Kommunfullmäktige 1998-03-30

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-20.45

Beslutande Se förteckning


Övriga deltagande

Arne Hedebark, barn- och skolchef § 44
Eva Lundén, bitr barn- och skolchef §44
Gösta Högberg, bitr barn- och skolchef §44
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera John-Erik Eriksson (c) och Hanna Stymne-Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Kommunkansliet 1998-04-06, kl 10.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 43-55
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Erik Forsberg

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson Hanna Stymne-Bratt

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-03-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 43

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till justeringsmän utse John-Erik Eriksson (c) och Hanna Stymne-Bratt (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet måndagen den 6 april 1998, kl 10.00.

________ 

Kf § 44

Information från barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens ordförande Elisabeth Björk (s) och barn- och skolchef Arne Hedebark informerar om förskolans utveckling inom Norrtälje kommun och verksamheten i övrigt.

Eva Lundén och Gösta Högberg, båda biträdande barn- och skolchefer deltar också i besvarandet av frågor.

Efter informationen ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

______ 

Kf § 45 Dnr Ks 98-153 214

Antagande av detaljplan för Humlö 1:4, Måsholmen i Frötuna församling

Stadsarkitektkontoret har 1996-03-01 upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Humlö 1:4, Måsholmen.

Syftet med planförslaget är att ersätta en äldre ej ianspråktagen plan med en ny, där andelen tomtmark minskar för att därigenom i högre grad än den gällande planen tillgodose det rörliga friluftlivets intressen.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1996-06-05--08-09 samt hållits utställt under tiden 1997-07-29--08-26. Förslaget har reviderats 1997-10-14.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 202 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna det till kommunfull-mäktige för beslut om antagande.

Tekniska kontoret har 1998-01-19 upprättat förslag till nyttjanderättsavtal, vilket har undertecknats av fastighetsägarna. Kontoret föreslår kommun-styrelsen besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal berörande fastigheten Humlö 1:4.

Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 62.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-03-17, § 60.


Kf 30/3 Yrkanden:

Inger Lundh-Jansson (mp) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Lennart Allard (s)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Vera Skoglund (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Byggnadsnämndens ordförande Ulla Fransson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta detaljplan för Humlö1:4, Måsholmen i Frötuna församling.

Reservation:

Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Inger Lundh-Janssons m.fl. yrkande.

_________ 

Kf § 46 Dnr Ks 97-1093 042

Älmsta skola - medelsanvisning för redan beslutad investering

I samband med beslut om akuta saneringsåtgärder vid Älmsta skola fattades beslut om byggnadsåtgärder uppgående till 13.7 mkr enligt kalkyl från tekniska kontoret daterad 1997-11-13.

Drätselkontorets förslag till medelsanvisning upprättades 1997-11-12 i samråd med tekniska kontoret. I detta läge fanns endast ett belopp avsatt för tekniska kontorets investeringar 1998.

I det förslag till budget för 1998 som tekniska nämnden senare upprättat finns inte Älmsta skola och 13.7 mkr med eftersom tekniska kontoret underrättats om att Älmsta skola skall behandlas i särskild ordning. Därmed blir drätselkontorets medelsanvisning 1997-11-12 inaktuell.

Kommunfullmäktige har 1998-01-26, § 3 antagit tekniska nämndens nyupprättade detaljförslag till budget som inte innehåller Älmsta skola. fullmäktige har sedan i § 6 samma dag fattat beslut om att Älmsta skola skall finansieras inom ramen för 1998 års budget.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1998-02-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medel för redan beslutade byggnadsåtgärder på 13.7 mkr vid Älmsta skola 1998 skall finansieras genom ett tilläggsanslag , att finansiering sker genom utökad upplåning med 13.7 mkr och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson, samtliga anställda vid kommunens drätselkontor, att underteckna erforderliga handlingar.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 74.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-03-17, § 61.


Kf 30/3 Kommunfullmäktiges beslut:

- med upphävande av kommunfullmäktiges beslut 1998-01-26, § 3 -

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag medel för redan beslutade byggnadsåtgärder på 13,7 mkr vid Älmsta skola 1998 skall finansieras genom ett tilläggsanslag, 

att finansiering sker genom utökad upplåning med 13.7 mkr och

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontra-signation av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson, samtliga anställda vid kommunens drätselkontor, att underteckna erforderliga handlingar.

_________


Kf § 47 Dnr Ks 98-178 045

NIHAB - ansökan om kommunal borgen

Styrelsen för NIHAB har 1997-12-16, § 223 beslutat förvärva fastigheten Hallsta 2:218. Inköpspris är enligt protokollet 5 mkr och beräknad ombyggnadskostnad 4 mkr.

Beslutet är fattat under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknas med Landstinget samt att Norrtälje kommun beviljar kommunal borgen för ett lån på 9 mkr till förmån för NIHAB.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1998-03-02 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 9 mkr till säkerhet för krediter avsedda för förvärv och ombyggnad av fastig-heten Hallsta 2:218, under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknats med landstinget, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgens-förbindelser, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ställa säkerhet i form av pantbrev i nämnda fastighet, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Kjell Johansson eller Lars Wickström.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 79.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-03-17, § 62.


Kf 30/3 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Christer Candal (m)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 9 mkr till säkerhet för krediter avsedda för förvärv och ombyggnad av fastigheten Hallsta 2:218, under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknats med landstinget, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ställa säkerhet i form av pantbrev i nämnda fastighet,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Kjell Johansson eller Lars Wickström.

Reservation:
Moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs m.fl. yrkande.

________


Kf § 48 Dnr Ks 97-584 140

Besvarande av motion från Christer Candal (m) och Kjell Jansson (m) om skärgården som ekonomisk frizon

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23, § 114. I motionen föreslås att Norrtälje kommun - gärna i samråd med länets övriga skärgårdskommuner - hemställer hos regeringen att Stockholms skärgård görs till en ekonomisk frizon.

Kommunkansliet anför i yttrande 1998-02-03 att i Österåker har en motsvarande motion inlämnats. Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta initiativ till överläggningar med länets övriga skärgårdskommuner för att diskutera uppföljningen och åtgärdsdelen i det nationella handlingsprogrammet för skärgården samt undersöka intresse för en gemensam framställan till regeringen om särskilda bestämmelser för länets skärgård.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson i uppdrag att delta i de överläggningar och diskussioner som Österåkers kommun skall ta initiativ till. Att i dessa diskussioner positivt medverka till att länets skärgårdsområde får en utveckling som möjliggör ett levande samhälle med offentlig service och tillgång till arbetstillfällen.

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut förklara motionen för besvarad.


Au 3/3 Arbetsutskttet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 68.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-03-17, § 63, varvid beslutades att ge kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson i uppdrag att delta i de överläggningar och diskussioner som Österåkers kommun skall ta initiativ till. Att i dessa diskussioner positivt medverka till att länets skärgårdsområde får en utveckling som möjliggör ett levande samhälle med offentlig service och tillgång till arbetstillfällen samt föreslogs kommunfullmäktige härmed anse motionen besvarad.


Kf 30/3 Kjell Jansson (m), Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag och med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 1998-03-17, § 63, förklara motionen för besvarad.

________
Kf § 49 Dnr Ks 98-36 140

Besvarande av motion från Kurt Lodenius (c) om lokalisering av statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 13. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen genom skrivelser/uppvaktningar bearbeta Riksdagen, Regeringen och andra statliga myndigheter i syfte att lokalisera nya statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun.

Planeringskontoret har 1998-02-18 yttrat sig över motionen och framhåller vikten av att aktivt fortsätta att påverka alla berörda genom uppvaktningar och skrivelser för att tydliggöra behovet och vikten av att statliga arbetstillfällen lokaliseras till Norrtälje kommun.

Planeringskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta rekommendera kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 69.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-03-17, § 64.


Kf 30/3 Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till planeringskontorets yttrande bifalla motionen.

_________ 

Kf § 50 Dnr Ks 98-337 612

Motion från Kerstin Bergström (s) och Bengt Larsson (s) om verkstads-teknisk utbildning i Norrtälje

Kerstin Bergström (s) och Bengt Larsson (s) inlämnar följande motion om verkstadsutbildning i Norrtälje.

"Motion etc......." Bilaga § 50.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________ 

Kf § 51 Dnr Ks 98-339 800

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande från Bengt Ericsson (c) om kulturen och dess katalog "Kultur och Fritid 1998"

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om kulturen och dess katalog "Kultur och Fritid 1998.

"Interpellation etc......." Bilaga § 51.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges maj-sammanträde.

_______ 

Kf § 52 Dnr Ks 98-338 312

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bengt Ericsson (c) ang. gång- och cykelvägar

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelvägar.

"Interpellation etc......." Bilaga § 52.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________ 

Kf § 53 Dnr 98-342 105 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ang högtidlighet för nyblivna svenska medborgare

Karl-Axel Öst (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga ang högtidlighet för nyblivna svenska medborgare.

"Enkel fråga etc........." Bilaga § 53.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

" Det här är en viktig fråga som Karl-Axel Öst berör. Den här frågan har som nämnts behandlats tidigare och diskuterats många gånger. Frågan över-lämnades till presidiet som har berett ärendet. Presidiet meddelade skriftligen kommunfullmäktige i juni eller augusti - 97 att man avsåg avvakta en statlig utredning som berör dessa frågor, innan ytterligare beredning av ärendet görs i presidiet. Utredningen beräknas bli klar i september 1998."

Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 54 
Enkel fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och rotel-samordnaren Lennart Allard (s) från Inger Lundh-Jansson (m) ang återvinningsstationer

Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och rotelsamordnaren Lennart Allard (s).

"Kommer resterande återvinningsstationer att placeras ut före sommaren 
1998?"

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Lennart Allards (s) svar:

"Avsikten från början var att samtliga containrar skulle vara utplacerade till sommaren 1997. Bara 23 av de 40 utlovade återvinningsstationerna är utplacerade i dagsläget. Leverantören har inte klarat av sina åligganden. T.ex. har inte information lämnats vid stationerna. Det är materialbolagen som som har ansvaret.
Jag tänker fortsätta driva frågan. Det är det vi kan göra."
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse den enkla frågan besvarad.

_______ 

Kf § 55

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:

Dnr Ks 98/194 512

Trafiksäkerhetsnämnden verksamhetsberättelse och bokslut för 1997

Bålbroskolans föräldraförening; Skrivelse till Skolverkets tillsynsenhet ang Norrtälje kommuns agerande i nuvarande skolsituation och organisation i Rimbo distrikt.

_________