Kommunfullmäktige 1998-08-31

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, Kl 18.00-22.05

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 
Tommy Landgren, teknisk chef § 117
Tommie Eriksson, bitr teknisk chef § 117
Sture Forsberg, renhållningschef § 117
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare
Utses att justera Elisabeth Björk (s) och Kjell Pihlgren (m)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, kansliet, 1998-09-02, kl 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 116-137
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk Kjell Pihlgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-08-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 116

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Elisabeth Björk (s) och Kjell Pihlgren (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret onsdagen den 2 september 1998, kl 16.00.

________ 

Kf § 117

Information från tekniska nämnden

Tekniska nämndens ordförande Bodil Henriksson (s), tekniske chefen Tommy Landgren, bitr tekniske chefen Tommie Eriksson och renhållningschef Sture Forsberg informerar om tekniska kontorets kvalitetsarbete, om förslag till ny modell för investeringsbudget samt arbetet med revidering av avfallsplanen.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

________ 

Kf § 118 Dnr Ks 98-546 291

Slutredovisning ombyggnad tak, fönster samt ny ventilation och ny belysning - Parkskolan

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att utföra vissa ombyggnads- och renoveringsarbeten av Parkskolan.

Byggnationen är nu slutförd till en kostnad av 5.026.900 kr. ROT-bidrag har erhållits med 1.163.000 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 5.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 53 bl a beslutat att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-05-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 169.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 171.
Kf 31/8 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisning avseende ombyggnads- och renoveringsarbeten av Parkskolan.

_________Kf § 119 Dnr Ks 98-545 291

Slutredovisning nybyggnad av skollokaler samt om- och utbyggnad av kök och matsal - Frötuna skola

Rubricerade byggnation är nu slutförd till en kostnad av 11.890.000 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 12.400.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 52 beslutat att godkänna tekniska kontorets slutredovisning 1998-03-25 samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 170.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 172.
Kf 31/8 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende ny- och ombyggnadsarbeten gällande Frötuna skola.

_________


Kf § 120 Dnr Ks 98-544 291

Slutredovisning ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar - Billborgsskolan

Rubricerade installations- och byggnadsarbeten är nu slutförda till en total kostnad av 5.037.800 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 5.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-04-23, § 51 beslutat att godkänna tekniska kontorets slutredovisning 1998-03-23 samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 16/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-16, § 171.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 173.
Kf 31/8 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar gällande Billborgsskolan.

___________Kf § 121 Dnr Ks 98-655 133

Antagande av förslag till flyktingprogram för Norrtälje kommun

Socialnämnden har vid sammanträde 1997-10-16, § 244 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning.

Au 2/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-02-02, § 50 beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden.

Socialkontoret har reviderat flyktingplanen och anpassat det till dagens situation och det som i dagsläget gäller för flyktingmottagandet.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-05-28, § 148 beslutat att överlämna reviderat program för flyktingar till kommunfullmäktige för antagande.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 182.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 174.


Kf 31/8 Yrkanden:

Eva Pfister (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Kjell Pihlgren (m), Elisabeth Björk (s), Ewa Tomaszewski (c), Kajsa Hansson (c) och Helena Ekekihl (mp).Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta upprättat förslag till flyktingprogram för Norrtälje kommun.

__________


Kf § 122 Dnr Ks 98-449 253

Försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3, Norrtälje stad

Fastigheterna Orren 2 och 3 är belägna vid Roslagsgatan 6 - 8. Byggnaden innehåller lokaler som nyttas av social- och omsorgsförvaltningarna.

I samband med att fas 2 i lokalprogrammet för genomförande av "Kommunhus kv Slakteriet - kv Diamanten" godkändes uppdrog
kommunstyrelsen 1998-04-27, § 120, till tekniska kontoret att "slutföra förhandlingarna med RBS AB ang försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3".

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-06-10 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat köpekontrakt med RBS AB angående försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3 för en köpeskilling om 5.500.000 kr.


Au 23/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-06-23, § 185.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 175.


Kf 31/8 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna upprättat köpekontrakt med RBS AB angående försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3 för en köpeskilling om 5.500.000 kr.

________Kf § 123 Dnr Ks 98-169 805

Ansökan om bidrag och kommunal borgen; Föreningen Rådmansöhallen

Styrelsen för Föreningen Rådmansöhallen har 1998-04-08 ansökt om ett kommunalt bidrag på 100.000 kr samt kommunal borgen för ett lån på 200.000 kr.

Ansökan är föranledd av att ombyggnads/tillbyggnadskostnaden för hallen blivit dyrare än vad som beräknats. Enligt den kostnadsredovisning av den slutliga byggkostnaden som föreningen lämnat 1998-06-24 uppgår den slutliga kostnaden till 1.377.175 kr, dvs 417.175 kr mer än ursprungskalkylen.

Kommunfullmäktige beviljade 1996-11-25, § 260 ett kommunalt bidrag på 150.000 kr samt medgivit att kommunal borgen tecknas för ett lån på 660.000 kr. Resterande medel, 150.000 kr, skulle tillhandahållas av föreningen.

Christer Bjernler har i skrivelse 1998-06-24 på anförda skäl lämnat följande förslag till beslut; 

att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 100.000 kr och att medel anvisas från kommunstyrelsens konto till förfogande, att medge att kommunal borgen får tecknas för ett lån på 200.000 kr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen, att som villkor för kommunal borgen skall gälla att lånet skall vara slutamorterat den dag hyresavtalet mellan kommunen och föreningen löper ut samt att amorteringsplanen skall bygga på linjär årlig amortering, att erforderliga handlinar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall av denne, kommunstyrelsens vice ordförande, Bengt Ericsson, med kontrasignation av endera Mats Törnqvist eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 194.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 176. 


Kf 31/8 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Carl Ankar (c) och Inger Lundh-Jansson (mp)
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 100.000 kr och att medel anvisas från kommunstyrelsens konto till förfogande, 

att medge att kommunal borgen får tecknas för ett lån på 200.000 kr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen, 

att som villkor för kommunal borgen skall gälla att lånet skall vara slutamorterat den dag hyresavtalet mellan kommunen och föreningen löper ut samt att amorteringsplanen skall bygga på linjär årlig amortering,

att erforderliga handlinar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall av denne, kommunstyrelsens vice ordförande, Bengt Ericsson, med kontrasignation av endera Mats Törnqvist eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsen.

_________

Kf § 124 Dnr Ks 98-665 045

Kommunal borgen NIHAB

NIHAB har i skrivelse 1998-06-10 framfört önskemål om kommunal borgen på 8 mkr för utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 8 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fastighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 201.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 177.
Folkpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kf 31/8 Yrkanden:

Hans Andersson (fp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag. Norrtälje kommun bör istället köpa fastigheten.

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Hans Anderssons yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 8 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende utökad ombyggnad av bolagets fastighet i kv Slakteriet, 

att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fastighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Reservation
Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Hans Anderssons yrkande.

________


Kf § 125 Dnr Ks 98-702 045

Begäran om borgen för kv Snöskatan; Roslagsbostäder

Roslagsbostäder har i skrivelse 1998-06-22 framfört önskemål om kommunal borgen på 44 mkr för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan. 

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Roslagsbostäder kommunal borgen på högst 44 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att Roslagsbostäder innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fastighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 204.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 178.
Folkpartiets ledamot, moderata samlingspartiets ledamöter och centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet.


Kf 31/8 Yrkanden:

Inger Lundh-Jansson (mp) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Lars-Erik Jansson (s) och Bo Björkman (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m), Kjell Jansson (m) och Hans Andersson (fp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja Roslagsbostäder kommunal borgen på högst 44 milj. kr till säkerhet för krediter avsedda för nybyggnad av bolagets fastighet i kv Snöskatan, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att Roslagsbostäder innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i nämnda fas-
tighet eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Reservation

Moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bengt Ericssons m.fl. yrkande.

___________
Kf § 126 Dnr Ks 98-637 293

Slutredovisning - Översten, kv Gjutaren, servicelägenheter och gruppbostäder

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1989-03-21 i samråd med socialförvaltningen uppfört nya servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa.

Byggnationen är nu slutförd och tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-05-19 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-06-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 202.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 180.


Kf 31/8 Helena Ekekihl (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avs. servicelägenheter och gruppbostäder i Översten - kv Gjutaren i Norrtälje.

__________Kf § 127 Dnr Ks 98-638 291

Slutredovisning - Lommarskolan

Tekniska kontoret har utfört genomgripande inre och yttre renoveringsarbeten på Lommarskolan. 

Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av 20.541.300 kr. Bidrag har erhållits från länsstyrelsen med 2.340.000 kr. Projektet har preliminärt kostnadsberäknats till 18,2 mkr. Kostnadsfördyrningen beror främst på ökad omfattning av elarbeten och hyra av provisoriska lokaler.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-05-19, § 68 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1998-06-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 203.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 181.
Kf 31/8 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende ombyggnad av Lommarskolan.

_________ 

Kf § 128 Dnr Ks 98-733 340

Begäran om extraanslag för installation av larm vid Köpmanholms och Spillersboda vattenverk

Miljö- & Hälsoskyddsnämnden har 1998-03-12, § 18 förelagt tekniska kontoret att installera grumlighets- och klorlarm i Köpmanholms vattenverk och grumlighetslarm i Spillersboda vattenverk senast 1998-10-01.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-06-17, § 78 beslutat att hos kommunstyrelsen begära extra anslag till 1998 års investeringsbudget på 460.000 kr för installation av larmanordningar vid Köpmanholms och Spillersboda vattenverk.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-08-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 460.000 kr i 1998 års investerinsbudget samt att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning.


Au 7/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-08-07, § 207 beslutat att i avvaktan på att miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll föreligger vilandeförklara ärendet till den 18/8 1998.

Au 18/8 Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 1998-03-12, § 18.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-18, § 210.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 183.Kf 31/8 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 460.000 kr i 1998 års investerinsbudget samt 

att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning.

__________ 

Kf § 129 Dnr 98-689 736

Förslag till nytt färdtjänstavtal med landstinget

Nuvarande färdtjänstavtal mellan länets kommuner och Stockholms läns landsting är uppsagt av respektive parter för omförhandling och upphör att gälla 1999-01-01.

KSL:s styrelse beslutade 1998-06-11 att rekommendera länets kommuners fullmäktige att godkänna förslag till nytt avtal gällande färdtjänst för perioden 1999-01-01 t o m 2002-12-31.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-08-13, § 104 beslutat föreslå kommunstyrelsen att anta det redovisade färdtjänstavtalet med Stockholms läns landsting.

Au 18/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-18, § 211.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 199.


Kf 31/8 Yrkanden:

Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta nytt färdtjänstavtal med landstinget att gälla 1999-01-01--2002-12-31,

att hemställa hos KSL att Norrtälje kommun får delta med en representant i samrådsgruppen.

________ 

Kf § 130 Dnr Ks 98-784 102

Birgitta Porath (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Birgitta Porath (m) avsäger sig i skrivelse 1998-08-01 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Birgitta Porath begärt entledigande.

_________ 

Kf § 131 Dnr Ks 98-71 102

Val av ersättare för miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden
Val av ersättare för miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden efter Beatrice Carleson som avlidit.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden välja

530403-5750
Lennart Rådbrink
Pl 6880
761 93 NORRTÄLJE

________ 

Kf § 132 Dnr Ks 98-189 109

Besvarande av motion från Lennart Jansson (fp) om ändring av stavningen av Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-03-02, § 36. I motionen föreslås att stavningen av Norrtälje från och med år 2000 blir Norrtelje.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1994-12-19, § 327 avslagit en motion från Lennart Jansson vari föreslogs samma ändrade stavning av ortsnamnet Norrtälje. I sitt beslut hänvisade fullmäktige till Ortsnamnsarkivets yttrande den 10 oktober 1994.

Ledningskontoret anför i skrivelse 1998-06-05 att Ortsnamnsarkivets yttrande 1994 alltjämt är gällande. Sammanfattningsvis är stavningen med ä den korrekta stavningen av Norrtälje.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


Au 7/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-07, § 205 och för egen del beslutat att uppdra till ledningskontoret se över frågeställningen ur IT-synpunkt.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-08-18, § 182.
Folkpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.


Kf 31/8 Yrkanden:

Lennart Jansson (fp)
- återremiss för att beakta frågeställningen ur IT-synpunkt

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Propositionsordning

Först ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

_________ 

Kf § 133 Dnr Ks 98-708 612

Besvarande av interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Kjell Jansson (m) ang bristande kunskaper hos lärlingar som gått 3-årig utbildning på byggprogrammet

Kjell Jansson (m) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-06-22, § 115, följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande ang bristande kunskaper hos lärlingar som gått 3-årig linje på byggprogrammet

"Interpellation etc............." Bilaga § 133.


Utbildningsnämndens ordförande Lars-Erik Jansson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......" Bilaga § 133.

Dessutom yttrar sig Kjell Jansson (m), Vera Skoglund (c), Per Lodenius (c), Lennart Jansson (fp), Ragnar Bergsten (s) och Jan Lindegren (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

____________ 

Kf § 134 Dnr Ks 98-839 105

Motion från Lennart Jansson (fp) ang bostadsmässa i Norrtälje

Lennart Jansson (fp) inlämnar följande motion angående bostadsmässa i Norrtälje.

"Motion etc......" Bilaga § 134.

Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________ 

Kf § 135 Dnr Ks 98-825 140

Enkel fråga från Kurt Lodenius (c) till kommunstyrelsens ordförande ang motion om lokalisering av statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun

Kurt Lodenius (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande ang motion om lokalisering av statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun.

"Enkel fråga etc......" Bilaga § 135.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Som jag nämnde när motionen inlämnades, anser jag att det var en bra motion. Underlag för en uppvaktning togs fram snabbt. Vi var överens i kommunstyrelsens arbetsutskott hur vi skulle göra. Beskedet från de statliga myndigheterna blev nästan en chock. Det fanns ingen öppning i processen eller möjlighet att påverka. Allt var redan klappat och klart. Nu återstår en del servicefunktioner, främst inom IT-området, som vi hoppas kan kopplas ihop med företag i Norrtälje. Jag blev väldigt besviken när jag märkte att det redan var kört."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 136 Dnr Ks 98-834 006

Enkel fråga från Bengt Ericsson (c) till kommunstyrelsens ordförande ang syn på rätten att ställa enkla frågor och interpellationer

Bengt Ericsson (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande ang syn på rätten att ställa enkla frågor och interpellationer.

"Enkel fråga etc....." Bilaga § 136.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Jag tycker att man ska ha rätt att ställa interpellationer och enkla frågor. Men det ska också ske med gott omdöme och behandla det som rör den kommunala kompetensen."
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 137 Dnr Ks 98-835 049

Enkel fråga från Lisbeth R Karlman (m) till kommunstyrelsens ordförande ang enhetstaxa

Lisbeth R Karlman (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga ang enhetstaxa.

"Enkel fråga etc........." Bilaga § 137.


Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonssons (s) svar:

"Detta är en intressant frågeställning. Det är en hel del politik i den, vilket jag tycker är bra. Skiljelinjen är mellan inkomstrelaterad taxa, s.k. enhetstaxa och s-förslaget om en högsta taxa. Det är en mycket väsentlig skillnad. Utifrån de resonemang vi fört i kommunfullmäktige och de behov av utbyggnad som finns, så måste vi finansiera detta inom ramen för den kommunala ekonomin. Därför har vi avvisat de förslag som (m) och (fp) har haft.
s-förslaget innebär att man sätter en högsta gräns för vad en dagisplats får kosta. Mer än 700 kr/mån får den inte kosta, men den kan kosta mindre. Att införa detta nu innebär en kostnad på 15,6 miljoner för kommunen. Dessa pengar är man nu beredd att föra ut från statsmakterna till kommunerna. Denna reform stärker barnfamiljernas ekonomiska situation och ökar deras köpmakt. Förslaget som det ser ut är ett attraktivt förslag för vår kommun och barnfamiljerna. Valfriheten kan öka utan att marginaleffekter inträffar. Enhetstaxa hade inte gynnat de svaga grupperna. Som jag ser förslaget nu kommer det att ge alla barnfamiljer en lägre taxa, vilket jag tycker är tillfreds-ställande."Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_________