Kommunfullmäktige 1998-09-28Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-21.40

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande

 Inger Gotto, Riksförbundet för social och mental hälsa § 139
Yvonne Nilzon, socialchef § 139
Christer Stighäll, Östhandelsforum § 140
Anna Paganus, " § 140
Inga Scharanova, " § 140
Johan Cedergren, Rodenskolan § 140
Elena Zhitova, utbytesstudent § 140
Gert Soomsalu, utbytesstudent § 140
Gunnel Löfqvist, planeringschef § 140
Monika Mändmets, Östhandelsforum § 140
Aili Mölder, Östhandelsforum § 140
Henrik Aulin, Östhandelsforum § 140
Anders Olander, näringslivskonsulent § 140
Sören Monvall, Vd Roslagsbostäder § 144
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Tomas Sjöberg, sekreterare


Utses att justera Lennart Allard (s) och Hans Andersson (fp)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret fredagen den 2 oktober 1998, kl 10.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 138-159
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Erik Forsberg

Justerande ..................................................................................................................
Lennart Allard Hans Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-09-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 138

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Lennart Allard (s) och Hans Andersson (fp) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 2 oktober 1998, kl 10.00.

_________ 

Kf § 139

Socialnämnden informerar om den nya socialtjänstlagen samt delar ut 1998 års belöning för frivilligt socialt arbete till Inger Gotto, RSMH

Ordförande Eva Pfister och socialchef Yvonne Nilzon informerar om den nya socialtjänstlagen samt delar ut 1998 års belöning för frivilligt socialt arbete till Inger Gotto från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

______Kf § 140

Information om Norrtälje kommuns Östersjöarbete

Östhandelsforums vd Christer Stighäll, Anna Paganus, Inga Scharanova, Johan Cedergren, Elena Zhitova, Gert Soomsalu, Monika Mändmets, Aili Mölder, Henrik Aulin, planeringschef Gunnel Löfqvist och näringslivskonsulent Anders Olander informerade om olika projekt m.m. som Norrtälje kommun och Östhandelsforum är involverade i inom Östersjöregionen.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________ 

Kf § 141 Dnr 98-719 750

Kommunala riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen

En ny socialtjänstlag har trätt i kraft den 1 januari 1998. Förändringarna i lagen har visat sig få betydligt större konsekvenser för den enskilde medborgaren än vad man från början trott.

Socialchefen har i yttrande 1998-05-25 redogjort för innebörden i förändringarna.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-06-25, § 186 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, att anmoda barn- och skolnämnden och omsorgsnämnden tillsammans med socialnämnden upprätta rutiner för betalning av hemtjänst-avgift och barnomsorgsavgift i syfte att minska rundgången av pengar inom kommunens förvaltningar, att anmoda Roslagsbostäder och Energibolaget i samråd med socialnämnden upprätta rutiner för betalning av skulder för hyror och el i syfte att minska pengaflödet mellan kommunen och de kommunala bolagen, att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna.

Ledningskontoret har i yttrande 1998-08-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att handlägga andra och tredje attsatserna i socialnämndens beslut § 186/98 tillsammans med berörda nämnder och bolag. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna, att antagna riktlinjer skall gälla fr o m den 1 oktober 1998 samt att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet - lämna socialnämndens framställning i övrigt utan bifall.Au 25/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-08-25, § 218.forts


Kf § 141 forts

Ks 15/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-09-15, § 205.


Kf 28/9 Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Kjell Pihlgren (m) och Jan Lindegren (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) 
- bifall till 2, 3 och 4 att-satserna i kommunstyrelsens förslag samt samt ändring
./. av förslag till riktlinjer enligt SoL § 6 g enligt yrkande i bilaga.

Inger Lundh-Jansson (mp)
- i första hand bifall till Bertil Karlssons yrkande, i andra hand återremiss.

Dessutom yttrar sig Bo Björkman (s), Margareta Spång (s) och Marita Jeansson (s).

Propositionsordning

Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige avslå yrkandet. Kommunfullmäktige har således beslutat behandla ärendet idag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och Bertil Karlssons (v) m.fl. yrkande och finner kommun-fullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt socialnämndens förslag 980626, § 186 anta förslag till riktlinjer för bistånd enligt SoL § 6 g, Kf § 141 forts

att bemyndiga socialnämnden besluta om senare eventuella smärre justeringar i riktlinjerna,

att antagna riktlinjer skall gälla fr o m den 1 oktober 1998 samt 

att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i ärendet - lämna socialnämndens framställning i övrigt utan bifall.

Reservation
Miljöpartiets ledamöter till förmån för Inger Lundh- Janssons yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons yrkande.

__________ 

Kf § 142 Dnr 98-391 123

Förslag till avtal mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om skatteväxling och huvudmannaskap för landstingets vård- och naturbruksgymnasier

Riksdagen beslutade 1997 att en skatteväxling ska ske så att landstingets resurser för gymnasieutbildning i sin helhet förs över till kommunerna.

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har förhandlat ett förslag till ramavtal mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting om dels skatteväxling dels huvudmannaskapet för utbildningarna.

Överenskommelsen om huvudmannaskap för omvårdnadsprogrammet berör inte Norrtälje då kommunen redan driver detta program i egen regi. Landstinget behåller huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet i ett avtal som tidigast upphör 2003-12-31. Kommunerna förbinder sig att under avtalsperioden inte starta utbildning som kan konkurrera med av landstinget bedriven utbildning.

KSL:s styrelse har i skrivelse 1998-04-16 rekommenderat kommunerna i länet att godkänna förhandlingsöverenskommelsen samt att teckna avtal med landstinget.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1998-08-28, § 57 beslutat att tillstyrka KSL:s rekommendation.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-08-13 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förhandlingsöverenskommelsen mellan KSL och landstinget samt uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med landstinget. Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att följa utvecklingen inom naturbruksprogrammet och återkomma med förslag hur kommunen kan öka sin påverkan såväl på kostnad som kvalitet.


Au 1/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-01, § 223.
fortsKf § 142 forts

Ks 15/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-09-15, § 206.Kf 28/9 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna förhandlingsöverens-kommelsen mellan KSL och landstinget samt uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med landstinget.

_________

Kf § 143 Dnr Ks 98-812 611

Begäran om anslag för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan

Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 80 beslutat att genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 11,7 mkr samt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminen 1999.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-09-04 hemställt om att få påbörja projekteringen omedelbart och att få ett tilläggsanslag i 1998 års investeringsbudget på 0,4 mkr samt att resterande 13,9 mkr får tas upp i 1999 års investeringsbudget.

Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sammanträde 1998-09-10, § 97 beslutat föreslå tekniska nämnden besluta att till tekniska nämndens arbetsutskott delegera upphandlingen av projektörer och entreprenörer för Norrsundsskolans om- och tillbyggnad samt att godkänna tekniska kontorets framställan till kommunstyrelsen daterad 1998-09-09 om ett anslag på 400 kkr för 1998 och att få resterande 13 900 kkr i investeringsbudget för 1999.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-09-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering, att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning, att resterande 13,9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehandlingen över 1999 års investeringar samt att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-09-14 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, till en beräknad kostnad av 14,3 mkr enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-09-04, att ombyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstarten 1999, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering, att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning, att resterande 13.9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehandlingen över 1999 års investeringar, att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.

forts

Kf § 143 forts

Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att medge tekniska kontoret påbörja projekteringen omedelbart.

Au 15/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-15, § 226.

Ks 15/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-09-15, § 207Kf 28/9 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra åt tekniska nämnden genomföra om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, till en beräknad kostnad av 14,3 mkr enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-09-04, 

att ombyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstarten 1999, 

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 400 tkr i 1998 års investeringsbudget avs projektering,

att finansiering skall ske inom tidigare beslutad upplåning,

att resterande 13.9 mkr tas upp i samband med den ordinarie budgetbehand-lingen över 1999 års investeringar, 

att ökade driftskostnader skall rymmas inom beviljade ramar.

___________


Kf § 144 Dnr Ks 98-829 107

Roslagsbostäder AB; årsredovisning 1997

Föreligger Roslagsbostäder AB:s årsredovisning för 1997. 

Vd Sören Monvall informerar om Roslagsbostäders åtgärder och inställning i vissa frågor.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

Dessutom yttrade sig Kurt Lodenius (c), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_________ 

Kf § 145 Dnr Ks 98-830 107

Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB; årsredovisning 1997

Föreligger Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s årsredovisning för 1997.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________ 

Kf § 146 Dnr Ks 98-831 107

Norrtälje Energi AB, NEAB; årsredovisning 1997

Föreligger Norrtälje Energi AB:s årsredovisning för 1997.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________


Kf § 147 Dnr Ks 98-832 107

Norrtälje Samhällsteknik AB, SAMTEK; årsredovisning 1997

Föreligger Norrtälje Samhällteknik AB:s årsredovisning för 1997.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga redovisningen till handlingarna.

________ 

Kf § 148 Dnr Ks 98-833 107

Östhandelsforum AB; årsredovisning 1997

Föreligger Östhandelsforum AB:s årsredovisning för 1997.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______ 

Kf § 149 Dnr Ks 98-712 107

Stiftelsen Rimbo Lärcentrum; årsredovisning och revisionsberättelse1997

Föreligger Stiftelsen Rimbo Lärcentrums årsredovisning och revisions-berättelse för 1997.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna

_______ 

Kf § 150 Dnr Ks 98-846 102

Lotta Lindblad-Söderman (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Lotta Lindblad-Söderman (m) avsäger sig i skrivelse 1998-08-30 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Lotta Lindblad-Söderman begärt entledigande.

_______ 

Kf § 151 Dnr Ks 98-71 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden

Birgitta Porath (m) har 1998-08-31, § 130 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till ny ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden utse

520524-0327
Marie Egelin
Bruket 576
760 17 Blidö
Tel. 0176-814 67, 81025
_______ 

Kf § 152 Dnr Ks 98-71 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden

Lotta Lindblad-Söderman (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.Kommunfullmäktiges beslut:

att till ny ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden välja

480128-0118
Carl Gezelius
Pl 2238
760 10 Bergshamra
0176-22 23 07

_________ 

Kf § 153 Dnr Ks 98-867 140

Motion från Karl-Axel Öst (fp) om statligt folkmusikcentrum i Norrtälje

Karl-Axel Öst (fp) inlämnar följande motion om statligt folkmusikcentrum i Norrtälje.

"Motion etc........." Bilaga § 153.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________ 

Kf § 154 Dnr Ks 98-868 005

Motion från Karl-Axel Öst (fp) ang en IT-kommission i kommunen samt officiellt firande av övergången från 1999 till 2000

Karl-Axel Öst (fp) inlämnar följande motion angående en IT-kommission i kommunen samt officiellt firande av övergången från 1999 till 2000.

"Motion etc............" Bilaga § 154.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______ 

Kf § 155 Dnr Ks 98-869 600

Motion från Karl-Axel Öst (fp) ang läraryrket

Karl-Axel Öst (fp) inlämnar följande motion ang läraryrket.

"Motion etc......." Bilaga § 155.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________ 

Kf § 156 Dnr Ks 98-871 613

Interpellation från Karl-Axel Öst (fp) till barn- och skolnämndens ordförande ang kö till musikskolan

Karl-Axel Öst (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående kö till musikskolan.

"Interpellation etc......" Bilaga § 156.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________ 

Kf § 157 Dnr Ks 98-870 600

Interpellation från Karl-Axel Öst (fp) till barn- och skolnämndens ordförande om elevantalet i höstens klasser

Karl-Axel Öst (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om elevantalet i höstens klasser.

"Interpellation etc......" Bilaga § 157.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________ 

Kf § 158 Dnr 98-898 007

Interpellation från Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) till kommunstyrelsens ordförande ang kritik från kommunens revisorer

Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrel-sens ordförande angående kritik från kommunens revisorer.

"Interpellation etc........" Bilaga § 158.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________ 

Kf § 159

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Protokoll från bolagsstämma med Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Dnr Ks 98-852 170

Räddningstjänstens verksamhetsberättelse

_________