Kommunfullmäktige 1998-11-30


Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 14.00-20.05

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare 


Utses att justera Elisabeth Björk (s) och Hans Andersson (fp) 

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret fredag 1998-12-11, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 189-203
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk Hans Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-11-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-12-15 anslags nedtagande 1999-01-07 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 189

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Elisabeth Björk (s) och Hans Andersson (fp) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredag den 11 december 1998, kl 09.00.
__________


Kf § 190

Arbetsordning för kommunfullmäktige 30 november 1998

Föreligger presidiets förslag till arbetsordning 1998-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enhälligt godkänna arbetsordningen, men med den ändringen att alla ersättare har rätt att deltaga i överläggningen.

______


Kf § 191 Dnr Ks 98/681 041

Driftbudget 1999

Kommunstyrelsen har den 27 januari 1998, § 39 beslutat om förändrad arbetsordning för arbetet med 1999 års budget. Det innebär att tyngdpunkten i kommunens budgetarbete ligger i att ta fram budgetramar som beslutas redan i juni månad.

Servicekontoret har utfärdat tidplan och anvisningar till nämnderna för budgetarbetet.

Kommunfullmäktige har den 22 juni 1998, § 95 fastställt ekonomiska ramar för budget 1999 med ekonomisk plan för åren 2000 och 2001.

Förvaltningarnas och nämndernas förslag till budget 1999 har inlämnats till servicekontoret den 31 augusti och översteg då tilldelad ram med 1,4 mkr.

Ledningskontoret har efter samråd med kommunledningen sammanställt nämndernas och förvaltningarnas förslag och utarbetat förslag till drift- och investeringsbudget samt resultaträkning och finansieringsanalys.

Au 10/11 Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 1998-11-10 anmäler Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) att de ej deltar i budgetbeslutet.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 248.


Kf 30/11 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och ekonomichef Gunilla Edvinsson redogör för förslag till 1999 års budget

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Elisabeth Björk 
(s), Ola Bertilsson (s) och Jan Lindegren (s)
./. - bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag . Se bilaga.

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Inger Lundh-Jansson (mp)
./. - bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag med tillägg enligt 
bilaga

Härefter följer allmänpolitisk budgetdebatt.

Under debatten yttrar sig Christer Candal (m), Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Lennart Allard (s), Karl-Axel Öst (fp), Lars-Erik Jansson (s), Ragnar Bergsten (s), Kjell Jansson (m), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Elisabeth Björk (s), Margareta Spång (s), Allan Edehamn (s).

Sammanträdet ajourneras 1 timme för måltidsuppehåll. Därefter återupptas förhandlingarna.

Catarina Wahlgren (v), Ola Bertilsson (s), Jan Lindegren (s), Kristina Almén (s), Inger Lundh-Jansson (mp) och Rolf Andersson (kd) yttrar sig.

Härefter behandlas driftbudgeten ansvarsområde för ansvarsområde.


10-11 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Propositionsordning

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunfullmäktige/kommun-styrelsen 83.645 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet
-800 tkr Ks, bidrag till samlingslokalhållande föreningar
-150 tkr Ks, beredskaps- och säkerhetsfunktionen, högre in täkter/lägre kostnader
-50 tkr Ledningskontor, minskade utbildningskostnader
-100 tkr Ledningskontor, minskade inköp av konsulttjänster, 
+500 tkr Servicekontoret, föreslagen besparing, ej realiserbar
- 75 tkr Div besparingar i servicekontorets arbetslag
-625 tkr Servicekontoret, beredskapsåtgärder
-120 tkr Allmän besparing inom ansvarsområdet

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


20 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 190 tkr i driftbudget för 1999

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet,


+500 tkr Tidigare besparingskrav återlagt 
-10 tkr Allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


25 Byggnadsnämnd

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja byggnadsnämnden 5 325 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet,

-15 tkr Allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.30 Kultur- och Fritidsnämnd

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kultur- och fritidsnämnden 51 780 tkr i driftbudget för 1999

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med budgetäskandet
+250 tkr Utökat bidrag till Roslagsmuseet
-30 tkr Allmän besparing

Antecknas till protokollet att 500 tkr avsatts på kommunstyrelsens konto till förfogande för verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

50 Socialnämnd

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja socialnämnden 75.645 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budget-
äskande
-40 tkr allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande

57 Omsorgsnämnd

Propositionsordning

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja omsorgsnämnden 417.435 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budgetäskande

+1 500 tkr Utökat anslag som skall användas inom den totala budgeten för att möjliggöra öppnande av Nysättrahemmet, öppnande av fler dagcentraler, utredning av anhörigstöd samt stöd till kooperativen Kretslopp och service, Landsbygdservice samt Roslagsaptit,
-715 Allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


61 Barn- och skolnämnd

Propositionsordning

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens beslut bevilja barn- och skolnämnden 608 475 tkr i driftbudget för 1999.

Beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budgetäskande

+4000 tkr Utökat anslag att användas för barn med särskilda behov, fritidsverksamheter, företagshälsovården in- om skolans område samt skolsköterskornas verksam- het
-800 tkr Allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


65 Utbildningsnämnd

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens beslut bevilja utbildningsnämnden 142.690 tkr

Beslutet innebär följande förändringar i jämförelse med nämndens budgetäskande

-130 tkr Allmän besparing

Antecknas till protokollet att 1 000 tkr avsatts på kommunstyrelsens konto till förfogande att användas för gymnasieelever med särskilda behov.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


70, 80 Teknisk nämnd

Propositionsordning

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag. Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden 38.304 tkr i driftbudget 1999 för tekniska kontoret

att bevilja tekniska nämnden 35.585 tkr i driftbudget 1999 för räddningskontoret

att beslutet innebär följande förändring i jämförelse med nämndens budget

-4.630 tkr tekniska kontoret, neddragning av verksamheter spe- ciellt inom fastighetsunderhåll
-105 tkr tekniska kontoret, allmän besparing
-331 tkr räddningskontoret, minskade kostnader för persona- lens körkortsbehörighet CE
-35 tkr räddningskontoret, allmän besparing

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.

Övrigt

Kommunstyrelsens konto till förfogande

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att anslå 3.950 tkr till kommunstyrelsens konto till förfogande. Av dessa medel skall 1.000 tkr avsättas till gymnasieelever med särskilda behov samt 500 tkr till verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.


Medel till extra sysselsättningsåtgärder

Propositionsordning

Det finns tre yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag samt bifall till miljöpartiets förslag.
Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande proposition på ställda yrkanden och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att anslå 2 000 tkr till extra sysselsättningsåtgärder att påföras kommunstyrelsens konto till förfogande.

Resultaträkning

Propositionsordning

Det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande proposition på bifall till eller avslag på yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa budgeterad resultaträkning för Norrtälje kommun enligt bilaga A:1.

Uppdrag till kommunstyrelsen göra korrigeringar av teknisk karaktär i budgetmaterialet

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att uppdra till kommunstyrelsen genom servicekontoret göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare utom vad avser beslut om korrigeringar av teknisk natur.
Kommunfullmäktige har således beslutat:

att fastställa förslag till driftbudget 1999.

_______


Kf § 192 Dnr Ks 98/681 041

Investeringsbudget

Arbetsutskottet har den 10 november 1998 vilandeförklarat ärendet.

Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 249.
Kf 30/11 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa nettoinvesteringsutgifterna till högst 184.487 tkr för år 1999 enligt bilaga 1 samt 

att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till fördelning av nettoinvesteringsutgifterna på nämndnivå till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

_________


Kf § 193 Dnr Ks 98/681 041

Finansiering

Arbetsutskottet har den 10 november 1998 vilandeförklarat ärendet.

Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 250.


Kf 30/11 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån på 50.000 tkr eller det ändrade belopp som kan bli följden av siffermässiga justeringar som kommunfullmäktige bedömer erforderliga i investeringsbudgeten, 

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av endera kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Mats Törnqvist.

________


Kf § 194 Dnr Ks 98-1047 123

Kommunal utdebitering, skattesats 1999

Jämlikt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Detta gäller om budgetförslaget upprättas i november månad.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-27 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:75 kr/skattekrona.

Ks 2/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-02, § 244, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta fastställa den kommunala skattesatsen till 19:75 kr /skattekrona.


Kf 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)
- att skattesatsen fastställs till 19:83 kr/skattekrona, p.g.a skatteväxling mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län. Se skrivelse från eko-
./. nomichefen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:83 kr/skattekrona.

_______


Kf § 195 Dnr Ks 98/681 041

Flerårsbudget

Föreligger upprättat förslag till flerårsbudget för år 2000-2001.

Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 271.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, 251.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) deltog ej i beslutet.

Kf 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Jonsson (s)
- bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag 
./. enligt bilaga.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till flerårsbudget 2000-2001, bil 1:1 och 1:2.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

__________


Kf § 196 Dnr Ks 98-1053 356

Förslag till nya brukningsavgifter för vatten- och avlopp samt omhändertagande av externt slam fr o m 1999-01-01

Tekniska kontoret har 1998-10-08 föreslagit tekniska nämnden besluta om i skrivelsen föreslagna ändringar av brukningsavgifter för vatten och avlopp samt avgift för omhändertagande av externt slam.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-10-22, § 126 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra föreslagna ändringar av brukningsavgifter för vatten och avlopp samt avgift för omhändertagande av externt slam.


Au 10/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-11-10, § 275 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 1998-11-17.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 252.


Kf 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v).
Kommunfulmäktiges beslut:

att i enlighet med tekniska nämndens beslut 1998-10-22, § 126, anta upprättat förslag till nya brukningsavgifter att gälla fr o m 1 januari 1999 samt
nya avgifter för omhändertagande av externt slam fr o m 1999-01-01.
________


Kf § 197 Dnr Ks 98-989 841

Skylt vid infarterna till Norrtälje kommun

Det har under lång tid diskuterats infarts- och välkomstskyltar vid kommun- och ortsgränser i kommunen.

Sedan början av 1998 har turistkonsulenten arbetat med uppdraget och överlämnar 1998-10-16 förslag till skyltning vid infarterna.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-10-18 kommunstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige att avsätta 1 mkr/år i minst 2 år för en enhetlig uppskyltning av Norrtälje kommun, att inledningsvis godkänna att uppskyltningen sker i enlighet med alternativ 2 på i skrivelsen nämnda platser samt att uppdra till byggnadsnämnden att utreda en långsiktig lösning för rast- och informationsplats vid infarten till Norrtälje stad.

Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 256 och beslutat för egen del att överlämna frågan om finansiering till budgetberedningen.

Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 253.


Kf 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsen.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag inledningsvis rekommenderas att uppskyltningen sker i enlighet med alternativ 2 på i skrivelsen nämnda platser samt 

att uppdra till byggnadsnämnden att utreda en långsiktig lösning för rast- och informationsplats vid infarten till Norrtälje stad.
__________


Kf § 198 Dnr Ks 98-642 738

Ansökan om medel för start av kooperativ för arbetsrehabilitering i samverkan i Norrtälje kommun

I Norrtälje kommun drivs med EU-stöd sedan mars 1997 ett projekt för rehabilitering av arbetshandikappade personer. Projekten visar mycket goda resultat. Den modell för samverkan mellan huvudmän som efterlyses av de centrala myndigheterna har förverkligats. Projekten upphör i augusti 1998 och projektledningens avsikt är att överföra verksamheten i tre kooperativ för en varaktig fortsättning av rehabiliteringen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-09-22, § 120 beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om 900 tkr i anslag för 1999 till stöd för de tre nybildade kooperativen Kretslopp och service, Landsbygdservice samt Roslagsaptit.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-10-14 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att avslå hemställan från omsorgsnämnden om 900 000 kr för beskrivna arbetsprojekten.

Au 27/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-10-27, § 264 beslutat att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Au 10/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-11-10, § 276.


Ks 17/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-11-17, § 270, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att uppdra till omsorgsnämnden vara huvudman för projekten, att medel härför har inräknats i omsorgsnämndens driftbudget för 1999.


Kf 30/11 Bertil Karlsson (v) meddelar att vänsterpartiets ledamot inte deltar i beslutet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Bridget Wedberg (mp) och Ragnar Bergsten (s)


- första att-satsen ändras enligt följande: "att uppdra till omsorgsnämnden
att ansvara för den kommunala bidragsgivningen till de tre kooperativen, 
Kretslopp och service, Landsbygdsservice samt Roslagsaptit", i övrigt 
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att uppdra till omsorgsnämnden att ansvara för den kommunala bidragsgivningen till de tre kooperativen, Kretslopp och service, Landsbygdsservice samt Roslagsaptit, och

att medel härför har inräknats i omsorgsnämndens driftbudget för 1999.

_________


Kf § 199 Dnr Ks 98-1096 102

Henrik Schönberg (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Henrik Schönberg (m) avsäger sig i skrivelse 1998-11-10 uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Henrik Schönberg begärt entledigande.

________


Kf § 200 Dnr Ks 98-1059 299

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (v) ang kvarteren Balder och Frej

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang kvarteren Balder och Frej.

"Interpellation etc………" Bilaga § 200.

Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 1998.

________


Kf § 201 Dnr Ks 98-1060 280

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (v) ang program och mål för det kommunala bostadsbolaget

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang program och mål för det kommunala bostadsbolaget.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 201.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 1998.

______


Kf § 202 Dnr Ks 98/1208 173

Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande från Britt-Marie Åhman (c) om brandlarmsrutiner

Britt-Marie Åhman (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till tekniska nämndens ordförande om brandlarmsrutiner.

"Enkel fråga etc……" Bilaga § 202.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 december 1998.

_________


Kf § 203

Meddelanden


Meddelas och lägges till handlingarna


Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen ang delrapport den 12 november 1998-12-08.

Dnr Ks 98-1052 109

Kondoleansbrev till Göteborgs kommun med anledning av brandolycka.

Dnr Ks 98-690 106

Utredning om förutsättningarna för fördjupad samverkan mellan kommunen och sjukvårdsområdet.

_________