Kommunfullmäktige 1998-11-02


Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-21.15

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande 
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera Per-Åke Axelsson (c) och Håkan Jonsson (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1998-11-09, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 174-188
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Allan Edehamn § 174-175 Kurt Lodenius § 175-188

Justerande ..................................................................................................................
Per-Åke Axelsson Håkan Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-11-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 174

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Per-Åke Axelsson (c) och Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndag den 9 november 1998, kl 15.00.

__________


Kf § 175 Dnr Ks 98/1081 102

Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden 1998-11-02--2002-10-31

Ulla Engdahl (c) föreslår att Kurt Lodenius (c) väljs till ordförande.

Håkan Jonsson (s) föreslår att Inger Jansson (s) väljs till 1:e vice ordförande.

Solbritt Ericson-Blomberg (m) föreslår att Ingvar Jacobsson (m) väljs till 2:e vice ordförande.Kommunfullmäktiges beslut:

att till kommunfullmäktiges presidium för tiden 1998-11-02--2002-10-31 välja

Ordförande Kurt Lodenius (c)
Hammarby 6961
761 93 Norrtälje

1:e vice ordförande Inger Jansson (s)
Frötunagatan 12
761 45 Norrtälje

2:e vice ordförande Ingvar Jacobsson (m)
Domherrevägen 1
760 21 Vätö

________ 

Kf § 176 Dnr Ks 98-1052 109

Kondoleansbrev till Göteborgs kommun

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) föreslår att nyvalda kommunfullmäktige beslutar att skicka kondoleansbrev till Göteborgs kommun med anledning av brandkatastrofen. Kommunfullmäktiges ordförande 
./. läser upp brevet. Se bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut:

att skicka kondoleansbrev till Göteborgs kommun.

_________ 

Kf § 177 Dnr Ks 98/1081 102

Val av ledamöter och ersättare i valberedning för mandatperioden 
1998-11-02--2002-10-31
Kommunfullmäktiges beslut:

./. att till valberedningen välja personer enligt bilaga, samt

att till ordförande välja Solbritt Ericson-Blomberg (m) och till vice ordförande välja Holger Forsberg (s).

________


Kf § 178 Dnr Ks 98/1081 102

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i kommunstyrelsen från och med 1998-11-02 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas
Kommunfullmäktiges beslut:

./. att välja personer enligt bilaga samt 

att till ordförande välja Christer Candal (m)

_________Härefter ajourneras sammanträdet 30 minuter för ett extra kommunstyrelsesammanträde.

__________


Kf § 179 Dnr Ks 98-1044 001

Upphävande av fullmäktiges beslut ang rotelindelning, rotelinstruktion och utseende av rotelsamordnare

Kommunfullmäktige beslöt 1995-06-19, § 111 bl a

"B Ledningsorganisation

att fastställa kommunstyrelsens förslag den 19 juni 1995 till rotelindelning av nämnds- och förvaltningsorganisationen, att godkänna kommunstyrelsens förslag den 19 juni 1995 till rotelinstruktion, att till rotelsamordnare för rotel 1 Kommunledning utse Håkan Jonsson, för rotel 2 Utbildning utse Elisabeth Björk, för rotel 3 Omsorg utse Berit Dyvik och för 4 Miljö/Teknik utse Lennart Allard, att bemyndiga kommunstyrelsen besluta om anvisningar och föreskrifter i förvaltningsorganisationen som innebär en anpassning till rotelindelningen."

Den nya, borgerliga majoriteten har enats om att leda kommunens verksamhet efter andra grunder än gällande rotelorganisation.

Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) föreslår i skrivelse 1998-10-27 kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut 1995-06-19, § 111 i de delar som avser rotelindelning, rotelinstruktion, utseende av rotelsamordnare och bemyndigande för kommunstyrelsen att besluta om anvisningar och föreskrifter.


Ks 2/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-02, § 238.


Kf 2/11 Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.


Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.


Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag upphäva sitt beslut 1995-06-19, § 111 i de delar som avser rotelindelning, rotelinstruktion, utseende av rotelsamordnare och bemyndigande för kommunstyrelsen att besluta om anvisningar och föreskrifter.

_________ 

Kf § 180 Dnr Ks 98-1045 003

Ändrad lydelse av 17,18, 21, 23, 24 och 27-29 §§ i reglemente för kommunstyrelsen

Med anledning av att en ny borgerlig majoritet tillträder den 1 november 1998, framläggs förslag till ändrade bestämmelser i reglemente för kommunstyrel-sen,enligt till ärendet hörande bilaga.

Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) har i skrivelse 1998-10-27 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till ändrade lydelse av 17, 18, 21, 23, 24 och 27-29 §§ i reglemente för kommunstyrelsen enligt till ärendet hörande bilaga.


Ks 2/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-02, § 239.


Kf 2/11 Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa förslag till ändrade lydelse av 17, 18, 21, 23, 24 och 27-29 §§ i reglemente för kommunstyrelsen enligt till ärendet hörande bilaga.

_________ 

Kf § 181 Dnr Ks 98/1081 102

Val av kommunstyrelsens vice ordförande från och med 1998-11-02 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas
Kommunfullmäktiges beslut:

att till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande välja Bengt Ericsson (c), och

att till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande välja Håkan Jonsson (s).

________ 

Kf § 182 Dnr Ks 98/1081 102

Val av kommunalråd och oppositionsråd från och med 1998-11-02 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente välja Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) till kommunalråd, samt

att välja Håkan Jonsson (s) till oppositionsråd.

________ 

Kf § 183 Dnr Ks 98-1064 024

Ändrad lydelse av Ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda, 
ERS 98

Med anledning av att ny borgerlig majoritet tillträder den 1 november 1998 föreslår Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) i skrivelse 1998-10-28 ändrad lydelse av Ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda (ERS 98) enligt bilagorna 1-11.

I skrivelsen redovisas förslagets innehåll. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fr o m den 1 november 1998 fastställa ändrad lydelse av Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS 98) enligt bilagorna 1-11. 


Ks 2/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-02, § 240.


Kf 2/11 Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.


Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Bridget Wedberg (mp)
- ersättningarna skall anknytas till basbeloppet

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning:

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer kommunfullmäktiges ordförande proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Bertil Karlssons m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fr.o.m den 1 november 1998 fastställa ändrad lydelse av Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS 98) enligt aktbilagorna 1-11. 

Reservation:
Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter till förmån för Bertil Karlssons m.f. yrkande.

__________ 

Kf § 184 Dnr Ks 98-1010 102

Lillemor Öst (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommun-fullmäktige

Lillemor Öst (fp) avsäger sig i skrivelse 1998-10-22 sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Lillemor Öst (fp) begärt entledigande.

_________ 

Kf § 185 Dnr Ks 98-1050 006

Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 1998

Christer Candal (m) föreslår i skrivelse att budgetsammanträdet den 23 november flyttas till den 30 november och att sammanträdet äger rum på Folkets Hus i Hallstavik.
Kommunfullmäktiges beslut:

att budgetsammanträdet den 23 november 1998 flyttas till den 30 november 1998 och

att sammanträdet äger rum på Folkets Hus i Hallstavik.

______ 

Kf § 186 Dnr Ks 98-219 045

Begäran om borgen för näringslivsåtgärder i Hallstaviksbygden, projekt golfbana

Styrelsen för Hallstaviks Golfklubb har 1998-03-10 inkommit med begäran om kommunal borgen om 3 milj. kr för tecknande av lån för anläggning av golfbana. Det totala investeringsbehovet beräknas till 13 mkr. Medlemsavgifter och sponsring täcker totalt 5 mkr, resterande 8 mkr skall finansieras genom 
banklån.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-06-16 bedömt att från närings- och utvecklingspolitisk synpunkt ett borgensåtagande om 3,0 milj. kr till Hallstaviks golfklubb för upptagande av lån för anläggning av golfbana kan motiveras.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Hallstaviks Golfklubb med 3 milj kr under 10 år, samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignation av endera Mats Törnqvist, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.


Ks 22/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-06-22, § 165 beslutat att bordlägga ärendet till den 18 augusti 1998.


Ks 18/8 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1998-08-18, § 179 beslutat att bordlägga ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde den 31 augusti 1998.


Ks 26/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-10-26, § 236, varvid beslutades, med ordförandens utslagsröst, att bifalla hemställan om borgen för Hallstaviks Golfklubb.
Centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande suppleanter reserverade sig mot beslutet. 


Kf 26/10 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1998-10-26 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Kf 2/11 Anders Engström (m) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut i ärendet. Istället tjänstgör Birgitta Lagerlund (m).

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
- att kommunfullmäktige ajourneras i fem minuter.


Kommunfullmäktiges beslut:

att sammanträdet ajourneras fem minuter.


Efter ajournering återupptas överläggningarna.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp)
- återremiss

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk (s), Ola Bertilsson (s), Jan E Johansson (s) och Lennart Allard (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Candal (m)
- i första hand återremiss, i andra hand avslag.

Håkan Jonsson (s)
- avslag på återremissyrkandet.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp) och Ragnar Bergsten (s).


Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.

Omröstning begäres.

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till återremiss
Nej-röst för avslag på återremiss

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 28 nej-röster och 2 som avstod har kommunfullmäktige beslutat bifalla återremissyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån Håkan Jonssons m.fl. yrkande.
Inger Lundh-Jansson (mp)

________ 

Kf § 187 Dnr Ks 98-1048 001

Arbetsfördelning för kommunalråd samt närvaro- och yttranderätt för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder

Den nya borgerliga majoriteten har enats om att det under den kommande mandatperioden skall finnas två kommunalråd.

Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) har i skrivelse 1998-10-27 lämnat förslag på arbetsfördelning för kommunalråden samt hänvisat till 17 § i reglemente för kommunstyrelsen ang närvarorätt.

Christer Candal och Bengt Ericsson föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa i skrivelsen föreslagen arbetsfördelning för kommunalråden samt att närvaro och yttranderätt för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande skall avse samtliga kommunens nämnder.


Ks 2/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-02, § 245.


Kf 2/11 Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa i skrivelsen föreslagen arbetsfördelning för kommunalråden samt 

att närvaro och yttranderätt för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande skall avse samtliga kommunens nämnder.

________ 

Kf § 188

Meddelanden

Dnr Ks 98-219 045

Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges ordförande samt kommunal-råden mottagit en skrivelse från medborgare i Häverö angående ärendet om borgen för golfbana i Hallstavik.

________