Kommunfullmäktige 98-12-07

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-19.59

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Bengt Persson, miljö- och hälsoskyddschef § 205
Anita Ericsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör § 205
Rose-Marie Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare
Utses att justera Lisbeth R Karlman (m) och Sune Alm (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret fredag 1998-12-11, kl 09.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 204-220
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Lisbeth R Karlman Sune Alm
__________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 98-12-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 98-12-15 anslags nedtagande 99-01-07

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................


Utdragsbestyrkande


Kf § 204

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Lisbeth R Karlman (m) och Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredag den 11 december 1998, kl 09.30.
__________


Kf § 205

Information från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande Lennart Allard (s) samt förvaltningschef Bengt Persson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Anita Ericsson och miljö- och hälsoskyddsinspektör Rose-Marie Persson informerar om Miljöbalken, steg mot bättre inomhusmiljö på daghem och skolor samt projektet skolmåltider - en stund av lust.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

_______Kf § 206 Dnr Ks 98-1153 102

Ulla Engdahl (c); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Ulla Engdahl (c) har i skrivelse 1998-11-30 begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m 1999-01-01.

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 2.
Kf 30/11 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Ulla Engdahl begärt entledigande.

_______Kf § 207 Dnr Ks 98-1154 102

John-Erik Eriksson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

John-Erik Eriksson (c) har i skrivelse 1998-11-30 begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m 1998-01-01.

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 3.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja John-Erik Eriksson (c) begärt entledigande.

________


Kf § 208 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 4.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen fr.o.m 1999-01-01 välja

Tommy Andersson
Tulka 1745
760 49 Herräng

________


Kf § 209 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen 

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 5.Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen fr.o.m 1999-01-01 välja

Ewa Tomaszewski
Berghäll 2737
762 94 Rimbo

_________


Kf § 210 Dnr Ks 98-1081 102

Val av revisorer och ersättare för granskning av verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 1999-2002


Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 6.


Kf 7/12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut:

./. att enligt valberedningens förslag välja revisorer och ersättare enligt bilaga 1.

________


Kf § 211 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande i nämnder för mandatperioden 1999-2002

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 7.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag välja ledamöter och ersättare samt 
./. ordförande och vice ordförande i nämnder enligt bilaga 2.

Protokollsanteckning
Det antecknas till protokollet att beslutet beträffande omsorgsnämnd och teknisk nämnd för sin giltighet är beroende av att kommunfullmäktige senare beslutar godkänna förslag till ändrad lydelse av reglemente för omsorgsnämnd och teknisk nämnd.

_______


Kf § 212 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ombud och ersättare till förbundsmöte i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för perioden 1999-2002

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 8.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

./. att enligt valberedningens förslag välja ombud och ersättare enligt bilaga 3.

att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla:

1. ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i 
kommunfullmäktiges valprotokoll.

2. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan
nedanstående partigrupp: angiven partigruppsordning:

m c

c m

s -

__________


Kf § 213 Dnr Ks 98-1081 102

Val av överförmyndare

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 9.


Kf 7/12 Yrkanden:

Holger Forsberg (s) 
- att överförmyndaren blir ett tjänstemannauppdrag förenat med med
sedvanliga anställningsvillkor

Solbritt Ericson-Blomberg (m) 
- bifall till valberedningens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Holger Forsbergs (s) yrkande och Solbritt Ericson-Blombergs (m) yrkande och finner kommun-fullmäktige besluta bifalla Solbritt Ericson-Blombergs (m) yrkande.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till överförmyndare utse

Bengt Skördell
Måbärsvägen 16
761 63 Norrtälje

_________


Kf § 214 Dnr Ks 98-1081 102

Val av 24 nämndemän till Norrtälje tingsrätt

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 10.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

./. att enligt valberedningens förslag till nämndemän föreslå enligt bilaga 4.

_________

Dnr Ks 98/1066 106
Kf § 215 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ombud och ersättare till Mälardalsrådet 1999-2003

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 11.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag välja ombud och ersättare till Mälardalsrådet enligt följande:

Ombud Ersättare

Christer Candal m Bengt Ericsson c
Räfsnäs 609 N Nånö 353 A
760 15 Gräddö 761 73 Norrtälje

Håkan Jonsson s Marie-Louise Sellin s
Hermesvägen 12 Norrviken 1544
761 64 Norrtälje 760 21 Vätö

________ 

Kf § 216 Dnr Ks 98-1081 102

Val av ledamöter och ersättare, revisorer och ersättare, ombud och ersättare i bolag, stiftelser och föreningar samt huvudmän i Roslagens Sparbank 1999-2002 samt medborgarvittnen

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 12.


Kf 7/12 Solbritt Ericson-Blomberg deltar ej i beslutet vad avser medborgarvittnen.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag välja enligt bilaga 5.

Protokollsanteckning
Det antecknas till protokollet att beslutet beträffande val av styrelse i Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Industri- och hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB och Samhällsteknik AB för sin giltighet är beroende av att kommunfullmäktige senare beslutar godkänna förslag till ändrad bolagsordning för respektive bolag.

_________


Kf § 217 Dnr Ks 98-1081 102

Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och förenings-stämmor för tiden 1998-12-07 intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens ordförande förrättas

Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 13.
Kf 7/12 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller den som han förordnar att företräda Norrtälje kommun vid alla bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, såvida fullmäktige ej annat beslutar.

_______ 

Kf § 218

Norrtälje kommuns medverkan i val av ombud till Svenska kommunförbundets kongress

Valet genomförs enligt de regler som är fastställda av Svenska kommunförbundets kongress. Ledamöter och tjänstgörande ersättare ropas upp och avlägger sin röst i urnan (se omröstningsbilaga).

Räknade röster överlämnas till Notarius Publicus för förvaring över natten och därefter insändande till Svenska kommunförbundets valnämnd.

_________


Kf § 219 Dnr Ks 98/1209 006

Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser 1999-2002

Kommunfullmäktige har efter tidigare val beslutat en viss ordning för inkallande av ersättare som ska gälla för nämnder och styrelser.


Vb 26/11 Valberedningen har behandlat ärendet 1998-11-26, § 14.


Kf 7/12 Yrkanden:

Rolf Andersson (kd)
- att partigruppsordningen för kd ändras till följande: c, fp, m

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Rolf Anderssons (kd) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut:

att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för nämnder och styrelser:

1. ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll

2. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven
nedanstående partigrupp: partigruppsordning

m fp, kd, c

c kd, fp, m

fp kd, m, c 

kd c, fp, m 

s v, mp 

v s, mp

mp s, v

Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag eller författning

att anmoda nämnder anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott:

1. personlig ersättare

2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll

3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan
nedanstående partigrupp: angiven partigruppsordning:

m fp, kd, c

c kd, fp, m

fp kd, m, c

kd c, fp, m

s v, mp

v s, mp

mp s, v

________


Kf § 220

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna


Synskadades Riksförbund ang ledsagarservice för synskadade

Dnr Ks 98-1131 730

Sverigefinska Riksförbundet ang ökat inflytande i kommuner och landsting


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) meddelar, med anledning av sen kallelse, att kommunstyrelsen sammanträder 1998-12-10, kl 09.00.

_______