Kommunfullmäktige 1998-05-25

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-19.45

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mats Törnqvist, chef för ledningskontoret § 80
Ann S Olsson, chef för servicekontoret § 80
Rolf Schwerin, kanslichef
Fredrik Cederblom, sekreterare


Utses att justera Hans Andersson (fp) och Bo Björkman (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1998-06-04, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-92
Fredrik Cederblom

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Hans Andersson Bo Björkman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-05-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 79 

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till justeringsmän utse Hans Andersson (fp) och Bo Björkman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt

att justeringen skall äga rum på servicekontoret den 4 juni 1998, kl 08.00.

________ 

Kf § 80

Information från kommunstyrelsen om dess nya förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s), chefen för ledningskontoret Mats Törnqvist och chefen för servicekontoret Ann S Olsson informerar om kommunstyrelsens nya förvaltningsorganisation.

Härefter ges kommunfullmäktige ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________


Kf § 81 Dnr Ks 98-579 101

Förändring av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktige beslutade 1998-04-27, § 58, att uppdra till presidiet utreda frågan om ersättares rätt att deltaga i fullmäktiges överläggningar.

Med anledning av detta uppdrag och andra frågor om fullmäktiges arbets-former har varit föremål för diskussion och beslut, har presidiet beslutat att en översyn av hela kommunfullmäktiges arbetsordning skall göras i syfte att bl.a. skriva in ersättares rätt att delta i fullmäktiges överläggningar.

Med hänvisning till detta föreslår kommunfullmäktiges presidium kommun-fullmäktige, i avvaktan på att översynen av arbetsordningen blir klar, besluta att medge ersättare rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar.


Yrkanden:

Kurt Lodenius (c)
- bifall till presidiets förslagKommunfullmäktiges enhälliga beslut:

att enligt presidiets förslag medge ersättare rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar.

_________ 

Kf § 82 Dnr Ks 97-461 105

Informationspolicy för Norrtälje kommun

Arbetet med att skapa en övergripande policy för informationsarbetet i Norrtälje kommun startade under våren 1997 och utmynnade i ett förslag som i juli skickades ut till samtliga förvaltningar och nämnder för inhämtande av synpunkter. Efter det har en sammanställning av synpunkterna skett under december månad. Arbetet har sedan varit vilande i avvaktan på den nya organisationen inom kommunstyrelseförvaltningarna.

Det förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun som föreligger är den omarbetade versionen med de förändringar kommunkansliet funnit rimliga och relevanta att göra.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-03-25 kommunfullmäktige besluta att anta kommunkansliets förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun från och med 1998-07-01.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 118.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-05-12, § 122.


Kf 25/5 Karin Karlsbro (fp) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta kommunkansliets förslag till Informationspolicy för Norrtälje kommun från och med 1998-07-01.

________ 

Kf § 83 Dnr Ks 98-468 028

Erbjudande om personalinköp av IT-utrustning

Genom riksdagens beslut i oktober 1997 blev det möjligt för företag och offentliga organisationer att erbjuda sina anställda en s k "Hem-PC" till mycket förmånliga villkor. Kommunstyrelsen har i januari månad 1998 uppdragit åt dåvarande drätselkontoret att utreda förutsättningarna för personalinköp. Detta uppdrag fullföljs nu av kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-04-24 kommunstyrelsen besluta att en inventering av intresset för personalköp omgående genomförs, att erbjudande om personalköp av IT-utrustning ska lämnas till samtliga tillsvidareanställda före sommaren 1998, att uppdragsbrev till servicekontoret utformas av kommunledningskontoret för upphandling och genomförandet av "PC-hemmaprojektet", samt att upphandlingen ska göras på ett sådant sätt att någon medelsanvisning inte behöver ske under åren 1998-2000 för projektets genomförande, att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta ett dokument som anger hur projektet Hem-PC svarar mot kommunens strategiska IT-syn samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att öka kommunens borgensförbindelse under åren 1998-2000 med det kapital som binds i ett treårigt hyresavtal mellan Norrtälje kommun och utomstående leverantör av IT-utrustning.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 134.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-05-12, § 127.


Kf 25/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (s)
- återremiss

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Dessutom yttrade sig Kurt Lodenius (c), Lena Norén-Mellin (s) och Kajsa Hansson (c).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner kommunfullmäktige avslå återremissyrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra till kommunstyrelsen teckna leasingavtal för personalinköp av IT-utrustning, 

att avtalen skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera chefen för ledningskontoret Mats Törnquist eller drätselkamrer Kjell Johansson.

Reservation
Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare - till förmån för yrkande om återremiss samt mot kommunfullmäktiges bifallsbeslut.

________ 

Kf § 84 Dnr Ks 98-412 805

Stiftelsen Rödakorsgården; Revisions- och verksamhetsberättelse 1997

Föreligger revisions- och verksamhetsberättelse för år 1997 från Stiftelsen Rödakorsgården.Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga revisions- och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

_________ 

Kf § 85 Dnr Ks 98-573 046

Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond; Revisions- och verksamhetsberättelse 1997

Föreligger revisions- och verksamhetsberättelse för år 1997 från Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga revisions- och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

________ 

Kf § 86 Dnr Ks 98-634 102 
Ove Eriksson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Ove Eriksson (s) avsäger sig i skrivelse 980521 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ove Eriksson (s) begärt entledigande.

________ 

Kf § 87 Dnr Ks 97-1137 106

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang samverkansnämnd

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-12-15. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samverkansnämnd mellan Norrtälje kommun och Norrtälje sjukvårdsområde i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningar för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande 1998-02-26 redogjort för hur kommunen och sjukvårdsområdet redan idag samarbetar inom flera områden men att en utredning kring en gemensam nämnd är av intresse.

Omsorgnämnden har vid sammanträde 1998-03-16, § 31 beslutat att förorda att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samverkansnämnd mellan kommunen och sjukvårdsområdet.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 126 varvid Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) avslag på motionen.Ks 12/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-05-12, § 124.
Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 25/5 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
- bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kajsa Hanssons yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommun-styrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet i avsikt att skapa de optimalt bästa förutsättningar för vård och omsorg om handikappade och/eller äldre (dvs de som idag finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde) i Norrtälje kommun samt 

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation:
Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Kajsa Hanssons yrkande.
__________


Kf § 88 Dnr Ks 97-967 730

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang inrättande av en tjänst som äldreombudsman

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-11-24, § 235. I motionen föreslås att en tjänst som äldreombudsman inrättas och att tjänsten finansieras ur kontot för oförutsedda utgifter.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande 1998-02-26 anfört att det i nuläget är viktigare att tillgodose behovet av personal för vård och omsorg inom betungande verksamhetsområden än att inrätta en kommunal tjänst som äldreombudsman.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-03-16, § 30 beslutat att avstyrka förslaget om att inrätta en tjänst som äldreombudsman i kommunen.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 127.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-05-12, § 125.
Folkpartiets ledamot, moderata samlingspartiets ledamöter samt centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.

Kf 25/5 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Erik Forsberg (m)
- bifall till motionen

Håkan Jonsson (s
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Ragnar Bergsten (s)

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Karl-Axel Östs (fp) m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Reservation
Moderata samlingspartiets, folkpartiets och centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs (fp) m.fl. yrkande.

________ 

Kf § 89 Dnr Ks 98-339 800

Besvarande av interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande från Bengt Ericsson (c) om kulturen och dess katalog "Kultur och Fritid 1998"

Bengt Ericsson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-03-30, § 51, följande interpellation till kultur- och fritids-nämndens ordförande om kulturen och dess katalog "Kultur och Fritid 1998".

"Interpellation etc.........." Bilaga § 89.


Kultur- och fritidsnämndens ordförande Olle Olsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........" Bilaga § 89.

Dessutom yttrar sig Bengt Ericsson (c) och Kurt Lodenius (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________ 

Kf § 90 Dnr Ks 98-585 351

Interpellation till tekniska nämndens ordförande från Bengt Ericsson (c) ang grovsorteringsverk vid Lindholmen

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande ang grovsorteringsverk vid Lindholmen.

"Interpellation etc....." Bilaga § 90
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________ 

Kf § 91 Dnr Ks 98-647 026

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Kajsa Hansson (c) ang arbetsmiljökonsekvenser i samband med pressad ekonomi och/eller strukturförändringar

Kajsa Hansson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang arbetsmiljökonsekvenser i samband med pressad ekonomi och/eller strukturförändringar.

"Interpellation etc......." Bilaga § 91.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________ 

Kf § 92 Dnr Ks 98-648 023

Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande från Bertil Karlsson (v) ang tillgången på kvalificerad personal inom omsorgen

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till omsorgsnämndens ordförande.

"Enkel fråga etc......" Bilaga § 92.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______