Kommunfullmäktige 1998-10-26


Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-22.40

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 
Rolf Schwerin, kanslichef
Ann S Olsson, chef servicekontoret
Tomas Sjöberg, sekreterare
Utses att justera Eva Pfister (s) och Kjell Pihlgren (m)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret den 3 november 1998, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 160-173
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Inger Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister Kjell Pihlgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-10-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 160

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Eva Pfister (s) och Kjell Pihlgren (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdagen den 3 november 1998, kl 08.00.

_________ 

Kf § 161

Information från Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens ordförande Ulla Fransson (s) och statsarkitekten Anders Erixon informerar om vad och var man kan bygga utan bygglov.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

________ 

Kf § 162 Dnr 98-857 311

Yttrande till Vägverket över vägutredning för väg 77

Vägverket, Region Stockholm, har översänt vägutredning för väg 77 för yttrande till Norrtälje kommun.

Servicekontoret har 1998-09-22 med hjälp av en projektgrupp bestående av representanter från tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt stadsarkitektkontoret utarbetat ett förslag till yttrande.

Det sträckningsförslag som förordas skiljer sig från tidigare ställningstagande och baserar sig på den samlade bedömningen av samhällsekonomiska nyttan samt möjlig etappindelning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-09-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande om vägutredning för väg 77 till Vägverket.


Au 29/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-09-29, § 234.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-10-13, § 220. Hans Andersson (fp) och Inger Lundh-Jansson (mp) deltog ej i beslutet.

Kf 26/10 Yrkanden:

Inger Lundh-Jansson (mp)
./. - avslag samt yrkande enligt bilaga

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v) och Torgny Åberg (c).

Kf § 162 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet till Vägverket översända upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Reservation
Miljöpartiets ledamöter till förmån för Inger Lundh-Janssons yrkande.

_________ 

Kf § 163 Ks 98-853 291

Slutredovisning av om- och tillbyggnad - Edsbro skola

Tekniska kontoret har utfört om- och tillbyggnadsarbeten på Edsbro skola.

Byggnationen beräknades till 16.800.000 kr, men slutfördes till en kostnad av 18.708.881 kr. Den högre kostnaden beror till största delen på att ombyggnadsarbetena i den befintliga skolfastigheten blev betydligt mer omfattande än vad som kunde förutses.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-08-27, § 95 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1998-09-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 6/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-06, § 242.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-10-13, § 221.
Kf 26/10 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag, godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Edsbro skola.

___________ 

Kf § 164 Dnr 98-709 007

Yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen - ett demokratiskt kontrollinstrument (SOU 1998:71)

Norrtälje kommun har erhållit utredningen för yttrande. Kommunens revisorer har 1998-09-28 framlagt förslag till yttrande från Norrtälje kommun över betänkandet.

Ledningskontoret föreslår i yttrande 1998-10-09 kommunfullmäktige besluta att överlämna och åberopa kommunrevisorernas skrivelse såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen. 

Au 13/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-13, § 248.


Ks 13/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-10-13, § 228.
Kf 26/10 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag överlämna och åberopa kommunrevisorernas skrivelse såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet Den kommunala revisionen.

_______ 

Kf § 165 Dnr Ks 98-219 045

Begäran om borgen för näringslivsåtgärder i Hallstaviksbygden, projekt golfbana

Styrelsen för Hallstaviks Golfklubb har 1998-03-10 inkommit med begäran om kommunal borgen om 3 milj. kr för tecknande av lån för anläggning av golfbana. Det totala investeringsbehovet beräknas till 13 mkr. Medlemsavgifter och sponsring täcker totalt 5 mkr, resterande 8 mkr skall finansieras genom 
banklån.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-16 bedömt att från närings- och utvecklingspolitisk synpunkt ett borgensåtagande om 3,0 milj. kr till Hallstaviks golfklubb för upptagande av lån för anläggning av golfbana kan motiveras.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Hallstaviks Golfklubb med 3 milj kr under 10 år, samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.


Ks 22/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-06-22, § 165 beslutat att bordlägga ärendet till den 18 augusti 1998.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-08-18, § 179 beslutat att bordlägga ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde den 31 augusti 1998.


Ks 26/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-10-26, § 236, varvid beslutades, med ordförandens utslagsröst, att bifalla hemställan om borgen för Hallstaviks Golfklubb.
Centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande suppleanter reserverade sig mot beslutet. 

Kf § 165 forts


Kf 26/10 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Erik Forsberg (m), Ragnar Bergsten (s), Jan Lindegren (s), Lars-Erik Jansson (s) och Lennart Allard (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c)
- i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag, i andra hand bordläggning

Inger Lundh-Jansson (mp)
- avslag på kommunstyrelsens förslag

Catarina Wahlgren (v)
- bordläggning

Dessutom yttrar sig Allan Edehamn (s), Gunilla Enehed (m) och ersättaren Kjell Jansson (m).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges godkänner följande propositionsordning. Först behandlas yrkande om bordläggning, därefter avslag på bifalls yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på bordläggnings-yrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Med kommunfullmäktiges godkännande ställs följande proposition

Ja-röst för avslag på bordläggningsyrkandet.
Nej-röst för bifall till bordläggningsyrkandet.


Kf § 165 forts

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bordlägga ärendet, s.k. minoritetsbordläggning.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Reservation
Inger Lundh-Jansson (mp) och Helena Ekekihl (mp) till förmån för Inger Lundh-Janssons yrkande.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt Bertil Karlsson (v) till förmån för Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande

_______. 

Kf § 166 Dnr Ks 98-871 613

Besvarande av interpellation från Karl-Axel Öst (fp) till barn- och skolnämndens ordförande ang kö till musikskolan

Karl-Axel Öst (fp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-09-28, § 156 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande ang kö till musikskolan.

"Interpellation etc........" Bilaga § 166.


Barn- och skolnämndens ordförande Elisabeth Björk (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc........." Bilaga § 166.

Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________ 

Kf § 167 Dnr Ks 98-870 600

Besvarande av interpellation från Karl-Axel Öst (fp) till barn- och skolnämndens ordförande om elevantalet i höstens klasser

Karl-Axel Öst (fp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-09-28, § 157 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om elevantalet i höstens klasser.

"Interpellationer etc........" Bilaga § 167.


Barn- och skolnämndens ordförande Elisabeth Björk (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc......." Bilaga § 167.

Dessutom yttrar sig Karl-Axel Öst (fp), Inger Lundh-Jansson (mp) och Lennart Jansson (fp).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______ 

Kf § 168 Dnr Ks 98-898 007

Besvarande av interpellation från Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) till kommunstyrelsens ordförande ang kritik från kommunens revisorer

Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Christer Candal (m) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-09-28, § 158 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang kritik från kommunens revisorer.

"Interpellation etc........" Bilaga § 168.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson (s) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svart etc......" Bilaga § 168.

Dessutom yttrar sig Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Bo Björkman (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________ 

Kf § 169 Dnr Ks 98-1025 755

Motion från Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) om brotts-förebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) inlämnar följande motion om brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje.

"Motion etc........." Bilaga § 169.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______ 

Kf § 170 Dnr Ks 98-1026 751

Motion från Kajsa Hansson (c), Per Lodenius (c) och Bengt Ericsson (c) om individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade

Kajsa Hansson (c), Per Lodenius (c) och Bengt Ericsson (c) inlämnar följande motion om individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade.

"Motion etc......" Bilaga § 170.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______ 

Kf § 171

Meddelanden

Inger Jansson (s), Inger Lundh-Jansson (mp), Kjell Pihlgren (m) och Ann S Olsson, servicekontoret redogör för den officiella vänortsresa till våra vänorter Rujiena, Kärdla och Paldiski som ägde rum i juni 1998.

Valnämndens ordförande Holger Forsberg informerar om ett projekt som valnämnden genomfört tillsammans med Svenska Kommunförbundet. Projektet innebar att två personer från vår vänort Rujiena informerades om och observerade de allmänna valen 1998 och tre personer från Norrtälje kommun observerade deras parlamentsval och folkomröstning i oktober 1998.

______ 

Kf § 172

Vice ordförande Erik Forsbergs tack till kommunfullmäktige

Vice ordförande Erik Forsberg (m) avgår i och med denna mandatperiods slut som förtroendevald och tackar kommunfullmäktiges ordförande, ledamöter och ersättare för ett gott samarbete denna tid.

________ 

Kf § 173 

Ordförande Inger Janssons tack till kommunfullmäktige

Ordförande Inger Jansson (s) avgår i och med denna mandatperiods slut som ordförande och tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett gott samarbete den gångna mandatperioden.

________