Sten Lindgren begärt entledigande, samt

att uppdra till kommunstyrelsen vidtaga åtgärder så att stiftelsen inte står utan revisorer.

_______ 

Kf § 31 Dnr Ks 97-707 730

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) om ökad uppmärksamhet på icke önskvärda konsekvenser av neddragningar inom äldreomsorgen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25, § 150. I motionen föreslås att omsorgsnämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt kvalitetstänkande öka uppmärksamheten på förhållningssättet mellan den som ger hjälp och den som får hjälp och vidtar de insatser som kan krävas för att stärka personalen samt att uppföljningen sker i nära samarbete med pensionärsorganisationerna.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1997-11-27, § 128 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå att Kajsa Hanssons motion om ökad uppmärksamhet på icke önskvärda konsekvenser av neddragningar inom äldreomsorgen bifalles på det sätt som motionären föreslår.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 21.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 24.


Kf 2/3 Kajsa Hansson (c) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bifalla motionen.

__________ Kf § 32 Dnr 97-696 612

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) ang yrkesråd och programråd i gymnasieskolan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25, § 152. I motionen föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att bilda yrkesråd för hela gymnasieskolan i Norrtälje kommun och att det skrivs in i den lokala skolplanen att det ska finnas ett programråd för varje program där representanter finns både för skola och arbetsliv.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1997-11-06, § 114 beslutat att bifalla motionen.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 23.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 25.


Kf 2/3 Kerstin Bergström (s), Kjell Jansson (m), Lars-Erik Jansson (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen.

________
Kf § 33 Dnr 97/832 006

Besvarande av motion från Stefan Lindow (mp) om att budgetfullmäktige i framtiden bör förläggas till kvällar alternativt lördag eller söndag

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-10-06, § 190. I motionen föreslås att budgetfullmäktige förläggs till några kvällar eller lördag/söndag.

Kommunfullmäktiges presidium har yttrat sig över motionen 1997-12-02 och anför bland annat att man arbetar tillsammans med demokratikommittén på att förändra kommunfullmäktiges arbetsformer med förhoppning att detta kan öka intresset för fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 54.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 26, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta, med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums förslag, avslå motionen. 
Inger Lundh-Jansson (mp) deltog ej i beslutet.


Kf 2/3 Yrkanden:

Stefan Lindow (mp)
- återremiss till demokratikommittén

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Holger Forsberg (s) och Gunilla Enehed (m)
- ärendet lämnas till demokratikommittén för handläggning och därmed anses motionen vara besvarad.

Lars-Erik Jansson (s)
- återremiss till kommunstyrelsen för yttrande av demokratikommittén.

Erik Forsberg (m) med instämmande av Olle Olsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet till kommunstyrelsen och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet till kommunstyrelsen
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet till kommunstyrelsen

Omröstningsresultat

Med 42 ja-röster och 19 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut:

att ärendet lämnas till demokratikommittén för handläggning och

att därmed anse motionen besvarad

________ 

Kf § 34 Dnr Ks 98-50 142

Besvarande av interpellation från Bengt Ericsson (c) till kommunstyrel-sens ordförande om överhettning inom byggsektorn

Bengt Ericsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-01-26, § 16, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om överhettning inom byggsektorn.

"Interpellation etc........" Bilaga § 34.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........." Bilaga § 34.

Bengt Ericsson (c) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 35 Dnr Ks 98-54 824

Besvarande av interpellation från Annette Tagesson (m) till kommun-styrelsens ordförande om ett ev Ungdomens hus och användningen av Hangaren

Annette Tagesson (m) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-01-26, § 17, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ett ev Ungdomens hus och användningen av Hangaren.

"Interpellation etc........." Bilaga § 35


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 35.

Dessutom yttrar sig Annette Tagesson (m), Elisabeth Björk (s), Olle Olsson (s), Catharina Wahlgren (v), Lars-Erik Jansson (s) och Christer Candal (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

Protokollsanteckning
Med ordförandens godkännande får Annette Tagesson göra följande anteckning till protokollet: "Jag anser inte att interpellationen är besvarad."

_______ 

Kf § 36 Dnr Ks 98-189 109

Motion från Lennart Jansson (fp) om ändring av stavningen av Norrtälje

Lennart Jansson (fp) inlämnar följande motion om ändring av stavningen av Norrtälje till Norrtelje.

"Motion etc......." Bilaga § 36.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________ 

Kf § 37 Dnr Ks 98-132 609

Framställan och besvarande av interpellation från Kjell Pihlgren (m) till barn-och skolnämndens ordförande om krisen i skolan

Kjell Pihlgren (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om krisen i skolan.

"Interpellation etc......" Bilaga § 37.


Barn- och skolnämndens ordförande Elisabeth Björk (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........" Bilaga § 37.

Kjell Pihlgren (m) och Lennart Jansson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 38 Dnr Ks 98-142 122

Framställan och besvarande av interpellation från Christer Candal (m) till kommunstyrelsens ordförande om näringsministerns uttalande om fastighetsskatten

Christer Candal (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om näringsministerns uttalande om fastighetsskatten.

"Interpellation etc........" Bilaga § 38.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........" Bilaga § 38.

Dessutom yttrar sig Christer Candal (m), Karl-Axel Öst (fp), Kjell Jansson (m), Lennart Allard (s), Bertil Karlsson (v) och Bengt Ericsson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 39 Dnr Ks 98-186 730

Interpellation från Bengt Ericsson (c) till omsorgsnämndens ordförande om kommunens hyressättning i boende för äldre

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om kommunens hyressättning i boende för äldre.

"Interpellation etc....." Bilaga § 39.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________ 

Kf § 40 Dnr Ks 98-167 427

Enkel fråga från Stefan Lindow (mp) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang SPIMFAB SPI miljösaneringsfond AB

Stefan Lindow (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang SPIMFAB SPI miljösaneringsfond AB.

"Enkel fråga etc......" Bilaga § 40.


Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Lennart Allards (s) svar:

"Fråga 1: Ja. Det har skett en inventering. Inte heltäckande men ca 40 platser har inventerats av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Fråga 2: En fastighet har anmälts, den f.d. Shellmacken i hamnen i Norrtälje stad. Vi har anmält de som ansetts som mest akuta. Vi kommer att fortsätta att arbeta med denna fråga."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 41 Dnr 97-1155 253

Försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 (Läkarstation och polishus m m) i Hallstavik

Fastigheten utgör en lokalhyresfastighet belägen norr om Hallstaviks centrum med adress Carl Wahrens väg 24/Stationsvägen 3. Den totala uthyrningsbara lokalarean utgör 1.935 m2. Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen 1995-09-19 beslutade skulle försäljas. Värdering utfördes också 1995-09-29 varvid värdet då uppskattades till ca 5.5 mkr. Genom att polisen samtidigt aviserade behov av ombyggda lokaler alt. sökte andra lokaler verkställdes inte försäljningen. Tekniska kontoret genomförde 1996 ombygg-nad av polisens lokaler. Investeringen uppgick till ca 2,7 mkr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1997-12-23 redovisat nuvarande hyresgäster samt pågående lokalprojekt gällande ombyggnad av lokaler samt omflyttning av verksamheter till den kommunägda fastigheten Hallsta 2:200.

Tekniska kontoret redovisar förslag till köpekontrakt samt övriga avtalsvillkor och föreslår kommunstyrelsen besluta att för egen del godkänna försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 i Hallstavik till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling om 5.000.000 kr, att bevilja ett tilläggsanslag om 1,750.000 kr för kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten samt att hemställa om kommunfullmäktiges godkännande av försäljningen.


Au 20/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 980120, § 13 beslutat att bordlägga ärendet till den 27 januri 1997.


Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, 37.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-02-17, § 35, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att godkänna försäljningen av del av fastigheten Hallsta 2:218 (Läkarstation och polishus m m ) i Hallstavik.
Moderata samlingspartiets ledamöter och folkpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.


Kf 2/3 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Christer Candal (m) och Kai Larsson (mp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag. Fastigheten skall försäljas på öppna marknaden.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bengt Ericsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och det under överlägg-ningen ställda yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna försäljningen av del av fastigheten Hallsta 2:218 (Läkarstation och polishus m m ) i Hallstavik.

Reservation:
Moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs m.fl. yrkande.

________ 

Kf § 42 Dnr Ks 98-137 534

Fiberkabel i Norrtälje kommun

Under 1997 har STOKAB investerat i en fiberoptisk kabel för tele- och datakommunikation från Finland till Stockholm. Kabeln ansluter till Norrtälje kommun i Kapellskär och går genom Norrtäljeviken, staden till Rimbo och fortsätter i banvallen mot Stockholm.

Landstinget har 1997 beslutat att alla sjukhus i länet skall anslutas till fiberoptiskt nät, vilket medför att STOKAB har anslutit Norrtälje sjukhus.

Norrtälje kommun har under tiden diskuterat med STOKAB om möjligheterna för Norrtälje näringsliv att ansluta kabeln. Den förutsätter emellertid att anslutningar till stamkabeln kan samordnas samt att en upphandling av operatörstjänster görs av företagen.

Planeringskontoret föreslår i skrivelse 1998-02-05 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Norrtälje Energi att överta samordningsansvaret för utbyggnaden av fiberoptiskt nät i Norrtälje kommun, att tekniska kontoret gottskrivs för deras kapitaltjänstkostnader avseende tomma kabelrör samt att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett konsortialavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om samordning och utbyggnad av fiberoptiskt nät.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-17, § 56.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1997-02-17, § 52.


Kf 2/3 Yrkanden:

Anders Engström (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Kai Larsson (mp).Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra till Norrtälje Energi att överta samordningsansvaret för utbyggnaden av fiberoptiskt nät i Norrtälje kommun,

att tekniska kontoret gottskrivs för deras kapitaltjänstkostnader avseende tomma kabelrör samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett konsortialavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om samordning och utbyggnad av fiberoptiskt nät.

__________