Kommunfullmäktige 1998-06-22


Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 09.00-16.00

Beslutande Enligt förteckning 

Övriga deltagande

Alf Wennerfors, ordf revisorer 96-97 §
Kjell Johansson, drätselkamrer 95 §
Rolf Schwerin, kanslichef 
Fredrik Cederblom, sekreterare

Utses att justera Kurt Lodenius (c) och Bodil Henriksson (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, torsdag 1998-07-02, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 93-115
Fredrik Cederblom 

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Kurt Lodenius (c) Bodil Henriksson (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-06-22

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKf § 93

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Kurt Lodenius (c) och Bodil Henriksson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret torsdagen den 2 juli 1998, kl 15.00.

___________
Kf § 94

Arbetsordning för kommunfullmäktige 22 juni 1998

Föreligger presidiets förslag till arbetsordning 1998-06-10.Kommunfullmäktiges beslut:

att enhälligt godkänna arbetsordningen, men med den ändringen att lunchen förlängs till 13.30.

__________Kf § 95 Dnr Ks 98/681 041

Förslag till ekonomiska ramar för budget 1999, ekonomisk plan år 2000 och 2001 samt fördelning av det extra statsbidraget till kommuner och landsting, de s k "Perssonpengarna"

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har lämnat ett gemensamt förslag till ekonomiska ramar för budget 1999, ekonomisk plan år 2000 och 2001 samt fördelning av det extra statsbidraget till kommuner och landsting, de s k "Perssonpengarna".

Regeringen har i vårpropositionen 97/98:150 beslutat satsa ytterligare resurser på skola, vård och omsorg. För Norrtäljes del innebär detta en ökning av statsbidraget med 13 milj. kronor.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 1998-06-03 att dessa medel fördelas redan 1998. I 1999 års föreslagna budgetramar finns utrymme att fullfölja 1998 års satsningar på alla områden.

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ekonomiska ramar för budget 1999 med ekonomisk plan för åren 2000 och 
./. bil. 1:1, 1:2 2001 enligt bilaga 1:1 och 1:2, att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag för 1998 med 2.1 mkr till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9, att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag med 5,5 mkr till ökad personaltäthet i årskurs 0-6, att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag för 1998 med 1,5 mkr för att fullfölja det lokala utvecklingsavtalet, att bevilja omsorgsnämnden ett extra anslag för 1998 med 3,9 mkr för att nyanställa personal och höja kompetensen bland redan anställd personal, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att ansvara för samordning av kommunens totala sysselsättningsåtgärder.

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret se över garantipensionssystemet och utreda och lägga förslag till alternativa former att hantera övertalighet, t ex genom kompetensutveckling, att uppdra till ledningskontoret utreda och lägga förslag med inriktning på att nuvarande internhyresdebiteringssystem skall förändras, att uppdra till ledningskontoret och barn- och skolkontoret att fr o m höstterminen 1998 som ett ökat administrativt stöd till rektorer tillskapa cirka 15-20 arbetsplatser för ungdomar, 

att uppdra till ledningskontoret i samråd med utbildningsnämnden/förvalt-ningen utreda förutsättningarna att inrätta en lokal styrelse i Hallstavik för gymnasieskolan, Komvux och Lärcentrum. Styrelsen bör inrättas fr o m vårterminen 1999.

Föreligger centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas förslag till budget 1999 daterad 1998-06-09.


Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 143.


Kf 22/6 Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) och drätselkamrer Kjell Johansson lämnar en redogörelse för 1999 års rambudget.

Bengt Ericsson (c) lämnar en redogörelse för de borgerliga partiernas förslag för 1999 års rambudget.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Elisabeth Björk (s) , Bo Björkman (s) och Ragnar Bergsten (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m)
- bifall till det borgerliga förslaget med tilläggsyrkandet att kommunfullmäkti-
ge ger kommunstyrelsen i uppdrag att till sammanträdet den 31 augusti 1998 
redovisa förslag till åtgärder för att hålla av fullmäktige beslutad budget för 
1998.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
- avslag på Bengt Ericssons (c) m fl tilläggsyrkande.

Härefter följer allmänpolitisk debatt.

Under den allmänpolitiska debatten yttrar sig Ragnar Bergsten (s), Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Christer Candal (m), Karl-Axel Öst (fp),
Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Bo Björkman (s), Kjell Jansson (m), Kjell Pihlgren (m), Jan Lindegren (s), Holger Forsberg (s) och Vera Skoglund (c).


Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och de borgerliga partiernas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på de borgerliga partiernas tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige avslå yrkandet.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 28 nej-röster samt 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige avslå yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa ekonomiska ramar för budget 1999 med ekonomisk plan för åren 2000 och 2001 enligt till ärendet hörande bilaga 1:1 och 1:2,

att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag för 1998 med 2.1 mkr till
elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9, 

att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag med 5,5 mkr till ökad personaltäthet i årskurs 0-6,

att bevilja barn- och skolnämnden ett extra anslag för 1998 med 1,5 mkr för att fullfölja det lokala utvecklingsavtalet,

att bevilja omsorgsnämnden ett extra anslag för 1998 med 3,9 mkr för att nyanställa personal och höja kompetensen bland redan anställd personal,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att ansvara för samordning av kommunens totala sysselsättningsåtgärder.

___________ 

Kf § 96 Dnr Ks 98/562 042

Bokslut 1997

Drätselkontoret har 1998-03-17 överlämnat ett sammandrag av 1997 års bokslut med kommentarer samt förslag till beslut.

Drätselkontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar.


Au 28/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-28, § 131.


Ks 12/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-05-12, § 126.


Kf 22/6 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- att bokslutet överlämnas till kommunfullmäktige 

Alf Wennerfors yttrar sig över bokslutet.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut 1997.

________ 

Kf § 97 Dnr Ks 98-672 042

Revisionsberättelse för år 1997

Revisorer valda av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun har granskat kommunens förvaltning och räkenskaper för år 1997 och lämnar en särskild redogörelse för granskningsverksamheten samt tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna har också lämnat ett PM beträffande den framtida ekonomin i Norrtälje kommun.

Christina Pettersson yttrar sig och meddelar att hon ej skrivit under detta PM eftersom hon anser det vara ett politiskt dokument.
Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna revisorernas rapport,

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 1997 års förvaltning.

Vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för sin egen verksamhet.

_______ 

Kf § 98 Dnr Ks 98-529 107

NEAB; Hemställan om yttrande över fråga om bildandet av delägt dotterbolag för Biobränsleanskaffning 

Norrtälje Energi AB hemställer i skrivelse 1998-05-04 om yttrande över frågan om bildandet av delägt dotterbolag för biobränsleanskaffning och därmed naturligt anknytande rörelse.

Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-05-26, § 143.

Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 144. 
Centerpartiets ledamöter, folkpartiets ledamot och moderata samlingspartiets ledamot och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 22/6 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Gunilla Enehed (m), Kjell Jansson (m), Christer Candal (m) och John-Erik Eriksson (c)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag medge att bolaget bildar ett delägt dotterbolag för biobränsleanskaffning och därmed naturligt anknytande rörelse.

Reservation
Centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Karl-Axel Östs (fp) m.fl. yrkande.

_________ 

Kf § 99 Dnr Ks 98-571 107

Årsredovisning och revisionsberättelse för Häverö Lärcentrum 1997

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Häverö Lärcentrum 1997.Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna

________ 

Kf § 100 Dnr Ks 98-449 253

Namnförslag för "Nya förvaltningshuset" i kv Slakteriet 1

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson redovisar att det förs diskussioner om vad det nya förvaltningshuset i kv Slakteriet skall ha för samlat namn;
Norrtälje Stadshus eller Norrtälje Kommunhus.


Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-05-26, § 159 och föreslagit att det nya förvaltningshuset i kv Slakteriet skall heta Norrtälje Kommunhus. 


Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 149.


Kf 22/6 Yrkanden:

Kerstin Bergström (s) med instämmande av Christer Candal (m), Margareta Spång (s), Vera Skoglund (c), Inger Lundh-Jansson (mp), Bertil Karlsson (v), Kurt Lodenius (c) och Bengt Ericsson (c)
- att utlysa en namntävling för det nya förvaltningshuset och i avvaktan på namntävlingen vilandeförklara ärendet

Hans Andersson (fp)
- i första hand bifall till Kerstin Bergströms yrkande, i andra hand Norrtälje kommunalhus istället för Norrtälje stadshus eller Norrtälje kommunhus samt namntävling om "tilläggsnamn"

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Kerstin Bergströms m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla Kerstin Bergströms yrkande.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utlysa en namntävling för det nya förvaltningshuset och i avvaktan på detta vilandeförklara ärendet.

________ 

Kf § 101 Dnr Ks 98-71 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden efter Ove Eriksson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden välja

Kristian Krassman 
Skepparegatan 9
761 40 NORRTÄLJE

_______ 

Kf § 102 Dnr Ks 98-639 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden; Roger Berglund (s)

Roger Berglund (s) begär i skrivelse 1998-06-02 entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Roger Berglund begärt entledigande.

_______ 

Kf § 103 Dnr Ks 98-695 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden; Suzanne Breitholtz (s)

Suzanne Breitholtz (s) avsäger sig i skrivelse 1998-06-22 uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Suzanne Breitholtz (s) begärt entledigande.

______ 

Kf § 104 Dnr Ks 98-704 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden; Olle Sewerin (s)

Olle Sewerin (s) har i skrivelse 1998-06-21 begärt entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Olle Sewerin (s) begärt entledigande.

_________ 

Kf § 105 Dnr Ks 98-663 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden; Lony Grönlund (s)

Lony Grönlund (s) begär i skrivelse 1998-06-09 entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Lony Grönlund (s) begärt entledigande.

______ 

Kf § 106 Dnr Ks 98-692 102

Avsägelse av uppdrag som ordförande tillika ledamot i kultur- och fritidsnämnden; Olle Olsson (s)

Olle Olsson (s) begär i skrivelse 1998-06-15 entledigande från uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Valberedningens ordförande Bo Björkman (s) informerar om att kultur- och fritidsnämndens ordförande Olle Olsson (s) muntligen informerat om att avsägelsen även omfattar hans uppdrag som ledamot i nämnden.

Dessutom yttrar sig Erik Forsberg (m), Kurt Lodenius (c) och Christer Candal (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Olle Olsson (s) begärt entledigande.

Protokollsanteckning
Erik Forsberg (m) med instämmande av Annette Tagesson(m) anser att detta är fel sätt att handlägga ärendet. Korrigeringen av avsägelsen skall ske skriftligt av Olle Olsson.

______ 

Kf § 107 Dnr Ks 98-71 102

Val av ledamöter, ersättare och ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Roger Berglund, Suzanne Breitholtz, Olle Sewerin, Lony Grönlund och Olle Olsson, samtliga (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag välja nya ledamöter och ersättare för socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden enligt följande

Ledamöter Ersättare 

Lennart Allard, ordförande Ola Stenberg
Drottning Kristinas väg 51 C Rallarvägen 6
761 42 Norrtälje 762 61 Rimbo

Lena Norén-Mellin Rudi Bjerregaard
Boängsvägen 19, Spillersboda Lundmansgatan 11 B
761 92 Norrtälje 761 45 Norrtälje 

Andreas Hofbauer 
Nybyn 5766 
762 92 Rimbo 

Siv Grähs 
Nyängsvägen 1 
760 45 Grisslehamn 

Taisto Hautala 
Johannavägen 23 
763 42 Hallstavik 

_________ 

Kf § 108 Dnr 96/812 822

Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) om privatisering av campingplatser


Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-09-30, § 248. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att sälja ut kommunens campingplatser till privata intressenter.

Au 10/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1996-12-10, § 362 beslutat att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 1997-05-09 bland annat anfört att förslag om utförsäljning av kommunens campingplatser ingick i tidigare besparingsbeting. Förslaget kommer sannolikt att återkomma i kultur- och fritidsnämnden i behandlingen av driftsbudget för åren 1998-99. Svar på motionen kan därför lämnas först när frågan om budgetbesparingar är slutförd.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-04-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för behandling i samband med nämndens överväganden om kommunens campingplatser och att motionen därmed skall anses vara besvarad.


Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-05-26, § 146.


Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 146.
Moderata samlingspartiets ledamot och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 22/6 Kjell Jansson (m)
- bifall till motionen

Dessutom yttrar sig Bengt Larsson (s).


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Janssons yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för behandling i samband med nämndens överväganden om kommunens campingplatser och

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Kjell Janssons yrkande.

_________


Kf § 109 Dnr 97-1055 450

Besvarande av motion från Inger Lundh-Jansson (mp) ang renhållningstaxan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-11-24, § 237. I motionen föreslås att man låter utreda konsekvenserna av en delning av renhållningstaxan i en fast och en rörlig del.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-01-28, § 11 beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av reglerna i renhållningsordningen, renhållningstaxan och bestämmelserna för anslutning till kommunalt Va samt att kommitténs arbete skall vara slutfört så att eventuellt nya regler kan tillämpas från 1999.

Tekniska kontorets miljötekniska avdelning har i skrivelse 1998-03-09 meddelat att motionen är överlämnad till den parlamentariska kommittén för handläggning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-04-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.


Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-05-26, § 147.


Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 147.


Kf 22/6 Robert Johansson (mp) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bifalla motionen.

_______Kf § 110 Dnr 97-1020 829

Besvarande av motion från Birger Hallingström, Margareta Spång, Bo Björkman och Hanna Stymne-Bratt ang skateboardbana i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-11-24, § 236. I motionen föreslås att det snarast, senast till våren 1998, iordningställs en ny bana för skateboardåkarna i Norrtälje stad och att ansläggningens form och placering diskuteras fram tillsammans med skateboardåkarna.

Au 20/1 Arbetsutskottet beslutade 1998-01-20, § 19 att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1998-04-21, § 56 beslutat att bifalla motionens förslag att i samråd med berörda åstadkomma en skateboardbana utomhus till sommaren 1998, att bevilja föreningen East Coast Board Association ett bidrag med 10 tkr för inköp av material till skateboardramper samt att anvisa medel från konto Föreningsbidrag 3003110-451-2941-77229.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-05-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda utreda och redovisa förslag till en långsiktig lösning. Uppdraget skall redovisas så att förslaget kan beaktas i 1999 års budget.


Au 26/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-09, § 148.


Ks 9/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-06-09, § 148.
Moderata samlingspartiets ledamot och tjänstgörande ersättare, centerpartiets ledamöter och folkpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.


Kf 22/6 Yrkanden:

Hanna Stymne-Bratt (s)
- bifall till motionen

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c)
- att motionen skall besvaras med att skateboardbanan redan uppförts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på under överläggningen framställda yrkanden och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bifalla motionen samt

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda utreda och redovisa förslag till en långsiktig lösning. Uppdraget skall redovisas så att förslaget kan beaktas i 1999 års budget.

________ 

Kf § 111 Dnr Ks 98-585 351

Besvarande av interpellation till tekniska nämndens ordförande från Bengt Ericsson (c) ang grovsorteringsverk vid Lindholmen

Bengt Ericsson (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-05-25, § 90 följande interpellation till tekniska nämndens ordförande ang grovsorteringsverk vid Lindholmen.

"Interpellation etc......." Bilaga § 111.


Tekniska nämndens ordförande Bodil Henriksson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......" Bilaga § 111.

Dessutom yttrar sig Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.

_________ 

Kf § 112 Dnr Ks 98-647 026

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från
Kajsa Hansson (c) ang arbetsmiljökonsekvenser i samband med pressad ekonomi och/eller strukturförändringar

Kajsa Hansson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-05-25, § 91 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang arbetsmiljökonsekvenser i samband med pressad ekonomi och/eller strukturförändringar.

"Interpellation etc........" Bilaga § 112.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 112.

Dessutom yttrar sig Kajsa Hansson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse interpellationen vara besvarad.

_________ 

Kf § 113 Dnr Ks 98-648 023

Besvarande av enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande från Bertil Karlsson (v) ang tillgången på kvalificerad personal inom omsorgen

Bertil Karlsson (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-05-25, § 92 följande enkla fråga till omsorgsnämndens ordförande ang tillgången på kvalificerad personal inom omsorgen.

"Enkel fråga etc........" Bilaga § 113.


Omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 113.

Dessutom yttrar sig Bertil Karlsson (v)
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses vara besvarad.

________ 

Kf § 114 Dnr Ks 98-691 532

Motion från Helena Ekekihl (mp) ang Roslagsbana mellan Kårsta och Rimbo

Helena Ekekihl (mp) inlämnar följande motion ang Roslagsbana mellan Kårsta och Rimbo.

"Motion etc...." Bilaga § 114.Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______ 

Kf § 115 Dnr Ks 98-708 612 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Kjell Jansson (m) ang bristande kunskaper hos lärlingar som gått 3-årig utbildning på bygg-programmet

Kjell Jansson (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande ang bristande kunskaper hos lärlingar som gått 3-årig utbildning på byggprogrammet.

"Interpellation etc........" Bilaga § 115.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________