Kommunfullmäktige 1998-04-27


Plats och tid Fritidsgården Knuten, Rimbo, kl 18.00-23.05

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande 
Jan Nilsson, tf omsorgschef § 57
Rolf Schwerin, kanslichef 
Tomas Sjöberg, sekreterare


Utses att justera Kristina Almén (s) och Karin Karlsbro (fp)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1998-05-07, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-78
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Kristina Almén Karin Karlsbro

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-04-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 56 

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till justeringsmän utse Kristina Almén (s) och Karin Karlsbro (fp) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på servicekontoret den 7 maj 1998, kl 08.00.

________ 

Kf § 57

Omsorgsnämnden informerar

Omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten (s) och tf förvaltningschef Jan Nilsson informerar om omsorgsnämndens verksamhet och tryggheten inom äldreomsorgen idag och imorgon.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Efter frågestunden följer en debatt om äldreomsorgen. Debatten pågår till kl 20.30.

_____ 

Kf § 58

Kommunfullmäktiges arbetsformer

Demokratikommittén har i skrivelse 1998-03-06 lämnat olika förslag till förändringar av kommunfullmäktiges arbetsformer.

Demokratikommittén föreslår med hänvisning till föreslagna punkter i sin skrivelse kommunfullmäktige besluta att idédebatter genomföres i fullmäktige, att införa en frivillig begränsning av talartiden vid anföranden, att införa dubbla talarlistor, att uppdra till fullmäktiges presidium genomföra demokratikommitténs förslag om specialinbjuden publik, att förändra motionshanteringen på så sätt att motionen om möjligt debatteras i fullmäktige innan den remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kommittén föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att remittera förslaget om att nämndernas eget förslag skall utgöra huvudförslag vid fullmäktiges behandling till samtliga nämnder och att uppdra till demokratikommittén genomföra remissomgången och sammanställa och redovisa remissvaren samt lägga fram förslag till beslut, att utreda förutsättningarna för radioutsändning från fullmäktiges sammanträden.

Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 106.

Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 95, varvid beslutades att överlämna demokratikommitténs skrivelse till kommunfullmäktige för ställningstagande.


Kf 27/4 Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Vera Skoglund (c), Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Kajsa Hansson (c), Bertil Karlsson (v), Erik Sundelin (m), Karin Karlsbro (fp) och Inger Lundh-Jansson (mp)
- bifall till demokratikommitténs förslag

Birger Hallingström (s)
- bifall till demokratikommitténs förslag samt följande tilläggsyrkande: att 
uppdra till fullmäktiges presidium utreda frågan om ersättares rätt att delta i 
fullmäktiges överläggningar och snarast återkomma med förslag i ärendet.Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag samt Birger Hallingströms tilläggsyrkande och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag och Birger Hallingströms tilläggsyrkande.


Kommunfullmäktiges beslut:

att idédebatter genomförs i kommunfullmäktige enligt demokratikommitténs förslag,

att införa en frivillig begränsning av talartidenvid anföranden enligt demokrati-kommitténs förslag,

att införa dubbla talarlistor enligt demokratikommitténs förslag,

att uppdra till fullmäktiges presidium genomföra demokratikommitténs förslag om specialinbjuden publik,

att, i enlighet med demokratikommitténs förslag, förändra motionshanteringen på så sätt att motionen, om möjligt, debatteras i fullmäktige innan den remitteras till kommunstyrelsen för beredning,

att uppdra till kommunstyrelsen genom demokratikommittén remittera förslaget om att nämndernas eget förslag skall utgöra huvudförslag vid fullmäktiges behandling till samtliga nämnder och sammanställa och redovisa remissvaren samt lägga fram förslag till beslut,

att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för radioutsändning från fullmäktiges sammanträden, samt

att uppdra till fullmäktiges presidium utreda frågan om ersättares rätt att deltaga i fullmäktiges överläggningar och snarast återkomma med förslag i ärendet.
_________ 

Kf § 59 Dnr 98-164 442

Program för "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun"

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1998-02-12, § 10 beslutat att överlämna programmet för "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun" till kommunfullmäktige för fastställande.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 90.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 90, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att anta programmet "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun."

Kf 27/4 Yrkanden:

Lennart Allard (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Vera Skoglund (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tilläggsyrkande:
att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden följa upp ärendet och redovisa 
detta i fullmäktige om ett år

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Vera Skoglunds (c) tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta programmet "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun", och

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden följa upp ärendet och redovisa detta i fullmäktige om ett år.

________


Kf § 60 Dnr 98-347 214

Antagande av förslag till detaljplan för Tälje 3:49, Norra delen av kv Norden i Norrtälje stad

Området är beläget väster om Hamnvägen och utgör en förlängning av kv Norden fram till kv Ripan. Berörd fastighet Tälje 3:49 ägs av Norrtälje kommun.

Stadsarkitektkontoret har 1997-06-02 upprättat samrådsförslag.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 1997-06-18--08-08. Planförslaget har reviderats med hänsyn till gjorda erinringar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-03-19, § 46 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31 § 99.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 91.
Kf 27/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till detaljplan för Tälje 3:49, Norra delen av kv Norden i Norrtälje stad.

_________


Kf § 61 Dnr Ks 98/377 291

Begäran om tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolans kök samt nybyggnad av gymnastikbyggnad

Vid Vigelsjöenheten skall det nuvarande köket och matsalen byggas om och ut. En gymnastiksal skall byggas vid skolan då den provisoriska gymnastik-salen i kv Slakteriet försvinner i och med att lokalerna byggs om till förvalt-ningslokaler.

I tekniska kontorets investeringsplan för 1998 finns medel uppsatta för om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan. Objekten har tidigare kostnadsberäknats till 7,0 milj. kr. Under budgetarbetet för 1998 bortföll begäran om att lägga tillbaka 1,0 mkr till Vigelsjö, sålunda upptogs bara resterande summa från 1997, 1,15 mkr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-03-23 på anförda skäl beslutat föreslå kommunstyrelsen att rubricerade projekt får upphandlas och genomföras till en kostnad av 7,8 milj. kr.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 23 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 2.146 tkr för att genomföra om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan i enlighet med projekteringen.

Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-14, § 107 och för egen del beslutat att - under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och skolnämnden ett tilläggsanslag om 2.146 tkr - medge tekniska nämnden påbörja och genomföra rubricerade projekt.

Ks 14/4 Föreligger servicekontorets medelsanvisning 1998-04-07.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 96.


Kf 27/4 Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med servicekontorets medelsanvisning bevilja tekniska nämnden/kontoret ett tilläggsanslag på 1 150 kkr att täckas inom ramen för redan beslutad upplåning år 1998 för att genomföra om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan.

__________ 

Kf § 62 Dnr Ks 98-376 294

Roslagsbostäder, godkännande av förvärv av fastigheterna Snöskatan 
2.157 m fl

Roslagsbostäder AB har av NCC fått erbjudan om att förvärva fastigheterna Snöskatan 2:157 m fl, innehållande totalt 42 "nyckelfärdiga" lägenheter i tre s k stjärnhus.

Med hänvisning till ärendets principiella art samt ägardirektiv av den 1994-03-31, §§ 2 och 7, hemställer Roslagsbostäder att kommunstyrelsen medger förhandsbesked om möjlighet att förvärva ovan nämnda fastigheter.

Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1998-04-14, § 97, att i avvaktan på Roslagsbostäders styrelsebeslut vilandeförklara ärendet till extra kommun-styrelsesammanträde den 27 april 1998.


Ks 27/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-27, § 116, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att Roslagsbostäder förvärvar fastigheten Snöskatan 2:157, under förutsättning att husen utrustas med solfångare i ett samarbetsprojekt mellan Roslagsbostäder och Norrtälje Energi AB, att ventilationen ses över vad avser ljudnivåer och att färskvatten-förbrukningen minimeras samt att man prövar möjligheten att använda träfiberisolering.
Moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig.


Kf 27/4 Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslagChrister Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Bengt Ericsson (c)
- i första hand återremiss till kommunstyrelsen för redovisning av kalkyler 
avseende solfångare m m, i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Vera Skoglund (c)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkänannde ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommun-styrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag Roslagsbostäder förvärvar fastigheten Snöskatan 2:157, under förutsättning att husen utrustas med solfångare i ett samarbetsprojekt mellan Roslagsbostäder och Norrtälje Energi AB, att ventilationen ses över vad avser ljudnivåer och att färskvattenförbrukningen minimeras samt att man prövar möjligheten att använda träfiberisolering.

Reservation
Moderata samlingspartiets och centerpartiets ledamöteroch tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Candals yrkande..
Folkpartiets ledamöter till förmån för Karl-Axel Östs yrkande.

_______ 

Kf § 63 Dnr Ks 98-181 706

Förändring av regler för beräkning av förbehållsbelopp i taxan för äldreomsorg

I taxa för avgifter inom äldreomsorgen, som fastställts av kommunfullmäktige, anges att förbehållsbeloppet ska följa Norrtälje kommuns norm för socialbidrag inkl. avgift för färdtjänst.

Omsorgsnämnden beslutade 1997-05-06 att ändra förbehållsbeloppet med hänsyn till socialnämndens ändrade socialbidragsnorm samt med hänvisning till socialstyrelsens anvisningar om kommunala avgifter för äldreomsorg.

Omsorgsförvaltningen anser att förbehållsbeloppets anknytning till socialbidragsnormen inte längre fungerar på det sätt som gällde när det ursprungliga beslutet om taxa för äldreomsorgen togs. Därför förordar förvaltningen att äldreomsorgstaxan ändras.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-02-16, § 15 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förhållsbelopp" till följande lydelse:
"Omsorgsnämnden fastställer årligen, med beaktande av den norm och de regler för övrigt som gäller för socialnämndens stöd medelst socialbidrag till personer med långvariga behov, det förbehållsbelopp som skall tillämpas för avgiftsberäkningen och bevakar att förbehållsbeloppets storlek ändras när anledning finns till det", att om kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, ej för 1998 ändra det förbehållsbelopp som nu gäller.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 102, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att enligt omsorgsnämndens beslut 1998-02-15, § 16 ändra äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förhållsbelopp" till följande lydelse:
"Omsorgsnämnden fastställer årligen, med beaktande av den norm och de regler för övrigt som gäller för socialnämndens stöd medelst socialbidrag till personer med långvariga behov, det förbehållsbelopp som skall tillämpas för
avgiftsberäkningen och bevakar att förbehållsbeloppets storlek ändras när anledning finns till det", samt att ej ändra det förbehållsbelopp som nu gäller för 1998.

Kf 27/4 Yrkanden:

Kjell Pihlgren (m)
- att äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förbehållsbelopp" får följande lydelse: Förbehållsbeloppet skall med automatik följa kommunens socialbidragsnorm. Vid beräkning av förbehållsbeloppet bör hänsyn tas till socialnämndens individuella bedömning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Kjell Pihlgrens yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag ändra äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förhållsbelopp" till följande lydelse:
"Omsorgsnämnden fastställer årligen, med beaktande av den norm och de regler för övrigt som gäller för socialnämndens stöd medelst socialbidrag till personer med långvariga behov, det förbehållsbelopp som skall tillämpas för avgiftsberäkningen och bevakar att förbehållsbeloppets storlek ändras när anledning finns till det", samt

att ej ändra det förbehållsbelopp som nu gäller för 1998.

__________ 

Kf § 64 Dnr Ks 98-378 291

Framställan om tilläggsanslag för byggnation i Knuten, Rimbo

Knutens lokaler, som hösten 1998 kommer att nyttjas som skollokaler, kräver smärre ombyggnationer för att anpassas för det nya ändamålet.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 22 beslutat att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 700 tkr för att genomföra erforderliga insatser vid Knuten för att skolverksamhet skall kunna bedrivas hösten 1998 samt att hemställa att kommunstyrelsens arbetsutskott medger att tekniska kontoret omedelbart kan påbörja projektet.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 111.


Ks 14/4 Föreligger servicekontorets medelsanvisning 1998-04-07. Vid kommunstyrelsens tillstyrkan till projektets genomförande föreslås att tilläggsanslag 700 kkr anvisas tekniska nämnden/kontoret och att finansiering får ske inom redan beslutad ram för upplåning år 1998.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 109.
Kf 27/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden/kontoret ett tilläggsanslag på 700 tkr för att genomföra erforderliga insatser vid Knuten för att skolverksamhet skall kunna bedrivas hösten 1998 samt

att finansieringen får ske inom redan beslutad ram för upplåning 1998.

___________ 

Kf § 65 Dnr Ks 97-1068 253

Överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 m m (Bygdegården)

Kommunstyrelsen beslöt 1998-01-13 att godkänna ett avtal om överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 m m till Edsbro Bygdegårdsförening. Avtalet innebär att fastigheten efter åtgärdande av vissa brister överlämnas som gåva till föreningen.

Avtalet förutsatte även godkännande av kommunfullmäktige senast 1998-03-01. Detta har emellertid genom ett förbiseende ej skett. Därför har ett tilläggsavtal upprättats som innebär förnyelse av det tecknade överlåtelseavtalet med vissa ändringar.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-04-02 kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 till Edsbro Bygdegårdsförening enligt upprättat avtal.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 110.
Kf 27/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 till Edsbro Bygdegårdsförening enligt upprättat avtal.

_________


Kf § 66 Dnr Ks 98-435 106

Kommunal medverkan i AktieTorget Uppland

Målsättningen med aktietorget Uppland är att finna nya vägar till riskkapitalförsörjning av små företag som vill utveckla sin verksamhet.
Det finns ett bolag som heter AktieTorget i Norden AB. De har ett avtal med börsen att tillhandahålla möjligheter till handel via den s k saxsystemet samt att notering av företag ska kunna ske på den nystartade börslistan Aktietorglistan.
Fristående lokala samarbetspartners ska finnas vars uppgift är att driva lokala mötesplatser där företrädare för företag och investerare kan mötas. AktieTorget Uppland utgör en sådan fristående part för området Uppland. För detta ändamål bildas Stiftelsen AktieTorget Uppland som bildar och äger AktieTorget Uppland AB. Stiftelsens roll är att starta och garantera verksamheten i bolaget under de två första åren.

Servicekontoret/Planering och Näringsliv föreslår i skrivelse 1998.04.09 att kommunstyrelsen beslutar att ingå som stiftare av Stiftelsen AktieTorget Uppland och att anslå l0 000 kronor till stiftelsekapital.

Underhand meddelas att sista dagen för att anmäla intresse att ingå som stiftare är den 15 april 1998.

Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 111, varvid beslutades att - under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande - ingå som stiftare av Stiftelsen AktieTorget Uppland, och att stiftelsekapitalet l0.000 kronor får belasta konto 1503100, Näringslivsservice.


Kf 27/4 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp) och Karin Karlsbro (fp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Kurt Lodenius (c).Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna av kommunstyrelsen vidtagen åtgärd.

Reservation
Folkpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.

_______ 

Kf § 67 Dnr Ks 98-326 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motionen bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 1998-03-16.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24 § 94.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 94.
Kf 27/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_________ 

Kf § 68 Dnr 97/706 423

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) om geologisk kontroll vid nybyggnation för eliminering av skred- och rasrisk

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25. I motionen föreslås att en plan för kommunen tas fram och den ska innehålla de riskområden för skred och ras som kan förekomma i kommunen.

Planeringskontoret har i yttrande 1998-03-13 anfört att när det gäller identifieringen av ras- och skredrisker är problemet att den specialkompetens som fordras inte alltid finns tillgänglig inom kommunerna. Räddningsverket har därför fått i uppdrag av Riksdagen att utföra översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena inom bebyggda områden. Resultaten ska sedan överlämnas till kommunerna för att utgöra underlag i den ordinarie riskhanteringen. Eventuella riskområden redovisas i enlighet med PBL i kommunens översiktplan.

Planeringskontoret föreslår med hänvisning till sitt yttrande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 92.

Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 92. 
Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 27/4 Torgny Åberg (s) yttrar sig.

Yrkanden:

Kurt Lodenius (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- med hänvisning till planeringskontorets skrivelse anse motionen besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och de under överläggningen framställda yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla Kurt Lodenius m.fl. yrkande.


Kommunfullmäktiges beslut:

att med hänvisning till planeringskontorets skrivelse anse motionen besvarad.

______


Kf § 69 Dnr Ks 98-57 790

Besvarande av motion från Christer Candal (m) ang skadegörelsen i kommunen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 14.

I motionen föreslås att kommunen utreder vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de senaste tre åren och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder arbeta fram regler för hur framtida minskade kostnader för skadegörelse kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten.

Kommunkansliet har 1998-03-05 yttrat sig över motionen. Kansliet anser att det föreslagna uppdraget bör ges till servicekontoret. Uppdraget bör i ett första skede begränsas till att utreda skadegörelse och klotter på dels kommunägda fastigheter, dels fastigheter som ägs av kommunens bolag NEAB, NIHAB och Roslagsbostäder.

Kansliet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Med utgångspunkt från att fullmäktige bifaller motionen föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Servicekontoret utreda vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de tre senaste åren, med beaktande av vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998, att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram regler för hur minskade skadekostnader kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten samt att utse Stefan Jönsson till sammankallande i arbetsgruppen med uppgift att beakta vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998 och att arbetsgruppens förslag till regler skall föreläggas kommunstyrelsen före utgången av 1998.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 93.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-04-14, § 93, varvid beslutades att uppdra åt Servicekontoret utreda vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de tre senaste åren, med beaktande av vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998, att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram regler för hur minskade skadekostnader kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten samt att utse Stefan Jönsson till sammankallande i arbetsgruppen med uppgift att beakta vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998 och att arbets-gruppens förslag till regler skall föreläggas kommunstyrelsen före
utgången av 1998, samt föreslogs kommunfullmäktige med hänvisning till detta besluta att bifalla motionen
Kf 27/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Kajsa Hansson (c), Håkan Jonsson (s), Birger Hallingström (s) och Karl-Axel Öst (fp).
Kommunfullmäktiges beslut: 

att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut - bifalla motionen.

_________ 

Kf § 70 Dnr Ks 98-186 730

Besvarande av interpellation från Bengt Ericsson (c) till omsorgsnämndens ordförande om kommunens hyressättning i boende för äldre

Bengt Ericsson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-03-02, § 39, följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande om kommunens hyressättning i boende för äldre.

"Interpellation etc....." Bilaga § 70.


Ragnar Bergsten (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 70.

Bengt Ericsson (c) och Kjell Jansson (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________ 

Kf § 71 Dnr Ks 98-338 312

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bengt Ericsson (c) ang. gång- och cykelvägar

Bengt Ericsson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-03-30, § 52, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående gång- och cykelvägar.

"Interpellation etc......." Bilaga § 71.


Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........." Bilaga § 71.

Bengt Ericsson (c), Margareta Spång (s) och Vera Skoglund (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse interpellationen besvarad.

_________


Kf § 72 Dnr Ks 98-451 730

Motion från Kajsa Hansson (c) ang läkemedelsrevision inom de särskilda boendeformerna i Norrtälje kommun

Kajsa Hansson (c) inlämnar följande motion ang läkemedelsrevision inom de särskilda boendeformerna i Norrtälje kommun.

"Motion etc..........." Bilaga § 72.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________ 
Kf § 73 Dnr Ks 98-432 610

Motion från Per Lodenius (c) ang ny modern lärlingsutbildning

Per Lodenius (c) inlämnar följande motion ang ny modern lärlingsutbildning.

"Motion etc........." Bilaga § 73.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______ 

Kf § 74 Dnr Ks 98-505 512

Motion från Torgny Åberg (c) ang korsningen mellan väg 77 och 280 i Rimbo

Torgny Åberg (c) inlämnar följande motion ang korsningen mellan väg 77 och 280 i Rimbo.

"Motion etc......." Bilaga § 74.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________ 

Kf § 75 Dnr Ks 98-506 026

Enkel fråga från Karin Karlsbro (fp) till kommunstyrelsens ordförande om vad som görs från kommunledningens sida för att få en jämnare könsfördelning bland kommunens chefer

Karin Karlsbro (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som görs från kommun-ledningens sida för att få en jämnare könsfördelning bland kommunens chefer.

"Enkel fråga etc......." Bilaga § 75.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Det pågår f.n. ett jämställdhetsarbete. Margareta Spång (s) driver de här frågorna i kommunledningen. Jag är nog det enda kommunalråd som har anställt kvinnliga förvaltningschefer. Tillsättningsärenden är dock komplexa och det är inte bara könet som avgör.

Det förs som sagt en diskussion i förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen om dessa frågor. Det är en ambition i kommunledningen att det ska finnas kvinnliga chefer. Just nu har vi bl.a. ett pågående mentorprojekt för kvinnliga chefer under förvaltningschefsnivå."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______


Kf § 76 Dnr Ks 98-507 610

Enkel fråga från Karin Karlsbro (fp) till barn- och skolnämndens ordförande om en samlad strategi för kampen mot rasism, nazism och antisemitism

Karin Karlsbro (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till barn- och skolnämndens ordförande om en samlad strategi för kampen mot rasism, nazism och antisemitism.

"Enkel fråga......." Bilaga § 76.


Barn- och skolnämndens ordförande Elisabeth Björks (s) svar:

"Det är viktiga frågor som Karin Karlsbro lyfter fram. Dessa är också särskilt prioriterade i skolplanen. Det är viktigt att vi inte glömmer det som hänt. Förvaltningsledningen har fått i uppdrag att redovisa hur man arbetar med dessa frågor."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 77 Dnr Ks 98-508 626

Enkel fråga från Kajsa Hansson (c) till kommunstyrelsens ordförande ang feriearbeten för ungdomar

Kajsa Hansson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande ang feriearbeten för ungdomar.

"Enkel fråga etc........." Bilaga § 77.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Det finns ca 900 tkr tillgängliga för feriearbeten i år. Norrtälje kommun har anslagit 451 tkr ur sysselsättningsanslaget och staten har tillskjutit lika mycket. Ändamålet med en del av de statliga pengarna är att försöka få fler företag att ferieanställa ungdomar.

Arbetet med rekrytering av feriepraktikplatser har startat. Nytt för i år är att vi utreder möjligheten att varva jobb - studier. Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att organisera upp denna verksamhet.
Arbetsmarknadsenheten tillsammans med barn- och skolkontoret föreslås genomföra denna verksamhet."

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 78

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:

Dnr Ks 98/434 379

Tekniska nämndens beslut 980326, § 34, ang återvinning av uppvärmt vatten som används i bad och duschar

Dnr Ks 98/425 042

Miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamhetsberättelse 1997

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:55, Vårproposition 1997/98:150


Ordföranden i tekniska nämnden Bodil Henriksson (s) meddelar att räddningstjänsten i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete, vill veta vad kommunmedborgarna anser om verksamheten. En enkät kommer därför att skickas ut till kommunmedborgarna.

________